Testler

Ekler Test 4

EKLER TEST 4

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gövde özelliği taşır?
A) Kuruyan gözlere yaş gönderen bu.

B) Dev adımlarıyla bir yolcu gitti.
C) Gezer bağdan bağa Çoban Çeşmesi.
D) Avluda eski zamandan bir şarkı söylenir.
E) Önce hafif bir rüzgâr esiyor.

2. “Çekim ekleri sözcüğün anlamını ve türünü değiştirmeyen eklerdir.”
Bana göre aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi çekim eki değildir?
A) Bizim mektuplar komşularınkine karışmış.

B) Benim oraya gitmem mümkün değil.
C) Böyle gürültüden sonra başım ağrıdı.
D) Bu konuları ancak bilimle açıklayabiliriz.
E) Böyle görüntüleri içim kaldırmıyor.

3. “-lar/-ler” çokluk eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı katmıştır?
A) Geçen hafta dayımlara gitmiştim.
B) Büyük insanları örnek alırdı.
C) Kardeşimin yüzlerce misketi vardı.
D) Bu konuda Osmanlılar ne yapmış?
E) Evler bir anda diz çöktü.

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ekleri yanlış ayrılmıştır?
A) Defter-ler-iniz-in
B) Yüz-süz-lüğ-e
C) Oluş-tur-muş-tu
D) An-ı-lar-dan
E) Göz-le-me-miz-den

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık/-lik/-luk/-lük” ekini alan sözcük, yer anlamı bildirmektedir?
A) Yeni aldığım gözlük bana çok yakıştı.
B) Aslında kimse, kimseye kötülük yapmamalı.
C) Arkadaşlar kiralık bir ev arıyormuş.
D) Bu tatilimi gündelik işlerimi yaparak geçirdim.
E) Dağdan getirdiği çalı çırpıyı odunlukta toplamış.

6. “Bu ülkede nice Fatihler, Yavuzlar yetişti.”
Bu cümledeki “-ler/-lar” eki aşağıdaki açıklamalardan hangisinde uygun olarak kullanılmıştır?
A) Cümleye çokluk anlamı katmıştır.

B) Cümleye abartma anlamı katmıştır.
C) Eklendiği sözcüğe aile anlamı katmıştır.
D) Özel isimlere eklenerek benzerlik anlamı katmıştır.
E) Art arda gelerek ikileme oluşturmuştur.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -de/-da eki cümleye zaman anlamı katmaktadır?
A) Yarın sizde toplanıyoruz.
B) Bu konuları parkta görüşelim.
C) İlkbaharda buralar çok güzel oluyor.
D) Misafirlerini ayakta karşıladı.
E) Sınıfta konuşulanları dikkatlice dinliyor.

8.Yanlarına (I) oturan yabancıya (II) öteki yolcuları (III) rahatsız (IV) edecek şekilde aile içi sorunlarını (V) anlattı.”
Numaralanmış sözcüklerden hangilerinin kökü, türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) V.     B) IV.     C) III.     D) II.     E) I.

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök hâlindedir?
A) Bencil
B) Uyku
C) Işık
D) Büyük
E) Gölge

10. Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuzluk eki almıştır?
A) Kötü rüzgâr saçlarını götürüyor.
B) Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden.
C) Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor.
D) Belki Yeşilköy’de uçağa biniyorsun.
E) Bütün ıslanmışsız tüylerin ürperiyor.

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem ad kökü hem de eylem kökü olarak kullanılabilen bir sözcük değildir?
A) boya
B) at
C) yol
D) göz
E) yaz

12. “Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim
        Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da”
Bu dizede kaç tane yönelme hâli (durum) eki almış sözcük vardır?
A) 1        B) 2      C) 3       D) 4       E) 5

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, addan türemiş bir eylemdir?
A) Siyah paltolu bir adam bizi izlemeye başladı.
B) Senden istediğim şey saflık ve temizlikti.
C) Yemeğin etrafını karıncalar sarmıştı.
D) Kitaplığı düzeltmek epey zaman alacak.
E) Buralarda akşamlar hep hüzünlüdür.

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “-lik” yapım ekini alınca soyut bir isim olur?
A) Kalem
B) Korku
C) Ağaç
D) Odun
E) Kibar

15. “Hem ad hem eylem olarak kullanılan ve anlamca ilgili olan sözcüklere ortak (ikili) kök denir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük yoktur?
A) Yüksek binalara bu boya daha çok yakışıyor.

B) At yarışlarında her zaman kazanıyordu.
C) Savaş alanında göz gözü görmüyordu.
D) İşleyen demir pas tutmaz, diye öğüt verdi.
E) Bizim sporcu güreş minderine gelmemişti.

edebiyatsultani.com

16. Aşağıdaki sözcük türlerinden hangisinde sözcükler aynı kökten türememiştir?
A) sevgi-sevinç
B) gözlük-gözlükçü
C) güvenlik-güvensiz
D) bilgi-bilim
E) yazlık-yazar

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dan/-den” eki sözcüğü niteleme sıfatı yapmıştır?
A) Sezgin, okulda sıradan kişilerle arkadaşlık ediyor.
B) Sezgin, arka sıradan ön sıraya geçti.
C) Sezgin, laftan anlamaz bir çocuktu.
D) Sezgin, soğuktan okula gelememişti.
E) Sezgin, sınıfta birden ayağa kalktı.

18. “Hâl eki alan bazı şahıs zamirlerinin köklerinde bir değişme olur.”
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir zamir (adıl) vardır?
A) Anlatılanları ben de anlayamadım.

B) Herkes bizim gibi düşünemeyebilir.
C) Derslerden korkma, onlar senden korksun.
D) Sen gül ver, sana taş atana.
E) Beni sevmese de ben onu seviyorum.

19. Göz attığımı (I) her şeyde işte o şeydir eksik (III);
       Mekan kopuk kopuktur (IV), zaman da kesik kesik (V)

Numaralı sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) V. B) IV.      C) III.       D) II.       E) I.

20. Aşağıdakilerden hangisinde “-tir” eki kullanılan cümleye ihtimal anlamı katmamıştır?
A) Evet, yarışma programımız burada bitmiştir.
B) Şimdi bizim oralara bahar gelmiştir.
C) Bu habere herhalde o da üzülecektir.
D) Bence bu kötülüğü sana o yapmıştır.
E) Belki Türkiye’nin nüfusu da artmıştır.

21. “Emmim dayım para kesem, elimi daldırsam yesem.”  cümlesinde yer alan sözcüklerden hangisinde kullanılan ek iyelik eki değil, şahıs ekidir?
A) emmim

B) dayım
C) kesem
D) elimi
E) yesem

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-cik” eki eklendiği sözcüğe acıma anlamı katmıştır?
A) Babası biricik oğluna mektup yazıyordu.
B) Mehmetçikler yine sınır boylarındaydı.
C) Ege Denizi’nde çok güzel adacıklar bulunuyordu.
D) Kasaptan aldığı eti incecik kıymıştı.
E) Yavrucuk, annesini kaybedince yapayalnız kalmıştı.

 23. Gel otur yanıma (I) hâllerimi (II) söyleyeyim (III)
        Derdimden(IV) anlamaz ben yâri neyleyim (V)

Altı çizili sözcüklerdeki eklerden hangileri iyelik eki değildir?

A) I.-III.    B) III.-V.     C) I.-II.    D) I.-IV.     E) II.-IV.

24. I.  Ben geldim geleli açmadı gökler
        II. Ya ben bulutları anlamıyorum
       III. Ya bulutlar benden bir şey bekler
       IV. Hayat bir ölümdür aşk bir uçurum
       V. Bir yağmur bilirim bir de kaldırım

Numaralı dizelerin hangilerinde ad durum eki almış sözcük vardır?
A) II.-  III.

B) II. –  IV.
C) I. – II.
D) I. – IV.
E) III. – V.

25. Aşağıdakilerden hangisinde “-den” eki kullanıldığı cümleye sebep anlamı katmamıştır?
A) Derse geç kaldığından haberim yoktu.
B) Erken uyanamadığından derse geç kalıyor.
C) Bilgisayar başında çok vakit geçirdiğinden ders çalışamadım.
D) Zaman yetmediğinden soruyu çözemedim.
E) Dolmuşla geldiğinden toplantıya yetişemedi.

26. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir kökten türetilmiştir?
A) Buyruk yukardandı ve kesinlikle uyulacaktı.
B) Kazadan birkaç sıyrıkla çıktı.
C) Bakışlarında bir burukluk seziliyordu.
D) İşine gecikmek doğrusu ağrına gitmişti.
E) Yazılarında kesik uçlu kalem kullanırdı.

27.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük işlevi açısından diğerlerinden farklı bir ek almıştır?
A) Yatalak bir çocuğu için çok fedakârlık yaptı.

B) Yüzünden üzgün olduğu anlaşılıyordu.
C) Tutsak olmaktansa yok olmayı yeğlerdi.
D) Oraya dolaşık bir yoldan gitmeye çalıştı.
E) Mağara sarkıt yönünden oldukça zengindi.

28. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı kökten türemiş bir eylem vardır?
A) Sıcakta uzun süre kalınca burnu kanadı.
B) Bahçedeki kaysılardan yenice tattırdım.
C) Hasta, kan kaybedince yüzü sarardı.
D) Okulun tüm sıraları bu yıl yenilendi.
E) Okuduğu her şiir bizi büyülüyordu.

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.C, 4.C, 5.E, 6.D, 7.C, 8.A, 9.E, 10.C, 11.D, 12.E, 13.A, 14.E, 15.D, 16.E, 17.A, 18.D, 19.D, 20.A, 21.E, 22.E, 23.B, 24.A, 25.A, 26.D, 27.A, 28.B

ekler test 4 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap