Yazılı Soruları

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı A Grubu

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR

1.Gezi yazıları ile röportajın benzer ve farklı yönlerini yazınız.(10p)
2. Eleştiri yazarlarında bulunması gereken özelliklerden beş tanesini yazınız. (10p)
3. Aşağıdaki metin konusuna göre hangi eleştiri türüne girer? Yazınız ve bu eleştiri türünün özelliklerini belirtiniz. (10p)
Behçet Necatigil, geçmiş dönemde, özgün ve özgül bir içeriği, bir yaşantıyı, ısrarla üretmiş ve yeniden üretirken zenginleştirmiş bir şairdir. Son birkaç kitabında ise Necatigil, gittikçe içine kapanıyor. Hayatı, kelimeler arası ilişkilere indirgemiş görünüyor.

4. Anlatım Türü “Sevgi” ve ‘Topacın İpi Vardır Ama…” adlı denemelerden alınan aşağıdaki paragraflarda hangi anlatım türlerinin kullanıldığını belirleyiniz. (10p)

PARAGRAFLAR                                                                                                        Anlatım türü

SEVGİ
İnsanın sevdiğiyle dalaşıp bozuşması; insanın sevdiğine kızıp öfkelenmesi; insanın sevdiğini kırıp üzmesi; insanın sevdiğini kü-çültüp aşağısaması sosyoloji, psikoloji, fizyoloji, kalıtım, hekimlik yönünden belli bir oranda açıklanabilir bütün bunlar. Gene de za¬man zaman kendim de başvursam aklım yatmıyor bu açıklamala¬rın hiçbirine.
TOPACIN İPİ VARDIR AMA
Gaziantep çarşısında Aydın İlgaz ve Nebil Özgentürk ile ge-zerken bir çuval dolusu topaç kendine çekti beni. Yalnız kendim için değil, birlikte gezdiğim iki güzel insana da birer topaç alıp armağan ettim. Avluyu çeviren dükkânlarda baharatların satıl¬dığı eski bir çarşıyı hayranlıkla incelerken “Bakın!” diye seslen¬di Aydın İlgaz…
5. Fıkranın(Köşe yazısı) yazılma amaçlarını yazınız. (10p)
6. Aşağıdaki cümleleri belirtilen ölçütlere göre inceleyiniz.(16p)
● Toplumsal sorunları bilmemesi ve toplumdan kopuk yaşa¬ması düşünülemez sanatçının.

Anlamına: yüklemine: yüklemin yerine: yapısına:
● Adam yelkeni tutmaya çalışıyor, tekne bir o yana bir bu yana savruluyordu.

Anlamına: yüklemine: yüklemin yerine: yapısına:
● Kirayı ödeyemeyince evden çıkmış.
Anlamına: yüklemine: yüklemin yerine: yapısına:
● Romanın ikinci cildi birincisinden daha güzel.
Anlamına: yüklemine: yüklemin yerine: yapısına:
7. Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluklarını inceleyiniz.(12p)
● Öğrencileri, teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız.
Anlatım bozukluğunun sebebi:
Cümlenin düzeltilmiş şekli:
● Son derste belgisiz ve sayı sıfatlarını öğrendik.
Anlatım bozukluğunun sebebi:
Cümlenin düzeltilmiş şekli:
● Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız.
Anlatım bozukluğunun sebebi:
Cümlenin düzeltilmiş şekli:
8. Aşağıdaki cümlelerde ( ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (10p)
a) Yayla yavaş değil( ) sabırlı ( ) ağır değil( ) temkinlidir.
b) Deyimler ayrı yazılır ( )ayıkla pirincin taşını( )kaşla göz arasında ( ) gel zaman git zaman ( )dostlar alışverişte görsün( )
c) Dili bir kağıda benzetebilirsiniz ( )Düşünce ( )kağıdın ön yüzü( ) ses ( ) arka yüzüdür.
d) Ahmet( )in kardeşi( ) Karabük( )ten vapurla mı gelecek( )
e) Kar yılın ilk karı( ) Belliydi yağacağı,kaç gündür neydi o soğuklar öyle( )

Dün, Rize halkı yine bir felaketle karşı karşı¬ya kaldı. Üç gün aralıksız yağan yağmur ne¬ticesinde şehrin sularını denize taşıyan dere¬ler taştı. Çamur deryasına dönen şehirde ya¬şam felç oldu. Buna toprak kayması da ek¬lenince yamaç köyleri zor anlar yaşadı. Bütün bunlar yamaç köylerindeki coğrafi şartlara uygun olmayan yapılaşmadan kaynaklanmaktadır.
9. Yukarıdaki “haber yazısı” metninde 5 N -1K kuralındaki soruların yanıtlarını bularak aşağıdaki tabloya yazınız. (12p)
Ne/Kim
Neyi/Kimi
Nasıl
Niçin
Nerede:
Ne zaman

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………. LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI CEVAPLARIDIR

1.Gezi yazıları ile röportajın benzer ve farklı yönlerini yazınız.(10p)
Benzer yönler:
Gezi yazılarında ve röportajlarda kullanılan anlatım biçimleri benzerlik gösterir. (açıklayıcı, betimleyici, öyküleyici anlatım biçimleri)
Dil genellikle göndergesel işlevde kullanılır.
Gidilen yerlerin belirgin özellikleri verilir. Gözlem gücü önemlidir.
Farklılıklar:
Röportajlarda asıl amaç gidilen yerin tanıtımını yapmak değildir. Röportajlarda bir gerçeğin ortaya çıkarılması amaçlanır. Bunun için farklı yerler gezilip anlatılabilir. Gezi yazılarında ise gezilen görülen yerlerin çeşitli yönleriyle tanıtılması amaçlanır.
Gezi yazılarında kişilerin konuşmalarına fazla yer verilmez. Röportajlarda yer verilir. Röportajda bir yerin güzelliklerini yansıtmaktan çok o yerde yaşayan insanların sorunlarını deşmek, ortaya çıkarmak ön plandadır.
2. Eleştiri yazarlarında bulunması gereken özelliklerden beş tanesini yazınız. (10p)
• Bir sanat eserinin gerçek değerini, özünü, yapısını, değerli-değersiz yönlerini ortaya koymalı.
• Nesnel olmalı.
• Araştırmacı olmalı.
• Ciddi, ağırbaşlı olmalı
• Dili sade, anlatımı açık ve anlaşılır olmalı.
• Yıkıcı değil yapıcı olmalı.
• Kanıtlama yoluna gitmelidir.
• Geçmişin ve çağının sanat olaylarını iyi bilmeli.
• Geniş bilgi ve kültür birikimiyle donanımlı olmalı
• Dünya Edebiyatı, sanatı ve kültürüyle ilgili genel bilgilere sahip olmalı
• Eleştirdiği konuyu, eseri veya olayı bütün olarak kavramalı
3. Aşağıdaki metin konusuna göre hangi eleştiri türüne girer? Yazınız ve bu eleştiri türünün özelliklerini belirtiniz. (10p)
Behçet Necatigil, geçmiş dönemde, özgün ve özgül bir içeriği, bir yaşantıyı, ısrarla üretmiş ve yeniden üretirken zenginleştirmiş bir şairdir. Son birkaç kitabında ise Necatigil, gittikçe içine kapanıyor. Hayatı, kelimeler arası ilişkilere indirgemiş görünüyor.
Sanatçı ve eseri arasında sıkı bir ilişki olduğu düşünülerek yazarın psikolojisi ve kişiliği doğrultusunda psikanaliz eleştirilerde bulunur.Metinde kullanılan her öge,Freud’un psikanaliz yöntemi temel alınarak açıklamaya çalışılır.
4. Anlatım Türü “Sevgi” ve ‘Topacın İpi Vardır Ama…” adlı denemelerden alınan aşağıdaki paragraflarda hangi anlatım türlerinin kullanıldığını belirleyiniz. (10p)

PARAGRAFLAR                                                                                 Anlatım türü

SEVGİ İnsanın sevdiğiyle dalaşıp bozuşması; insanın sevdiğine kızıp öfkelenmesi; insanın sevdiğini kırıp üzmesi; insanın sevdiğini kü-çültüp aşağısaması sosyoloji, psikoloji, fizyoloji, kalıtım, hekimlik yönünden belli bir oranda açıklanabilir bütün bunlar. Gene de zaman zaman kendim de başvursam aklım yatmıyor bu açıklamaların hiçbirine.

AÇIKLAYICI ANLATIM

TOPACIN İPİ VARDIR AMA Gaziantep çarşısında Aydın İlgaz ve Nebil Özgentürk ile ge-zerken bir çuval dolusu topaç kendine çekti beni. Yalnız kendim için değil, birlikte gezdiğim iki güzel insana da birer topaç alıp armağan ettim. Avluyu çeviren dükkânlarda baharatların satıl¬dığı eski bir çarşıyı hayranlıkla incelerken “Bakın!” diye seslen¬di Aydın İlgaz…
ÖYKÜLEYİCİ  ANLATIM
5. Fıkranın(Köşe yazısı) yazılma amaçlarını yazınız. (10p)
Fıkraların amacı, siyasî, kültürel, ekonomik, toplumsal vb. konuları çok defa eleştirel bir bakış açısıyla anlatarak kamuoyunu yönlendirmektir. Fıkralarda kesin olmaktan ziyade güzel, hoş sonuçlara varmaya; canlı, ilgi çekici olmaya özen gösterilmelidir. Yazar kendi duygu ve düşüncelerini en başarılı şekilde yansıtarak okuyucu ile arasında sıkı bir bağ kurar.
6. Aşağıdaki cümleleri belirtilen ölçütlere göre inceleyiniz.(16p)
Toplumsal sorunları bilmemesi ve toplumdan kopuk yaşaması düşünülemez sanatçının.

Anlamına: yüklemine: yüklemin yerine: yapısına:
Adam yelkeni tutmaya çalışıyor, tekne bir o yana bir bu yana savruluyordu.

Anlamına: yüklemine: yüklemin yerine: yapısına:
Kirayı ödeyemeyince evden çıkmış.
Anlamına: yüklemine: yüklemin yerine: yapısına:
Romanın ikinci cildi birincisinden daha güzel.
Anlamına: yüklemine: yüklemin yerine: yapısına:

7. Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluklarını inceleyiniz.(12p)
Öğrencileri, teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız.
Anlatım bozukluğunun sebebi:
Cümlenin düzeltilmiş şekli:
Son derste belgisiz ve sayı sıfatlarını öğrendik.
Anlatım bozukluğunun sebebi:
Cümlenin düzeltilmiş şekli:
Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız.
Anlatım bozukluğunun sebebi:
Cümlenin düzeltilmiş şekli:

8. Aşağıdaki cümlelerde ( ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (10p)
a) Yayla yavaş değil (,) sabırlı (;) ağır değil(,) temkinlidir.
b) Deyimler ayrı yazılır (:)ayıkla pirincin taşını(,)kaşla göz arasında (,) gel zaman git zaman (,)dostlar alışverişte görsün(…)
c) Dili bir kağıda benzetebilirsiniz (:)Düşünce (,)kağıdın ön yüzü(;) ses (,) arka yüzüdür.
d) Ahmet(‘)in kardeşi(,) Karabük(‘)ten vapurla mı gelecek(?)
e) Kar yılın ilk karı(…) Belliydi yağacağı,kaç gündür neydi o soğuklar öyle(!)
Dün, Rize halkı yine bir felaketle karşı karşı¬ya kaldı. Üç gün aralıksız yağan yağmur ne¬ticesinde şehrin sularını denize taşıyan dere¬ler taştı. Çamur deryasına dönen şehirde ya¬şam felç oldu. Buna toprak kayması da ek¬lenince yamaç köyleri zor anlar yaşadı. Bütün bunlar yamaç köylerindeki coğrafi şartlara uygun olmayan yapılaşmadan kaynaklanmaktadır.
9. Yukarıdaki “haber yazısı” metninde 5 N -1K kuralındaki soruların yanıtlarını bularak aşağıdaki tabloya yazınız. (12p)
Ne/Kim YAĞMUR YAĞMASI
Neyi/Kimi RİZE HALKI
Nasıl DERELER TAŞTI,ŞEHİR ÇAMUR DEYASINA DÖNDÜ,TOPRAK KAYMASI
Niçin COĞRAFİ ŞARTLARA UYGUN OLMAYAN YAPILAŞMA
Nerede: RİZEDE
Ne zaman DÜN

 

11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı A Grubu yazılı soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

11sınıf2dönem2yazılıAgrubu

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap