Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı A Grubu

1.Aşağıda tanımlanan sanat ve edebiyat akımlarını yazınız.
a)Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan bu akım onun bütün kurallarını yıkmıştır………………………….
b)Hayaller ve duygular gerçeği bozuyor düşüncesiyle reddedilmiş, gözleme ve çevrenin incelenmesine ağırlık verilmiş. Roman sokağa tutulan bir aynadır……………………………..
c)Akla seslenen şiir biçim ve kafiyeden oluşmalıdır.Türk Edebiyatında Yahya Kemal ve Tevfik Fikret önemli temsilcisidir…………………………………..
d)Doğrudan doğruya anlatılması güç olan soyut duygular simgelerle anlatılmıştır. Batı edebiyatında en önemli temsilcisi Baudelaire ve Rimbaud dır………………………………
e)20. Asırda ortaya çıkan bu akımın(………………………………) kurucusu ……………………. dir

2. Aşağıdaki ifadelere uygun karşılıklar veriniz.
……………Dante’nin İlahi Komedyası bu nazım biçimiyle yazılmıştır.
……………Servet-i Fünun’un sadece eleştiri alanında çalışmalarını yoğunlaştıran tek ismidir.
…………………………………..Naturalizmin edebiyatımında en güçlü temsilcisi sayılmış, Şıpsevdi romanının yazarıdır.
………………………II. Abdülhamit dönemi İstanbul yaşamını ve insanlarını sobet, fıkra, deneme, hatıra türünde yazılarında yansıtmıştır; Şehir Mektupları’nı yazmıştır.
……………………………….Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun önde gelen yazarlarındandır. Aynaroz Kadısı, ona aittir.
…………………………..İlk şiirlerini bir araya getirdiği “Gizli Figanlar”da tema ve üslup bakımından Namık Kemal’in etkisinde kalmıştır.
……………………….Tevfik Fikret’in meşrutiyet sonrasında Trablusgarp Savaşı’ının acıları daha silinmemişken İttihat Terakki’nin Meclis-i Mebusan’ı kapatmasına gösterdiği tepkiyi dile getirdiği şiirdir.

3. Milli edebiyat akımının ilkelerini yazınız.

4. Servet-i Funün romanları ve bu romanlardaki kahramanlar ile Tolstoy , Floubert’in romanlarının ve roman kahramanlarının benzerlik göstermesi nasıl yorumlanır ?
5. Aşağıdaki eserler kime aittir ?

Siyah İnciler :
Kırık Hayatlar :
Hayat- Muhayyel :
Tarih – i Kadim :
Bir Ölünün Defteri :
Gönül Hanım :
Süleymaniye Kürsüsünde:
Kavgalarım :
Nemide :
Suriye mektupları :

6. Aşağıda Ziya Gökalp’in bazı kitapları verilmiştir Bunların içeriğini ifade ediniz.
Kızıl Elma:

Yeni Hayat:

7. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı …………………………………..katılmış bir kısmı da …………………….. kalmıştır.
Servet-i Fünun Dergisi, Hüseyin Cahit’in yazdığı……………………………..…adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.
Fecr-i ati Topluluğu slogan olarak ……………………………………………. sözünü kullanmıştır.
Mensur şiirin ilk örneklerini edebiyatımızda ……………………………….. vermiştir.

8. Aşağıda tanıtılan yazar ve şairleri belirtiniz.
a) Her ülkede az yetişir soydan bir ahlak ve ülkü adamıdır. Bu seçkin tavrı şiirinin her mısrasına yansımıştır. Fakat en fazla Asım bölümündeki dizelerle kendini açığa vurmuştur. Hiçbir edebi topluluğa katılmamıştır.……………………………..
b)Servet-i Fünun edebiyatının en büyük şairidir. İlk şiirlerinde Divan edebiyatının etkisinde kalmış fakat daha sonra Batı Edebiyatının etkisiyle bireysel kapalı şiire yönelmiştir. Servet-i Fünun dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa dahil olmamıştır…………………………….
c)Türk edebiyatının en önemli romancılarındandır. Yazarın romanlarında İzmir ve İstanbul yılları kendini açık bir biçimde gösterir. Romanlarında kullandığı dil Servet-i Fünun şiirinde olduğu gibi ağırdır.
Romanlarında ruhsal çözümlemeler, resim ve musiki hakimdir ……………………………
d)Sanatçının hatiplik yönü kuvvetlidir. Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserlerini yakından takip etmiş vatan, millet, özgürlük gibi konulara ilgi duymuştur. Şiirlerini gizli figanlar isimli kitapta toplamıştır…………………………………………

9.Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları doldurunuz.
………………Edebiyatı sanatçılarından olan Tevfik Fikret çocuk şiirlerini …………………… adlı eserde toplamıştır. Şiirlerinde ………………… akımının etkisi vardır.
Mensur şiirin örneklerini “Siyah İnciler” adlı eseri ile veren sanatçımız …………………………… , Servet-i Fünûn dönemi sanatçısıdır. Divan edebiyatındaki süslü nesir ile ………………………….. arasında benzerlik vardır.

10. Parnasizm ve klasizm akımları Türk Edebiyatının hangi döneminde etkili olmuştur? Türk Edebiyatındaki temsilcilerinden birer örnek veriniz.
11. Servet-i Fünûn edebiyatında roman ve hikayeleri kahraman, mekan ve dil anlatım bakımından karşılaştırınız.
Geçen eyyâm –ı nevbahârı arar…
Ey kulûbun sürûd-ı şeydâsı,
Ey kebûterlerin neşîdeleri,
O bahârın bu işte ferdâsı:
Kapladı bir derin sükûta yeri
karlar
Ki hamûşâne dem- be dem ağlar! Cenap ŞAHABETTİN

12. Bu mısralardan hareketle Cenap ŞAHABETTİN’in bağlı olduğu edebiyat topluluğunu belirterek, bu edebiyat topluluğunda şiirin özelliklerini belirtiniz.

13. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
– Tanzimat şiiri eski nazım biçimleri ile yeni düşünce ve konuları işlemiştir. ( )
– Sembolizm, Parnasizme tepki olarak doğmuş, imge ve mecazlı söyleyişe önem vermiştir. ( )
– Sone, Terzarıma ve serbest müstezat gibi türlerin ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir ( )
– Modern hikâyenin ilk örneklerini Tanzimat sanatçıları teknik bakımdan en başarılı örnekleri Servet –i Fünûncular vermiştir. ( )
– Servet i Fünun edebiyatında divan şiiri gibi dil süslü ve bireysel konular işlenmiş, aruz vezni ile şiir yazılmıştır( )

14.Aşağıdaki eserlerden hangisi Servet – i Fünün dönemi ile ilgili değildir?
A)Rubab – ı Şikeste B) Aşk – ı Memnu C)Yeni Hayat D) Eylül E)Kırk Yıl

15.Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret aittir?
A) İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
B) Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
C) Tarih-i kadim şiirinde 2.Abdülhamit’e nefretini anlatır.
D) Şiirlerinde sürrealizmden izler bulunur.
E) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma

16. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.
B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
C) Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.
D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.
E) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.

17. Milli Edebiyat akımı 1911 yılında Ömer Seyfettin ve
I II
Ali Canip’in çıkardıkları “Yeni Mecmua” dergisi ile
III IV
başlar.Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin

birleştirilmesini, dilde sadeliği, Türk tarihine ve milli
V
kaynaklara yönelmeyi amaçlar.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

18. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
B) Aruz vezninin kullanılması
C) Romanlarda, olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
D) Nazmın nesre yaklaştırılması
E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması

19.Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ziya Paşa
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ömer Seyfettin
E) Mehmet Akif

20.Cenap Şahabettin’in eserlerini türleriyle veren aşağıdakieşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A)Evrak – ı Eyyam – şiir
B)Körebe – tiyatro
C)Tiryaki Sözleri – özdeyiş
D)Nesh-i Sulh – makale
E)Avrupa Mektupları – Gezi

21.Halit Ziya Uşaklıgil’in romanı için hangisi söylenemez?
A)Geniş halk tabanlarının sorunlarını işlediği
B)Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğu
C)Gözlemlerinde gerçekçi, tutarlı olduğu
D)Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçek¬leştirdiği
E)Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği

I. Tanzimat şiirinde divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış, Servet-i Fünun şiirindeyse bu nazım biçimleri terk edilmiştir.
II. Tanzimat şiirine göre Servet-i Fünun şiirinde dil daha ağırdır.
III. Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
IV. Her iki dönemde de hemen hemen aynı konular işlenmiş, parça güzelliği önemsenmiştir.
V. Tanzimat şiirinde klasisizm ve romantizm,Servet-i Fünun şiirinde parnasizm ve sembolizm daha etkili olmuştur.
22. Numaralanmış cümlelerdeki Tanzimat ve Servet-i Fünun şiiri karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

23.Modern Türk romanının kurucusudur. Roman, öykü, tiyatro, anı türünde yapıtlar vermiştir. Ro¬manlarında ağır bir dil kullanmıştır. Dili öykülerin¬de daha sadedir. Yapıtlarında Fransızca sözdizi¬mini andıran bir tutum görülür. Edebiyatımızda ilk mensur şiir denemeleri ona aittir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakile¬rin hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B)Hüseyin Rahmi Gürpınar
C)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D)Halide Edip Adıvar
E)Refik Halit Karay
24.Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?
A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
D) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça
kullanmışlardır.

25. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?
A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe
D) Victor Hugo E) Stendhal

26. Şiir, gerçeği değil, gerçeğin bizde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Asıl gerçek insanı dış dünyayla temasa geçiren duygulardır.Şiirde musiki her şeyden önemlidir. Güzellik anlam açıklığında değil, kapalılıktadır.”
Bu parçadaki şiirle ilgili görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Emile Zola B) V.Hugo C) Steinbeck
D) T. Gautier E) Baudelaire

27. Halit Ziya Uşaklıgil’in hangi eseri türü yönünden diğerlerinden farklıdır?
A)Aşk – ı Memnu B) Mai ve Siyah C) Kırık Hayatlar D) Kırk yıl E) Nedime

28. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in sanatçı özelliklerinden biri değildir?
A) Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kı¬rar.
B) Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.
C) Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.
D) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.
E) Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim gü¬zellikleriyle belirginleşir.

29. Halit Ziya Uşaklıgil’in romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Romantizm akımından etkilendiği
B) Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğu
C) Kahramanlarını üst tabakadan seçtiği
D) Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçek¬leştirdiği
E) Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği

30. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Dil ,halkın konuştuğu yalın bir dildir.
B) İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır.
C) Şiirde aruz ölçüsü kullanılmalıdır.
D) Milli kaynaklara yönelmeli ve yurt sorunları işlemelidir.
E) Halk edebiyatı geleneği temel alınmalıdır

31. Aşağıdakilerden hangisi Servet – i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Bu şiirde düşünce, gerçek çatışması, kaçış esastır.
B) Konu sınırlanamaz, her şey şiire konu olur.
C) Bireycilikleri siyasal koşullara, etkilendikleri akımlara bağlanabilir.
D) Biçime gerektiği kadar önem verilmez.
E) Tablo gibi şiir ve ahenkli dize benimsenir.

32.Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
C) Mehmet Rauf – Eylül
D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda
E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey

 

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAPLARI A GRUBU

1.Aşağıda tanımlanan sanat ve edebiyat akımlarını yazınız.
a)Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan bu akım onun bütün kurallarını yıkmıştır…ROMANTİZM
b)Hayaller ve duygular gerçeği bozuyor düşüncesiyle reddedilmiş, gözleme ve çevrenin incelenmesine ağırlık verilmiş. Roman sokağa tutulan bir aynadır……REALİZM.
c)Akla seslenen şiir biçim ve kafiyeden oluşmalıdır.Türk Edebiyatında Yahya Kemal ve Tevfik Fikret önemli temsilcisidir………PARNASİZM
d)Doğrudan doğruya anlatılması güç olan soyut duygular simgelerle anlatılmıştır. Batı edebiyatında en önemli temsilcisi Baudelaire ve Rimbaud dır………SEMBOLİZM
e)20. Asırda ortaya çıkan bu akımın (FUTURİZM)kurucusu MARİNETTİ dir.

2. Aşağıdaki ifadelere uygun karşılıklar veriniz.
……………Dante’nin İlahi Komedyası bu nazım biçimiyle yazılmıştır.
TERZA-RİMA
……………Servet-i Fünun’un sadece eleştiri alanında çalışmalarını yoğunlaştıran tek ismidir.
AHMET ŞUAYİP
…………………………………..Naturalizmin edebiyatımında en güçlü temsilcisi sayılmış, Şıpsevdi romanının yazarıdır.
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR
………………………II. Abdülhamit dönemi İstanbul yaşamını ve insanlarını sobet, fıkra, deneme, hatıra türünde yazılarında yansıtmıştır; Şehir Mektupları’nı yazmıştır.
AHMET RASİM
……………………………….Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun önde gelen yazarlarındandır. Aynaroz Kadısı, ona aittir.
MÜSAHİPZADE CELAL
…………………………..İlk şiirlerini bir araya getirdiği “Gizli Figanlar”da tema ve üslup bakımından Namık Kemal’in etkisinde kalmıştır.
SÜLEYMAN NAZİF
……………………….Tevfik Fikret’in meşrutiyet sonrasında Trablusgarp Savaşı’ının acıları daha silinmemişken İttihat Terakki’nin Meclis-i Mebusan’ı kapatmasına gösterdiği tepkiyi dile getirdiği şiirdir.
DOKSAN BEŞE DOĞRU

3. Milli edebiyat akımının ilkelerini yazınız.
1-Edebiyat eserlerinde halkın konuştuğu Türkçeyi kullanmak
2-Şiirde aruz yerine ulusal ölçümüz olan heceyi benimsemek
3-Eserlerde yerli hayatı ve milli tarihle ilgili konuları işlemek
4-Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanmak

4. Servet-i Funün romanları ve bu romanlardaki kahramanlar ile Tolstoy , Floubert’in romanlarının ve roman kahramanlarının benzerlik göstermesi nasıl yorumlanır ?
SERVETİ FUNUCÜLARIN BATILI SANT ANLAYIŞINI BENİMEMELERİ VE BATILI KAYNAKLARI TAKİP ETMELERİ

5. Aşağıdaki eserler kime aittir ?
Siyah İnciler : M RAUF
Kırık Hayatlar : HZU
Hayat- Muhayyel : H. CY
Tarih – i Kadim TF
Bir Ölünün Defteri : HZU
Gönül Hanım : AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU
Süleymaniye Kürsüsünde MEHMET AKİF
Kavgalarım : HCY
Nemide : HZU
Suriye mektupları : CŞ

6. Aşağıda Ziya Gökalp’in bazı kitapları verilmiştir Bunların içeriğini ifade ediniz.
Kızıl Elma: Turan düşüncesini ve vatan sevgisini anlatan şiirlerinin toplandığı kitaptır.
Yeni Hayat:Turan idealinden vazgeçerek Türkiye Türkçülüğünü dile getiren ve yurtta yapılmasını istediği yenilikleri anlatan şiirlerini topladı kitaptır.

7. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı …MİLLİ EDEBİYATA katılmış bir kısmı da BAĞIMSIZ kalmıştır.
Servet-i Fünun Dergisi Hüseyin Cahit’in yazdığı…EDEBİYAT VE HUKUK…adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.
Fecr-i ati Topluluğu slogan olarak ……SANAT ŞAHSİ VE MUHTEREMDİR.. sözünü kullanmıştır.
Mensur şiirin ilk örneklerini edebiyatımızda ………HALİT ZİYA vermiştir.
8. Aşağıda tanıtılan yazar ve şairleri belirtiniz.
a) Her ülkede az yetişir soydan bir ahlak ve ülkü adamıdır. Bu seçkin tavrı şiirinin her mısrasına yansımıştır. Fakat en fazla Asım bölümündeki dizelerle kendini açığa vurmuştur. Hiçbir edebi topluluğa katılmamıştır.…MEHMET AKİF
b)Servet-i Fünun edebiyatının en büyük şairidir. İlk şiirlerinde Divan edebiyatının etkisinde kalmış fakat daha sonra Batı Edebiyatının etkisiyle bireysel kapalı şiire yönelmiştir. Servet-i Fünun dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa dahil olmamıştır……TEVFİK FİKRET
c)Türk edebiyatının en önemli romancılarındandır. Yazarın romanlarında İzmir ve İstanbul yılları kendini açık bir biçimde gösterir. Romanlarında kullandığı dil Servet-i Fünun şiirinde olduğu gibi ağırdır.
Romanlarında ruhsal çözümlemeler, resim ve musiki hakimdir HALİT ZİYA
d)Sanatçının hatiplik yönü kuvvetlidir. Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserlerini yakından takip etmiş vatan, millet, özgürlük gibi konulara ilgi duymuştur. Şiirlerini gizli figanlar isimli kitapta toplamıştır…………SÜLEYMAN NAZİF

9.Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları doldurunuz.
……Servet-i Fünun …Edebiyatı sanatçılarından olan Tevfik Fikret çocuk şiirlerini ……Şermin… adlı eserde toplamıştır. Şiirlerinde …Parnasizm… akımının etkisi vardır.
Mensur şiirin örneklerini “Siyah İnciler” adlı eseri ile veren sanatçımız …Mehmet Rauf… , Servet-i Fünûn dönemi sanatçısıdır. Divan edebiyatındaki süslü nesir ile …mensur şiir.. arasında benzerlik vardır.

10. Parnasizm ve klasizm akımları Türk Edebiyatının hangi döneminde etkili olmuştur? Türk Edebiyatındaki temsilcilerinden birer örnek veriniz.
Parnasizm ,Servet- i Fünûn Edebiyatı ile Fecr-i Ati topluluğunda etkili olmuştur. Tevfik FİKRET Klasisizm daha çok I. Tanzimatçılarda etili olmuş, temsilcileri ise.; Şinasi

11. Servet-i Fünûn edebiyatında roman ve hikayeleri kahraman, mekan ve dil anlatım bakımından karşılaştırınız.
Servet-i Fünûn edebiyatında romanlarında kahramanlar aydın kesimden ve üst tabakadan seçilir, Mekan İstanbul’un köşk, yalıları gibi elit kesimin yaşadığı zengin muhitlerdir. Genelde kapalı mekanda olaylar işlenmiştir. Dili süslü, ağır , tahlil ve betimlemelere, gözleme yer verilmiş,yazar nesnel davranmaya çalışmıştır.
Hikayelerde ise; kahramanlar alt tabakadan, dış mekanda anlatılmış. Dili romana göre sade ve yalındır.

Geçen eyyâm –ı nevbahârı arar…
Ey kulûbun sürûd-ı şeydâsı,
Ey kebûterlerin neşîdeleri,
O bahârın bu işte ferdâsı:
Kapladı bir derin sükûta yeri
karlar
Ki hamûşâne dem- be dem ağlar! Cenap ŞAHABETTİN

12. Bu mısralardan hareketle Cenap ŞAHABETTİN’in bağlı olduğu edebiyat topluluğunu belirterek, bu edebiyat topluluğunda şiirin özelliklerini belirtiniz.
Cenap ŞAHABETTİN Servet – i Fünûn şairidir. Servet-i Fünûn şiirinde ;
* Dil süslü ve sanatlı, Arapça ,Farsça kelimelerin yanında Fransızca kelimeler de kullanılmıştır
* Aruz vezninin değişik kalıpları ile şiirler yazılmış,şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır.
* Ölüm, yalnızlık, gurbet, karamsar gibi bireysel konular işlenmiştir.
* Sanat sanat içindir anlayışı ile yazılan şiirlerde anlam kapalılığı, sembolik anlatım vardır.
* Sone ,Serbest müstezat yeni türlerde şiir yazmışlar, kulak için kafiye anlayışı ile hareket etmişlerdir.

13. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
– Tanzimat şiiri eski nazım biçimleri ile yeni düşünce ve konuları işlemiştir. ( D )
– Sembolizm, Parnasizme tepki olarak doğmuş, imge ve mecazlı söyleyişe önem vermiştir. ( D )
– Sone, Terzarıma ve serbest müstezat gibi türlerin ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir ( Y )
– Modern hikâyenin ilk örneklerini Tanzimat sanatçıları teknik bakımdan en başarılı örnekleri Servet –i Fünûncular vermiştir. ( D)
– Servet i Fünun edebiyatında divan şiiri gibi dil süslü ve bireysel konular işlenmiş, aruz vezni ile şiir yazılmıştır(D )

14.Aşağıdaki eserlerden hangisi Servet – i Fünün dönemi ile ilgili değildir?
A)Rubab – ı Şikeste B) Aşk – ı Memnu C)Yeni Hayat D) Eylül E)Kırk Yıl

15.Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret aittir?
A) İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
B) Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
C) Tarih-i kadim şiirinde 2.Abdülhamit’e nefretini anlatır.
D) Şiirlerinde sürrealizmden izler bulunur.
E) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma

16. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.
B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
C) Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.
D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.
E) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.

17. Milli Edebiyat akımı 1911 yılında Ömer Seyfettin ve
I II
Ali Canip’in çıkardıkları “Yeni Mecmua” dergisi ile
III IV
başlar.Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin

birleştirilmesini, dilde sadeliği, Türk tarihine ve milli
V
kaynaklara yönelmeyi amaçlar.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

18. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
B) Aruz vezninin kullanılması
C) Romanlarda, olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
D) Nazmın nesre yaklaştırılması
E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması

19.Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Ziya Paşa C) Mehmet Emin Yurdakul D) Ömer Seyfettin E) Mehmet Akif

20.Cenap Şahabettin’in eserlerini türleriyle veren aşağıdakieşleştirmelerden hangisi doğru de¬ğildir?
A)Evrak – ı Eyyam – şiir
B)Körebe – tiyatro
C)Tiryaki Sözleri – özdeyiş
D)Nesh-i Sulh – makale
E)Avrupa Mektupları – Gezi

21.Halit Ziya Uşaklıgil’in romanı için hangisi söylenemez?
A)Geniş halk tabanlarının sorunlarını işlediği
B)Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğu
C)Gözlemlerinde gerçekçi, tutarlı olduğu
D)Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçek¬leştirdiği
E)Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği

I. Tanzimat şiirinde divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış, Servet-i Fünun şiirindeyse bu nazım biçimleri terk edilmiştir.
II. Tanzimat şiirine göre Servet-i Fünun şiirinde dil daha ağırdır.
III. Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
IV. Her iki dönemde de hemen hemen aynı konular işlenmiş, parça güzelliği önemsenmiştir.
V. Tanzimat şiirinde klasisizm ve romantizm,Servet-i Fünun şiirinde parnasizm ve sembolizm daha etkili olmuştur.
22. Numaralanmış cümlelerdeki Tanzimat ve Servet-i Fünun şiiri karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

23.Modern Türk romanının kurucusudur. Roman, öykü, tiyatro, anı türünde yapıtlar vermiştir. Ro¬manlarında ağır bir dil kullanmıştır. Dili öykülerin¬de daha sadedir. Yapıtlarında Fransızca sözdizi¬mini andıran bir tutum görülür. Edebiyatımızda ilk mensur şiir denemeleri ona aittir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakile¬rin hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B)Hüseyin Rahmi Gürpınar
C)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D)Halide Edip Adıvar
E)Refik Halit Karay

24.Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?
A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
D) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça kullanmışlardır.

25. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?
A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe D) Victor Hugo E) Stendhal

26. Şiir, gerçeği değil, gerçeğin bizde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Asıl gerçek insanı dış dünyayla temasa geçiren duygulardır.Şiirde musiki her şeyden önemlidir. Güzellik anlam açıklığında değil, kapalılıktadır.”
Bu parçadaki şiirle ilgili görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Emile Zola B) V.Hugo C) Steinbeck D) T. Gautier E) Baudelaire

27. Halit Ziya Uşaklıgil’in hangi eseri türü yönün¬den diğerlerinden farklıdır?
A)Aşk – ı Memnu B) Mai ve Siyah C) Kırık Hayatlar D) Kırk yıl E) Nedime

28. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in sa¬natçı özelliklerinden biri değildir?
A) Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kı¬rar.
B) Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.
C) Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.
D) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.
E) Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim gü¬zellikleriyle belirginleşir.

29. Halit Ziya Uşaklıgil’in romanı için aşağıdakiler¬den hangisi söylenemez?
A) Romantizm akımından etkilendiği
B) Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğu
C) Kahramanlarını üst tabakadan seçtiği
D) Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçek¬leştirdiği
E) Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği

30. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Dil ,halkın konuştuğu yalın bir dildir.
B) İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır.
C) Şiirde aruz ölçüsü kullanılmalıdır.
D) Milli kaynaklara yönelmeli ve yurt sorunları işlemelidir.
E) Halk edebiyatı geleneği temel alınmalıdır

31. Aşağıdakilerden hangisi Servet – i Fünun şiiri¬nin özelliklerinden biri değildir?
A) Bu şiirde düşünce, gerçek çatışması, kaçış esastır.
B) Konu sınırlanamaz, her şey şiire konu olur.
C) Bireycilikleri siyasal koşullara, etkilendikleri akımlara bağlanabilir.
D) Biçime gerektiği kadar önem verilmez.
E) Tablo gibi şiir ve ahenkli dize benimsenir.

32.Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
C) Mehmet Rauf – Eylül
D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda
E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı A Grubu soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

11.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı A grb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap