Testler

Divan Edebiyatı Test 3

DİVAN EDEBİYATI TEST 3

1.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına yöneltilen eleştirilerden biri olamaz?
A)   Halktan kopuk bir saray edebiyatı olması
B)   Dilinin yabancı sözcüklerle yüklü olması
C)   Tamamıyla dini unsurları konu etmesi
D)   Gerçeklere değil hayallere dayanması
E)   Arap ve Fars edebiyatlarını taklit etmesi

2.Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)  Şiirlerde her beyit başlı başına bir bütün sayılır.
B)  Beyitler arasında konu birliği olması koşulu yoktur.
C)  Aşk, övgü, yergi, tasavvuf şairlerinin ortak konularıdır.
D)  Bir konunun yalnız belirli nazım biçimleriyle işlenmesi koşulu yoktur.
E) Yaşamla ilgisi olmayan, soyut bir dünyası vardır.

3. Kasideyle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Genellikle övgü amaçlı yazılır.
B)  Bir şairin beş kasideden oluşan eserine “hamse” denir.
C)  Beyit sayısı 33 ile 99 arasında değişir.
D)  Şairin adının geçtiği beyite “taç beyit” denir.
E)   Uyak düzeni aa / ba / ca / (gazeldeki gibi)’dır.

 4.Cevr odu yaktı beni yanımda durma ey gönül        
    Bir tutuşmuş ateşim kurb u civarımdan sakın
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   
A) Bir gazelin matla (ilk) beytidir.
B) Edebi sanatlara başvurulmuştur.
C) Yabancı sözcüklere yer verilmiştir.
D) Soyut bir konu işlenmiştir.
E)  Bir gazelin son beyti değildir.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
A)  Âşık Paşa, Gülşehri, Ahmedi 14. yüzyılda mesnevi türünde eserleri olan şairlerdir.
B)  15. yüzyıl şairi Süleyman Çelebi, Hz. Muhammet için yazdığı Vesiletü’n-Necat adlı eseri ile tanınır.
C)  Sinan Paşa’nın Tazarruname adlı eseri süslü nesir örneğidir.
D)  17. yüzyıl şairi Nabi’nin beş mesneviden oluşan hamsesi vardır.
E)  16. yüzyıl şairi Fuzuli’nin divanından başka mesnevi türünde de eseri vardır.

6. Nedim’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Şarkı ve gazel türlerindeki şiirleri ile tanınır.
B)  Şiirde mahallileşme akımını başlatmıştır.
C)  Lale Devri’ndeki yaşamı şiirlerine yansıtmıştır.
D)  Şiirlerinde halkın dilindeki deyimlere yer vermiştir.
E)  Divanından başka iki mesnevisi vardır.

7. Ali Şir Nevai ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Divan  edebiyatında  ilk  şuara  tezkiresi   olan Mecalisü’n-Nefais’i yazmıştır.
B)  Türkçeyle Arapçayı karşılaştırdığı Muhakemetü’l-Lügateyn adlı sözlüğü yazmıştır.
C)  Beş mesnevinin toplamından oluşan “hamse”si vardır.
D)  Hem şiir, hem de düzyazı türlerinde eserleri vardır.
E)  Eserlerinde Çağatay Türkçesini kullanmıştır.

8.’Tasavvuf edebiyatı’yla ilgili aşağıdaki eşleştir­melerden hangisi doğru değildir?
A)  Tek varlık (Vahdet – i vücut): varlığın tekliği, birliği
B)  Tecelli (yansıma): Tanrı’nın her şeyde görün­mesi
C)  Aşk: İnsan ruhunun Tanrı’ya ulaşması, Tanrı­’da eriyip yok olması
D)  Enel Hak: Evrenin yaratılış kuramı
E)  Ayan – ı sabite (değişmez görüntüler): Her şe­yin Tanrı bilgisiyle olması, hiçbir şeyin değiş­memesi

9. ‘Mevlana’ için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
A)  13. yüzyılda yaşamış büyük bir tasavvuf ozanı olduğu
B)  Farsça – Türkçe birkaç şiiri dışında, Farsça yazdığı
C)  Hoşgörüyü, iyiliği, aşkı en yüce değer saydığı
D)  Doğu şiirini besleyen Mevlana’nın Mesnevi, Divan – ı Kebir, Mektubat, Rübailer, Fihhi Ma Fih gibi eserler verdiği
E)  Aşktan çok akılla Tanrı’ya varılacağı görü­şünde olduğu

10. Bülbül selamı sabahı kesti seherden
       Gülün şikayeti viran bahçelerden

Yukarıdaki mısralarda altı çizili kelimeler Divan şairleri tarafından kullanılan ve ortak anlam ifade eden kelimelerdir. Bu kelimelere Divan edebiyatında hangi terimle karşılanmaktadır?
A) Tegazzül
B) Mazmun
C) Müzmin
D) Mey
E) Musammat

11. Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Mevlid adlı eserin özelliklerinden değildir?
A) Hz.Muhammet’in doğumunu anlatması
B) Hz.Muhammet’i övmesi
C) Aruz vezniyle yazılması
D) XV.yüzyılda yazılması
E) Dörtlük nazım şekliyle yazılması

12.………………..Osmanlının yetiştirdiği en büyük bilim adamlarındandır. Tarih, coğrafya, bibliyografya, biyografi alanlarında önemli eserler vermiştir. ………………….On dört bin beş yüz eseri tanıttığı önemli bir kaynak eserdir. Latince, Almanca ve İngilizceye çevrilen bu eser, Avrupalı bilim adamlarının takdirini kazanmış önemli bir kültür ürünümüzdür.
Bu parçadaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Sinan Paşa – Tazarrunâme
B)  Ali Şir Nevai – Muhakemetü’l Lügateyn
C)  Evliya Çelebi – Seyahatname
D)  Kâtip Çelebi – Keşfü’z Zünun
E)  Naimâ – Osmanlı Tarihi

13.  Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından
        Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından
        Hâlâ duyarım bin sızı ben her yarasından
        Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından
Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisin­den alınmış olabilir?
A)  Şarkı                 B)  Kaside        C) Terkib-i Bent
D) Müstezat              E)  Rubai

14. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?
A)   Toplumsal konulara ağırlık verilmemiştir.
B)   Din ve tasavvufla ilgili konulara yer verilmiştir.
C)   Manzum eserlerden çok “nesir” türünde eser verilmiştir.
D)   Eserlerde içerikten çok söyleyişe önem verilmiştir.
E)   Şiirlerde başlık kullanılmamıştır.

 15.   I.    Gazelin özel bir biçimi gibidir.
II.   Uzun ve kısa dizelerden kurulur.
III. Kısa dizelere ziyade adı verilir.
Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstezat           B) Mesnevi           C) Rubai
D) Kaside               E) Tuyuğ

16. Tasavvufta ‘aşk’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kişi dünyaya aşkla bağlanmalı, bütün nimet­lerden yararlanmalıdır.
B) Geçici aşk, dünya güzelliklerine; gerçek aşk, Tanrı’ya duyulan aşktır.
C) Tasavvufta aşk, Tanrı’ya ulaşma, Tanrı’da eri­yip yok olmalıdır.
D) Aşk; Tanrı’nın gizi (sır), insanlara bağışıdır.
E) Evrenin yaratılmasına neden, Tanrı’nın ken­dine duyduğu aşktır; bu nedenle önemlidir.

17.Aşağıdakilerden hangisi kasidenin konusuna göre türlerinden biri değildir?
A) Naat               B) Hicviye       C) Bahariye
D) Fahriye         E) Tevhit

18. Kasidednin tac beyti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Kasidenin ilk beytidir.
B)Kasidenin son beytidir.
C)Kasidenin en güzel beytidir.
D)Şairin mahlasının bulunduğu beyittir.
E)Dizelerin ortasında uyak bulunan kasidedir.

19. Kasidenin giriş bölümünde âşıkâne duygular anlatılıyorsa…………………; bahar, doğa tasvirleri ve ramazan, bayram gibi konular anlatılıyorsa …………. adı verilir.
Yukarıdaki boşluklara uygun kelimeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)nesib-teşbib
B)methiye-tegazzül
C)girizgah-nesib
D)fahriye-tevhit
E)teşbib-tegazzül

20. Aşağıdakilerin hangisinde cümlede verilen bilgiyle parantez içindeki ifade ilişkilendirilemez?
A)Giriş bölümünde kış mevsiminin anlatıldığı kasidelerdir. (Şitaiyye)
B)Güneş redifli kasidelerdir. (Şemsiyye)
C) Kasidede şairin mahlasının bulunduğu beyittir.(Tac Beyit)
D)Asıl konuya girişi sağlamak için yazılan bölümdür. (Girizgah)
E)Dizelerinin sonunda uyak bulunan kasidelerdir. (Musammat kaside)

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye hamse denir.
B)Leyla ve Mecnun didaktik konulu bir mesnevidir.
C)Mevlana’nın mesnevisi din ve tasavvuf konulu mesnevilerdendir.
D)Hüsn ü Aşk Şey Galip tarafından yazılmış bir mesnevidir.
E)Harname, Şeyhi tarafından yazılmış bir mesnevidir.

22. Hamse, bir şâirin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıttır.
Aşağıdaki şairlerden hangisi hamse sahibi bir şair değildir?
A)Ali Şir Nevai
B)Taşlıcalı Yahya
C)Nevizade Atai
D)Nergisi
E)Baki

23. – Aruzun her kalıbıyla yazılır.
       – Tasavvuf, felsefe veya dünyaya bakış açısı konularını işleyebilir.
       – Genellikle iki beyittir.
       – Şairler mahlas kullanmaz.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir?
A)Şarkı                    B)Tuyuğ               C)Kıta
D)Muhammes       E)Mesnevi

24. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı sanatçılarının özelliklerinden biri değildir?
A) Yabancı sözcük ve tamlamaları çok kul­lanmaları

B) Konuların anlatımında ortak söyleyişler­den yararlanmaları
C) Şiirde “göz için kafiye” anlayışına bağlı kalmaları
D) Arap ve Fars edebiyatından etkilenmiş olmaları
E) Din ve tasavvuf konusuna hiç yer ver­memeleri

25. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin be­lirleyici özelliği değildir?
A) Gündelik yaşam ya da toplum sorunla­rından uzak kalma
B) Yabancı sözcük ve dil kurallarıyla yüklü olma
C) Genellikle din ve kahramanlık temalarını işleme
D) Konudan çok söyleyişi önemseme
E) Anlatımda ortak söz ve benzetmelerden yararlanma

26. Aşağıdaki terimlerden hangisi Divan ede­biyatı ile ilgili değildir?
A) Seci                 B) Şehrengiz        C) Surname
D) Tezkire          E) Sathiye

 

CEVAPLAR:

1.C, 2.D, 3.B, 4.A, 5.D, 6.E, 7.B, 8.C, 9.E, 10.B, 11E., 12.D, 13.A, 14.C, 15.A, 16.A, 17.D, 18.D, 19.A, 20.E, 21.B, 22.E, 23.C, 24.E, 25.C, 26.E

Divan Edebiyatı Test 3’ü indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Divan Edebiyatı Test 3

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap