Testler

Kafiye ve Redif Test 2

KAFİYE ve REDİF TEST 2

1.Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı uyak vardır?
A) Üftadelerle gerçi senli benlidir
     Benlik ederse de yakışır çifte benlidir
B) Bak, seyret ağaran rengini ufkun
     Mahmur gözlerinde süzülsün uykun
C) Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa
     Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa
D) Dalgın duyuyor rüzgarın ahengini dal dal
     Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal
E) Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu
    Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu

2. (I) Dize sonunda tek sesin benzeşmesine yarım uyak denir. (II) Tam uyak dize sonlarında iki sesin benzeşmesidir. (III) İkiden fazla sesin benzeşmesine zengin uyak denir. (IV) Yazılışları aynı anlamları farklı sözcüklerin uyaklanmasına redif denir. (V) Tunç uyak ise uyaklı sözcüklerden birinin diğer uyaklı sözcük içinde yer almasıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.       B) II.       C)III.       D)IV.        E)V.

3. Aşağıdakilerin hangisinde tunç kafiye vardır?
A)Ansızın yüzüme bir buğu indi
    Bugün de demlenmiş, vakit ikindi

B) Nineler elleri böğründe gezer
     Bir kalbur samana gönlünü üzer

C) Sofalar kıpkızıl, odalar duman
     Belki var kaçacak kadar bir zaman

D) Kaçışın akrepler, kertenkeleler
     Kaçışın bu alev size de değer

E) İstek kıvılcımı düştü tenime
     Bir telaş kapladı evi kim kime

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye vardır?
A) Emreyliyor ayak başa
     Söz getirme göze kaşa
B) Yemiş dalında çürümez
     Bir gemim var ki yürümez
C) Bir doluda bir boştayım
     Bir gerçekte bir düşteyim
D) Kuru dalda biten yaprak
     Burcu burcu kokan yaprak
E) Bir uzun yolu izledim
     Dönüp geriyi özledim

5. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır?
A) Ondan kalan, boynu bükük ve sefil
     Bahçeye diktiği üç beş karanfil
B) Somurtuş gibi bıçak, nara gibi tokat
     Zift dolu gözlerde karanlık kat kat
C) Ne yapsam, ne etsem günler sayılı
    Çıkarabilseydim bari bu yılı
D) Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış
     Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış
E) Git ve gel… Yüz adım… Bin yıllık konak
     Ne ayak dayanır buna ne tırnak

6. Üstümüzden gelen boran kış gibi
    Yavru şahin pençesinde kuş gibi
    Seher çağı bir korkulu düş gibi
    Çağırta çağırta aldı dert beni
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Redif yoktur.
B) Yarım kafiye vardır.
C) Tam kafiye vardır.
D) Sarma uyak vardır.
E) Tunç kafiye vardır.

7. Bir kısmına yayla vermiş köy vermiş
    Bir kısmına büyük büyük pay vermiş
    Sevdiğine güzellikle boy vermiş
    Al yanaklar şu verir nur gibi
Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zengin kafiye vardır.
B) Sözcük halinde redif vardır.
C) Düz uyak örgüsü vardır.
D) Yarım kafiye vardır.
E) Sözcük halinde kafiye yoktur.

8.Başım dağ, saçlarım kardır
Deli rüzgarlarım vardır
Ovalar bana çok dardır
Benim meskenim dağlardır
Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Zengin kafiye vardır.
B) Redif vardır.
C) Düz uyak örgüsü vardır.
D) Redif ek halindedir.
E) Redif sözcükten oluşmamaktadır.

9. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı
    Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı
Yukarıdaki beyitte aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Yarım kafiye
B) Tam kafiye
C) Redif
D) Tunç kafiye
E) Cinaslı kafiye

10. Yalnız senin tatlı esen havanda
       Kendi milli gururumu sezerim
       Yalnız senin dağında, ya ovanda
       Başım gökte, alnım açık gezerim
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Çapraz uyak
B) Düz uyak
C) Sarma uyak
D) Mani tipi uyak
E) Mesnevi tipi uyak

11. Karac’oğlan der ki çöktüm oturdum
      Bağ bahçe diktim de meyve getirdim
      Altun top perçemli yavru yitirdim
      Kaldı bir köşede gümanım dağlar.
Yukarıdaki dörtlüğün kafiyesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam kafiye
B) Yarım kafiye
C) Zengin kafiye
D) Tunç kafiye
E) Cinaslı kafiye

12. Aşağıdakilerden hangisinde redif vardır? 
A) Alnımda her çizgi beyaz bir gece saklar
     Bir başka şafaktır saçımın gördüğü aklar
B) Silinirken güneşin yorgun ufuklardan izi
     Bir kürek darbesi titretti o baygın bezi
C) Daralan omzuma bir yaşlı sedir oldu kaya
     Gözlerim daldı uzaklardaki mermer saraya
D) Ruhumda emel bir sarı kandil gibi yandı
     Maziyi bugünlerden yaşamak hissim uyandı
E) Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene
     Biz sende olmazsak bile sen bizdesin gene!

13. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?
A) Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde
     Sonra seni kaybetmek her yerde
B) Silmedin gözyaşını aşkın ile ağlayanın
     Vay haline zalim sana bel bağlayanın
C) Senden sonra tadım yok
    Kolum yok, kanadım yok
D) Sular mıdır bu hoş dilden konuşan
    Akşam olup hayallere karışan
E) Gümüş bir dumanla kaplandı her yer 
    Sürüler, çimenler, sarı çiçekler

14. İçimde damla damla bir korku bir korku birikiyor,
       Sanıyorum, her sokaka başını kesmiş devler…
       Üstüme camlarını, hep simsiyah dikiyor,
       Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.
Dörtlüğün dizeleri arasındaki kafiye ve kafiye düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) abab-zengin kafiye
B) abab-tam kafiye
C) aaaa-yarım kafiye
D) abba-tam kafiye
E) abba-zengin kafiye

15. Yaşamaz ölümü göze almayan,
       Zafer, göz yummadan koşana gider,
       Bayrağa kanının alı çalmayan, 
       Gözyaşı boşuna boşuna gider.
Dörtlüğün kafiye düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) abab
B) abba
C) aaaa
D) aaxa
E) aaab

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif vardır?
A) Kimi solgun sarışın, kimi ala kimi kara, 
     Kiminin arkasından görünüyor Ankara.
B) Aç yeniden mucizeler devrine cedvel
     Sanî-i Muhammed misin ey Fatih-i evvel
C) Zaptettiğin iklîme havâri gibi girdin,
     Dünyaya o gün sen medenî fethi getirdin
D) Başında şakladıkça atlıların kırbacı,
     Anla ki her gün sana hız veriyor bir acı!
E) Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık,
     Yalnız arabacının dudağında bir ıslık.

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.A, 4.B, 5.D, 6.B, 7.A, 8.A, 9.D, 10.A, 11.B, 12.D, 13.E, 14.B, 15.A, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap