Testler

Milli Edebiyat Dönemi Test 18

Bu testte Milli Edebiyat Döneminde coşku ve heyecanı dile getiren metinler (şiir) ilgili sorular bulunmaktadır.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 18

1.Dil, biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin Yeni Lisancılara ait olduğu söylenebilir?

A) Erbâb-ı zekâ riyâ-yı mezhep bildi
     Bizler dil-i divaneye uyduk gittik
B) Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar
     Dalmış üstündeki kuşlar yâda
     Bize bir zevk-i tahattur kaldı
C) Bir ömr-i muhayyel … Hani gülbünler içinde
     Bir kuşcağızım ömr-i bahârîsi kadar hoş
D) Ey uçarken düşüp ölen kelebek
     Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek
     Gibi kar
     Seni solgun hadikalarda arar
E) Türk yurdu uykuda ey düşman sakın
     Uyuyan ülkeye yapılmaz akın
     Tan yeri ağardı, yiğitler kalkın

2
. Türkçülük düşüncesinin temelinde, Türk toplumunun kendine özgü ahlaki ve kültürel değerleriyle, Batı’dan aldığı bazı değerleri kaynaştırma amacı yatan bir Türk aydını vardır. “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşma” diye özetlediği bu yaklaşımın kültürel ögesi Türkçülük, ahlaki ögesi de İslamcılıktır. Saray edebiyatının karşısına halk edebiyatını koyan sanatçı, Batı’nın teknolojik ve bilimsel gelişmesini sağlayan pozitif bilim anlayışını benimser. Dini, toplumsal birliğin sağlanmasında yardımcı bir öge olarak değerlendirir. Toplumsal modeli, Emile Durkheim’in teorik temellerini kurduğu “dayanışmacılık” temelinde şekillendirir. Toplumsal ve siyasi görüşlerini anlattığı sayısız makale kaleme alır. Milli Edebiyatın kurulması ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Ali Canip Yöntem
E) Mehmet Emin Yurdakul

3.Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımına bağlı şairlere ait bir eser değildir?
A) Kızıl Elma
B) Geçtiğim Yol
C) Türk Sazı
D) Ordunun Destanı
E) Çanakkale Şehitlerine

4. Yeni Lisan hareketinin başlamasında etkin bir rol üstelenen …, ilk şiirlerini aruzla yazar. Aruzla yazdığı şiirlerde Türkçeyi bu vezne uydurmakta başarılı olur. Genç Kalemler’den başlayarak Türk Yurdu ve Yeni Mecmua’da hece ile şiirler yazmaya başlar. Şiirlerini “Geçtiğim Yol” adlı eserinde bir araya getirir. O, yalnız şiirler yazmamış, estetik ve edebiyat anlayışı üzerine çeşitli yazılar kaleme almıştır. Genç Kalemler’de faaliyet gösterdiği yıllardan itibaren yayımladığı çeşitli yazılar ona, Milli Edebiyat akımı teorisyenlerinden biri niteliğini kazandırmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp
C) Refik Halit Karay
D) Ali Canip Yöntem
E) Mehmet Emin Yurdakul

5. Tanrım şahit, duracağım sözümde

    Milletimin sevgileri özümde
    Vatanımdan başka şey yok gözümde
    Yâr yatağın düşman almaz, giderim
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Vatan ve millet sevgisi ele alınmıştır.
B) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
C) Ek halinde redif kullanılmıştır.
D) Tam kafiye kullanılmıştır.
E) Fecr-i Ati şiirine özgü nitelikler taşımaktadır.

6. Aruz sizin olsun hece bizimdir
    Halkın söylediği Türkçe bizimdir
    Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir
    Değildir bir mana üç ada muhtaç
Biçim ve içerik olarak incelendiğinde bu dörtlüğü aşağıdaki şairlerden hangisinin yazdığı söylenebilir?
A) Ziya Gökalp
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Haşim
D) Namık Kemal
E) Abdülhak Hamit Tarhan

7. …, hece ölçüsüne dayalı yalın bir Türkçe kullandı. Türk edebiyatına halkın sesini getiren gerçekçi bir şair olarak değerlendirildi. Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunan şiirler yazdı. Coşku, ulusal duygular, kahramanlık, yüreklendirme ve öğreticilik ögelerini ön plana çıkardı. Şiire biçim yenilikleri de getirdi. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizede kurulu şiirler yazdı. Milli Edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. Ey Türk Uyan, Tan Sesleri gibi birçok şiir kitabına imza attı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ali Canip Yöntem
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

8. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?

A) Toplumsal faydaya dayalı şiirler yazan şair, şiirde sanatsallığı geri plana iter. (Mehmet Emin Yurdakul)
B) Yeni Lisan sevdasını sonuna kadar savunan sanatçı, bu konuda Cenap Şahabettin’le tartışmalara girer. ( Ali Canip Yöntem)
C) Türkçülük akımını sistemleştiren sanatçı, aynı zamanda ulusal değerleri öne çıkaran şiirler yazar. (Ziya Gökalp)
D) Şiir yazsa da asıl başarısını öyküde gösterir, Türk edebiyatına unutulmaz öyküler bırakır. (Ömer Seyfettin)
E) Milli Edebiyat Dönemi’nde söylevleriyle ünlenen sanatçı, şiirlerini Zafer Yolunda adlı kitabında toplar. (Hamdullah Suphi Tanrıöver)

9
. (I) 1911-1917 yılları Mili Edebiyat akımının tutunmaya çalıştığı dönemdir. (II) Bu dönemde Milli Edebiyat şairleri kendilerini halka kabul ettirmeye çalışır. (III) Fecr-i Ati şairleri de şöhretlerini sürdürür. (IV) Servet-i Fünun şiirinin Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin gibi otoriteleri edebi saygınlığını devam ettirir. (V) Bu arada Mehmet Akif gibi büyük bir usta şiiriyle Milli Edebiyat akımına güç katar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D)IV. E) V.

10.Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur

      Sinem, özüm ateş ile doludur
     İnsan olan vatanının kuludur
     Türk evladı evde durmaz giderim
Dil, biçim ve içerik özellikleri incelendiğinde bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
D) Yarım kafiye kullanılmıştır.
E) Türkçülük akımının etkisiyle yazılmıştır.

11. Aşağıda verilenlerde hangisi şiir türünde bir eser değildir?

A) Altın Işık
B) Dikmen Yıldızı
C) Bozgun
D) Turana Doğru
E) Dicle Önünde

12. Milli Edebiyat şiiriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Uyak, redif, gibi biçimsel ögeler terk edilmiştir.
B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) Milli konulara yönelim başlamıştır.
D) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
E) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanılmıştır.

13. Şiire 1.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında başlayan, Mütareke yıllarında şöhret kazanan hececiler, Anaolu’yu ve vasat insan tipini şiire soktular. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır. Hecenin bu beş şairi Milli Edebiyat akımından etkilenmiş ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamışlardır. Bunda da oldukça başarılı olmuşlardır.

Aşağıdaki şairlerden hangisi yukarıda sözü edilen topluluğun içinde yer almaktadır?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Enis Behiç Koryürek
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Ziya Osman Saba

14. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Orhan Seyfi Orhon-Gönülden Sesler
B) Yusuf Ziya Ortaç-Akından Akına
C) Halit Fahri Ozansoy-Bulutlara Yakın
D) Faruk Nafiz Çamlıbel-Mor Salkımlı Ev
E) Enis Behiç Koryürek-Varidat-ı Süleyman

15. …, ilk şiirlerini aruz vezniyle yazdı, daha sonra hece veznine döndü. Anadolu insanının duygularını işleyerek Milli Edebiyat akımının yurtçu duyarlılığını zenginleştirdi. Han Duvarları, Çoban Çeşmesi gibi yıllardır dillerde dolaşan şiirlere imza attı. Anayurt adlı dergiyi 8 sayı çıkardı. Çamdeviren, Deli Ozan gibi takma isimlerle mizah şiirleri yazan sanatçının fıkra, manzum oyun, roman türünde eserleri de bulunmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

16. Şiire aruzla başlayan şair, Fırtına ve Kar isimli uzun şiirinde bunun başarılı bir örneğini verir. Daha sonra Milli Edebiyat akımının etkisinde kalarak hece veznine döner. Hece ile yazdığı şiirlerde yalın bir dil kullanır. Divan şiiri kalıplarını hece veznine uyarlayarak yazdığı gazel benzeri şiirleri de vardır. Yirmiden fazla şiiri bestelenmiştir.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Enis Behiç Koryürek
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

17. Beş Hececilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Milli Edebiyat akımının etkisiyle aruzu bırakıp heceyi kullanmışlardır.
B) Şiirde sade ve özentisiz olmayı, süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.
C) Şiire Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde başlamışlardır.
D) Şiirlerini ortak çıkardıkları bir dergide yayımlamışlardır.
E) Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.

18. Edebiyata ilgisi okul yıllarında başlayan bir sanatçıdır. Bir şiir yarışmasında aruzla yazdığı Gün Yahut Kış isimli şiiri birinci olur ve dergilerde ardı ardına şiirleri yayımlanır. Ziya Gökalp’le tanıştıktan sonra şiirlerini heceyle yazmaya başlar. Destansı şiirleriyle askere ve millete güç vermeye çalışır. Kahramanlık şiirlerini Akından Akına adlı kitabında toplar.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Enis Behiç Koryürek
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Orhan Seyfi Orhon

19. Şiirlerini bir süre aruz ölçüsüyle yazdı. Aruza Veda şiiriyle bu ölçüyü bıraktı, hece ölçüsüne ve yalın Türkçeye yöneldi. Yeni Mecmua çevresinde toplanan Hecenin Beş Şairi arasında yer aldı. Nedim adında bir edebiyat dergisi çıkardı. Hüzün yansıtan şiirlerinde daha çok, aşk ve kadın temalarını işledi. Şiirin yanı sıra yayımlanmış roman ve oyunları ile anı kitapları da var. Sulara Giden Köprü, Baykuş bunlardan bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Enis Behiç Koryürek
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Orhan Seyfi Orhon

20.Hani o bırakıp giderken seni
       Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
       Alnına koyarken veda buseni
       Yüzüne bu türlü bakmayacaktın?
Dil ve biçim özellikleri incelendiğinde bu şiiri aşağıdaki şairlerden hangisi yazmış olabilir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Orhan Seyfi Orhon

CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.E, 4.D, 5.E, 6.A, 7.C, 8.E, 9.E, 10.D, 11.B, 12.A, 13.C, 14.D, 15.E, 16.A, 17.D, 18.D, 19.C, 20.E

milli edebiyat donemi test 18 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap