Testler

Halk Edebiyatı Test 6

HALK EDEBİYATI TEST 6

1.Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı örneklerinden değildir?
A) Halk hikayeleri
B) Destan
C) Masal
D) Tezkire
E) Tekerleme

2. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirlerin saz eşliğinde söylenmesi
B) Nazım birimi olarak dörtlüğü kullanması
C) Daha çok yarım uyağa ve redife yer verilmesi
D) Hece ölçüsünün kullanılması
E) Yaşamdan kopuk, soyut konuların anlatılması

3. Güney Anadolu’da özel bir ezgi ile söylenen nazım şekillerinden biridir. Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişmektedir. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla söylenmektedir. “Bre, hey” gibi seslenme unsurlarını barındırır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Semai
B) Varsağı
C) Koşma
D) Ağıt
E) Kalenderi

4. Aşağıdakilerden hangisi halk ozanlarının aruzla yazdığı şiir türlerinden biri değildir?
A) Vezn-i aher
B) Selis
C) Cönk
D) Satranç
E) Kalenderi

5. Bahçelerde gül gerek
    Güllere bülbül gerek
    Sencileyin güzele
    Bencileyin kul gerek
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mani
B) Koşma
C) Varsağı
D) Semai
E) Ağıt

6. Aşağıdakilerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiir türleri bir arada verilmiştir?
A) Koşma, taşlama, semai
B) Taşlama, mani, varsağı
C) Güzelleme, destan, koçaklama
D) Koçaklama, güzelleme, taşlama
E) Semai, taşlama, koçaklama

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) İlahi, Allah sevgisini konu alan ve kendine özgü bir ezgiyle söylenen şiir türüdür.
B) Koçaklama, yiğitlik, kahramanlık konularını ele alan bir koşma türüdür.
C) Halk ozanları, hece ölçüsünün yanı sıra aruz ölçüsünü de kullanmışlardır.
D) Savaş, deprem gibi toplumsal olaylar üzerine kurulu uzun şiirlere destan adı verilir.
E) Yalnızca dini konularda yazılan semainin en güzel örneklerini Yunus Emre vermiştir.

8. Söyleyeni belli olmayan, kendine özgü ezgileri olan halk şiiridir. Bu şiirlerde Anadolu insanının yaşamı, acıları, sevinçleri yansımıştır. Ezgilerine, konularına göre yöreden yöreye farklı isimler alır. Asıl sözlerin bulunduğu bentler ve her bendin sonunda yinelenen nakarat bölümlerinden oluşur.
Bu parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahi
B) Semai
C) Türkü
D) Mani
E) Koşma

9. Aşağıdaki şiir türü-edebiyatı eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Koşma-Aşık edebiyatı
B) Mani-Anonim edebiyat
C) İlahi-Tekke edebiyatı
D) Ninni-Anonim edebiyat
E) Şathiye-Aşık edebiyatı

10. Özel bir ezgiyle söylenen şiirlerdir. Önce Güney Anadolu’da yaşayan bir bölük Türk tarafından söylenmiş, sonra yaygınlaşmıştır. 8’li hece ölçüsüyle söylenir. Uyak düzeni “xaxa bbba ccca” biçimindedir. Yiğitçe bir havayla okunur. “Bre, hey vb.” ünlemler içerir. Kendine özgü bir ezgiyle söylenir. Karacaoğlan, bu şiir türünün başarılı örneklerini vermiştir.
Bu parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai
B) Varsağı
C) Koşma
D) Destan
E) Türkü

11. Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun özelliklerinden değildir?
A) Yazılı bir metne dayanmaması
B) Özdeyiş, söyleşme, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşması
C) Güldürü unsurunun, şive taklitleri ve söz oyunlarıyla sağlanması
D) Meddah ve Kavuklu olmak üzere sadece iki oyuncu tarafından oynanması
E) Kalıplaşmış konuşmaların olması

12. Halk şiiri ve Divan şiiri farklı kollardan ilerlemiş, ancak işledikleri konular göz önünde bulundurulduğunda birbirinin karşılığı olan türler ortaya çıkmıştır. Örneğin, Divan şiirindeki gazelin konu bakımından Halk edebiyatındaki karşılığı …dır. Yine Halk edebiyatındaki taşlamaya karşılık olarak da Divan şiirinde, … örnek gösterilebilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) koşma-rubai
B) destan-tuyuğ
C) koçaklama-mesnevi
D) varsağı-kaside
E) koşma-hiciv

13. Hecenin 8’li kalıbıyla söylenen Halk şiiri türlerindendir. Dörtlük sayısı 3 ile 5-6 olabilir. Kendine özgü bir ezgiyle söylenir. Ölçüsü ve ezgisi yönüyle ayırt edilir. Daha çok sevgi, doğa, güzellik gibi konular işlenir.
Yukarıda sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mani
B) Semai
C) Varsağı
D) Destan
E) Koşma

14. Aşağıdakilerden hangisinde Halk edebiyatına ait ürünler bir arada verilmiştir?
A) Koşma-gazel-mesnevi-semai
B) Semai-koşma-ağıt-mani
C) Kaside-mesnevi-rubai-tuyuğ
D) Semai-türkü-gazel-tuyuğ
E) Koşma-türkü-mani-kaside

15. Gönül gurbet ele varma
      Ya gelinir ya gelinmez
      Her dilbere meyil verme
      Ya sevilir ya sevilmez
Bu dörtlük aşağıdaki Halk edebiyatı nazım şekillerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Semai
B) İlahi
C) Koşma
D) Destan
E) Koçaklama

16. Aşağıdakilerden hangisi “ninni”nin özelliklerinden değildir?
A) Sözlü edebiyat ürünlerindendir.
B) Söyleyeni belli olan ninniler de vardır.
C) Dörtlüklerden kurulu bir nazım şeklidir.
D) Dört mısrası da birbiriyle kafiyelidir.
E) Özel ezgilerle söylenir.

17. Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Özel başlıkları yoktur, biçimiyle adlandırılır.
B) Genel olarak yarım uyak kullanılır.
C) Dil, halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir.
D) Genelde nazım birimi dörtlük, ölçü de hece ölçüsüdür.
E) Benzetmeler soyut kavramlardan yararlanılarak yapılır.

18. Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı nazım şekillerinden değildir?
A) Semai
B) Koşma
C) Ninni
D) Destan
E) Varsağı

19. İnsansız dağlardır onun otağı
      Cahillik yolunda kaynamış yağı
      Evinde bulunmaz bir kat yatağı
      Kahvelere gider minder beğenmez
Bu parçanın nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkü
B) Koçaklama
C) Ağıt
D) Güzelleme
E) Taşlama

20. Ekin ektim düzlere
      Diken oldum gözlere
      İşte ben gider oldum
      Ayaş kalsın sizlere
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkü
B) Şarkı
C) Mani
D) Tuyuğ
E) Rubai

CEVAPLAMA: 1.D, 2.E, 3.B, 4.C, 5.A, 6.D, 7.E, 8.C, 9.E, 10.B, 11.D, 12.E, 13.B, 14.B, 15.A, 16.D, 17.E, 18.C, 19.E, 20.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap