Testler

Divan Edebiyatı Test 4

13 ve 14.yüzyılları kapsayan, mesneviler ve mesnevi şairleri ilgili konuları kapsayan bir testtir.

DİVAN EDEBİYATI 4

1.Aşağıdaki şair-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Aşık Paşa-Garipname
B)Divan-ı Kebir-Mevlana
C)Hüsrev ü Şirin-Gülşehri
D)İskendername-Ahmedi
E)Risaletü’n Nushiyye-Yunus Emre

2.Hoca Mesut’un 5568 beyitten oluşan …………….. adlı eseri ve Erzurumlu Darir’in 2120 beyitten oluşan …………. adlı eseri 14.yüzyılda yazılmış olan önemli mesnevilerdendir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Yusuf u Züleyha-Beng ü Bade
B)Yusuf u Züleyha-Garipname
C)Leyla ile Mecnun-Kıssa-i Yusuf
D)Süheyl ü Nevbahar-Kıssa-i Yusuf
E)Süheyl ü Nevbahar-Yusuf u Züleyha

3. …….., Anadolu’da halk sufice şiirler söyleyerek tasavvuf yollarını tanıtan bir derviş şairdir. Hayatı hakkında fazla bilgi olmayan şairin 13.yüzyılda Akşehir-Sivrihisar yöresinde yaşadığı sanılmaktadır. Anadolu’da Türkçe şiir yazan ilk şairlerdendir. Hem aruz hem de hece ile şiirler yazmıştır. Hece ile yazdığı şiirleri aruzla yazdıklarından daha başarılıdır. Yusuf u Züleyha adlı mesnevisi tanınmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Şeyhi
B)Gülşehri
C)Aşık Paşa
D)Necati Bey
E)Şeyyad Hamza

4. Mesnevi Fars edebiyatında doğmuş, oradan Araf ve Türk edebiyatlarına geçmiştir. 11.yüzyılda Yusuf Has Hacip’in yazdığı ………..adlı eser, Türk edebiyatında ilk mesnevidir. Edebiyatımızdaki ilk aşk mesnevisi ise 13.yüzyılın sonunda, Şeyyad Hamza’nın yazdığı 1529 beyitlik adlı mesnevidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Kutadgu Bilig-Beng ü Bade
B)Kutadgu Bilig-Leyla ile Mecnun
C)Kutadgu Bilig-Yusuf u Züleyha
D)Atabetü’l Hakayık-Yusuf u Züleyha
E)Divan-ı Lügati’t Türk-Aslı ile Kerem

5.Aşağıdakilerden hangisi işlediği konulara göre mesnevi türlerinden biri değildir?
A)Aşk mesnevileri
B)Mizahi mesneviler
C)Seferberlik mesnevileri
D)Dini-tasavvufi mesneviler
E)Savaş ve kahramanlık mesnevileri

6.Aşağıdaki eserlerden hangisi mesnevi nazım şekliyle yazılmamıştır?
A)Harname
B)Battalname
C)Garipname
D)Mantık’ut Tayr
E)Hüsrev ü Şirin

7. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mesnevi nazım şekliyle eser vermemiştir?
A)Mevlana
B)Gülşehri
C)Âşık Paşa
D)Yunus Emre
E)Hacı Bektaş Veli

8. Yunus Emre’nin Risaletü’n Nushiyye’si 14.asrın ilk mesnevisi olarak karşımıza çıkar. Yalnız bu dönemdeki bazı mesnevilerin gazellere yer vermeleri belki divanların ortaya çıkmasında bir basamak teşkil etmiş olabilir. Bu yüzyılda dini-destani mesneviler edebi ve ilmi mahiyetteki mesnevilere göre daha fazladır. Fazı bazı mesnevilerin, başta Hurşidname olmak üzere bir siyaset kitabı niteliğinde oldukları da bir gerçektir. Bu mesnevilerden bazıları o dönemdeki beyler adına yazılmıştır.
Bu parçadan “14.yüzyıl mesnevileri” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)Bazılarının içinde gazellerin de yer aldığı
B)İlk örneğinin Yunus Emre tarafından verildiği
C)Daha çok, dini-destani tarzda yazıldığı
D)Edebi ve ilmi yönden oldukça zayıf olduğu
E)Bir kısmının zamanın beyleri adına yazıldığı

9.Aşağıdaki eserlerden hangisi mesnevi nazım şekliyle yazılmamıştır?
A)Yusuf u Züleyha
B)Leyla ile Mecnun
C)Cemşid u Hurşid
D)İskendername
E)Saltukname

10. 1207 yılında Belh’te doğmuş, çocukluğunda babasıyla Anadolu’ya gelmiş, babasının ölümünden sonra Konya’ya yerleşmiştir. 13.yüzyılın büyük mutasavvıf, fikir ve gönül adamıdır. Allah’a kavuşmak için nefis ve ihtirasın yenilmesi gerektiğini, Allah aşkının insan ruhunu yükseltip yücelttiğini dile getirmiştir. Aynı zamanda bir şair olan sanatçı, şiirlerinin tamamına yakının Farsça yazmıştır. En tanınmış eseri, Mesnevi’dir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aşık Paşa
B)Gülşehri
C)Şeyhi
D)Ahmedi
E)Mevlana

11.Aşağıdaki eser-şair eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Tervihü’l Ervah-Ahmedi
B)Garipname-Şeyyad Hamza
C)Hurşidname-Şeyhoğlu Mustafa
D)Kıssa-i Yusuf-Erzurumlu Darir
E)Süheyl ü Nevbahar-Hoca Mesut

12.Halk hikayelerinin anlatıldığı mesnevilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Geleneksel bir içeriği vardır.
B)Olaylar, yabancı kelimelerden oluşan ağır bir dille anlatılır.
C)Sözlü gelenekte şekillenir ve kuşaktan kuşağa aktarılır.
D)Anlatım nazma dayalıdır.
E)Sevgi, aşk, kahramanlık gibi konular işlenir.

13. Büyük mutasavvıf şair Yunus Emre’nin 1307’de yazdığı ahlaki ve öğretici nitelikteki eser olan ……….. ve Gülşehri’nin 1317’de Attar’dan çevirdiği ve eklemelerle zenginleştirdiği ……….., 13.yüzyılın önemli mesnevileridir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Hüsrev ü Şirin-İskendername
B)Risaletü’n Nushiyye-Garipname
C)Risaletü’n Nushiyye-Mantık’ut Tayr
D)Leyla ile Mecnun-Mantık’ut Tayr
E)Risalatü’n Nushiyye-Cemşid u Hurşid

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Mesnevilerde her beytin dizeleri kendi arasında kafiyelenir.
B)İlahiler genellikle dörtlük nazım birimiyle ve hece ölçüsüyle yazılır.
C)Mevlana’nın Yusuf u Züleyha adlı mesnevisi çok meşhurdur.
D)Hacı Bektaşı Veli’nin en önemli eseri, aslı Arapça olan Makalat’tır.
E)Yunus Emre, tasavvuf şiirinin Anadolu’daki kurucusu ve en önemli temsilcisi sayılır.

15.Aşağıdakilerden hangisi 13.yüzyılda mesnevi biçiminde yazılmış ahlaki, tasavvufi bir eserdir?
A)Mantık’ut Tayr
B)Tervihü’l Ervah
C)Harname
D)Risaletü’n Nushiye
E)İskendername

16.Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Garipname-Aşık Garip
B)Fihi Mafih-Mevlana
C)Ahmedi-İskendername
D)Risaletü’n Nushiye-Yunus Emre
E)Divan-ı Kebir-Şeyyad Hamza

17.Aşağıdakilerden hangisi 12. ve 14.yüzyıllarda kullanılan türlerden değildir?
A)Gazel
B)Mesnevi
C)İlahi
D)Nefes
E)Şarkı

18.Aşağıdakilerden hangisi 13.-14.yüzyıllarda gazel nazım şekliyle şiirler yazan şairlerden değildir?
A)Mevlana
B)Ahmedi
C)Aşık Paşa
D)Kadı Burhaneddin
E)İbrahim Hakkı

19. 14.yüzyılda, dini, tasavvufi, ahlaki konular dışında eser veren şairler çoğalmış ve din dışı mesneviler bir hayli fazla yazılmıştır. Manzum aşk ve macera hikayeciliğine yer verilmesi, mesnevi tarzının gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Bu fikirden hareket edersek Klasik Türk edebiyatı, divanla değil mesneviyle başlamıştır denebilir. Çünkü bu yüzyılda pek çok mesnevinin yanında görülen divanlar çok azdır.
Bu parçadan 14.yüzyıl Türk edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)Divandan çok mesnevi oluşturulmuştur.
B)Dini içerikli olmayan mesneviler de yazılmıştır.
C)Din dışı konularda şiirler yazan şairler çoğalmıştır.
D)Şairler eserlerinde dini-tasavvufi, ahlaki konulara yer vermemiştir.
E)Şiir tarzı hikayeciliğin öne çıkması mesnevi tarzının gelişmesini sağlamıştır.

20. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A)Aruz vezniyle yazılmış olma
B)Kaside, gazel, mesnevi ve rubai gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma
C)Parça güzelliğine değil bütün güzelliğine önem verme
D)Duygu ve düşünceleri kalıplaşmış birtakım söz sanatlarıyla anlatma
E)Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma

CEVAPLAR:

1.C, 2.D, 3.E, 4.C, 5.C, 6.B, 7.E, 8.D, 9.E, 10.E, 11.B, 12.B, 13.C, 14.C, 15.D, 16.E, 17.E, 18.E, 19.D, 20.C

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Divan Edebiyatı Test 4

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap