Testler

Halk Edebiyatı Test 7

HALK EDEBİYATI TEST 7

1.Aşağıdakilerden hangisi Halk hikayelerinin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Olaylar sade bir dille anlatılır.
B) Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.
C) Hikaye içindeki şiirlerde aruz vezni kullanılmıştır.
D) Anlatımda nazım ve nesir iç içedir.
E) Çoğunlukla anlatıcıları halk ozanıdır.

2. Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?
A) Şarkı-ağıt-koşma-türkü
B) Semai-gazel-taşlama-ağıt
C) Mani-koşma-kaside-rubai
D) Tuyuğ-varsağı-mani-türkü
E) Masal-ağıt-mani-destan

3. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?
A) Semai
B) Koçaklama
C) Müstezat
D) İlahi
E) Deme

4. Aşağıdakilerden hangisi bir taşlamadan alınmıştır?
A) Bulamadım ciğergâhım eridi
     Benim babam bu yerlerde er idi
B) Mezar arasında harman olur mu
     Kama yarasına derman olur mu
C) Ormanda büyüyen adam azgını
     Çarşıda pazarda insan beğenmez
D) Yoktur senden gayrı kolum kanadım
      Arkam sensin, kal’am sensin dağlar hey
E) Her ne desem gönül haklı
     Sırrım yüreğimde saklı

5. Halk şairlerinin şiirlerinin toplandığı defterlere ne ad verilir?
A) Ayak
B) Münşeat
C) Hamse
D) Cönk 
E) Hilye

6.
Estergon kalası su başı kale
Göklere ser çekmiş burçları hele
Biz böyle kaleyi vermezdik ele

Akma tunam akma ben dertliyim
Yar peşinde koşar kara bahtlıyım
Bu dizeler aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Koşma
B) Varsağı
C) Türkü
D) Mani
E) Semai

7. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Nazım birimi dörtlüktür.
B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) Şiirlerde genel olarak yarım uyak hâkimdir.
D) Dil, halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir.
E) Gerçekçilikten uzak, soyut bir edebiyattır.

8. Benden selam olsun Bolu Bey’ine
    Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
    Ok gıcırtısından kalkan sesinden
    Dağlar seda verip seslenmelidir
Bu dörtlük aşağıdaki halk ozanlarımızın hangisine ait olabilir?
A) Gevheri
B) Karacaoğlan
C) Köroğlu
D) Pir Sultan Abdal
E) Yunus Emre

9. (I) Halk edebiyatında en çok kullanılan biçimlerinden olan koşmada, genellikle hece ölçüsünün on birli kalıbı kullanılır. (II) Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir. (III) Şair, son dörtlüğünde adını ya da mahlasını söyler. (IV) Uyak düzeni genellikle şöyle abab-cccb-dddb … biçimindedir. (V) Köken olarak İran edebiyatında dayanmaktadır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I.        B)II.         C)III.         D)IV.           E)V.

10. Aşağıdakilerden hangisi Halk ozanlarından değildir?
A) Dertli
B) Dadaloğlu
C) Ercişli Emrah
D) Şeyyat Hamza
E) Bayburtlu Zihni

11. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
A) Mani
B) Ağıt
C) Ninni
D) Türkü
E) Varsağı

12. Tasavvuf düşüncesini benimseyen şair, şiirlerinde Tanrı aşkını ve insan sevgisini işlemiştir. Tekke edebiyatının en lirik şairidir. Halkın konuştuğu Türkçeyi bir edebiyat dili haline getirmiştir. Yalın ve içten bir söyleyişi vardır. Zaman zaman aruz ölçüsüyle ve Divan edebiyatı anlayışıyla da şiirler yazmıştır. Tüm insanların eşit ve kardeş olduğuna inanır; dil, din, ırk ayrımı yapılmasına karşıdır. Türkçe Divan’ının yanı sıra Risaletü’n Nushiyye adlı öğretici bir mesnevisi de vardır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunus Emre
B) Aşık Ömer
C) Şeyyad Hamza
D) Ahmet Yesevi
E) Mevlana Celaleddin Rumi

13. Farklı yüzyıllarda ve farklı coğrafi bölgelerde yaşamış olmalarına rağmen şiirlerindeki başkaldırı ve isyan havasından dolayı çoğu zaman adları birlikte anılmıştır. Her ikisi de koçaklamalarıyla ünlüdür. Birisi babasına kötülük yapan Bolu beyine, ötekisi aşiretini yerleşik hayta geçmeye zorlayan Derviş Paşa’ya karşı başkaldırmıştır. Şiirlerinde kahramanca bir söyleyiş göze çarpar.
Bu parçada ortak yönleri üzerinde durulan halk ozanları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karacaoğlan-Aşık Ömer
B) Erzurumlu Emrah-Bayburtlu Zihni
C) Köroğlu-Dadaloğlu
D) Pir Sultan Abdal-Kaygusuz Abdal
E) Aşık Veysel-Hacı Bektaş Veli

14. Aşağıdakilerden hangisi Tekke şairleri arasında yer almaz?
A) Pir Sultan Abdal
B) Yunus Emre
C) Hacı Bayram Veli
D) Köroğlu
E) Hacı Bektaş Veli

15. Etkileyici bir dil ve duygu evreni kurduğu şiirleriyle Türk Halk şiiri geleneğine çığır açmıştır. Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur. Anadolu’nun çeşitli illerini gezdiği, Rumeli’ye geçtiği, Mısır ve Trablus’a gittiği de sanılıyor. Yaşamının büyük bir bölümünü Çukurova, Maraş, Gaziantep yörelerinde geçirdiği sanılmaktadır. Güneydoğu Anadolu, Çukurova, Toroslar ve Nur dağları yörelerinde yaşayan Türkmen aşiretlerininin yaşayış, duyuş ve düşünüş özellikleri, onun kişiliği ile birleşerek aşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş getirir. Aruzu hiç kullanmamış din dışı konularda söylemiştir.
Bu parçada sözü edilen Halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu
B) Karacaoğlan
C) Gevheri
D) Pir Sultan Abdal
E) Yunus Emre

16. İyi bir medrese eğitimi aldığı halde halktan kopmamış, halkı din ve tasavvuf konusunda eğitmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla ortaya koyduğu ilahiler dilden dile yayılmış, halkın büyük sevgisini kazanarak günümüze kadar gelmiştir. Tekke edebiyatının kurucusu olarak görülen bu büyük şair, evrensel bir insanlık anlayışıyla, müslüman olmayanların bile sevgisini kazanmıştır. 13.yüzyılda hümanizmi müjdeleyen bu sanatçı, bu yönüyle uluslararası anma toplantılarına konu olmuştur. Şiirlerinde aruzu da kullanmakla birlikte daha çok heceyle dörtlükler halinde şiir söylemiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevlana
B) Yunus Emre
C) Hacı Bektaş Veli
D) Sultan Veled
E) Pir Sultan Abdal

17. Türk Halk edebiyatının en büyük şairlerindendir. Şiirlerinde heceyi ve aruzu kullanmıştır. Sevgiyle özdeşleşmiş bir şairdir. Ondaki insanlık sevgisi neredeyse kendisiyle özdeşleşmiş sevgi felsefesinin bir parçası olmuştur. Nitekim onun insan sevgisini gösteren en çarpıcı mısralarından birisi “Yaradılanı hoş gör / Yaradan’dan ötürü”dür. Ona göre insanlar din, mezhep, ırk, millet, renk, sınıf farkı gözetilmeksizin sevilmeyi hak etmektedirler.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hacı Bayram Veli
B) Yunus Emre
C) Mevlana
D) Ahmet Yesevi
E) Hacı Bektaş Veli

18. Anadolu’da halka, doğru yolu göstermeye çalışan ve kıymetli talebeler yetiştiren bir ozandır. Kısa zamanda tanınarak büyük rağbet görmüştür. Bu sırada Anadolu’da dini, iktisadi, askeri ve sosyal teşekkül olan ve kendisinin de bağlı olduğu Ahilik teşkilatı ile büyük hizmetler yapan ozan ve onun talebeleri, Osmanlı sultanları tarafından da sevilmiş ve hürmet görmüştür. Makalat adlı Arapça bir eseri vardır.
Bu parçada sözü edilen Tekke şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hacı Bayram Veli
B) Pir Sultan Abdal
C) Hacı Bektaş Veli
D) Yunus Emre
E) Mevlana Celaleddin Rumi

19. Şiirlerini din dışı konularda söylemiş; yaşama sevinci, insan ve doğa sevgisini işlemiştir. Aşık edebiyatının duygu yönünden en zengin ve güçlü şairidir. Hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmamakla birlikte onun 16. ya da 17.yüzyıda Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşadığı sanılmaktadır. Toroslar’da Türkmen boyları arasında yaşamış; göçebe bir şair olarak Anadolu içinde ve dışında dolaşmıştır. Aşk, doğa, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir. Özellikle koşma ve semai biçimlerinde çok başarılıdır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu
B) Aşık Ömer
C) Kaygusuz Abdal
D) Karacaoğlan
E) Pir Sultan Abdal

20. Aşağıdakilerin hangisinde Halk edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirler hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
B) Eserler genellikle nesir tarzında oluşturulmuştur.
C) Şiirlerde dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
D) Halkın konuşma diline yakın, sade bir dil kullanılmıştır.
E) Aşk, doğa, ayrılık, özlem, tasavvuf gibi konular işlenmiştir.


CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.C, 4.C, 5.D, 6.C, 7.E, 8.C, 9.E, 10.D, 11.E, 12.A, 13.C, 14.D, 15.B, 16.B, 17.B, 18.C, 19.D, 20.B

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap