Yazılı Soruları

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı (D Grubu)

1) Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?

A) Oğuz Kağan- Göç- Türeyiş- Manas
B) Göç- Oğuz Kağan- Battal Gazi- Bozkurt
C) Ergenekon- Şu- Türeyiş- Alp Er Tunga
D) Göç- Oğuz Kağan- Danişmentname- Şu
E) Atilla- Bozkurt- İlyada- Ergenekon
2) XIII. Yüzyıl tasavvuf şiirinin önemli ismi Yunus
                                                             I
Emre, şiirlerinde coşkun bir lirizmle, sevgi ve
                                  II
hoşgörü konularını işlemiştir. Hem aruz hem de
                           III                                 IV
hece ölçüsüyle yazan şair, taşlamalarıyla da
                                                         V
ünlüdür.

Yukarıdaki altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

3) Aşağıdaki eserlerin hangisinde, İslam dininin etkisiyle bazı Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmıştır?

A) Orhun Yazıtları B) Alp Er Tunga Destanı
C) Yenisey Yazıtları D) Dede Korkut Hikayeleri
E) Mani Metinleri

4) Anadolu’da yalnız din dışı konularda yapıtlar verip bu yolda gazeller ve kasideler söyleyen ilk Divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hoca Mesud B) Ahmedi
C) Kadı Burhanettin D) Aşık Paşa
E) Hoca Dehhani

5) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.
B) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
E) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.

6) Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 8. asırda yazılmış olduğu
B) Uygur alfabesi ile yazıldığı
C) Türklerle Çinlilerin mücadelelerini anlattığı
D) Türk dilinin gelişmişliğini gösterdiğini
E) Türk tarihinin bir kısmını aydınlattığını

7) Aşağıdakilerden hangisi “Atabetü’l Hakayık” adlı eserin özelliklerinden biri değildir?

A) Hakikatlerin Eşiği anlamına gelir.
B) Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işleniştir.
C) Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır.
D) Didaktik bir öğüt kitabıdır.
E) Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında yazılmıştır

8) Aşağıdakilerden hangisi İslami kültürün etkisiyle yazılan Türk edebiyatının ilk eserlerinden değildir?
A) Divanü Lügat-it Türk
B) Divan-ı Hikmet
C) Kutadgu Bilig
D) Atabetü’l Hakayık
E) Cemşid u Hurşid

9) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk hayatına ve edebiyatına ait bir kavram değildir?
A) Şölen
B) Sagu
C) Yuğ
D) Koşma
E) Sığır

10) Aşağıdakilerden hangisi yapma destanın özelliklerinden biridir?
A) Bu destanların şairi belli değildir.
B) Bir şairin destan havasında kaleme aldığı epik şiirlerden oluşur.
C) Doğup yayılma, derlenip yazıya geçirilme gibi evrelerden geçer.
D) Bu destanların ilk söyleyenleri belli değildir.
E) Bu destanlarda olağanüstü olaylara yer verilmez.

11) Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?
A) Dil anlayışı
B) Dini hayat
C) Dilbilimcilerin istekleri
D) Dil coğrafyası
E) Kültürel farklılaşma

12) Edebiyatımızda “Hikmet” türünde şiiri olan ilk şair kimdir?
A) Yunus Emre
B) Ahmet Yesevi
C) Kaygusuz Abdal
D) Pir Sultan Abdal
E) Gülşehri

13) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kişilerin arkasından söylenen şiirlere ne ad verilir?
A) Koşma
B) Mani
C) Sagu
D) Ninni
E) Sav

14) Aşağıdakilerden hangisi XIII. yüzyıl şairlerimizdendir?
A) Şeyh Galip
B) Fuzuli
C) Nabi
D) Baki
E) Hoca Dehhani
15) ………………. bir gece baskınında yenilen Türklerden bir grubun, etrafı kayalıklarla çevrili bir dağın ardında bir vadiye sığınmaları, daha sonra da demir madeninden oluşmuş dağı eritip bir kurdun yol göstermesiyle buradan çıkışlarını ve tekrar eski dirlik düzenlerini sağlayışlarını anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Ergenekon Destanı
C) Yaratılış Destanı
D) Bozkurt Destanı
E) Türeyiş Destanı

16) Emevilerin VIII. yüzyılda Bizanslılara karşı savaşarak Anadolu’yu fethettikleri yıllarda yaşayan …………………. birçok kahramanlık gösterir. Olağanüstü güç, zeka ve şansa sahip olan kahraman, Sİmbat adlı bir Bizans beyinin karşısına çıkar. Simbat, harap kaleyi tamir ettirir ve yerleşir. Etraftaki Müslümanlara dehşet saçar.
Parçada boş bırakılan yer aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A) Battal Gazi B) Danişmend Gazi
C) Gazi Giray D) Dede Korkut
E) Köroğlu
17) Tasavvufla ilgili kavramlar;

I. Aşık: Allah aşkıyla yanan derviş
II. Maşuk: Allah , sevgili
III. Çile: Dergahtaki eğitim sırasında çekilen sıkıntılar.
IV. Fenafillah: Allah’ın emirleri karşısında nefsin isteklerinden severek vazgeçme hali.
V. Meclis: Allah aşkıyla kendinden geçen kişi.
Tasavvufla ilgili kavramlardan hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
18) Saka Türklerinin başlıca destanları: ………………. ve Şu destanıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki destanlardan hangisi getirilmelidir?
A) Alp Er Tunga Destanı
B) Oğuz Kağan Destanı
C) Türeyiş Destanı
D) Ergenekon Destanı
E) Göç Destanı
19) Tümen çiçek tizildi
Binlerce çiçek dizildi
Bükünden ol yazıldı
Tomurcuktan yazıldı

Ökünç yatıp üzildi
Çok yatarak sıkıldı
Yirde kopa adrışur
Yerden biter açılır
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eski Türkçenin özelliklerini taşır.
B) Konusu doğadan alınmıştır.
C) 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
D) Yarım uyaklı bir dörtlüktür.
E) Genellikle yabancı kökenli kelimeler kullanılmıştır.

20) Aşağıdakilerden hangisi yapay bir destandır?
A) Göç Destanı
B) Üç Şehitler Destanı
C) Şu Destanı
D) Ergenekon Destanı
E) Oğuz Kağan Destanı

21) Aşağıdaki gruplardan hangisi tamamıyla Türk destanlarından oluşmaktadır?
A) Oğuz Kağan- Kalavela- Ergenekon- Göktürk
B) Ergenekon- Kalavela- Alp Er Tunga- Türeyiş
C) Alp Er Tunga- Türeyiş- Bozkurt- İlyada
D) Oğuz Kağan- Bozkurt- Türeyiş- Ergenekon
E) Şehname- Oğuz Kağan- Ergenekon- Göç
22) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Sözlü Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır.
B) Şiirler kopuz eşliğinde söylenmiştir.
C) Destan, koşma, sagu, sav gibi türler kullanılmıştır.
D) Yabancı tesirlerden uzak arı bir Türkçe kullanılmıştır
E) Belli bir zümrenin değil, halkın edebiyatı olmuştur.
23) Ahmet Yesevi’nin eğitici, öğretici, ahlaki ve dini özellikler gösteren eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nuhbetül Asar
B) Atabetü’l Hakayık
C) Cami üt Tevarih
D) Risaletün Nüshiyye
E) Divan-ı Hikmet
24) Klasik şiirin kurucusu sayılan ……… ……… Kütahyalıdır. Aşk, eğlence, tarih ve tabiat konulu şiirler yazan şair, güzel sanat eserleri meydana getirmiştir. 14. asrın öne çıkan Türk şairidir. Cemşid u Hurşid ve İskendername adlı eserleri meşhurdur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ahmet Paşa B) Kadı Burhanettin
C) Ahmedi D) Peçevi
E) Sultan Veled

25) Yunus Emre şiirlerinde en çok aşağıdaki nazım şekillerinden hangisini kullanmıştır?

A) Semai B) Varsağı C) Nefes
D) İlahi E) Risaletün Nüshiyye

26) İslamiyet’ten önceki Türk şiiri sözlü bir geleneğe sahiptir. Çoğu zaman kopuz denen saz eşliğinde söylenen bu şiirler, nazım biçimlerine göre üç grupta toplanırdı. Düğünlerde, şölenlerde söylenen aşk, ayrılık gibi konuları işleyen şiirlere…….; ölen kişinin ardından söylenen ve onun iyiliklerinin, başarılarının anlatıldığı şiirlere………; atasözü özelliği gösteren şiirlere ise……………… denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Koşuk, Sav, Destan
B) Sav, sagu, yuğ
C) Koşuk, sagu, sav
D) Destan, koşuk, sagu
E) Sagu, koşuk, sav

27) Aşağıdakilerden hangisinde Kutadgu Bilig’le ilgili bilgi yanlışlığı vardır?
A) İslam etkisinde yazılan ilk eserlerdendir.
B) Arapça ve Farsça sözcüklere az da olsa rastlanır.
C) Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmıştır.
D) Aruz vezni ile yazılmıştır.
E) Sadece dörtlükler halinde yazılmıştır.

28) Aşağıdakilerden hangisi destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişi yansıtan eserlerden biridir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divanü Lugatit Türk
C) İskendername
D) Dede Korkut Hikayeleri
E) Divan-ı Hikmet

29) I. Kutadgu Bilig, didaktik bir eserdir ve eserde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
II. Divanü Lugatit Türk, Arap yazarlar tarafından hazırlanmıştır.
III. Atabaetü’l Hakayık, Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
IV. Divan-ı Hikmet, Türkçenin kaside nazım şekliyle yazılmış ilk eseridir.
Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde verilen bilgiler yanlış verilmiştir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) I. ve IV. E) II. ve IV.

30) Destan, koşuk, sagu, savlar İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının ürünleridir. Koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlarda ise kahramanlık konuları işlenmiştir. Bunlarda nazım birimi……., ölçü ise …………… ölçüsüdür.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) beyit- aruz B) beyit- hece
C) dörtlük- hece D) bent- aruz
E) dörtlük-aruz

31) Göktürk Kitabeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Türklerin milli alfabesi olan Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.
B) İslamiyet’in kabulünden sonraki ilk yazılı belge olma özelliğine sahiptir.
C) “Türk” kelimesinin geçtiği ilk belge olma özelliği taşımaktadır.
D) Türklerin kültürlerini, geleneklerini, törelerini, ahlak ve adetlerinin yansıtır.
E) Gelişmiş bir dille ve hitabet tarzında yazılmıştır.
32) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) İslamiyet’ten önceki Türk şiirinde dize başlarında kafiye görülmekle birlikte daha çok dize sonlarında yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.
B) Bugün elimizde olan kimi destan parçaları Divanü Lügati-it Türk adlı kitaptan alınmıştır.
C) Divan-ı Hikmet, tasavvuf konularının işlendiği, 7’li ve 12’li hece ölçüsünün kullanıldığı dörtlüklerle yazılmış bir eserdir.
D) Dede Korkut Hikayeleri, destan halk hikayeciliğine geçiş ürünü olarak değerlendirilir.
E) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Kutadgu Bilig, Türk edebiyatının ilk siyasetnamesi sayılır.

33) “Kutadgu Bilig” adlı eser hangi anlama gelmektedir?
A) Bilgilerin kaynağı
B) Mutluluk veren bilgi
C) Hakikatlerin eşiği
D) Seçme sözler
E) Hayatın anlamı

34) Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. yy’da yazılmış olan eserin adı nedir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divanü Lugat-it Türk
C) Divan-ı Hikmet
D) Atabetü’l Hakayık
E) Dede Korkut Hikayeleri

35) Divanü Lugat-it Türk’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğine sahiptir.
B) Türkçenin Çinceden daha zengin olduğunu ispatlamak amacıyla yazılmıştır.
C) Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.
D) “Türk dilleri sözlüğü” anlamına gelmektedir.
E) İslamiyet öncesi ürünleri olan sav, sagu, koşuk örnekleri vardır.

36) (I) Türk toplumunun benliğini, gelenek ve göreneklerini, inanış ve hayat tarzını, yönetim biçimin göstermesi bakımından değer taşır. (II) Hikayelere milletimizin temel karakteri, kendine has özellikleri yansıtmıştır. (III) 11. yy’da yazıya geçirildiği bilinen bu hikayelerin bazıları bugün bile halk arasında anlatılmaktadır. (IV) Kimi hikaye kahramanları halk dilinde deyimlerle yaşar. (V) Halkın karakterini, hayat tarzını yansıtan bu hikayelerde gelişmiş ve yer yer şiirleştirilmiş bir dil vardır.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisi “Dede Korkut Hikayeleri” için söylenemez?
A) I B) II C) III D) IV E) V
37) I. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
II. İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edeb.
III. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
IV. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
V. Oğuz Türklerinin Oluşturduğu Edebiyat
Yukarıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlerinden biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
“Bülbül selamı sabahı kesti seherden
Gülün şikayeti viran bahçelerden.”
38) Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerle hangi sanat yapılmıştır?
A) Kinaye B) Hüsn-i Talil C) Tenasüp D) Tevriye E) Telmih
39) Bu ıslıkla uzayan, dönen kıvrılan yollar
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangi¬si söylenebilir? A)”yollar” sözcükleriyle cinaslı kafiye yapılmış¬tır.
B)Zengin kafiye ve sözcük hâinde redif kullanıl-mıştır.
C)”-an yollar” redif olarak kullanılmıştır.
D)”-il” sesleri ile tam kafiye yapılmıştır.
E) Tam kafiye ve redif bulunmaktadır.

40) Benzetmenin iki temel unsurundan (benzetilen ve benzeyen) sadece biri söylenerek yapılan teşbihe “istiare” denir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı vardır?
A) Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet.
B) Ölüler, hepimiz için yalvarın Allah’a!
C) Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar…
D) Arıyorum aklımda bir ninni bestesini…
E) Nerde kaldı sevgilim, seni ilk öptüğüm gün?

CEVAPLAR:

  A B C D E
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı D Grubu’nu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı D Grubu

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap