Testler

Divan Edebiyatı Test 11-Çıkmış Sorular

DİVAN EDEBİYATI TEST 11-ÇIKMIŞ SORULAR

1.Aşağıdaki tariflerden hangisi “Mesnevinin en iyi karşılığıdır? (1968-ÜSS)
A) Her beyti kendi arasında kafiyeli olan bir nazım şeklidir.
B) Uzun manzum eserlere verilen addır.
C) Destan şeklinde eserlere mesnevi denir.
D) Dinî eserlerin yazılmasına mahsus bir na­zım şeklidir.
E) Gazel ve kaside dışındaki manzumelere verilen addır.

2.Gazelin son beytine ne denir? (1968-ÜSS)
A) Beytül gazel
B) Makta beyit
D) Taç beyit
E) Beytül kasid
E) Matla beyit

3. Dinî, tarihî, tasavvufi, aşkı… hikâyeleri uzunca anlatmaya elverişli olan Divan  Ede­biyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisi­dir? (1969-ÜSS)
A) Kaside
B)Müsammat
C) Mesnevi
D) Destan
E) Terkib-i Bent

4. Divan şairlerinin manzum eserlerini bir-araya getiren divanlarda, çoğunlukla şiirler belli bir düzene göre dizilirdi.
Aşağıdaki diziler arasında en uygunu han­gisidir? (1969-ÜSS)A) Kasideler-gazeller-müsammatlar-kıt’a ve rubailerle tek beyit ve mısralar
B) Tevhidler-münâcatlar-na’tlar-kasideler-mü-sammatlar-gazeller-kıt’alar-rubailer
C) Gazeller-müsammatlar-kasideler-kıt’a ve rubailerle tek beyit ve azadeler
D) Tanrı ve Peygamberi övenlerle başlamak şartiyle önce kasideler-gazeller-kıt’a ve rü-bâiler-müsammatlar
E) Müsammatlar-kasideler-gazeller-kıt’a ve rubailerle tek beyit ve mısralar

5. Bir Divan şairinin, başka bir yazarın eserin­deki vezin, kafiye ve nazım şekline uyarak aynı konuyu işlemesine ne denir? (1969-ÜSS)
A) Nazire       
B) Terbi       
C)Teştir
D) Tahmis       
E) Tanzim


6. Divan edebiyatçıları nesir (düzyazı) içinde de kafiye kullanırlardı.
Bu kafiyenin adı aşağıdakilerden hangisi­dir? (1970-ÜSS)
A) İnşâ
B)Müsecca   
C)Seci
D) Mukaffa     
E) Münşeat

7. Başkasının manzum sözlerini kendi şiiri içi­ne aynen alıp tekrarlamaya ne ad verilir? (1970-ÜSS)A) Tanzir (nazire)
B) Tanzim
C) Terbi
D) Tardiye
E) Tazmin

8. Kafiye düzeni, mısra sayısı, konu ve deyiş özelliği bakımından birbirine yakın olan aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi öte­kilere hiç benzemez? (1970-ÜSS)
A) Rubai       
B)Mani       
C)Tuyuğ
D) Kıta
E) Murabba

9. Aşağıdaki terimlerden hangisi, manzum eserlerde anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimlerinden biri değildir? (1971-ÜSS)
A) Beyit
B) Mısra       
C) Dörtlük
D) Cümle       
E) Bent

10. Divan şiirinin nazım birimi olan beyit’i aşa­ğıdakilerden hangisi en doğru tarif etmek­tedir? (1971-ÜSS)
A) Anlam bütünlüğü taşıyan, aynı vezinde, bir­birini izleyen iki mısra
B) Manzumelerde iki mısra
C) Nazımda ahenk ve anlam birliği olan tek satır
D) Birbiri ardınca gelen, birbiriyle kafiyeli olan iki nazım satırı
E) Tam bir anlam bildiren, aynı vezinle yazıl­mış kafiyeli iki mısra 

11. Beyit esasına dayanan ve her beyti kendi arasında kafiyeli olan uzun manzum eser­lerde ve hikâyelerde kullanılan Divan Ede­biyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisi­dir? (1971-ÜSS)
A) Terkibi bent
B) Kaside
C) Gazel   
D)Musammat
E) Mesnevi


12. Aruz vezniyle yazılmış bir şiirde sözü kalıba uydurmak için bir heceyi kendi değerinden fazla değerde uzatarak okumaya ne denir? (1971-ÜSS)
A)Takti
B) Fasl
C)Vasi
D) Zihaf
E) İmâle


13. Divan şairlerinin, bir varlığı en üstün nitelik­leriyle belirtmek için ortaklaşa kullandıkları kalıplaşmış sözlere ne denir? (1971-ÜSS)
A) Manzur     
B)Mezmur   
C) Mazmun
D) Manzum     
E) Mazbut

14. Aşağıda adları yazılı Divan Edebiyatı nazım şekillerinden hangisi vezin, kafiye düzeni ve mısra serbestliğiyle kullanılarak Servet-i Fünun devrinde geliştirilmiştir? (1971-ÜSS)
A) Müstezat     
B) Kaside     
C) Mesnevi
D)Terkib-ibent
E) Gazel

15.Bentlerinin son mısraları, ilk dört mısraı ile kafiyeli olmayan beş mısralık bentlerle ya­zılmış divan şiirlerine ne denir? (1971-ÖSS)
A) Tahmis       
B) Taştir       
C) Tardiye
D) Muhammes   
E) Hamse

16.Aşağıdaki Divan Edebiyatı nazım şekillerin­den hangisi övgü şiiridir? (1971-ÜSS)A) Gazel
B)Mesnevî   
C)Rubaî
D) Kaside     
E) Şarkı

17. Divan Edebiyatında Tanrının birliğini konu edinen kasidelere en ad verilirdi? (1972-ÜSS)
A) Münacat     
B) Naat       
C) Methiye
D) Mersiye     
E) Tevhid


18.Divan şiirinde bir şairin beş aynı konulu mesnevisinin tümüne, aşağıdaki adlardan hangisi verilir? (1972-ÜSS)
A) Hamse       
B) Münşeat   
C) Külliyat
D) Güldeste   
E) Müfredat

19.Aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatı nazım şeklidir? (1972-ÜSS)
A) Koşma       
B) Sema       
C) Varsağı
D) Şarkı
E) Türkü

20.Divan edebiyatında birçok şâirin yazdığı manzum aşk hikâyeleri hangi nazım şekline göre yazılırdı? (1973-ÜSS)
A) Kaside       
B) Terkib-i bend
C) Gazel
D) Rubai       
E) Hiçbiri

21. Şu iki parçayı okuyunuz: 

Bir garip ölmüş diyeler 
Üç günden sonra duyalar 
Soğuk su ile yuyalar 
Şöyle garip bencileyin 
II 
Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge 
Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı 
Bu iki parça arasındaki ortak yön, aşağıdakilerden hangisidir? (1974)
A) Kullanılan vezin 
B) Nazım birimi 
C) Halk edebiyatı ürünü oluşları 
D) İşlenilen tema 
E) Anlatım biçimi

edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.B, 2.B, 3.C, 4.A, 5.A, 6.C, 7.B, 8.D, 9.D, 10.E, 11.E, 12.C, 13.C, 14.A, 15.C, 16. D, 17.E, 18.A, 19.D, 20.E, 21.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap