Testler

İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR TEST 1

iletişim, dil ve kültür test

1.İletilerin kullanıldığı somut araçlara….. denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Filtre
B) Bağlam
C) Gönderge
D) Simge
E) Kanal

2. İletişimin dil biçimi halinde düzenlenmesine, iletinin üretildiği şifreleme sistemine ne ad verilir?
A) Simge
B) İmge
C) Gönderge
D) Bağlam
E) Kod

3. Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, görünüş ya da olguya ne
ad verilir?
A) Gösterge
B) Simge
C) Bağlam
D) Kod
E) İleti

4. Bir göstergenin gerçek dünyadaki karşılığına …………. denir. Yani kendisinden söz edilen kişi, nesne ya da kavramdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?
A) İleti
B) Alıcı
C) Gönderge
D) Kod
E) Simge

5. Cep telefonu iletişim kurmak için kullanılır. Cep telefonu, iletişimi temsil eder. Cep telefonunun şekli, kendisi ise onun dış dünyadaki karşılığıdır.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cep telefonu söz grubu bir iletidir.
B) Cep telefonu söz grubu bir dil göstergesidir.
C) Cep teflonunun kendisi bir göndergedir.
D) C.e.p. t.e.l.e.f.o.n.u. sesleri cep telefonu göstergesinin gösterenidir.
E) Zihnimizde oluşan cep telefonu kavramı, açıklaması cep telefonu göstergesinin gösterilenidir.

6.Dil göstergesinde, bir göstergenin zekamız ve deneyimlerimizle kazandığımız içeriği aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) İleti
B) Belirti
C) Simge
D) Gösterilen
E) Gösteren

7. Aşağıdakilerden hangisi dil dışı göstergelerden değildir?
A) Belirti
B) İkon
C) Belirtke
D) Simge
E) Gösteren

8. Her göstergenin bir gösteren bir de gösterilen boyutu vardır. Gösteren…………. , gösterilen…………. taşır
Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek sözcükler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) hayali-anlamsal
B) fiziksel-anlamsal
C) değişken-duygusal
D) anlamsal-görsel
E) görsel-değişken

9. Bir toplantıda sunum yapan kişi verdiği mesajları slayt gösterisiyle dinleyiciye sunuyor. Sunum sonunda dinleyicilere slayt gösterisinin içinde bulunduğu CD’ler dağıtılıyor.
Bu durumda dinleyicilere dağıtılan CD’ler iletişimin hangi unsuru olarak kabul edilir?
A) Gösteren
B) Kanal
C) Simge
D) Belirti
E) Bağlam

10. İletişimde alıcının iletiyi algılamasında etken olan ögeler bulunur.
Aşağıdakilerden hangisi bu ögeler içinde düşünülemez?
A) Kişinin içinde bulunduğu psikolojik durum
B) Beklentiler
C) Geçmiş yaşam
D) Şartlanmışlıklar
E) Kitap okuma alışkanlığı

11. Alıcının mesajı değerlendirme tarzına ne ad verilir?
A) Kod
B) Kanal
C) Filtre
D) Belirti
E) Simge

12. Elektrik parası yatırmak için beklediğimiz kuyrukta durmadan öksüren ve yüzü kıpkırmızı olan bir kişinin ateşinin çıkıp hastalandığını düşünmemiz ne tür bir dil dışı göstergedir?
A) Belirtke
B) İkon
C) Belirti
D) Simge
E) Gösterilen

13. “ İş yerinden bir arkadaşı İhsan’a üç bin liraya motorsiklet sattı.” cümlesinde “motorsiklet” göstergesinin somut karşılığı, kendisi iletişimde hangi terimle ifade edilir?
A) Gösterge
B) Gönderge
C) Gösteren
D) Kod
E) İkon

14. Gösterge içinde gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki nedensiz ve uzlaşımsal ise bu aşağıdakilerden hangisinin tanımı içine girer?
A) Simge
B) İkon
C) Belirti
D) Belirtke
E) İleti

15. Çok istediği halde arkadaşının doğum günü kutlamasına katılamayan birisi için kutlama kameraya alınıyor.
Bu kişinin elde ettiği kamera görüntüleri ne tür gösterge olarak kabul edilir?
A) İkon
B) Belirti
C) Simge
D) Kod
E) Belirtke

16. Mors alfabesinde bir lamba kısa veya uzun yakılarak iletiler aktarılır. Mors alfabesindeki her bir harfi gösteren gösterge çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirti
B) Belirtke
C) Simge
D) Argo
E) İleti

17. Annesi Melike’ye: “Ödevlerini yaptın mı?” diye sordu. Melike, bu soru karşısında sessiz kaldı.
Yukarıda aşağıdaki iletişim unsurlarından hangisi yoktur?
A) Alıcı
B) İleti
C) Dönüt
D) Kanal
E) Gönderici

18. Bir kelimenin anlamı, o kelimenin kullanıldığı cümleye göre değişebilir. Örneğin “taşımak” kelimesi, “Hastayı yakın kasabaya kadar sırtta taşırlardı.” cümlesinde “bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek” anlamına gelirken “İçinde bir suçluluk duygusu taşıyordu.” cümlesinde “duymak, hissetmek” anlamına gelmiştir. İşte bu durum, ………….. ile ilgilidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bağlam
B) Dönüt
C) Gösterge
D) Simge
E) Bağdaşıklık

19. I. Düğünlerde misafirlere yemek ikram etmek
II. Sıcak havalarda ince elbiseler giymek
III. İlkbaharda ağaçların çiçek açması
IV. Yağmurlu havalarda şemsiye taşımak
V. Bayramlarda aile büyüklerini ziyaret etmek
Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal göstergedir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) I. ve V.

20. “Sevgili öğrenciler, anlatacaklarımı not etmeye hazır mısınız?”
Bu cümlede dil hangi işlevde kullanılmıştır?
A)Sanatsal işlevde
B) Göndergesel işlevde
C) Kanalı kontrol işlevinde
D) Heyecana bağlı işlevde
E) Alıcıyı harekete geçirme işlevinde

21. I. Kalktılar mı?
II. Kız Kulesi, İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi’ne yakın kısmında , Salacak açıklarında yer almaktadır.
III. “Yapılır” kelimesinde hem yapım hem çekim eki vardır.
IV. Tatlı bir şırıltıyla akan küçük derenin soğuk suyundan kana kana içtik.
V. Araba sizi bekliyor, hemen aşağı inin.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I.cümlede kanalı kontrol işlevi vardır.
B) II. cümlede göndergesel işlevi vardır.
C) III. cümlede dil ötesi işlev vardır.
D) IV. cümlede heyecana bağlı işlev vardır.
E) V. Cümlede alıcıyı harekete geçirme işlevi vardır.

22. Şehrin ortasında, uzun bir sütunun üzerinde, Mutlu Prens’in heykeli vardı. Bir gün, kırlangıcın biri onun altında gecelemek istedi. “Tam istediğim gibi bir yer.” diye düşünürken yağmur damlalarını gördü. Dikkatlice baktığında, yağan damlaların, yağmur değil Mutlu Prens’in gözyaşları olduğunu anladı. Ona niçin ağladığını sordu. O da: “Canlıyken ve bir insan kalbine sahipken, gözyaşının ne olduğunu bilmezdim. Çevremdeki her şey öyle güzeldi ki. Saraydakilerin hepsi bana “Mutlu Prens” derlerdi. Artık ölüyüm ve beni buraya öyle yükseğe koydular ki şehrimin tüm sefaletini görebiliyorum ve kalbim kurşundan olmasına karşın, ağlamaktan kendimi alamıyorum.” diye cevap verdi.
Bu parçanın anlatımında dilin hangi işlevinden yararlanılmıştır?
A)Alıcıyı harekete geçirme işlevinden
B) Heyecana bağlı işlevinden
C) Kanalı kontrol işlevinden
D) Göndergesel işlevinden
E) Sanatsal işlevinden

23. Dil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Canlı bir varlık olduğu
B) Önemli bir iletişim aracı olduğu
C) Gelişime ve değişime açık olduğu
D) Kültürün taşıyıcısı olduğu
E) Milli niteliklerden çok, evrensel nitelikler taşıdığı

24. …………………, bir toplumun günlük yaşamında, evde, sokakta konuşurken kullandığı dildir. Bu dil, söyleyiş yönünden farklılıklar içerir, kimi sesler değişebilir, bazı heceler yutulabilir. Örneğin “görmeyeceğiz” sözcüğü bu dilde “görmicez” şeklinde söylenebilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Lehçe
B) Argo
C) Dağarcık
D) Yazı dili
E) Konuşma dili

25. Konuşma dili ve yazı diliyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sözcükler yazı dilinde hep aynı şekilde yazılırken konuşma dilinde farklı şekilde ifade edilebilir.
B) Bir ülkede bir tane yazı dili olur; buna karşın birden çok konuşma dili olabilir.
C) Yazı dili doğal, konuşma dili ise yapay özellikler taşır.
D) Yazı dilinin kullanım alanı konuşma dilinin kullanım alanından daha geniştir.
E) Yazı dilinin kendine özgü kuralları varken konuşma dilinin belli kuralları yoktur.

CEVAPLAR: 1.E, 2.E, 3.A, 4.C, 5.A, 6.D, 7.E, 8.B, 9.B, 10.E, 11.C, 12.C, 13.C, 14.D, 15.A, 16.B, 17. D, 18.A, 19.E, 20.C, 21.D, 22.E, 23.E, 24.E, 25. C

İletişim, Dil ve Kültür Test 1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap