Testler

Divan Edebiyatı Test 12-Çıkmış Sorular

DİVAN EDEBİYATI TEST 12-ÇIKMIŞ SORULAR

1Aşağıdaki özelliklerden hangisi divan nesrinde yoktur? (1974) 
A) Dilin, yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü olması 
B) Söz ve ses sanatlarına önem verilmesi 
C) Söyleyiş güzelliğinden çok düşünceye önem verilmesi 
D) Kullanılan cümlelerin çok uzun olması 
E) Noktalama işaretlerine yer verilmemesi 

Bir merhaleden güneşle derya görünür 
Bir merhaleden her iki dünya görünür 
Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer 
Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür 
2. Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? (1974) 
A) Rubai 
B) Murabba 
C) Tuyuğ 
D) Şarkı 
E) Musammat 

3. Divan şiiri, özellikle (I)kasidelerde, bir bakıma en az yarar güden şiirdir. Divan şairi, (II)gazellerde salt söz ustalığına önem verir, bu ustalığı ile duygulandırır okuyucusunu. (III)Mesnevilerde divan şairi halk hikâyecisi ile birleşir. (IV)Gazellerde ise şiire yararın karıştığı daha belirgindir.
Bu paragrafta bilgi yanlışlığı vardır. Paragraftaki numaralandırılmış sözcüklerden hangilerinin yerleri değiştirilirse bu yanlışlık giderilmiş olur? (1976) 
A) 2. ile 3. nün 
B) 4. ile 1. nin 
C) 1. ile 2. nin 
D) 3. ile 1. nin 
E) 4. ile 3. nün 

4. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir? (1977) 
A) Mecaz ve mazmunlarla yüklü olması 
B) Dış dünyaya yönelik somut konuların işlenmesi 
C) Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı sözlere yer verilmesi 
D) Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer verilmesi 
E) Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer verilmesi 

5. Aşağıdaki dizilerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiirler birlikte verilmiştir? (1978) 
A) kaside – gazel – rubai – mersiye 
B) terkibibent – kaside – naat – güzelleme 
C) müstezat – ağıt- mesnevi – hicviye 
D) şarkı – nefes – taşlama – terciibent 
E) mersiye – koçaklama – tevhit – ilahi 

Beni ağlan beni kim, üstüme gelmez ölicek 
Bir avuç toprak atar bad-ı sabadan gayrı 
6. Yukarıdaki dizeler, divan şiiriyle ilgili olarak aşağıda verilen yaygın yargılardan hangisiyle bağdaşmaz? (1981) 
A) Bütün şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır 
B) Yapıt, değişmez kurallara göre, güçlü bir düzen içinde ve çoklukla beyit beyit işlenir. 
C) Söz ve anlam sanatlarına sık sık başvurulur. 
D) Biçim ve söyleyiş kaygısı oldukça ağır basar. 
E) İnsandan kopuk, insanı anlatmayan soyut bir dünyası vardır. 

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib 
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. 
7. Bu beyitte, divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir? (1981) 
A) Aşk acısından duyulan mutluluk 
B) Sevgiliye duyulan özlem 
C) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı 
D) Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için Tanrı’ya yakarış 
E) Aşk derdine derman bulunamayışı 

I. Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber 
II. Bakarım, bakarım sılam görünmez 
8. Birincisi Baki’den, ikincisi Karacaoğlan’dan alınan bu iki dize için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (1982) 
A) Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir. 
B) Biri divan, öteki halk şiiriyle ilgilidir. 
C) Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir. 
D) İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatımıdır. 
E) İkisinde de kolay gibi görünen, gerçekte güç bir söyleyiş vardır. 

9.Sanatın, yalnızca bir süs varlığı olarak ele alındığı divan yazınında aşırı bir yabancılaşma görülür. Sanatın, yaşamın bir parçası olarak kabul edildiği halk şiirinde ise bütün örnekler, kuşlar, sevgililer, güzeller yerlidir. Anadolu’dur. Çünkü Halk ozanı, duyduğu değil gördüğü, tanıdığı kuşu işler şiirinde, bu şiirlerde divan şiirindeki doğadışı varlıkları göremeyiz. Sözgelimi, halk şiirinde, atmaca tavuğu yer, pilici kapıp uçar. Divan şiirinde güzelin gözleri olan doğan, sevenin gönlünü avlar.”
Parçada divan edebiyatı ve halk edebiyatına ilişkin olarak aşağıdaki kavramlardan hangisinin üzerinde durulmamaktadır? (1982) 
A) yaşamdan kopukluk – yaşamsallık 
B) somutluk – soyutluk 
C) gerçeğe uygunluk – düşçülük 
D) öznellik – nesnellik 
E) yerlilik – yabancılık 

10. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir? (1983) 
A) Aruz vezniyle yazılmış olma 
B) Kaside, gazel, mesnevi ve rubai gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma 
C) Parça güzelliğine değil bütün güzelliğine önem verme 
D) Duygu ve düşünceleri kalıplaşmış birtakım söz sanatlarıyla anlatma 
E) Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma 

11. Nedim’le Fuzuli’yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (1984) 
A) Nedim, şiirine günlük hayatı yansıtmış; Fuzuli ise bundan kaçınmıştır. 
B) İkisi de kasideden çok gazelde başarılı olmuştur. 
C) Fuzuli tasavvuftan esinlenmiş, Nedim tasavvufla hiç ilgilenmemiştir. 
D) İkisinin de dili, çağdaşlarına göre daha sadedir. 
E) İkisinin de “Divan”larından başka, “Mesnevi”leri de vardır. 

“Fuzuli, Leyla ve Mecnun’u ile bütün edebiyatımız boyunca tek başına kalmış bir eserin sahibidir. Baki’nin Mersiyesi gibi, onun mesnevisi de uzun zamanı kapatan eserlerdendir. Çağdaşı Yahya Bey gibi, Atai gibi bu yola heves edenler az çok bölgesel konuları ele almışlar ya da çeviriye özenmişlerdir.” 
12.Parçaya göre, Fuzuli’nin Mesnevi’si ile Baki’nin Mersiyesi’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? (1985) 
A) Uzun zaman, eşdeğerde benzerlerinin yazılmamış olması 
B) Şairlerinin bu türlerde başka eser vermemiş olmaları 
C) Bu eserlerle “mesnevi” ve “mersiye” devrinin kapanmış olması 
D) Türlerinin ilk örnekleri sayılmaları 
E) İki büyük çağdaş şair tarafından yazılmış olmaları 

13. Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle divan edebiyatı ürünlerinin adlarıdır? (1986) 
A) gazel-şarkı-murabba-mani-mesnevi 
B) rubai-muhammes-destan-tuyuğ-masal 
C) tuyuğ-kaside-murabba-türkü-gazel 
D) müstezat-mersiye-gazel-naat-münacaat 
E) şarkı-ağıt-rubai-müstezat-mani 

14. Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde, şairlerin büyük bir çoğunluğu, şiiri, toplumsal amaçlardan, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel değerleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçimler içinde kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır? (1987) 
A) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 
B) Milli Edebiyat 
C) Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) 
D) Tanzimat Edebiyatı 
E) Divan Edebiyatı 

Baki, gelmiş geçmiş divan şairlerimizin çoğundan daha az eser vermiş, bir küçük divan bırakmıştır. Buna karşın divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden biri olarak bilinir. Bu başarının belli başlı nedenini, onun —- aramalıyız. Baki’nin tek dizesi bile, yazarını hemen belirler. 
15. Bu parçada boş kalan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (1988) 
A) yergilerindeki hünerinde 
B) dilindeki sadelikte 
C) seçtiği konuların güzelliğinde 
D) kendine özgü üslubunda 
E) aruzdaki ustalığında 

16.Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (1989) 
A) Divan şiirindeki ‘parça güzelliği anlayışı yerine, Tanzimat şairleri konu birliğine ve ‘bütün güzelliğine önem vermişlerdir. 
B) Divan edebiyatında sanatçılar, seçkin kişiler için eser vermiş, Tanzimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır. 
C) Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsüne yer verilmiştir. 
D) Divan nesrinde söz hünerleri gösterme, Tanzimat nesrinde ise birtakım düşünceleri halka yayma amaçlanmıştır. 
E) Tanzimat nazmında, divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir. 

17. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ünlü bir mektuptur? (1991) 
A) Harname 
B) Şikâyetname 
C) İskendername 
D) Garipname 
E) Zafername 

18. Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere divan edebiyatında ne denir? (1991) 
A) Tezkire 
B) Münşeat 
C) Hamse 
D) Velâyetname 
E) Siyer 

Çepçevre bahar içinde bir yer gördük 
Ferhad ile Şirin’i beraber gördük. 
Baktık geceden fecre kadar ellerde 
Yıldızlara yükselen kadehler gördük 
19. Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerin hangisidir? (1992) 
A) Rubai 
B) Mani 
C) Şarkı 
D) Murabba 
E) Nefes 

20. Divan edebiyatındaki gazelin konu bakımından halk edebiyatındaki benzeri aşağıdakilerden hangisidir? (1992) 
A) Varsağı 
B) Destan 
C) Türkü 
D) Koşma 
E) Nefes 

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.B, 4.B, 5.E, 6.E, 7.A, 8.C, 9.D, 10.C, 11.E, 12.A, 13.D, 14.E, 15.D, 16.E, 17.B, 18.A, 19.A, 20.D

divan edebiyati test 12 cikmis sorular’i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap