Yazılı Soruları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları C Grubu

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
C GRUBU

1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
A) Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını beğenmiş.
B) Sabah sürçen, geceye dek sürçer.
C) Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
D) Dostun attığı taş baş yarmaz.
E) Uysal atın çiftesi pek olur.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiile getirilen (-il, -ıl) eki yüklemin çatısını diğerlerinden farklı yapmıştır?
A) Odalara halı yerine güzelliğini artırmak için kilim serildi.
B) Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı birdenbire kapının önüne yığıldı.
C) Evdeki bütün saksılar güneş alması için sıra sıra dizildi.
D) Başarılı öğrencilere yaptığı çalışmalardan dolayı ödül verildi.
E) Hazırlanan projeler jüri üyelerinin önünde sergilendi.

3. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden değildir?
A) Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular işlenir.
B) Ortaya çıktıkları dönemin sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerini yansıtır.
C) Olaylar halkın anlayacağı, sade bir dille anlatılır.
D) Âşıklar, olayları saz çalarak taklitler yaparak anlatırlar.
E) Kişiler ve olaylar gerçek dışıdır; olağanüstülükler oldukça fazladır.

4. (I) Risâletü’n-Nushiyye, belli bir plana göre yazılmakla birlikte, eserin üslûbu, Yûnus’un ilâhîlerine göre daha az şiiriyet ve lirizm taşır. (II) Bu mesnevide ahenkten ve âşıkâne bir üsluptan söz etmek mümkün değildir. Fakat eserde sembolizm mükemmeldir. (III) Buradaki kavramlar soyut olup genellikle teşhis (kişileştirme) sanatıyla işlenmiştir. (IV) Lirik bir öykü olan Risaletü’n-Nushiyye, insanın bireysel duygularını anlatmaktadır. (V) Yunus, bu mana yolculuğunu anlatırken devrin sosyal ve kültürel değerleriyle, nefisle mücadele, aşk ve muhabbet, kanaat, ıstırap gibi hâllerin evrensel kavramlarını kaynaştırıp kısmen sembolik bir mesnevi kaleme almıştır.
Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III      D) IV      E) V

5. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyelerinde yer almaz?
A) Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi
B) Kanlı Koca Oğlu Kanturalı Hikâyesi
C) Kazılık Koca Oğlu Yegenek Hikâyesi
D) Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi
E) Hikâyet-i Kerem Han

Kar yağar, çığ düşer yollar açılmaz.
Seller iner derelerden geçilmez
Senet yoktur ömre vade biçilmez
Geleceksen bir gün önce gelsene.                                 
A. Karakoç
6. Yukarıdaki dörtlükte altı çizili fiil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türemiş bir fiildir

B) Zaman eki almıştır.
C) Fiil kökünden türemiştir.
D) Etken çatılıdır.
E) İşi yapan belli değildir.

edebiyatsultani.com

7. “Çalışmalardan haberi olunca / hararetli bir şekilde / tartıştılar.” cümlesindeki altı çizili sözlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A) Zaman zarfı, durum (hâl) zarfı, işteş fiil
B) Durum (hâl) zarfı, zaman zarfı, etken fiil
C) Durum (hâl) zarfı, durum (hâl) zarfı, edilgen fiil
D) Azlık-çokluk (miktar) zarfı, zaman zarfı, geçişli fiil
E) Zaman zarfı, yer-yön zarfı, oldurgan fiil

8. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin hikâyelerinin özelliklerindendir?
A) Dili sade, anlatımı akıcıdır.
B) Durum hikâyesi niteliği taşır.
C) Bireysel temalar yoğundur.
D) Batı hayranlığı vardır.
E) Gerçek dışı unsurlar görülür.

9. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi yazarlarından değildir?
A) Ömer Seyfettin
B) Refik Halit Karay
C) Namık Kemal
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar

10. I. Mesnevi bir edebiyat terimi olarak aynı vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adıdır.
Öğretici yönü ağır basan dinî, tasavvufî, ahlakî eserler ve manzum sözlükler yazılmıştır.
III. Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye hamse denir.
IV. Mesnevinin bölümleri yoktur, bir bütün hâlindedir.
V. İlk dönem Türkçe mesnevilerde her şairin uyduğu belli bir kalıp vardır.
Yukarıdakilerden hangileri mesnevinin özelliklerindendir?
A) I  ve II                          B) II ve III                             C) II ve IV      
D) I ve III                         E) III ve V

11. Konuşma etkinliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Jest ve mimiklere dikkat edilmelidir.
B) Konuşma bitince dinleyicilerden soru alınmamalıdır.
C) Vurgu ve tonlama hatalarından kaçınılmalıdır.
D) Diksiyon ve telaffuz hataları yapılmamalıdır.
E) Açık, düzgün, sağlam bir Türkçeyle topluluğa hitap edilmelidir.

12. “Kişiliğimizin oluşup gelişmesinde okuduklarımızın büyük payı vardır. Her yazar kişiliğimizin temeline ayrı bir taş koyar. Bu, edebiyatın temel işlevlerinden biridir.”
Bu parçada yazarlarla ilgili altı çizili ifade ile anlatılmak istenen nedir?
A) Duyuş, davranış özelliklerimizi geliştirip zenginleştirdikleri

B) Bizi yanlış düşüncelerden uzaklaştırdıkları
C) Yaşama biçimimizi belirledikleri
D) Bizi başka insanların dünyasına taşıdıkları
E) Yaşamı sevme gücümüzü pekiştirdikleri

13. “Haksızlığa yönelip bütün insanların senin peşinden gelmesi yerine, adaletli olup yalnız kalman daha iyidir.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zarf-fiil
B) Belgisiz sıfat
C) Durum zarfı
D) Türemiş ad
E) Sıfat-fiil

14. Öyle alçak bir (I) kapıdır ki açlık, geçilmesi (II) zorunlu oldu mu, insan ne kadar büyükse (III) o kadar eğilmek (IV) zorundadır. (V) Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I’inci, sayı sıfatıdır.
B) II’inci, fiilden fiil yapan ek almıştır.
C) III’üncü, ek fiil almıştır.
D) IV’üncü, ad fiil eki almıştır.
E) V’inci, ad soylu bir sözcüktür.

15. Deniz çarşaf gibiydi. Martılar bile uçmuyordu(I). Karşı taraftaki Yunan adaları gözle görülebiliyordu(II). Oltamı durgun denize atıverdim(III). Boşuna bir çabaydı(IV) benimkisi. Denizin dibine dalıp(V) zıpkınla avlanmaktan başka çare yoktu.
Yukarıda verilen numaralandırılmış altı çizili kelimelerden hangisi görev bakımından diğerlerinden faklıdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

16. I. İslam hukukudur. Bunun temeli İslam’a ve hadislere dayanır.
II. Kuran ayetlerinin yorumlanmasıdır.

III. Hz. Muhammed’in (SAV) sözleri ve bu sözlerin toplanma ve değerlendirme işidir.
IV. Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşunu inceleyen bir din felsefesidir. Bu felsefe sistemine “vahdetivücut” yani tek varlık adı verilir.
Yukarıda verilenlerden hangisi aşağıdaki kavramların biriyle ilişkilendirilemez?
A) Kelam                          B) Tefsir                    C) Tasavvuf
D) Fıkıh                             E) Hadis

17. Aşağıdakilerden hangisi maninin özelliklerinden değildir?
A) Genellikle yedili hece ölçüsüyle söylenirler.
B) Nazım birimi beyittir.
C) (aaxa) şeklinde bir kafiye örgüsüne sahiptir.
D) Düz, cinaslı ve yedekli gibi çeşitleri vardır.
E) Hemen her konuda söylenirler.

18. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiirindeki ninninin özelliklerinden değildir?
A) Söyleyeni belli değildir.
B) Çocukları uyutmak veya sakinleştirmek için söylenirler.
C) Bütün örnekleri mensurdur.
D) Dörtlük olanları çoğunlukla mani nazım şeklindedir.
E) Ezgiyle söylenirler.

19. Eski Türklerde cenaze merasimlerinin genel adı olan ve ağıtların yoğun olarak kullanıldığı törenlere ne ad verilir?
A) Sığır

B) Şölen     
C) Seylan      
D) Yuğ      
E) Maslahat

20.
Açsam rüzgâra yelkenimi
Dolaşsam ben de deniz deniz
Ve bir sabah vakti, kimsesiz
Bir limanda bulsam kendimi
Bu parçada aşağıda verilen sözcük türlerinden hangisi yoktur?
A) Bağlaç

B) Tamlama grubu 
C) Sıfat grubu 
D) Dönüşlülük zamiri 
E) Edat

21. Aşağıdakilerin hangisinde âşık tarzı Türk halk edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir?
A) Semai, ilahi, nutuk, koşma
B) Mani, ninni, nefes, varsağı 
C) Koşma, destan, varsağı, semai 
D) Destan, varsağı, şathiye, semai 
E) Türkü, destan, koşma, deme

22. Aşağıda verilen nazım şekillerinden hangisinin nazım birimi diğerlerinden farklıdır?
A) Gazel
B) Kaside 
C) Kıt’a 
D) Murabba 
E) Mesnevi

23. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir döneme aittir?
A) Mecalisü’n Nefais
B) Atabet’ül Hakayık 
C) Kutadgu Bilig 
D) Divanu Lügati’t-Türk 
E) Divan-ı Hikmet

24. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
A) Tegazzül

B) Mersiye 
C) Dua 
D) Fahriye 
E) Nesib

25.
Dadaloğlu yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice Koçyiğitler yere serilir 
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir 
Yukarıda verilen şiirin nazım türü nedir?
A) Güzelleme  

B) Koçaklama 
C) Taşlama 
D) Ağıt 
E) Mersiye

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.E, 4.D, 5.E, 6.D, 7.A, 8.A, 9.C, 10.B, 11.B, 12.A, 13.E, 14.A, 15.E, 16.A, 17.B, 18.C, 19.D, 20.E, 21.C, 22.D, 23.A, 24.B, 25.C

10.sinif turk dili ve edebiyatı 1.donem 2.yazili sorulari c grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap