Testler

Dil ve Kültür Test 1

DİL VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ TEST 1

1.Günümüzde Türkçe; Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar, Orta Asya ve Orta Avrupa ülkeleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır. Romanya’da, Makendonya’da, Kosova’da ve Irak’ta ise tanınmış bölgesel bir dil durumundadır. Yine Uzak Doğu, Avrupa ve Amerika’ya kadar büyük bir coğrafyada yüz binlerce insanın konuştuğu dil Türkçedir.

Bu parçada Türkçeyle ilgili aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Zengin bir dil olduğundan

B) Geniş bir coğrafyada konuşulmasından
C) Dünyanın en yaygın dili olduğundan
D) Her geçen gün yaygınlaştığından
E) Öğrenilmesinin oldukça kolay olduğundan

2. Sözlü ve yazılı kültür değerlerinin tümü dile aktarılır. Başka bir deyişle kültür değerlerinin yaratıcısı olan dil, bütün kültür değerlerinin yoğrulan kültür değerleri, dille yaşatılıp kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu yüzden, dilde birliğin korunması önemlidir. Çünkü dilin bozulması, kültürün de bozulup yozlaşmasına yol açabilir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Dilin yaşamdaki yansımalarından

B) Kültürel zenginliğin dile katkısından
C) Gençlerin kültürel değerlere bakışından
D) Dil ve kültür ilişkisinden
E) Kültürün toplum yaşamındaki yerinden

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazı dilinin özelliklerini yansıtmaz?
A) O kadar üşümüş ki içeri girdiğinde üzerindeki ceketi çıkarmakta zorlandı.
B) Yaz gelince çocukları için ağacın dalına salıncak kurardı.
C) Haydi yavrum, şura bahçaya varıvir de üç beş soğan dalla gel.
D) Yaşlı kadının elindeki çantayı aldı, evine kadar götürüverdi.
E) Yağmur birkaç gündür yağıyor, böyle giderse dereler taşacak.

4. Dil, kültürün temel unsurudur. Dil, duygu ve düşüncenin kalıbıdır ve bunlar dil kalıbına dökülür. Böylelikle nesilden nesile aktarılır. Dil, kültürün temeli olduğuna göre bir milletin dil ile ifade ettiği sözlü, yazılı her şey kültür kavramına girer. Yüzyıllar öncesine ait gelenek ve görenek vb. kültür değerlerimizi bugün biliyor olmamızı dile borçluyuz.
Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültür Nedir

B) Dil ve Kültür
C) Dil ve Yaşam
D) Kültürün Amacı
E) Dilin Gelişim Süreci

5. (I) Her millet, dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. (II) Bu sırada dil, akan bir nehir gibi içinden geçtiği her topraktan bazı unsurları alır. (III) Gelişmiş her milletin konuşma ve yazı dilinde, karşılaştığı medeniyetlerden geçen sözcük ve deyimler vardır. (IV) Bu bakımdan her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihi, oluşturduğu kültürü adeta özetler. (V) Bu bakımdan bir milletin kültürü hakkında bilgi edinilmek isteniyorsa öncelikle onun dili incelenmelidir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) I. B) II. C) III.         D)IV.       E) V.

6. Bir dil içinde belli bir grubun sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek kullanmasıyla oluşan konuşma şekline … adı verilir. Bu sözcükler ancak bu grup içinde kullanılır ve sözcüklerin anlamını bu grup içinde yer alan kişiler bilebilir. Günlük hayatta ve edebiyatta bir malzeme olarak da kullanılabilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) argo

B) yazı dili
C) dağarcık
D) konuşma dili
E) kültür taşıyıcısı

7.Dil ve kültürle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü işlevi görür.
B) Bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde etkilidir.
C) Toplumun yaşam biçiminden izler taşır.
D) Gerçek değeri, aydınlar tarafından bilinir.
E) Toplumun ulusal değerlerini yansıtır.

8. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?
A) Canlılığını sürdürmesi
B) Gelişimini tamamlaması
C) Ulusal nitelikler taşıması
D) Birtakım kurallarının bulunması
E) Ne zaman ortaya çıktığının bilinmemesi

9. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden değildir?
A) Arap alfabesi
B) Göktürk alfabesi
C) Uygur alfabesi
D) Hint alfabesi
E) Latin alfabesi

10…, bir toplumdaki insanların sözlü iletişimde kullandıkları dildir. Bu dil, söyleyiş yönünden farklılıklar içerir. Örneğin kelimelerdeki bazı heceler yutulur ya da sesler değişime uğrar.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Argo
B) Lehçe
C) Morfoloji

D) Yazı dili
E) Konuşma dili

11. Her dilin kendine özgü atasözleri, deyimleri, ifadeleri vardır. Bazı diller soyutta, bazı diller somutta zengindir. Kimi dillerse deyim, atasözü, kısacası anlatım yönünden yoksuldur. Bazı dillerin sözcük dağarcığı oldukça geniştir, bazılarınınsa epey sınırlıdır. Bu zenginlik ya da yoksulluk, o dili konuşan toplumun kültürüyle yakından ilgilidir. Kültür ne ise dil de odur. Kültürel zenginlik ya da yoksulluk, doğal olarak dile de yansır.
Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumlar, kültür ve dillerini koruma altına almalıdır.

B) Kültürel değerleri korumak dilcilerin görevidir.
C) Dilin olanaklarını, toplumun kültürü belirler.
D) Kültürleri zengin toplumlar, başka toplumlarca örnek alınmalıdır.
E) Kültür dili, toplumların zenginliklerini ortaya koyar.

12. Toplumlar yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda çok değerli eserler üretmişlerdir. Bu eserler gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılmıştır. İslam öncesi dönemde ortaya konmuş destan, koşuk, sagu, savlar, Orhun Yazıtları dil sayesinde günümüze dek yaşamıştır. Yunus Emre’nin duru bir Türkçeyle yazdığı şiirler dil olmasaydı günümüze kadar nasıl gelecekti? Bugün gençler eski dönemlere ait binlerce eseri okuyup o dönemle ilgili bilgi sahibi oluyorsa bu, dil sayesindedir. Bu bakımdan …
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) kültür, toplumu ayakta tutan değerler bütünüdür.

B) dil, önemli bir kültür taşıyıcısıdır.
C) dille ilgili çalışmalara ağırlık vermek gerekir.
D) dilin kültürü etkilediğini söylemek yanlış olmaz.
E) dilin gelişmesinde kültürün önemli bir etkisi vardır.

13. 18.yüzyılın önemli düşünürlerinden Humboldt dilin, kültürün bir yansıması olduğunu söylemiştir. Ona göre, toplumun, dolayısıyla kültürün geçirdiği tüm evrelerden dil de geçmiştir. Bunun sonucu olarak insan topluluklarının yaşamış oldukları olaylar, edinmiş oldukları birikimler en doğru şekilde dil üzerinde durularak öğrenilebilir.
Bu parçadan dil ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Bir milletin başka milletlerle yaptığı kültür alışverişi dilini olumsuz etkilemiştir.

B) Bir milletin kültürüyle ilgili en sağlıklı bilgiler, dilinden öğrenilebilir.
C) Bir milletin yaşadığı kültürel değişim, dilinde de yansımasını bulmuştur.
D) Bir milletin kültürü ile dilini birbirinden bağımsız olarak görmek yanlıştır.
E) Bir milletin yaşamıyla ilgili bilgi edinmek için kullandığı dile bakmak gerekir.

14. Yazı dili, ortak bir dili konuşan insanların ağızlarından birinin kaynak alınması sonucu standart biçime getirilmesiyle oluşur. Yazı dili olma niteliğini taşıyan ağız, bir ülkenin sanat ürünlerinin üretim yeri özelliğini taşır. Ayrıca ağızlar arasında anlatım olanakları yönünden en gelişmiş olanıdır. Tüm bunları İstanbul ağzına baktığımızda rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çünkü Türkiye’de yazı dili olarak en gelişmiş ağız olan İstanbul ağzı kullanılmaktadır.
Bu parçada yazar, düşüncesini inandırıcı kılmak için aşağıdaki anlatım yollarından hangisine başvurmuştur?
A) Öyküleme

B) Tartışma
C) Örneklendirme
D) Karşılaştırma
E) Tanık gösterme

15. Kültür dili; günlük dil, edebiyat dili, ilim dili gibi dilleri içine alır. Yüzyıllar boyunca işlenerek, anlamlar yüklenerek meydana gelir. Dil, kültürün temeli olduğuna göre, bir milletin dil ile ifade ettiği sözlü, yazılı her şey kültüre girer. Bu bağlamda kültürü, sözlü kültür ve yazılı kültür olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sözlü kültürümüzün ne zaman başladığını, bu kültürde hangi medeniyetlerin, paylarının olduğunu bilemeyiz. Yazılı kültürümüzde ise her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğreniriz. Çünkü elimizde belgeler bulunur. Yazılı kültür, kültür dilinin en büyük hazinesinin teşkil eder. Bu bakımdan yazılı kültür daha değerlidir.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kültür dilinin kısa zamanda oluşmadığı

B) Dil aracılığıyla aktarılan her şeyin kültürün içinde yer aldığı
C) Zengin bir kültüre sahip toplumların dilinin de zengin olduğu
D) Sözlü kültürün oluşumuyla ilgili bilgilerin bulunmadığı
E) Yazılı kültürün sözlü kültürden daha önemli olduğu

16. Konuşma dili ve yazı diliyle aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir ülkede birden çok konuşma dili olabilir, buna karşın bir yazı dili vardır.
B) Yazı dilinde belirli kurallar varken konuşma dilinde kural yoktur.
C) Yazı dili, yapma bir dildir; konuşma dili doğal özellikler taşır.
D) Yazı dili, edebiyat eserlerinde, resmî yazışmalarda vb. kullanılırken konuşma dili günlü yaşamda kullanılır.
E) Konuşma dilinin kullanım alanı, yazı dilinin kullanım alanından daha geniştir.

 Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.C, 4.B, 5.E, 6.A, 7.D, 8.B, 9.D, 10.E, 11.C, 12.B, 13.A, 14.C, 15.C, 16.E

dil ve kultur iliskisi test 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap