Yazılı Soruları

10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları C Grubu (Test)

yazili sorulari

edebiyat sultanı yazılı soruları

ADI SOYADI NO:

………………………………………………. LİSESİ 10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR (C GRUBU)

1. Bağrı yanık anne sıkıntıdan kupkuru bir ağaç gibi olmuş, yanındaki oğlunu hiç duymuyordu.

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Soyut sözcük            b) Ad aktarması      c) İkileme

d) Mecaz anlamlı sözcük            e) Benzetme

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duyular arası aktarma yapılmamıştır?

a) Sesi tatlı bir melodiyi andırıyordu küçük çocuğun.

b) İleri sürdüğü boş savlarla çevresini sıkmaya başladı.

c) Müdürün yüzündeki yumuşak ifade bir anda sertleşti.

d) Telefon bir anda acı acı çalmaya başladı.

e) Güneyde bu mevsimde tatlı bir meltem eser.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması yoktur?

a) İş iyice sarpa sardı, sanıyorum bu işe el atmakta çok geciktik.

b) O, hiçbir işte başarılı olamaz, her şeyi yüzüne gözüne bulaştırır.

c) Bu güç işi de başardı, neredeyse iğneyle kuyu kazdı.

d) Öğretmeninin sözleri içine işlemiş, onun çok gücendirmişti.

e) Yanındaki genci gözüm bir yerlerden ısırıyor; sanki onu tanıyor gibiyim.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Ülkemize turistik bir gezi için gelen bu insanlar, ülkemizde yaşamaya karar verdi.

b) Gelişen ülke sorunlarının çözümünde vatandaşlara düşen bazı görevlerin olduğu bir gerçektir.

c) Kısa süreliğine de olsa tatile gitmeye ihtiyacının olduğunu söylemişti bizlere.

d) Kır çiçeklerinin arasında onları koklayarak dolaşmak için bir tatil günü arkadaşlarıyla yola çıktı.

e) Dokuz ayda bitirilmesi planlanan köprü, geceli gündüzlü çalışılarak yaklaşık altı ayda bitirildi.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Başarıya giden yolun ciddi bir çalışma sürecinden geçtiğinin farkına yeni vardılar.

b) Önemli olan başarısızlığı ya da başarıyı elde etmek değil, bunun için nasıl bir yol izlediğimizdir.

c) Başarının getirdiği mutluluk, kişinin yeni başarılara ulaşma isteğini artırır.

d) Başarılı olmak zordur, bundan daha zor olanı ise başarının sürekliliğidir.

e) Başarıya giden yol engellerle dolu olabilir, bence asıl mutluluk bu engellerin birer birer aşılmasıdır.

 

6. Edebiyatın konusu İnsandır, doğadır; edebiyat bü­tün olanaklarıyla insanı tanıtmaya yönelmiştir. Eleş­tirinin konusu ise eserdir; amacı eseri tanıtmak ve değerlendirmektir. Edebiyatta dolaysız bir yaratma söz konusudur. Eleştirmen ise dolaylı yaratan kişi­dir. Yargılanacak bir eser olmadıkça eleştiri de ol­maz.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han­gisi ağır basmaktadır?

a)   Örneklendirme                      b)   Karşılaştırma

c)  Tanıtma                                d)  Tartışma

e) Öyküleme

 

7. Romanın, roman gerçeği dışında başka öğelere ihti­yacı yoktur. Roman yazarı, yaşanmış ve yaşan­makta olan gerçeği alır, roman gerçeğine dönüş­türür. Kahramanlarını nasıl görüyorsa, nasıl gör­meyi istiyorsa, o durumlara getirir, o durumlara uygun davrandırır, konuşturur; onlara özel tavırlar takındırır, kendi isteklerini yaşatır.

Bu parçada, roman yazarlarıyla ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisine yer verilme­miştir?

a)   Kahramanlarını dilediği gibi biçimlendirme

b)   Yaşam gerçeğini kendi bakış açısından yan­sıtma

c)   Kahramanlarını yaşamın içerisinden seçme

d)   Olayları kendi düş gücüne göre yönlendirme

e)   Tek boyutlu, sıradan kişileri anlatma

 

8. Sait Faik. Cumhuriyet döneminin en büyük öykücüsüdür bence. Kendisinden öncekilerin yapmadı­ğı bir şeyi yaptı; Türk öykücülüğüne yepyeni bir tarz getirdi. O zamana kadar öykü, yalnızca baş­langıcı, ortası ve sonucu olan ilginç bir olay üzeri­ne kurulurdu. Sait Faik ise bir konuyu değil, yaşa­mın bir parçasını İşledi. Ona göre, insanı ilgilendi­ren her şey bir konuydu. Bir tezi savunmaz, bir yaşantıyı yansıtırdı. İnsan sevgisi, doğa sevgisi dolu bir yüreği vardı. Bir boya sandığı, bir sema­ver, bir garson, bir balıkçı onun anlatımıyla bir­denbire ilginçlik kazandı.

Bu parçada, Sait Faik’le ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisine yer verilmemiştir?

a)   Öykülerinin konusu, insanoğlunun bir  anı, bir tavrı ya da bir durumudur.

b)   öykülerinde, çevrenin insan üzerindeki etkile­rini belirtmeye ağırlık vermiştir.

c)   Öykü kişilerini, her yerde ve her zaman rastlana-bilen, sıradan insanlardan seçmiştir.

d)   Öykülerinde düşündüklerini değil, gördüklerini ve yaşadıklarını anlatmıştır.

e)   Öykülerinin dokusunda olaylar ve düşünceler değil, duygular, davranışlar ağır basmaktadır.

 

9. Matmazel Noralya’nın Koltuğu da Sinekli Bakkal gibi mistik bir dünya görüşünün savunulduğu bir romandır. Ancak, Adıvar klasik roman tekniğini kullanırken Peyami Safa 19. yüzyılın sonlarında beliren yeni bir roman tekniğiyle yazar. Büyük Öl­çüde H. James’ten kaynaklanan bu roman anlayı­şında, anlatım tekniğinin, bakış açısının önemi büyüktür. Modern diyebileceğimiz romancılara gö­re eski tür geleneksel romanla yeni roman arasın­daki önemli fark, birinin “anlatma” yöntemine, öte­kinin ise “gösterme” yöntemine ağırlık vermesidir.

Bu parçada, aşağıdaki konulardan hangisi tar­tışılmaktadır?

A)   Geleneksel ve çağdaş roman teknikleri ara­sındaki ayrım.

B)   Gerçekçi romanın belirleyici özellikleri

C)   Romanlarda kullanılan “gösterme” yönteminin “anlatma” yönteminden üstünlükleri

D)   Matmazel Noralya’nın Koltuğu ile Sinekli Bak­kal romanı arasındaki benzerlikler

E)   Romanlarda içerik ile anlatım tekniği arasın­daki sıkı ilişki

 

10. Kitap, basında umduğumuzun üstünde bir ilgiyle karşılandı.

Bu cümlenin çatısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Etken-geçişsiz

B) Edilgen-geçişsiz

C)Dönüşlü-geçişsiz

D)Dönüşlü-geçişli

E)Edilgen-geçişli

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü fiildir?

A) Geziye gitmek için gerekli hazırlıklar tamamlandı.

B) Bayram tatilinin bir gün daha uzatıldığı açıklandı.

C) Bu tören milli şairin anısına düzenlenmiş.

D) Bu çiçekler haftada en az iki kez sulanmalı.

E) Arkadaşlarına şaka yapmak için ağacın arkasına saklandı.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmamıştır?

A) Sen gelmedin diye akşama kadar merak içinde kaldık.

B)Gezdiği yerleri anlata anlata bitiremiyor.

C) Onca işi yarım bırakıp gezmeye gitmen doğru değil.

D) İstanbul’a gitmeyeli yaklaşık yirmi yıl oldu.

E) Yöre halkı yapılacak açıklamaları merakla bekliyor.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiilin birer örneği vardır?

A) Alt kattan gelen gürültü uykumu kaçırmaya yetmişti.

B) Şırıl şırıl akan çeşmenin başında kırlangıçlar toplanmaya başladı.

C) Anladığım kadarıyla onlar burada oturmak istemiyordu.

D) Kadıncağız balkondaki solmuş çiçekleri görünce hemen onları sulamak istedi.

E) Evde yalnız kalıp ders çalışacağını söylemişti bize.

 

14. Zafer yollarının bir yolcusuyum

I                    II

Çoban kızı bana bir pınar göster

Kırık mataramda kalmadı suyum

III            IV

Çoban kızı bana bir pınar göster

V

Altı çizili sözcüklerden hangisi “çoğul eki, iyelik eki ve ilgi eki” almıştır?

A) I.                B)II.                   C)III.                  D)IV.             E)V.

 

15. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili eklerden hangisi görev yönüyle farklıdır?

A) Gözlerimin ışığı iki deniz damlası

B) Mavilikler, gönlümün gurbeti ve sılası

C) Dalgaların altında kapansın kirpiklerim

D) Yak, siyah dumanların ruhumda gündüz olsun

E) Hep senin hatıran kalbimde gülen

 

16. Denizlerimiz var, güneş içinde

Ağaçlarımız var, yaprak içinde

Sabah akşam gider geliriz

Denizlerimizle ağaçlarımız arasında

Yokluk içinde

Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Türemiş isim

B) Zarf görevinde ikileme

C) Ekeylemi düşmüş yüklem

D) Hem iyelik hem hâl eki almış birden fazla sözcük

E) Tamlayan ekinden önce iyelik eki almış isim

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde bir bileşik sözcük adıl görevinde kullanılmamıştır?

A) Bunların bazılarını daha önce de görmüştük.

B) Öğrencilerden hiçbiri bu soruları yanıtlayamaz.

C) Birçoğu sınavın yarın yapılacağını sanıyormuş.

D) Masadaki kalemlerden birkaçını da ben almıştım.

E) Elindeki çiçeklerden birazını da bana verir misin?

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isimden türemiş bir eylem değildir?

A) Stajını bitirip en kısa zamanda işe başlayacak.

B) Bu binanın üçüncü katı kiralıktı.

C) Bu ahşap evde yaklaşık üç yıl yaşadı.

D) Otobüsü kaçırınca işyerine yine gecikmişti.

E) Yağmur suları bahçede birikmişti.

 

19. Tokat’la Niksar arasında

Bir küçük ev görünür uzaktan

Yeşermiş gibi yapraktan

Siz baksanız bir şey göremezsiniz

Benim yurdumdur orası

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İşaret zamiri ve belgisiz sıfat vardır.

B) Bileşik fiil kullanılmıştır.

C) Bağlaç kullanılmamıştır.

D) Birden fazla çekim eki almış sözcük vardır.

E) Son dizede yüklem, isim tamlamasından oluşmuştur.

 

20. I. Mağaranın ağzına yön gösteren tabela koymuşlar.

II. Karşı komşum Rumeli ağzıyla konuşuyor.

III. Körfezin ağzına çay bahçesi açacaklar.

IV. Yolun ağzında bir pınar vardı.

V. Bebek, eline aldığı her şeyi ağzına alıyor.

Yukarıda verilen cümlelerde “ağız” sözcüğü kaç ayrı anlamda kullanılmıştır?

A) 1                    B) 2                   C) 3                D)4                 E)5

 

21. Dün akşamki yarışmada Türk halkı yepyeni bir sesle tanıştı.

Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen söyleyiş özelliği aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Yıllar önce bir kazada arkadaşını kaybetmişti.

B) Ziyaret ettiği evlerden beklediği ilgiyi göremedi.

C) Annesi köpeğe yaklaşmaması için küçük çocuğu uyardı.

D) Doğum günümde bir demet kırmızı gülle evimize gelmişti.

E) Masamın üzerindeki porselen vazo yere düşünce paramparça oldu.

 

22. “Bu sergide, tuvallerinde insana ve kente farklı renklerle hayat veren birçok ünlü imzanın eserleri görücüye çıkıyor.” cümlesinde “imza” sözcüğü “ressam” anlamında kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım görülmektedir?

A) Ünlü şairle yapılan söyleşi, ilgiyle izlendi.

B) Öğretmenin, bireylerin yetişmesinde katkısı büyüktür.

C) Yazarımız, gazetemizin en güçlü kalemlerinden biridir.

D) Eleştirmen, yapıtı yeniden kuran bir sanatçıdır.

E) İşyerindeki tüm bilgisayarlar değiştirildi.

 

23. “…………….. olabilme, ancak birbirini izleyen kuşaklara yeni yeni tatlar, yeni yeni güzellikler verebilen, insanları düşündüren eserlerin nasibidir.”

Parçaya göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Klasik     B) Nesnel      C) Kalıcı      D) Özgün      E) Etkileyici

 

24. Aşağıdaki konulardan hangisi tartışmacı anlatımda ele alınmaya daha elverişlidir?

a) Tarih boyunca kullanılan iletişim yöntemleri

b) Bir gencin gelecekten beklentileri

c) Düşünce; bir sanat eserinde araç mıdır, amaç mıdır?

d) Çevre sorunlarına karşı alınacak önlemler

e) Gün batımının insanda uyandırdığı duygular

 

25. Tavan arasına, yukarı sofa ve odalara dizilmiş çamaşır leğenleri, tencereler, boş konserve kutuları yağmurun altında tıngırdıyor; bir çocuk sesinin ağladığı işitiliyordu. Bu ağlayan çocuk Ayşe idi. Büyükler pençelerinin zoruyla parayı aralarında paylaşmışlar; onun ne zamandan beri istediği ipek bir elbise ile bir çift urgan iskarpin alınmamıştı.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinden yararlanılmıştır?

a) Öğretici anlatım
b) Söyleşmeye bağlı anlatım

c) Coşku ve heyecana bağlı anlatım

d) Açıklama

e) Öyküleme

 

………………………………………………. LİSESİ 10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI CEVAPLARIDIR (A GRUBU)

1. Bağrı yanık anne sıkıntıdan kupkuru bir ağaç gibi olmuş, yanındaki oğlunu hiç duymuyordu.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Soyut sözcük b) Ad aktarması c) İkileme
d) Mecaz anlamlı sözcük e) Benzetme

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duyular arası aktarma yapılmamıştır?
a) Sesi tatlı bir melodiyi andırıyordu küçük çocuğun.
b) İleri sürdüğü boş savlarla çevresini sıkmaya başladı.
c) Müdürün yüzündeki yumuşak ifade bir anda sertleşti.
d) Telefon bir anda acı acı çalmaya başladı.
e) Güneyde bu mevsimde tatlı bir meltem eser.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması yoktur?
a) İş iyice sarpa sardı, sanıyorum bu işe el atmakta çok geciktik.
b) O, hiçbir işte başarılı olamaz, her şeyi yüzüne gözüne bulaştırır.
c) Bu güç işi de başardı, neredeyse iğneyle kuyu kazdı.
d) Öğretmeninin sözleri içine işlemiş, onun çok gücendirmişti.
e) Yanındaki genci gözüm bir yerlerden ısırıyor; sanki onu tanıyor gibiyim.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Ülkemize turistik bir gezi için gelen bu insanlar, ülkemizde yaşamaya karar verdi.
b) Gelişen ülke sorunlarının çözümünde vatandaşlara düşen bazı görevlerin olduğu bir gerçektir.
c) Kısa süreliğine de olsa tatile gitmeye ihtiyacının olduğunu söylemişti bizlere.
d) Kır çiçeklerinin arasında onları koklayarak dolaşmak için bir tatil günü arkadaşlarıyla yola çıktı.
e) Dokuz ayda bitirilmesi planlanan köprü, geceli gündüzlü çalışılarak yaklaşık altı ayda bitirildi.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Başarıya giden yolun ciddi bir çalışma sürecinden geçtiğinin farkına yeni vardılar.
b) Önemli olan başarısızlığı ya da başarıyı elde etmek değil, bunun için nasıl bir yol izlediğimizdir.
c) Başarının getirdiği mutluluk, kişinin yeni başarılara ulaşma isteğini artırır.
d) Başarılı olmak zordur, bundan daha zor olanı ise başarının sürekliliğidir.
e) Başarıya giden yol engellerle dolu olabilir, bence asıl mutluluk bu engellerin birer birer aşılmasıdır.

6. Edebiyatın konusu İnsandır, doğadır; edebiyat bü¬tün olanaklarıyla insanı tanıtmaya yönelmiştir. Eleş¬tirinin konusu ise eserdir; amacı eseri tanıtmak ve değerlendirmektir. Edebiyatta dolaysız bir yaratma söz konusudur. Eleştirmen ise dolaylı yaratan kişi¬dir. Yargılanacak bir eser olmadıkça eleştiri de ol¬maz.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han¬gisi ağır basmaktadır?
a) Örneklendirme b) Karşılaştırma
c) Tanıtma d) Tartışma
e) Öyküleme

7. Romanın, roman gerçeği dışında başka öğelere ihti¬yacı yoktur. Roman yazarı, yaşanmış ve yaşan¬makta olan gerçeği alır, roman gerçeğine dönüş¬türür. Kahramanlarını nasıl görüyorsa, nasıl gör¬meyi istiyorsa, o durumlara getirir, o durumlara uygun davrandırır, konuşturur; onlara özel tavırlar takındırır, kendi isteklerini yaşatır.
Bu parçada, roman yazarlarıyla ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisine yer verilme¬miştir?
a) Kahramanlarını dilediği gibi biçimlendirme
b) Yaşam gerçeğini kendi bakış açısından yan¬sıtma
c) Kahramanlarını yaşamın içerisinden seçme
d) Olayları kendi düş gücüne göre yönlendirme
e) Tek boyutlu, sıradan kişileri anlatma

8. Sait Faik. Cumhuriyet döneminin en büyük öykücüsüdür bence. Kendisinden öncekilerin yapmadı¬ğı bir şeyi yaptı; Türk öykücülüğüne yepyeni bir tarz getirdi. O zamana kadar öykü, yalnızca baş¬langıcı, ortası ve sonucu olan ilginç bir olay üzeri¬ne kurulurdu. Sait Faik ise bir konuyu değil, yaşa¬mın bir parçasını İşledi. Ona göre, insanı ilgilendi¬ren her şey bir konuydu. Bir tezi savunmaz, bir yaşantıyı yansıtırdı. İnsan sevgisi, doğa sevgisi dolu bir yüreği vardı. Bir boya sandığı, bir sema¬ver, bir garson, bir balıkçı onun anlatımıyla bir¬denbire ilginçlik kazandı.
Bu parçada, Sait Faik’le ilgili olarak aşağıdaki yar¬gılardan hangisine yer verilmemiştir?
a) Öykülerinin konusu, insanoğlunun bir anı, bir tavrı ya da bir durumudur.
b) öykülerinde, çevrenin insan üzerindeki etkile¬rini belirtmeye ağırlık vermiştir.
c) Öykü kişilerini, her yerde ve her zaman rastlana-bilen, sıradan insanlardan seçmiştir.
d) Öykülerinde düşündüklerini değil, gördüklerini ve yaşadıklarını anlatmıştır.
e) Öykülerinin dokusunda olaylar ve düşünceler değil, duygular, davranışlar ağır basmaktadır.

9. Matmazel Noralya’nın Koltuğu da Sinekli Bakkal gibi mistik bir dünya görüşünün savunulduğu bir romandır. Ancak, Adıvar klasik roman tekniğini kullanırken Peyami Safa 19. yüzyılın sonlarında beliren yeni bir roman tekniğiyle yazar. Büyük Öl¬çüde H. James’ten kaynaklanan bu roman anlayı¬şında, anlatım tekniğinin, bakış açısının önemi büyüktür. Modern diyebileceğimiz romancılara gö¬re eski tür geleneksel romanla yeni roman arasın¬daki önemli fark, birinin “anlatma” yöntemine, öte¬kinin ise “gösterme” yöntemine ağırlık vermesidir.
Bu parçada, aşağıdaki konulardan hangisi tar¬tışılmaktadır?
A) Geleneksel ve çağdaş roman teknikleri ara¬sındaki ayrım.
B) Gerçekçi romanın belirleyici özellikleri
C) Romanlarda kullanılan “gösterme” yönteminin “anlatma” yönteminden üstünlükleri
D) Matmazel Noralya’nın Koltuğu ile Sinekli Bak¬kal romanı arasındaki benzerlikler
E) Romanlarda içerik ile anlatım tekniği arasın¬daki sıkı ilişki

10. Kitap, basında umduğumuzun üstünde bir ilgiyle karşılandı.
Bu cümlenin çatısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Etken-geçişsiz
B) Edilgen-geçişsiz
C)Dönüşlü-geçişsiz
D)Dönüşlü-geçişli
E)Edilgen-geçişli

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü fiildir?
A) Geziye gitmek için gerekli hazırlıklar tamamlandı.
B) Bayram tatilinin bir gün daha uzatıldığı açıklandı.
C) Bu tören milli şairin anısına düzenlenmiş.
D) Bu çiçekler haftada en az iki kez sulanmalı.
E) Arkadaşlarına şaka yapmak için ağacın arkasına saklandı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmamıştır?
A) Sen gelmedin diye akşama kadar merak içinde kaldık.
B)Gezdiği yerleri anlata anlata bitiremiyor.
C) Onca işi yarım bırakıp gezmeye gitmen doğru değil.
D) İstanbul’a gitmeyeli yaklaşık yirmi yıl oldu.
E) Yöre halkı yapılacak açıklamaları merakla bekliyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiilin birer örneği vardır?
A) Alt kattan gelen gürültü uykumu kaçırmaya yetmişti.
B) Şırıl şırıl akan çeşmenin başında kırlangıçlar toplanmaya başladı.
C) Anladığım kadarıyla onlar burada oturmak istemiyordu.
D) Kadıncağız balkondaki solmuş çiçekleri görünce hemen onları sulamak istedi.
E) Evde yalnız kalıp ders çalışacağını söylemişti bize.

14. Zafer yollarının bir yolcusuyum
I II
Çoban kızı bana bir pınar göster
Kırık mataramda kalmadı suyum
III IV
Çoban kızı bana bir pınar göster
V
Altı çizili sözcüklerden hangisi “çoğul eki, iyelik eki ve ilgi eki” almıştır?
A) I.  B)II. C)III. D)IV. E)V.

15. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili eklerden hangisi görev yönüyle farklıdır?
A) Gözlerimin ışığı iki deniz damlası
B) Mavilikler, gönlümün gurbeti ve sılası
C) Dalgaların altında kapansın kirpiklerim
D) Yak, siyah dumanların ruhumda gündüz olsun 
E) Hep senin hatıran kalbimde gülen

16. Denizlerimiz var, güneş içinde
Ağaçlarımız var, yaprak içinde
Sabah akşam gider geliriz
Denizlerimizle ağaçlarımız arasında
Yokluk içinde
Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Türemiş isim
B) Zarf görevinde ikileme
C) Ekeylemi düşmüş yüklem
D) Hem iyelik hem hâl eki almış birden fazla sözcük
E) Tamlayan ekinden önce iyelik eki almış isim 

17. Aşağıdakilerin hangisinde bir bileşik sözcük adıl görevinde kullanılmamıştır?
A) Bunların bazılarını daha önce de görmüştük.
B) Öğrencilerden hiçbiri bu soruları yanıtlayamaz.
C) Birçoğu sınavın yarın yapılacağını sanıyormuş.
D) Masadaki kalemlerden birkaçını da ben almıştım.
E) Elindeki çiçeklerden birazını da bana verir misin?

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isimden türemiş bir eylem değildir?
A) Stajını bitirip en kısa zamanda işe başlayacak.
B) Bu binanın üçüncü katı kiralıktı.
C) Bu ahşap evde yaklaşık üç yıl yaşadı.
D) Otobüsü kaçırınca işyerine yine gecikmişti.
E) Yağmur suları bahçede birikmişti.

19. Tokat’la Niksar arasında
Bir küçük ev görünür uzaktan
Yeşermiş gibi yapraktan
Siz baksanız bir şey göremezsiniz
Benim yurdumdur orası
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşaret zamiri ve belgisiz sıfat vardır.
B) Bileşik fiil kullanılmıştır.
C) Bağlaç kullanılmamıştır. 
D) Birden fazla çekim eki almış sözcük vardır.
E) Son dizede yüklem, isim tamlamasından oluşmuştur.

20. I. Mağaranın ağzına yön gösteren tabela koymuşlar.
II. Karşı komşum Rumeli ağzıyla konuşuyor.
III. Körfezin ağzına çay bahçesi açacaklar.
IV. Yolun ağzında bir pınar vardı.
V. Bebek, eline aldığı her şeyi ağzına alıyor.
Yukarıda verilen cümlelerde “ağız” sözcüğü kaç ayrı anlamda kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D)4  E)5

21. Dün akşamki yarışmada Türk halkı yepyeni bir sesle tanıştı.
Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen söyleyiş özelliği aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Yıllar önce bir kazada arkadaşını kaybetmişti.
B) Ziyaret ettiği evlerden beklediği ilgiyi göremedi. 
C) Annesi köpeğe yaklaşmaması için küçük çocuğu uyardı.
D) Doğum günümde bir demet kırmızı gülle evimize gelmişti.
E) Masamın üzerindeki porselen vazo yere düşünce paramparça oldu.

22. “Bu sergide, tuvallerinde insana ve kente farklı renklerle hayat veren birçok ünlü imzanın eserleri görücüye çıkıyor.” cümlesinde “imza” sözcüğü “ressam” anlamında kullanılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım görülmektedir?
A) Ünlü şairle yapılan söyleşi, ilgiyle izlendi.
B) Öğretmenin, bireylerin yetişmesinde katkısı büyüktür.
C) Yazarımız, gazetemizin en güçlü kalemlerinden biridir. 
D) Eleştirmen, yapıtı yeniden kuran bir sanatçıdır.
E) İşyerindeki tüm bilgisayarlar değiştirildi.

23. “…………….. olabilme, ancak birbirini izleyen kuşaklara yeni yeni tatlar, yeni yeni güzellikler verebilen, insanları düşündüren eserlerin nasibidir.”
Parçaya göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Klasik B) Nesnel  C) Kalıcı D) Özgün E) Etkileyici

24. Aşağıdaki konulardan hangisi tartışmacı anlatımda ele alınmaya daha elverişlidir?
a) Tarih boyunca kullanılan iletişim yöntemleri
b) Bir gencin gelecekten beklentileri
c) Düşünce; bir sanat eserinde araç mıdır, amaç mıdır?
d) Çevre sorunlarına karşı alınacak önlemler
e) Gün batımının insanda uyandırdığı duygular

25. Tavan arasına, yukarı sofa ve odalara dizilmiş çamaşır leğenleri, tencereler, boş konserve kutuları yağmurun altında tıngırdıyor; bir çocuk sesinin ağladığı işitiliyordu. Bu ağlayan çocuk Ayşe idi. Büyükler pençelerinin zoruyla parayı aralarında paylaşmışlar; onun ne zamandan beri istediği ipek bir elbise ile bir çift urgan iskarpin alınmamıştı.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinden yararlanılmıştır?
a) Öğretici anlatım
b) Söyleşmeye bağlı anlatım
c) Coşku ve heyecana bağlı anlatım
d) Açıklama
e) Öyküleme 

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap