Testler

Cümlede Anlam Test 10

CÜMLEDE ANLAM TEST 10

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde verilen bilgiyle uyuşmamaktadır?
A) Romanlarında daha çok toplumdaki çarpıklıkları, düzensizlikleri yansıtmak istemiştir. ( Yazarın çeşitli olumsuzlukları dile getirdiği belirtiliyor.)
B) Yazar bu romanında balıkçıların, boyacı çocukların dramını, halkın kullandığı bir dille ortaya koymuştur. ( Sıradan insanları yalın bir dille anlattığı ortaya konuyor.)
C) Onun şiirlerinde hüzün ve sevinç diğer duygulardan her zaman ağır basar. ( Bir karşılaştırma yapılıyor.)
D) Yapıtlarında daha çok, gerçek yaşamdan aldığı olayları dile getirir. (Gerçekleri değiştirerek ele aldığı söyleniyor.)
E) Yaşamın bütün çirkinliklerine ve olumsuzluklarına onun yapıtlarında rastlayabilirsiniz. ( Yapıtlarının konularına yönelik bir açıklama yapılıyor.)

2. (I) Edebiyatımızda sadece şiire ayrılan yıllıkların ilki 1993’te yayımlandı “Şiirimizde Geçen Yıl” başlığıyla. (II) On yıldan fazla bir zaman aralığında adeta şiirimizin fenomenlerinden biri oldu. (III) İlk dokuz yıllıkta sanatçı, değerlendirmeler, o yıl çıkan şiir kitapları ve şiir üzerine yazılanların künyesi, ödüller, ölümler gibi belgelik bilgilerle birlikte sadece şiir örneklerine yer veriyordu. (IV) Sonrada hazırladığı yıllıklarda -az da olsa- şiire dair düzyazı örneklerine de yer verdi. (V) Sanatçının hazırladığı yıllık, birçok olumsuz eleştiri aldı, eleştirilerin hemen çoğu, onun tarafsız davranmadığı, ideolojik tercihinin estetik tercihinin önüne geçtiği noktasında toplanıyordu.
Bir şiir yıllığından söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I.de, daha önce böyle bir çalışma olmadığı söylenmiştir.

B) II.de, şiir gündemine oturduğu belirtilmiştir.
C) III.de, içeriğinden söz edilmiştir.
D) IV.de, sonrakilerde küçük yenilikler yapıldığı söylenmiştir.
E) V.de, sanatçının, eleştirilerden etkilendiği belirtilmiştir.

3. Sanat yapıtı; kalıcı olana değinmeden gelip geçici görüşlere kendini kaptırdı mı modası geçmiş giyim kuşam gibi bir kenara atılır.
Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat yapıtı, çağlar boyu değişmeyen duygu ve düşünceleri temel aldığında sonsuzluğa ulaşır.
B) Sanat yapıtı, geçmişi günümüze taşıyan bir köprü görevi görmelidir.
C) Sanat anlayışları da tıpkı moda olan kıyafetlerin değişmesi gibi, zamanla değişime uğrar.
D) Başarılı bir sanatçı, zamanın yıkıcılığına karşı koyabilecek en büyük gücün sanat olduğunu bilir.
E) Sanatçı, yapıtında ulusal değerlere önem verdiğinde, çağların eskiticiliğine boyun eğmez.

4. (I) Lüfer, ilkbahar ve sonbahar aylarında boğazlardan geçerek Karadeniz’e ya da Ege Denizi’ne ulaşmaya çalışır. (II) Bu süreçte ise birçok lüfer balıkçıların hedefi olur. (III) Balıkçılar lüferi genellikle ağ ile avlamakta iken amatör balıkçılar olta ile avlarlar. (IV) Olta avında yem olarak hamsi, istavrit, izmarit ve zargana tercih edilir. (V) Burada dikkat edilmesi gereken, lüfer avında yemin mutlaka taze olmasıdır.
Lüferin ele alındığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I.de, mevsimsel hareketlerinden söz ediliyor.

B) II.de, bir saptama yapılıyor.
C) III.de, karşılaştırma yapılıyor.
D) IV.de, tek tip yem kullanmanın avı olumsuz etkilediği dile getiriliyor.
E) V.de, bir uyarıda bulunuluyor.

 5. Mükemmelliğe ulaştığını düşünen bir insan, …; eserini mükemmel sayan bir sanatçı da …
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun olur?
A) bir okur olarak tatmin olmayacağı gibi – o okurun beklentilerini hiçe sayacaktır

B) ulaşacak bir hedef bulamaz – hedefini önceden tespit edemez
C) nasıl ki olduğu yerde kalmaya mahkumsa- sanatında ilerleme gösteremez
D) her zaman yeniliğin peşinde koşar – yeni eserler oluşturma gayreti içindedir
E) kendisine yapılan eleştirileri kabullenemez – her eserinde yeni bir adım atmış olur

6. AB Komisyonu tarafından 2013 yılında Türk tatlısı olarak tescillenen baklava, ince yufkaların arasına yöreye göre ceviz, Antep fıstığı, badem veya fındık konarak yapılan, genel olarak şeker şerbeti ile tatlandırılan, Türk, Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında yer etmiş önemli bir hamur tatlısıdır.
Bu cümleden baklavayla ilgili olarak kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya genelinde sevilerek tüketilen bir tatlıdır.
B) Tatlandırmak için birden çok yöntem kullanılır.
C) En güzel çeşitleri ülkemizde yapılmaktadır.
D) Avrupa’da ilk örneklerini Türkler yapmıştır.
E) Kullanılan malzemeye göre ad verilir.

7. (I) Bu sanatçı hep aynı tema ve biçem özellikleri etrafında dolaştı. (II) Yapıtlarını, olaylara farklı yorumlar getirerek ilginç kıldı. (III) Okuyucunun merakını uyanık tutan bir anlayışla yapıtını oluşturdu. (IV) Okuyucu, onun yapıtlarında, bulmaca çözercesine kurgudaki her güzelliği bir sonraki cümlede bulmaya çalıştı. (V) Böyle bir yöntem seçmesi, okuyucuyu yapıtlarına çekmek ve onlara okumayı sevdirmek içindi.
Bir sanatçının ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, yapıtlarındaki ortak olan noktalardan söz ediliyor.

B) II. cümlede, yapıtlarının başarılı olmasının gerekçelerine yer veriliyor.
C) III. cümlede, sürprizli ve çarpıcı bir anlatımı olduğu dile getiriliyor.
D) IV. cümlede, olayların önceden tahmin edilemeyen bir yapıda olduğu söyleniyor.
E) V. cümlede, okurlara yönelik amacı belirtiliyor.

8. (I) Yeni bir kitap sezonuna giriyoruz. (II) Yıllardır güz ayları, İstanbul’un hatta bütün ülkenin kitap konuştuğu ve kitap soluduğu aylar oluyor. (III) Ekim ve kasım, bir bakıma yeni bir kitap yılının başlangıç ayları. (IV) Ben de kitabın okura ulaşana kadar geçirdiği evreleri, elinizdeki yazıyla kısaca anlatma gereği duydum. (V) Dilerim, elinize alacağınız andan itibaren size yeni dünyaların kapısını açacak olan bu kitaplar, böylece, sizin gözünüzde daha da değer kazanır.
Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, kitapların okura ulaşma serüvenini anlatmak istemesindeki asıl amacından söz etmiştir?
A) I.      B) II.        C) III.         D) IV.        E) V.

Edebiyatsultani.com

9. (I) Türkçenin en ciddi sorunu, yabancı sözcükler olmuştur her zaman. (II) Yabancı sözcükler karşısında takınılacak tavrın belirsiz olması, bu sorunun giderek büyümesine ve içinden çıkılamaz bir duruma gelmesine yol açmıştır. (III) Türkçe sözcükleri söylemek ve yazmak hiçbir zorluk çıkarmazken dilimize durmadan yabancı sözcük sokmaktayız. (IV) Kendi dilimize güvenmediğimizden aldığımız yabancı sözcüklerde bir Türkçeleştirme de yapamıyoruz. (V) Her sözcüğü geldiği dilin kurallarına göre okumaya ve yazmaya çalışıyoruz. (VI) Bu anlamsız çaba, o yabancı dilleri bilenlere bir üstünlük ve ayrıcalık kazandırmaktan başka bir işe yaramıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.

D) IV. ve V.
E) V. ve VI.

10. Oyuncu iki ayrı kılıkta; biri kendi diğeri oynadığı karakter olarak sahnede boy gösterir. (II) Oynadığı kişinin kılığına bürünse bile seyirciler bunun bir oyun olduğunu unutmaz. (III) Böyle bir durumda oyuncu, kendi duygu ve düşüncelerini oynadığı kişide eritmiş olacağından bunları dile getiremeyecektir. (IV) Oynadığı kişinin duygularını kendisine mal edecek, dolayısıyla sahnede tek bir kişinin duyguları yansıtılacaktır. (V) Böyle bir durumun önüne geçmek için oyuncu, sergileme eylemine özgün bir nitelik kazandırmayı hedefler.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç söz konusudur?
A) I.           B) II.               C)III.                D)IV.            E)V.

11. (I) Abdülhak Hâmit, edebiyatımıza yenilikler getiren bir oyun yazarı ve şairdir. (II) Usta eleştirmen, onu son yayımladığı kitabında yeniden değerlendiriyor. (III) Şairin yaşadığı dönemin ve çevrenin özelliklerini saptıyor ve onun yaşamını, eserlerinden yola çıkarak inceliyor. (IV) Sanatçıyı bilimsel bir yöntemle ele alarak onun eserlerinden örnekler veriyor. (V) Bu örneklerden, sanatçının dile pek önem vermediği anlaşılıyor. (VI) Aynı şekilde tiyatrolarında sahne tekniğini yeterince kullanmadığı görülüyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, eleştirmenin eleştiri tarzıyla ilgili bilgi verilmiştir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.

D) IV. ve V.
E) V. ve VI.

12. (I) Sanatçı, Hiçbişey’den yirmi yıl sonra yayımladığı ikinci kitabı Serçe Parmağı’nda modern insanın yaşadığı sorunlara eğilir. (II) Güldürüden melankoliye, başkaldırıdan uysallığa kadar pek çok konunun etrafında dolaşır. (III) Bazen masalların büyülü dünyasına eğilir, bazen resmin, görüntünün simgesel imkânlarından yararlanır. (IV) Çarpıcı cümleler ve etkileyici özdeyişlerle özellikle tarihsel göndermelere yer verir. (V) Yapıttaki yazılar hayatın karmaşasında, nasıl bir hayat yaşadıklarının farkında olmayan insanları uyarmak için yazılan duvar yazılarını andırır.
Bir yapıtın ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?
A) I. cümle, kanıtlanabilir bir nitelik taşımaktadır.

B) II. cümlede, konu yönüyle tutarsız olduğu dile getiriliyor.
C) III. cümlede, olağanüstülüklerin yer aldığı ortaya konuyor.
D) IV. cümlede, çağrışımlara dayalı bir anlatımın olduğu vurgulanıyor.
E) V. cümlede, benzetme yapılıyor.

Edebiyatsultani.com

13. Yaşanan olayların sıcağı sıcağına aktarıldığı günlüklerde, yaşamın sonuna doğru yazılan anılardan daha çok gerçeklik payı vardır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede vurgulanmak istenen düşünceyi desteklemez?
A) Anı türünde; gerçek, istenen ölçüde yazıya geçirilemez.

B) Yazıya geçirilme zamanı, yaşananların gerçekçi bir şekilde aktarılmasını etkiler.
C) Günü gününe yazıldığı için günlüklerde, yaşananlar olduğu gibi aktarılır.
D) Yaşamı tüm yönleriyle yansıtmayan günlük ve anı yazıları, okurun ilgisini çekmez.
E) Günlükler, anılardan daha fazla inandırıcılık özelliğine sahiptir.

14. (I) Bu filmde toplumcu göndermeler, mesajlar senaryoyu yazan yazarın dünya görüşünü yansıtıyor. (II) Düşünsel filmlerin o bildik didaktikliğine düşmeden incelikli bir yaklaşımla yapıyor yazar bunu. (III) Filmde insanın kendi ruhuna bakması ve kendi içine dönmesi öneriliyor. (IV) Filmde anlatılan yeni dünya her ne kadar gerçek dışı bir yaklaşımla ele alınsa da yazarın anlatış biçimi önemlidir. (V) Sanatçının filmlerine sadece tez ve politik açıdan değil, sinemasal işçilik ve estetik değer açısından da bakmak gerekiyor. (VI) Donanımlı bir sanatçının uzun yıllar emek vererek ortaya koyduğu ürünler olarak sinema tarihimizde unutulmaz bir yeri var çünkü bu filmlerin.
Bir filmin ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, olumsuz bir eleştiri yapılıyor.

B) II. cümlede, sanatsallıktan uzaklaşmadan öğretici bir yaklaşım benimsendiği söyleniyor.
C) III. cümlede, insanın içsel bir yolculuk yapmasının istendiği anlatılıyor.
D) IV. cümlede, biçemine yönelik bir değerlendirme dile getiriliyor.
E) VI. Cümlede, V. cümlede söylenenlerin gerekçesi belirtiliyor.

15. Okur, okumak istediklerini anlatanların değil, onları en güzel şekilde dile getirenlerin tiryakisi olur.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) Her okur, yazardan kendi duygularını anlatmasını bekler.

B) Okur, beklentilerini dile getiren yazarlar içinde anlatımı başarılı olanları beğenir.
C) Yazar, gerçekleri olduğundan daha güzel ve etkili aktarır.
D) Okur; yazardan kimsenin bilmediği, görmediği olayları anlatmasını ister.
E) Yazar, olayları gerçekçi bir yolla anlatarak okuyucunun beğenisini kazanır.

16. (I) Sanatçı gazetedeki köşesinde geniş deneyimler ve anı zenginliği içeren yazılar yazıyor. (II) Tiyatroya özellikle de kısa öykü türüne önemli özellikler kazandıran biri. (III) Memurluk, gazetecilik, yayıncılık gibi pek çok farklı işte tecrübe kazanarak yazdıklarının içeriğini zenginleştirmeye çalışmıştır. (IV) Alman ve Avusturya edebiyatından başarılı çeviriler de yapan sanatçı, toplumsal sorunları ele alan yazarlara yakın durmuştur. (V) Sanatı yaşamının gayesi hâline getiren bu sanatçı ne yazık ki yazınımızda yeterince tanınmamaktadır.
Bir sanatçının ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, yazılarının yaşantılarına dayandığı söyleniyor.

B) II. cümlede, yazınsal katkıları üzerinde duruluyor.
C) III. cümlede, yargı gerekçesiyle ele alınıyor.
D) IV. cümlede, sanatçının bir tercihinden söz ediliyor.
E) V. cümlede, bir yakınma dile getiriliyor.

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.A, 4.D, 5.C, 6.B, 7.B, 8.E, 9.C, 10.E, 11.C, 12.B, 13.D, 14.A, 15.B, 16.C

cumlede anlam test 10 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap