Testler

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 3

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 3

1. Gecenin vitrinine konulmuş
Büyük bir yakut parçasıydı sabah
Mahalle kahvelerinde
Sıcak çaydan adamların
Yüzleri ağarırdı ilk ışıklarla
Gençlerin güzellerinin makbul olduğu
Tek ülkeydi ülkem
Benimse yüreğim
Koltuk altına sıkıştırılmış,
Yenik bir tavla maçı ertesiydi.
İçerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Arif Nihat Asya
C) Abdurrahim Karakoç
D) Faruk Nafi Çamlıbel
E) Didem Madak

2.İşte kara dutları güneşin
Papatyaların renkli camları
Başakları evlerin
Kan rengi kız çocukları yelesiz
Lokma lokma ağaçların altında
Tren yolunda eğri büğrü
Damları doğrayan makas

Gel bulutsuz masalara yaslan
Elimi tut büyüsün
Yüzüme bak çalsın
İçimdeki çalar saat
Dönüş yollarında sarmaş dolaş
Vapurlar geçsin aramızdan
Yukarıdaki şiirde duygularını böyle dile getiren bir şair, şiirlerinde aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?
A) Yalın bir anlatıma
B) İmgelere
C) Saf şiirin özelliklerine
D) Doğa güzelliklerinin betimlenmesine
E) Biçimsel kusursuzluğa

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bulunan söz sanatı ayraç içinde yanlış belirtilmiştir?
A) Beni bende demen,ben değilim,
Bir ben vardır,bende benden öte.    (tekrir)
B) Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi (teşbih)
C) Tekerlekler, yollara bir şeyler anlatıyor
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor (teşhis)
D) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü
Karlar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü (tezat)
E) Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden
Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden (tecahüliarif)

4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir?
A) Şu Destanı
B) Ergenekon Destanı
C) Manas Destanı
D) Bozkurt Destanı
E) Göç Destanı

5. Aşağıda verilen açıklamaların hangisi parantez içindeki düzyazı türüyle ilişkilendirilemez?
A) Osmanlı Devleti’nde yurt dışına gönderilen elçilerin gittikleri yerlerle ilgili siyasi, coğrafi, sosyal, kültürel izlenimlerini anlattıkları eserlerdir. ( Sefaretname)
B) Tarihsel olayları kronolojik sırayla anlatan ve genellikle yazarın öznel görüş ve düşüncelerini içeren eserlerdir. ( Vakayiname)
C) Dini, ahlaki ve tasavvufi nasihatler içeren eserlerdir. (Pendname)
D) Savaşları, kahramanlıkları ve zaferleri anlatan manzum ve mensur olarak yazılabilen eserlerdir.(Şehrengiz)
E) Öğüt verici ve öğretici fıkra, öykü ve masallara denir. Daha çok mesnevi biçiminde yazılmıştır. (Kıssa)

6. Sözlü kültür içerisinde, olup biteni ya da hayal edilip kurgulanarak oluşturulan anlatıyı yüz yüze bir iletişimle, seyirci kitlesinin önünde, hareket ve taklitle anlatma sanatı, insanlık tarihi kadar eski ve evrenseldir. Türk kültür tarihinde de bu sanatı başlangıcından bugüne dek kam, ozan, baksı ve âşıklardan sonra … denen kişiler üstlenmiştir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kuklacı
B) Şaman
C) Meddah
D) Karagözcü
E) Pişekâr

7. Bu edebi tür, insanın içini dökme ihtiyacından doğmuştur. Kişi, içini dökersek duygu ve düşüncelerini ya hiç saklamadan ya da sınırlayarak anlatır. Bu açıdan kimisi içe kimisi dışa dönüktür. Anlatımda iç konuşma tekniğinden yararlanılır. Her olay, bu türün konusu olabilir. Olaylar günü gününe yazılır. Kimi roman ve öykülerde bir anlatım biçimi olarak kullanılabilir.
Yukarıda tanıtılan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günce

B) Hatıra
C) Fıkra
D) Deneme
E) Söyleşi

8. Halk edebiyatı ile divan edebiyatını karşılaştırırsak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Halk edebiyatı genellikle sözlü bir edebiyat iken divan edebiyatı yazılı bir edebiyat olarak görülür.
B) Halk edebiyatında sade bir halk Türkçesi  kullanılırken divan edebiyatında Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanılmıştır.
C) Halk edebiyatında tam ve zengin kafiye tercih edilirken divan edebiyatında yarım kafiye kullanılmıştır.
D) Her iki edebiyatta da şiir ön planda, nesir geri plandadır.
E) Halk edebiyatında hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi kullanılmışken divan edebiyatında aruz ölçüsü ve beyit nazım birimi tercih edilmiştir.

9. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yay ayraç içinde verilen kişiyle ilgili değildir?
A) Mevlit olarak ünlenen Vesiletü’n Necat adlı mesnevisiyle tanınır. (Süleyman Çelebi)
B) Hiciv üstadı olarak anılır ve Siham-ı Kaza adlı eseriyle tanınır.(Nefi)
C) Hayriye adlı mesnevisi olan, Hikemi tarzın kurucusudur.(Şeyhülislam Yahya)
D) Bir eşeğin başından geçenlerin anlatıldığı Harname adlı mesneviyi yazmıştır. (Şeyhi)
E) Mesnevi eseri de dahil bütün eserlerini Farsça kaleme almıştır. (Mevlana)

10. Onun şiirlerinde Osmanlı Devleti’nin ihtişamını, İstanbul’un güzelliklerini, günlük yaşamı, aşk, eğlence ve tabiatı görürsünüz. Şiirlerinde dini konulara yer vermemiş, hiç mesnevi yazmamıştır. Gazel şairi olarak bilinir. Aruzu ustaca kullanmış, şiirde müzikaliteyi yakalamıştır. İstanbul Türkçesini kullandığı için Mahallileşme akımının öncülerindendir. Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesinde terkibibent nazım biçimini kullanmıştır.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Paşa
B) Süleyman Çelebi
C) Nedim
D) Taşlıcalı Yahya
E) Baki

11. Aşağıdakilerden hangisi Mahallileşme akımının temsilcilerinden değildir?
A) Atasözü ve deyimlerin kullanılması.
B) Halk tabirleri ve mahalli söyleyislerin şiire girmesi.
C) Günlük ve sıradan olayların şiirin konusu haline gelmesi.
D) Özellikle mesnevi konu ve kahramanlarının mahalli çevreden alınması.
E) Bu akıma göre anlam sözden üstün tutulmaktadır. Burada anlam, derindir.

12. Aşağıdakilerden hangisi sade nesir örneği değildir?
A) Mir’atül Memalik-Seydi Ali Reis
B) Heşt Behişt-Edirneli Sehi Bey
C) Tevarih-i Âl-i Osman- Âşıkpaşazade
D) Kelile ve Dimen -Kul Mesut
E) Tazarruname-Sinan Paşa

edebiyatsultani.com

13. Namık Kemal; yenileşme dönemi Türk şiirine vatan, millet, halk, hak, hürriyet, istiklal, eşitlik gibi kavramları bir hatip edasıyla haykıran yazar, döneminin gür sesi olur. İmparatorluğun içinde bulunduğu zor şartlar, savaşın getirdiği büyük yıkımlar ve toprak kayıpları, yüksek vatan sevgisinin yarattığı heyecan içinde kurtuluş çareleri arayan şairin bir taraftan politik meselelere yönelmesine, sanatını sosyal ve siyasi konulara açmasına, diğer yandan vatan sevgisini ve kahramanlık duygularını haykırmasına zemin hazırlar. Bu tür şiirleri içinde … önemlidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Hürriyet Kasidesi
B) Vaveyla
C) Elhan-ı Şita
D) Vaveyla
E) Vatan Şarkısı

14. Benden özge kim varsa çiçek misali bir bahar
       Kimi gül, kimi sümbül, kimi gonca bir ben har
Bu dizelerde olduğu gibi, anlamca birbirleriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntak
B) Mübalağa
C) Tenasüp
D) Tecahüliarif
E) Hüsnütalil

15.  Be hey ela gözlü dilber
       Vaktin geçer demedim mi
       Harami olmuş o gözler
      Beller keser demedim mi
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen yargıların hangisi yanlıştır?
A) Çapraz kafiye ile örgülenmiştir.
B) Epik şiir türüne özgü nitelikler taşımaktadır.
C) Kafiye ve rediften yararlanılmıştır.
D) Nida sanatından yararlanılmıştır.
E) Halk şiiri geleneğiyle oluşturulmuştur.

16. Hoyrattır bu akşamüstüler daima.
      Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
     Yalnızlığımızla doldurup her yeri
     Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,
    Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
    Lavanta çiçeği kokan kederleri;
    Hoyrattır bu akşamüstüler daima.

I.Ses ve ritim önemsenmiştir.
II.Redif kullanılmıştır.
III.Epik şiire özgü nitelikler taşımaktadır.
IV.Farklı uyak türleri kullanılmıştır.
V.Bent şiir birimiyle oluşturulmuştur.

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

17. Bir evin bir köpeği vardı;
Kıvır kıvırdı, adı Çinçon’du, öldü.
Bir de kedisi vardi: Maviş,
Kayboldu.
Evin kızı gelin oldu,
Küçük bey sınıfı geçti.
Daha böyle acı, tatlı
Neler oldu bir yıl içinde!
Oldu ya, olanların hepsi böyle..
Hayat böyle zaten!..
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öyküleyici bir anlatımı vardır.
B) Sıradan, günlük olaylara yer verilmiştir.
C) Bazı kelimeler yinelenerek ahenk sağlanmıştır.
D) Toplumsal problemler gerçekçi bir söylemle yansıtılmıştır.
E) Konuşma dilinin söz değerlerine bağlı kalınarak oluşturulmuştur.

18. Hayatının mühim kısmını Bodrum’da geçirmiştir. Halikarnas Balıkçısı adıyla ünlenmiştir. Denizi ve denizcileri anlatan öykü romanlarıyla ünlenmiştir. Aganta Burina Burinata, Uluç Reis önemli eserlerindendir.
Parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Kemal Bilbaşar
C) Memduh Şevket Esendal
D) Cevat Şakir Kabaağaçlı
E) Yaşar Nabi Nayır

19. Kaldırımlar adlı şiiriyle ünlendi. Ağaç dergisini yayımladı. Büyük Doğu dergisini çıkardı. 1930’lardan sonra özgün şiirden koptu. Mistisizmi İslami değerlere bağlayan, dinsel ve toplumsal bir kavga sanatına yöneldi. “Sonsuzluk Kervanı” isimli şiir kitabını uzunca bir aradan sonra 1955’te yayımladı. Şiiri, üstün bir algılama sorunu ve mutlak gerçeği, yani Allah’ı arama yolunda sonsuz bir uğraş olarak gördü. Sağlam bir dil yapısına ve tirajik öğelere dayanan mistik eğilimli şiirlerinde çağdaş insanın bunalımlarını işledi. 
Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Behçet Necatigil
C) İsmet Özel
D) Kemalettin Kamu
E) Orhan Şaik Gökyay

20. Cumhuriyet döneminin deneme yazarı olarak tanındı. Yeni bir dil kurmak için gayret gösterdi. Eski dil ve ifade özelliklerini tamamen reddetti. Türk edebiyatında deneme, eleştiri ve günlükleri ile tanındı. Günlerin Getirdiği, Günce ve Karalama Defteri adlı eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fakir Baykurt
B) Zeki Ömer Defne
D) Sabahattin Eyuboğlu
E) Nurullah Ataç

21. I. Yazar Baba Evi, Avare Yıllar ve Cemile adlı romanlarında konuları kendi hayatından almıştır.
II. Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanında üç köylü işçinin iş bulmak için Çukurova’ya gidişini anlatmıştır.
III. Eskicinin Oğulları adlı romanında Çukurova’ya pamuk toplamaya giden bir ailenin parçalanışını ve tekrar bir araya gelişini anlatmıştır.
IV. Hanım Çiftliği adlı eserinin başkahramanı Mustafa, askerden geldikten sonra iş bulamayan kahvehane köşelerinde boş boş oturan, sokaklarda ise aylak aylak gezmek zorunda kalan yakışıklı bir gençtir.
V. İstanbul’un gecekondu semtlerinde yaşayan büyük şehre göçmüş köylü ve işçileri El Kızı, Gurbet Kuşları, Yalancı Dünya, Ve Evlerden Biri adlı romanlarında ele almıştır.
Orhan Kemal’in eserleriyle ilgili yukarıda bazı bilgiler verilmiştir. Hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I.
B) II.
C)III.
D) IV.
E) V.

22. Devlet Ana romanında Osmanlı’nın kuruluşunu anlatmıştır. Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Yol Ayrımı, Kurt Kanunu adlı eserlerinde ise yakın dönem tarihimizle ilgili konuları işlemiştir.
Yukarıda eserleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fakir Baykurt
B) Samim Kocagöz
C) Kemal Tahir
D) Kemal Bilbaşar
E) Aziz Nesin

23. “Onu ilkokulun beşinci sınıfından beri tanırım. İkimiz de şiir delisi idik. O, zil çalar çalmaz yanıma gelir: “Teneffüsü harcamayalım, Oktay!” derdi. Şiir sözü edelim, şiir konuşalım demekti bu. Bir yıl sonra İstanbul’dan Melih geldi. O da bizim gibi şiire tutkundu. Üç kafadar çocukluktan delikanlılığa el ele geçtik. Dünya nimetlerini bir arada tattık. Şiir bizim için yaşamaktan ayrı bir şey değildi. Bu macerada el ele yürümek bizi birbirimize büsbütün bağladı.”
Yukarıdaki parçada Türk şiirindeki hangi akımın oluşumu anlatılmaktadır?
A) Maviciler
B) Garipçiler
C) İkinci Yeniciler
D) Toplumsal Gerçekçiler
E) Yedi Meşaleciler

24. Deli İbrahim, …’nun kaleme aldığı üç perdelik tarihi tiyatro oyundur. 4.Murat, Kösem Sultan, 3.Selim, Cem Sultan oyunlarından bazılarıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Turan Oflazoğlu
B) Recep Bilginer
C) Haldun Taner
D) Refik Erduran
E) Rıfat Ilgaz

25. I. Her kesimden insan roman ve öykünün konusu olmuştur.
II. Halk edebiyatı bu dönem şair ve yazarlarını besleyen önemli bir kaynaktır.
III. Yedi Meşaleciler, İkinci Yeniciler gibi topluluklar görülür.
IV. Tiyatroya bu dönemde pek ilgi gösterilmez.
V. Tüm şairler hece veznini kullanmıştır, aruzla şiir yazılmamıştır.
Cumhuriyet dönemi edebiyatıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

 

edebiyatsultani.com
CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.E, 4.C, 5.D, 6.C, 7.A, 8.C, 9.C, 10.E, 11.E, 12.E, 13.C, 14.C, 15.B, 16.C, 17.D, 18.D, 19.A, 20.E, 21.D, 22.C, 23.B, 24.A, 25.E

edebiyat tarama testi 3‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap