Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı (C Grubu)

11.sınıf

1. Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi ve Namık Kemal eserleriyle halkı eğitmenin peşindeler. Namık Kemal, özellikle tiyatrolarını halkın bilinçlenmesinde bir vasıta olarak kullanmıştır. Bu eserlerin bazıları: KaraBela(I), Gülnihal(II), İçliKız(III), Akif Bev(IV) ve Celaleddin Harzemşah ‘tır.(V)
Numaralanmış eserlerin hangisi Namık Kemal’e ait değildir ?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

2. Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağı içinde yer alan sanatçı, klâsik şiir geleneğini yıkmaya başlar. Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler kullanır. I. dönemde yapılan içerik değişikliğine ek olarak o, biçimde yaptığı yenilikleri ekler. Aşk, doğa, ölüm ve metafizik konularında lirik, epik ve felsefi şiirler yazar. Kırka yakın eserinin yarısı tiyatro türündedir. Tiyatro eserleri sahne tekniği bakımından zayıftır; çünkü o, eserlerini oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır.
Bu parçada kendisi ve eserleri hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) A. Hamit Tarhan B) R. Mahmut Ekrem C)NabizadeNazım D) Samipaşazade Sezai E) Şemsettin Sami

3.Tanzimat Edebiyatı I. Dönem sanatçıları, toplum için sanat (I) yaparlar. Fransız edebiyatını örnek alarak, ondan çeviriler (II) yaparlar. Şiirin nazım biçiminde (III) ve konusunda büyük değişiklikler yaparlar. Kanun, adalet, özgürlük, uygarlık, eşitli k (IV) kavramları üzerinde dururlar. Gazete, makale, roman, piyes, öykü (V) gibi yeni düzyazı türünde eser verirler.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
4. O, roman, tiyatro, makale türünde birkaç denemede bulunmuştur. Adı, edebiyatımızda ilk roman örneği olan “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat” ile özdeşleşmiştir. Dil bilgisi, sözlük ve ansiklopedi çalışmalarında da bulunmuştur. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal C) Şemsettin Sami
B) Ahmet Mithat Efendi D) Ahmet Vefik Paşa E) Nabizade Nazım

5. Ahmet Mithat Efendi’nin, romancılığımızın gelişim çizgisi açısından en ünlü romanı Araba Sevdası ‘dır (I). Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt (II) adlı romanıyla bir cariyenin çektiği acıları dile getirir. Nabizade Nazım, Zehra (III) adlı romanıyla ilk psikolojik denemelere girişir. Recaizade Mahmut Ekrem, Felatun B ev ‘le R akım Efendi (IV) adlı yapıtıyla Batı hayranlığını gülünç ve realist bir tarzda dile getirir. Namık Kemal, İntibah(V) romanıyla edebi romancılığı gerçekleştirir.
Bu parçadaki bilgi yanlışlığını gidermek için numaralanmış eserlerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) I. ve IV. E) II. ve V

6………yazı dilini sadeleştirmek” halkın anlayabileceği bir dille yazmak” görüşündedir. “Halk için sanat” ilkesine bağlı kalır. Edebiyatımızda halk kaynaklarından yararlanır; dil, folklor araştırmaları yapar. Eski nazım biçimlerinde yeni konular kullanır. Divan edebiyatındaki parça güzelliğine karşı “toplu güzellik”, “konu birliği” görüşünü savunmuştur. Toplumu bilgece kalkındırmak için de en kestirme yolun gazete olduğunu bilir. Böylece ilk özel gazeteyi kurar.Bu parçadaki bilgilere göre, parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Namık Kemal B) Şinasi C) Ziya Paşa
D) Ahmet Vefik Paşa E) Ahmet Mithat Efendi
7.Divan edebiyatıyla Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Divan şiirinde sanatçılar, aydın kişiler için yazarken, Tanzimatçılar halk için yazmıştır.
B) Divan edebiyatında ölçü aruzdur, Tanzimat edebiyatında hece amaçlanmış; ama daha çok aruz kullanılmıştır.
C) Divan edebiyatında daha çok nesir alanında eser verilmiş; Tanzimatçılar ise şiire yönelmiştir.
D) Tanzimat edebiyatında Divan şiirine ait nazım biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir.
E) Divan nesrinde söz sanatları kullanılmış, Tanzimat nesrinde düşünceler önemsenmiştir.
8.Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat dönemine ait değildir ?
A) İntibah C) Şair Evlenmesi B) Araba Sevdası
D) Zehra E) Kırık Hayatlar

9. İlk özel (I) gazete 1860 yılında Ş inas i (II)tarafından çıkarılan Tercüman -ı Ahval ‘dir .(III)1860 Servet-i Fünun (IV) edebiyatının başlangıcı sayılır. İlk gazete ile birlikte makale, roman,piyes, fıkra, öykü (V) de edebiyatımıza girdi.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. … Tanzimat Edebiyatı’nın kurucusu, birçok alanda ilk ve başarılı örnekler vermiştir. İlk şiir çevirisi, ilk tiyatro, ilk özel gazete onun kaleminden çıkmıştır. Batı edebiyatını tanıdıktan sonra şiirin konusunu da genişletmiş, bu değişiklik daha sonra biçime de yansımıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Namık Kemal B) Ziya Paşa C) Şinasi
D) Nabizade Nazım E) R. Mahmut Ekrem

11. “Tiyatro bir eğlencedir; fakat eğlencelerin en faydalısıdır.” görüşüyle ele aldığı tiyatroları, ulusumuzun bozulan moralini düzeltmek amacıyla yazar. Vatan Yahut Silistre, (I)Zavall ı Ç ocuk, (II) Akif Bey,(III) Tahrib-i Harabat(IV) ve Kara Bela (V)önemli tiyatro eserleridir
Numaralanmış eserlerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Fransız İhtilaliyle hürriyet, adalet eşitlik
kavramları şiire girmiştir.
B)Sanatçılar genellikle romantizmin etkisinde kalmıştır.
C)Şiirde parça güzelliği önemsenmiş, klasik kaside türü devam etmiştir.
D) Dilde sadeleşme amaçlanmış; ama başarılı olunamamıştır.
E) Nesirde noktalama işaretleri kullanılmaya başlanmıştır.

13. Tanzimat edebiyatı içerisinde yazılmış, edebiyatımızın ilk edebi romanıdır. Zengin bir ailenin oğlu olan Ali Bey’in kendini Mahpeyker adlı ahlak bakımından oldukça zayıf bir kadına kaptırmasını anlatır. Romantizmin de etkisiyle ayrıntılı tasvirlere yer verilmiştir. Kahramanlar ya baştan sona iyi ya da hep kötüdür.
Parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat – Şemsettin Sami
B) Araba Sevdası – R. Mahmut Ekrem
C) İntibah – Namık Kemal
D) Cezmi – Namık Kemal
E) Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai

14. Sanatçı Hürriyet’te çıkan (…….) makalesinde,Divan edebiyatına şiddetle hücum ederek, onu gayrı milli ve yapay olmakla suçlar ve asıl Türk edebiyatının Halk edebiyatı olduğunu iddia eder. Fakat gençliğinde Divan edebiyatı kültürü ile yetişmiş ve onun zevkini almış olan sanatçı, bu eleştirileri bir edebiyat devrimcisi sıfatı ile yaptığı ve duyguları bakımından Divan edebiyatına bağlı bulunduğu için (……..) yazdığı önsözde bu iddianın aksini ileriye sürmekte de tereddüt etmemiştir.
Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şiir ve İnşa – Harabat
B) Tahrib-i Harabat – Takib
C) Zemzeme – Takdir-i Elhan
D) Demdeme – Istılahat-ı Edebiye
E) Zafemame – Harabat

15. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?
A) Zavallı Çocuk B) Hürriyet Kasidesi C) Garam
D) Gülnihal E) Vatan yahut Siliste

16. Şiirlerinin başlıca temaları aşk ve tabiattır. Türk şiirinde kadının gerçek ve estetik değerini alması onunladır. Fakat onun şiirlerinde büyük aşkların derin ve sarsıcı heyecanı değil, ancak küçük duygulanmaların, hayal kırıklıklarının, ayrılıkların hissettirdiklerini bulabiliriz. Bu melankolik atmosferin doğuşunda romantiklerin, özellikle Lamartine’in etkisi büyüktür. Hayatının acıklı olayları onu, aynı zamanda, Tanzimat devrinin tanınmış bir mersiye şairi haline de getirdi.
Parçada kendisinden söz edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Vefik Paşa B) Cenab Şehabettin
C) Ahmet Haşim D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Şinasi

17. (…), Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Konusunu, XVI.yy’daki Türk-Iran savaşlarından alır. İstanbul’da başlatılan olay, savaşın safhalarını takip ederek Iran sınırına, Kafkasya’ya ve Iran sarayına kadar götürülür. Romantizmin tesiri ile olayın sonu çok trajiktir. Karakterlerin çizilmesinde sübjektiflik ve aşırılık da açıktır. Romanın fikri içeriği ise “İslam birliği” ideolojisini telkine çalışmaktadır.
Parçada sözü edilen roman ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami
B) Hüseyin Fellah- Ahmet Mithat
C) Celalettin Harzemşah- Namık Kemal
D) Felatun Bey ile Rakım Efendi- Ahmet Mithat
E) Cezmi- Namık Kemal

18. Roman kahramanı, Bihruz Bey adında mirasyedi bir paşazadedir. Bütün işi gücü ve merakı alafranga giyinme, alafranga yaşayış kurallarına yarım yamalak uymak, Hıristiyan azınlıklardan berberlerle ve garsonlarla Fransızca konuşmak ve araba kullanmaktır. Bütün benzerleri gibi Bihruz Bey de çok basit bir kültüre sahiptir. Yerli ve milli olan her şeyi beğenmemek ve hatta hor görmek alışkanlığındadır. Yukarıda hakkında bilgi verilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Intibah B) Felatun Bey İle Rakım Efendi
C) Araba Sevdası D) Afife Anjelik E) Zehra

19. Tanzimatçıların çoğu tarih alanında da eserler verirler. Namık Kemal, Ahmet Mithat çeşitli konularda Osmanlı tarihini aydınlatmaya çalışırlar; ancak bu türün en güçlü adı (………..) olur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Vefik Paşa B) Ahmet Cevdet Paşa
C)Şemsettin Sami D)ZiyaPaşa E)Samipaşazade Sezai

20. Tanzimat tiyatrosu bir okul sayılmış, halkın eğitilmesinde araç olarak kullanılmıştır. Bunlarda sosyal eğitim ön plandadır. Toplumda görülen aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır. Dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır. Parçaya göre Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Oyunlarda gelenek göreneklerin eleştirilmesi amaç edinilmiştir.
B) Toplumsal eğitim oyunların temelini oluşturur.
C) Günlük konuşma dilinin özelliklerine oyunlarda rastlamak mümkündür.
D) Oyunlar tarihten alınması gereken dersler üzerine kurulmuştur.
E) Halkın eğitilmesi amaçlanırken tiyatronun bu amacı gerçekleştirdiği söylenemez.

21. Türk edebiyatında roman, çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser (…) nın (…) adlı Fransız yazardan çevirdiği (…) adlı romandır. Birçok teknik kusurlarla dolu olan bu eserin; kahramanlarının yabancı olması, olayların yabancı bir ülkede geçmesi yüzünden halka yabancı olduğu halde büyük ilgi gördüğü söylenebilir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Namık Kemal – J.J. Rousseau – İtiraflar
B) Şinasi – La Fontaine – Tercüme-i Manzume
C) Recaizade Ekrem – Corneille – Araba Sevdası
D) Ahmet Mithat – Racine – Letaif-i Rivayet
E) Yusuf Kamil Paşa – Fenelon – Telemak
22. Tanzimat sanatçılarının çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebiyatın sanatçılarını örnek almışlardır. Bu sanatçıların etkisiyle bir kısmı klasik, bir kısmı romantik, bir kısmı da realist özellikler taşıyan eserler vermişlerdir. Söz konusu akımlar ancak esinti halinde yansımıştır. Bunların kuralları kesin çizgilerle benimsenmiş ve uygulanmış değildir.Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi romantik eser veren sanatçılardan biri değildir ?
A)Ahmet Mithat Efendi B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Namık Kemal D) Abdülhak Hamit Tarhan E) Şinasi

23. Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Birinci dönemde Divan şiiri nazım biçimler kullanıldı, ikinci dönemde yeni biçimler denendi.
B) Halkın anlayacağı bir dil kullanmayı amaçladılar.
C) Divan edebiyatında olduğu gibi parça güzelliği anlayışı sürdürüldü.
D) Divan edebiyatının mazmunlarından ve süslü söyleyişinden kendini alamadılar.
E) İkinci dönem edebiyatçıları, Realizmin ve Natüralizm’in etkisinde kalmışlardır.

24. Gözü ve kulağı etkileyen bir sanat olduğu için tiyatroya büyük önem verildi. Tiyatronun toplumun değişimine ve gelişimine etkisinin bilincinde oldular. Çağdaş anlamda ilk tiyatro dilimize çeviri yoluyla girdi. Daha sonra ilk yerli tiyatro eseri bu dönemde yazıldı. Sözü edilen ilk yerli tiyatro yapıtı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal — Vatan Yahut Silistre B) Abdülhak Hamit Tarhan — Eşber
C) Şinasi — Şair Evlenmesi D) Ahmet Vefik – Paşa Zor Nikah
E) Ali Bey — Ayyaş Hamza

25. Afife Anjelik’te kocasının yokluğu sırasında uşağının saldırısına direnmiş bir genç kadının hikayesi anlatılmaktadır. Zavallı Çocuk’ta, evlenmede ana – babanın değil, evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği üzerinde durulur. Eyvah adlı dram ise batılılaşmanın aile çevresindeki etkileri ve daha çok evlenmedeki eski adetlerin eleştirisi ile ilgilidir. Finten’de ise Shakespeare’in Machbet’inin etkileri çok açıktır.
Parçada aşağıdakilerin hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir ?
A) Abdülhak Hamit Tarhan B)Şinasi
C) Recaizade Mahmut Ekrem D) Namık Kemal
E) Ahmet Mithat Efendi

CEVAPLAR:

1.C

2.A

3.C

4.C

5.D

6.B

7.C

8.E

9.D

10.C

11.D

12.C

13.C

14.A

15.C

16.D

17.E

18.C

19.B

20.E

21.E

22.E

23.C

24.C

25.B

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı (C Grubu) soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

11.sınıf türk edebiyatı 1.dönem 2.yazılı C Grubu

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap