Testler

Halk Hikâyeleri Test 1

Destanlardan sonra ortaya çıkan, hikâye türünün en eski örneklerini içeren, sözlü gelenekte gelişerek günümüze kadar ulaşan anlatı türüne halk hikâyesi denir. Halk hikâyeleri destandan modern öyküye geçişte bir köprü işlevi görmüştür. Bu sebeple halk hikâyelerinin destanlara benzeyen yönleri de vardır. Bu hikâyelerin ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte, geçmişinin İslamiyet’ten önceki döneme kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Bu türün elde bulunan ilk örneklerini Dede Korkut Hikayeleri oluşturmaktadır.

HALK HİKÂYELERİ TEST 1

1.(I) Masal olağanüstü olay ve kişiler üstüne kurulur. (II) Halk hikâyelerinde olay ve kişiler tamamen gerçek yaşamdan alınmıştır. (III) Masallarda aşk, ölüm, özlem gibi temalar üzerinde çok durulmaz. (IV) Halk hikâyelerinde ise daha çok, aşk ve kahramanlık teması ağır basar. (V) Masal evrensel nitelikler taşırken halk hikâyeleri millî nitelik taşır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Halk hikâyeleri hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Halk hikâyeleri manzum-mensur karışık olarak söylenir.
C) Halk hikâyelerinde mutlaka tarihî bir olayın olması gerekmektedir.
D) Masallar nesirle söylenmiş, inanışlardan ve törelerden bağımsız hayal ürünü metinlerdir.
E) Halk hikâyeleri destanlara göre gerçeğe daha yakın özellikler taşır.

3.

I. Destan geleneğinden hikâye geleneğine geçişi temsil eder.
II. İlk örnekleri destanların değişikliğe uğramasıyla oluşur.
III. Kahramanlar daima insanüstü güçlere sahiptir.
IV. Nazım ve nesir birlikte kullanılır.
V. Anlatıya sazın, ezginin eşlik ettiği, ses ve mimiklerin kullanıldığı, uzun soluklu anlatım türüdür.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde halk hikâyeleriyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. Atını çektiler bindi. Koşturdu anasının evine geldi. Alından indi anasının ağzını aradı. Segrek burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

Kalkıp ana yerimden doğruldum
Yelesi kara cins atıma sıçrayıp bindim
Çapraz yatan Ala Dağ eteğine vardım
Kudretli Oğuz ellerinde düğün dernek varmış oraya vardım
Yemek içmek arasında
Ak boz atlı bir haberci geldi
Çok zamanmış Egrek derler bir yiğit esirmiş
Kadir Tanrı yol vermiş çıkıp gelmiş
Büyük Küçük kalmadı o yiğide karşı gitti
Ana ben de varayım mı ne dersin?
dedi.
Bu metinden halk hikâyeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Olağanüstü olaylara yer verildiğine
B) Manzum ve mensur karışık söylendiğine
C) Kahramanların gerçekçi nitelikler taşıdığına
D) Yalın bir dille söylendiğine
E) İlahi bakış açısıyla söylendiğine

5. Halk hikâyeleri destanların, zaman içerisinde biçim ve öz değişikliğine uğramasıyla oluşan ürünlerdir. Halk hikâyelerinde olağanüstülük önemini yitirmiş, kişiler ve olaylar doğallık kazanmıştır. Bu hikâyeler âşıklar tarafından anlatılır. Halk hikâyelerinde nazım-nesir karışıktır ve bu hikâyeler, destan ile roman arasındaki aşamanın ürünüdür.

Bu parçadan hareketle halk hikâyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Destan devrinden önce ortaya çıkmıştır.
B) Destanların değişikliğe uğramasıyla oluşmuştur.
C) Kahramanlar olağanüstü özellikler taşımaz.
D) Nazım ve nesir birlikte kullanılır.
E) Roman türüne geçişi sağlamıştır.

6. “Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde ben babacığımın beşiğini tıngır mıngır sallar iken annem kaptı maşayı, babam kaptı maşayı döndürdüler dört bir köşeyi.”
gibi kalıplaşmış sözlerle başlayan edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikâye
B) Efsane
C) Destan
D) Masal
E) Halk hikâyesi

7. Aşağıdakilerden hangisi masal ve halk hikâyesinde ortaktır?

A) Söyleyeninin bilinmemesi
B) Evrensel özellikler göstermesi
C) Müzik eşliğinde söylenmesi
D) Aşk konusunun işlenmesi
E) Olağanüstü olaylara yer verilmesi

8. Aşağıdaki destan-halk hikâyesi karşılaştırmalarının hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Halk hikâyelerinde kahramanlık ve aşk konuları ağır basar, destanlarda ise kahramanlık teması ağır basar.
B) Destanlar anonimdir, halk hikâyelerinin ise söyleyeni bellidir.
C) Halk hikâyeleri de destanlar da sonradan yazıya geçirilmiştir.
D) Halk hikâyeleri manzum-mensur karışık olarak, destanlar ise manzum olarak söylenmiştir.
E) Halk hikâyelerinde kahramanlar gerçeğe yakındır, destanlarda ise tamamen olağanüstü kahramanlara yer verilir.

9. Aşağıdakilerden hangisi, halk hikâyesinde mutlaka olması gereken bir özellik değildir?
A) Tarihî özellik taşıyan bir olayın olması
B) Düzyazı ve şiir karışık olarak söylenmesi
C) Kahramanlarda gerçekçi yönlerin olması
D) Âşıklar tarafından ezgiyle söylenmesi
E) Anonim olması

10. Aşağıdaki halk hikâyelerinden hangisi konusu bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Elif ile Mahmut
B) Arzu ile Kamber
C) Emrah ile Selvihan
D) Âşık Ali İzzet
E) Kan Kalesi

11. Bu türde genellikle aşk ve kahramanlık konuları işlenir. Kişiler ve olaylarda dinleyende gerçeklik duygusu hissettirecek ögelere yer verilir. Bunun yanında destansı nitelikler de vardır. Bu tür, âşık denen ve bu işi meslek edinmiş, geçimini bu yolla sağlayan sanatçılar tarafından topluluk önünde doğaçlama olarak söylenir. Uzun olan bu türün son bölümünde dua ve dilekte bulunulur.
Bu parçada sözü edilen tür, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halk hikâyesi
B) Destan
C) Masal
D) Hikâye
E) Efsane

12. (I) Masallarda çevre belirsizdir, halk hikâyelerinde belli bir çevre vardır. (II) Masalları kadınlar anlatır, halk hikâyelerini ise yazılı bir metinden âşık denen kişiler anlatır. (III) Masallar kısa, halk hikâyeleri ise uzun metinlerdir. (IV) Masallar düzyazı şeklinde, halk hikâyeleri ise düzyazı ve şiir karışık olarak söylenir. (V) Masalların da halk hikâyelerinin de yazarı belli değildir, yani ikisi de anonimdir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde masal-halk hikâyesi karşılaştırmasıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

13. Aşağıdakilerden hangisi destan ve halk hikâyelerinde ortak değildir?
A) Anonim olmaları
B) Tamamen düzyazı şeklinde olmaları
C) Olağanüstü olayların olması
D) Bir olay etrafında oluşmaları
E) Millî özellikler taşımaları

14. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesi değildir?

A) Hayber Kalesi
B) Hüsn ü Aşk
C) Köroğlu
D) Âşık garip
E) Ferhat ile Şirin

15.Destan-halk hikâyesi karşılaştırmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Halk hikâyelerinde olumlu ya da olumsuz kesin bir son vardır, destanlarda ise böyle kesin bir son yoktur.
B) Halk hikâyelerinde anlatılanlar, toplum içinde cereyan eder, destanlarda ise tüm toplumu ve ulusu etkileyen olaylar işlenir.
C) Destanlar manzum eserlerdir, halk hikâyelerinde ise daha çok, duygular manzum olarak ifade edilmiştir.
D) Halk hikâyeleri de destanlar da sonrada yazıya geçirilmiştir.
E) Halk hikâyeleri yerel, destanlar ise evrensel özellikler taşır.

16.

I.
Sultan, keşiş karısına dönüp: “İriskin” dedi. “Ben rüyasını gördüm. Bu elma boş değil, Allah muradımızı verecek; imdi, gel se¬ninle ahd ü peymân edelim; benim bir oğlum, senin de bir kızın olursa, oğluma verir misin?”
İriskin de:
“A sultanım” dedi, “Zaten babası kapınıza kul, anası yolunuza köle; varsın o da oğlunuza kurban olsun; hele Allah o günleri göstersin de…”

II.
Sabahtan odanın içinde dolaşırken birden camda bir tıkırtı duymuş. Cama iyice yaklaşmış. Dışarıda üç tane serçe kuşu varmış. Kız camı açmış, kuşlar içeri girmiş. Kuşlardan birisi ağzından iğne, birisi iplik, birisi de makas tutuyormuş. Önce iğneyi tutan kuş silkinmiş, insan olmuş.
Bu iki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İkisinde de yalın bir dil kullanılmıştır.
B) Birinci metinde olağanüstü durumlara yer verilmiş, ikinci metinde yer verilmemiştir.
C) İkisi de anlatmaya bağlı edebî metin özelliği taşımaktadır.
D) Mekan belirsizdir.
E) Her iki metinde üçüncü kişi tarafından anlatılmıştır.

Edebiyatsultani.com
CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.C, 4.A, 5.A, 6.D, 7.A, 8.B, 9.A, 10.E, 11.A, 12.B, 13.B, 14.B, 15.E, 16.B

halk hikayeleri test 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap