Testler

Divan Edebiyatı Test 19

DİVAN EDEBİYATI TEST 19

1.Divan edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirlerde toplumu yakından ilgilendiren konulara çok yer verilmemiştir.

B) Övgüye dayalı bir edebiyat olduğundan yergisel yönü gelişmemiştir.
C) Dil, çok sayıda yabancı sözcük ve tamlama içerdiğinden ağırdır.
D) Genellikle şairlerin toplumu yönlendirme amacı yoktur.
E) Sanat sanat içindir, anlayışı doğrultusunda eserler verilmiştir.

2. I.Divan nesrinde dil ve anlatım genellikle süslü ve ağırdır.
II.Noktalama işaretleri kullanılmamıştır.
III.Cümle yapısı, Türkçenin söz dizimine uygun değildir.
IV. Süslü, sade, orta nesir olmak üzere üçe ayrılır.
V. Yalnızca sanat olsun diye yazılan eserler olduğu gibi bilgi verme amaçlı eserler de vardır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde divan nesriyle ilgili olarak verilen bilgi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III.          D) IV.         E)V.

3. Divan edebiyatında şiirde olduğu kadar düzyazı alanında usta sanatçılar yetişmiştir. Bunlardan … süslü nesirde; … sade nesirde; … öğretici (orta) nesirde önemli yazarlardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Kul Mesut-Katip Çelebi-Evliya Çelebi

B) Naima-Evliya Çelebi-Mercimek Ahmet
C) Sinan Paşa-Mercimek Ahmet-Katip Çelebi
D) Mercimek Ahmet-Kul Mesut-Evliya Çelebi
E) Evliya Çelebi-Naima-Mercimek Ahmet

4. Eser                          Tür
I.Siham-ı Kaza           Epik şiir
II.Hayriye                  Didaktik şiir
III.Hüsn ü Aşk           Lirik şiir
IV.Harname              Hiciv
V. Su Kasidesi          Naat
Yukarıdaki numaralanmış yapıt-tür eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I.      B) II.        C) III.         D) IV.          E)V.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
A) …, ünlü kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı yapıttır. (tezkire)

B) …, devlet adamlarına yöneticilikle ilgili bilgiler veren eserlerdir. (siyasetname)
C) …, şehzadelerin sünnet, sultanların evlilik törenlerinin anlatıldığı eserlerdir. (surname)
D) …, savaşların, kahramanlıkların ve zaferlerin anlatıldığı yapıtlardır. (gazavatname)
E) …, doğa betimlemelerinin yapıldığı, sevgilinin güzelliklerinin anlatıldığı eserlerdir. (siyer)

6. (I) Divan edebiyatı kuralcıdır, duygu ve düşünceler değişmez mazmunlarla anlatılır.(II) Ulusal özellikler taşır, yabancı etkilere açık değildir. (III) Saray ve çevresinden beslenen, medrese eğitimi görmüş bir zümrenin edebiyatıdır. (IV) Hayattaki gerçeklerden kopuk, soyut bir edebiyattır. (V) Nazım ön planda tutulur, nesre daha az yer verilir.
Divan edebiyatıyla ilgili verilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III.        D) IV.         E) V.

7. Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı nesir türleriyle ilgili olarak bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Tezkire: Biyografinin divan edebiyatındaki karşılığıdır. İlk şairler tezkiresi örneği Ali Şir Nevai’nin Mecalisü’n Nefais adlı eseridir.
B) Münşeat: Türlü konularda yazılan süslü nesir örnekleri ve mektuplardır. Nabi’nin Münşeat adlı yapıtı türün örneklerindendir.
C) Siyer: Hz. Muhammed’in ve diğer peygamberlerin hayatlarını anlatan eserlerdir.
D) Seyahatname: Bilgi vermek amacıyla yazılır. Edebiyatımızda bu türün ilk örneğini Katip Çelebi vermiştir.
E) Tarih-i Vakayiname: Osmanlı Devleti’nin resmi tarihini anlatan eserlerdir. Naima’nın Naima Tarihi bunun başarılı örneklerindendir.

8.Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Habname: Görülen bir rüya anlatılıyormuş gibi, bir olay ya da kişi hakkında görüşlerin söylenmesi biçiminde yazılan eserdir.
B) İnşa: Divan edebiyatında süslü nesir türünün karşılığı olarak kullanılır.
C) Surname: Şehzadelerin sünnet düğünleri ve kadın sultanların düğün törenlerini anlatan eserdir.
D) Tezkire: Peygamberin iç ve dış özelliklerini anlatan eserdir.
E) Şehrengiz: Bir şehrin güzelliklerinin anlatıldığı eserdir.

9. Ahmet Paşa, Bursalı bir şairdir. Vezirlerin bilginlerindendir. Sultan Mehmet’in hocası iken vezir olup yüksek iltifatlar görmüştür. Nükte dolu beyitleri, söz ve anlam bakımından son derece sağlamdır.
Bu parça aşağıdaki divan edebiyatı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Murakıpname

B) Tezkire
C) Surname
D) Seyahatname
E) Sefaretname

10. Divan edebiyatı şiir üzerine kurulmuştur. Ancak divan edebiyatında düzyazı şeklinde eserler de görülür. Bu edebiyat geleneğinde düzyazıya …, bunları kaleme alan kişilere …, bu tür yazıların toplandığı eserlere … adı verilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) şair-hamse-mecmua

B) inşa-münşî-münşeat
C) inşa-seci-mesnevi
D) manzume-münşi-tezkire
E) nesir-yazar-metin

11.Divan edebiyatı nazmıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sanatlı ve süslü anlatıma büyük önem verilmiştir.
B) Arap-İran edebiyatına özgü belli nazım şekilleri kullanılmıştır.
C) Duygu ve düşünceler belli birtakım mazmunlarla anlatılmıştır.
D) Şiirlerde beyit güzelliğine önem verilmiş, konu bütünlüğü aranmamıştır.
E) Yaygın olarak yarım uyak türü kullanılmıştır.

12. Aşağıdakilerden hangisi, divan edebiyatının yararlandığı kaynaklardan biri değildir?
A) Arap, İran ve Türk mitolojisi
B) Peygamber hikayeleri
C) Ramazan ve bayram eğlenceleri
D) Din ve tasavvuf kültürü
E) Divan-ı Lügati’t Türk

Edebiyatsultani.com

13. I.Sinan Paşa’nın Tazarruname adlı eseri sade nesre örnektir.
II.Süslü nesirde seci denen cümle içi uyağa bolca yer verilir.
III.Gezi yazıları genellikle süslü nesirle yazılmıştır.
IV. Nesir türü nazma göre ikinci planda kalmıştır.
V.Süslü nesrin en önemli sanatçıları Evliya Çelebi ve Katip Çelebi’dir.
Divan edebiyatında nesir türleri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I. ve II.

B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) II. ve IV.
E) IV. ve V.

14.Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin bir özelliği değildir?
A) Söz sanatlarına geniş yer verilmesi

B) Toplumsal konulara çokça yer verilmesi
C) Nazım birimi olarak daha çok beytin kullanılması
D) Arap ve Fars edebiyatı nazım şekillerinin kullanılması
E) Konuların anlatımında mazmunlara sıkça başvurulması

15.
I. Serv-i revan, serv-i hıraman, bâd-ı sabâ

II. Şirin dil, yeşil ördek, ela gözlüm
Yukarıdaki dizelerin ilkinde divan, ikincisinde halk şairlerinin, şiirlerinde ortaklaşa kullandıkları sözler verilmiştir.
Bu sözler aşağıdaki terimlerden hangisiyle adlandırılır?
A) Manzume

B) Seci
C) İmale
D) Zihaf
E) Mazmun

16. … bilim ve tarih kitaplarında görülür. Didaktik özellik gösteren eserlerde daha çok karşımıza çıkar. Ustalık gösterme amacı güdülmez, terimsel ifadeler kullanılmakla beraber anlatmak istediğini anlaşılır şekilde ortaya koyan nesir türüdür. Bu nesir türü ile tıp, coğrafya, din kitapları yazılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) orta nesir

B) sade nesir
C) süslü nesir
D) inşa
E) tezkire

17.Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinde yoktur?
A) Ağır, sanatlı, secili bir dil

B) Noktalama işaretleri
C) Yabancı sözcük ve söz sanatları
D) Konudan çok söyleyişe önem verme
E) Birbirine bağlı uzun cümleleri kullanma

18. On altını yüzyılda etkili olan … akımının temsilcileri Tatavlalı Mahremi, Aydınlı Visali ve Edirneli Nazmi’dir. Bu şairler aruz ölçüsünü ve divan şiiri nazım biçimlerini kullanmakla birlikte hemen hemen öz Türkçe şiirler yazdılar. Yabancı söz gruplarını şiire sokmadılar. Mazmunlar yerine halk dilindeki mecazları, deyimleri ve atasözlerini kullanmaya çalıştılar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Türki-i Basit

B) Mahallileşme
C) Sebk-i Hindi
D) Postmodern
E) Tasavvuf

19. Aşağıdakilerden hangisinde divan edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Şiir dili Osmanlıca adı verilen bir dildir.
B) Divan nesrinin dili sade ve anlaşılırdır.
C) Ne söylendiği değil, nasıl söylendiği önemlidir.
D) Divan şiirinde Âşık Paşa, Nedim, Şeyh Galip heceyle şiir yazmaya çalışmışlardır.
E) Tezkire, sefaretname, seyahatname, siyasetname ve münşeat gibi eserler divan edebiyatı nesir türleridir.

20. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirlerin nazım biçimlerine göre adlandırılması
B) Parça güzelliğine önem verilmesi
C) Kulak için kafiyeye önem verilmesi
D) Kuralcı ve kalıpçı özellikler taşıması
E) Tam ve zengin kafiye kullanılması

21. Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri ve divan şiirinin ortak bir özelliği olabilir?
A) Parça güzelliğine önem verilmesi

B) Nazmın nesre göre daha yaygın olması
C) Konuya değil, anlatım biçimine önem verilmesi
D) Tam ve zengin kafiye türünün kullanılması
E) Konu bütünlüğüne önem verilmesi

22. Divan edebiyatı şiir ağırlıklı bir edebiyattır. Bununla birlikte düzyazı türünde de eserler verilmiştir. Naima, Peçevi gibi tarih yazarları … nesir; Evliya Çelebi, Mercimek Ahmet gibi sanatçılar … nesir; Sinan Paşa, Veysî, Nergisî gibi sanatçılar da … nesir alanında eser vermiştir.
Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) sade-orta-süslü
B) orta-sade-süslü
C) sade-süslü-orta
D) süslü-orta-sade
E) orta-süslü-sade

23.
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Terciibent
B) Terkibibent
C) Kıta
D) Mesnevi
E) Şarkı

24. Hayret ey büt sûretin gördükte lâl eyler meni
       Sûret-i hâlim gören sûret hayâl eyler meni

      Mihr salmazsın mana rahm eylemezsin munca kim
      Sâye tek sevdâ-yı zülfün pây-mâl eyler meni
Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?
A) Mesnevi
B) Gazel
C) Muhammes

D) Tuyuğ
E) Kıta

Edebiyatsultani.com


CEVAPLAR
: 1.B, 2.C, 3.C, 4.A, 5.E, 6.B, 7.D, 8.D, 9.B, 10.B, 11.E, 12.E, 13.D, 14.B, 15.E, 16.A, 17.B, 18.A, 19.B, 20.C, 21.B, 22.B, 23.E, 24.B

divan edebiyati test 19 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

1 yorum

  • Testleri indirip çıktı hazırlıyoruz. Öğrencileeime çözdürüyorum hocam. Böyle testlerin devamını umuyoruz. Saygılar.

Yorum yap