Testler

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 3

1.19.yüzyıl sonunda ilmi ve edebi bir hareket olarak ortaya çıkan … akımında, dil meselesi ön plandadır. Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa bu yolda çeşitli makaleler yayımlamışlardır. Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleri ise adeta yeni bir çığır açmıştır. Ancak bütün bu gelişmeler sistemli safhaya İkinci Meşrutiyet’ten sonra ulaşabilmiştir. Dilde sadeleşme hareketinin bu dönemde sözcülüğünü … dergisi yapmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Türkçülük, Genç Kalemler
B) Osmanlıcılık, Sebilürreşat
C) İslamcılık, Sırat-ı Müstakim
D) Batıcılık, İçtihad
E) Türkçülük, Türk Yurdu

2. Aşağıdakilerden hangisi, düşüncelerini İçtihat dergisinde ifade eden, kurtuluşu Batı tarzında medeni bir devlet ve ulus haline gelmekte arayan düşünce akımının temsilcisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ömer Seyfettin
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Tevfik Fikret

3. 1897’de yayımladığı Türkçe Şiirler, edebiyatımızın yönelimi açısından çok önemlidir. Bu kitaptaki şiirlerin şiirsel değeri pek yoktur. Şiirler dilinin sadeliğine karşın duygusallıktan ve şiirsellikten çok uzaktır. Didaktik ögeler ağır basar bu şiirlerde. Ancak aruzdan heceye yönelimde bu şiirlerin çok önemli bir katkısı vardır.
Bu parçada sözü edilen şiirlerin şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ali Canip
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Fuat Köprülü
E) Recaizade Mahmut Ekrem

4. 1911’de Mehmet Emin Yurdakul’un başkanlığında “Türk Yurdu” derneği kurulur. Bu dernek kendi adıyla bir dergi çıkarır. Daha sonra da en uzun süre yaşayan, Türkiye’de milliyetçiliğin gelişmesinde en etkili dernek olan Türk Ocağı kurulur. Ayrıca halkın düzeyine inmeyi amaçlayan … dergisi çıkarılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Genç Kalemler
B) Halka Doğru
C) Yeni Lisan
D) Çocuk Bahçesi
E) Yeni Mecmua

5. Bu düşünce akımının tam olarak ne zaman başladığını söylemek mümkün değildir. Yoğun olarak II. Abdülhamit döneminde kendini hissettirmiştir. II. Abdülhamit, bu düşünce akımının etkisiyle hem Balkanlardaki Panislavizmi etkisiz duruma sokmak, hem de içerideki siyasal rakiplerinin halk içindeki gücünü kırmak istiyordu. Bu akımın temsilcileri çoğunlukla Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşat gibi dergilerin etrafında toplanmışlar, yazılarıyla devletin çöküş sebeplerini ortaya koyup kurtuluş yollarını da önermişlerdir.
Bu parçada sözü edilen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkçülük
B) Osmanlıcılık
C) Mahallileşme
D) Batıcılık
E) İslamcılık

6. Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam
    Bağlamak lazım iken anlamadım, anlayamam
   Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize
   Fikr-i kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize
Bu dizelerin şairi, aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin temsilcisi olabilir?
A) Türkçülük
B) İslamcılık
C) Osmanlıcılık
D) Batıcılık
E) Gelenekçilik

7. Türkçülük akımı, özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük başarı göstermiştir. Vatanın elden gitme tehlikesi belirince herkeste büyük bir Türklük bilinci uyanmıştır. Önce edebiyat ve fikir adamlarınca ortaya atılan bu düşünce, sonradan siyasi nitelik de kazanmıştır. Bu düşünce akımı, milli bir edebiyatın doğup gelişmesini sağlamıştır. Bunda … dergisindeki yazıların da etkisi önemlidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) İçtihad
B) Yeni Mecmua
C) Türk Yurdu
D) Halka Doğru
E) Genç Kalemler

8.Ey setaretli yolcu, sen yürü, geç.
Sen bu menhelde kalma, sıçra, atıl,
Bir ziya kârbânı bul ve katıl.
Gez, dolaş, kâinât-ı efkârı,
— Dâima önde, dâima yukarı! —
Pür-tehâlûk, hayât ü kuvvetten
Ne bulursan bırakma: san’at, fen,
İ’timâd, i’tinâ, cesaret, ümîd,
Hepsi lâzım bu yurda, hepsi müfîd.

Bize bol bol ziya kucakla, getir:
Düşmek etrafı görmemektendir.

Bu dizelerin şairi, aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin temsilcisi olabilir?
A) Osmanlıcılık
B) Türkçülük
C) Batıcılık
D) Halkçılık
E) Gelenekçilik

9. Meşrutiyet’ten sonra memlekette başlayan ve o devirde … adı verilen hareketi, edebiyatta milli kaynaklara dönme düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Milli kaynaklara dönme sözüyle, dilde sadeleşme, aruz vezni yerine hece veznini kullanma, yerli hayatı yansıtma kastedilmiştir. Bunları gerçekleştirmeyi ülkü edinen edebiyat akımına Milli Edebiyat adı verilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Batıcılık
B) Yeni Lisan
C) Osmanlıcılık
D) Türkçülük
E) İslamcılık

10. … akımına göre Osmanlı’nın sosyal, siyasal ve ekonomik olarak gerilemesinin temelinde uygar ülkeler gibi olmaması yatmaktadır. Devletin tek kurtuluş yolu vardır, o da yüzyılın fikir ve ihtiyaçlarına uygun medeni bir devlet ve millet halini almaktır. Bu akımı destekleyen bazı düşünürler uygar ülkelerin her şeyini almak derken bazıları da yalnız teknolojisinin alınması gerektiğini, Osmanlı Devleti hakkında düşmanca duygular besleyen Batı’ya kültürel açıdan karşı çıkılmasının kaçınılmaz olduğunu savunur. Bu düşünceyi savunanlar temelde Osmanlının birliğine taraftardır. Abdullah Cevdet bu akımın temsilcilerindendir.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Osmanlıcılık
B) Türkçülük
C) İslamcılık
D) Batıcılık
E) Turancılık

11. Amaçlarını, Osmanlı bayrağı altında bilinçsiz bir şekilde yaşayan Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmek, modernleşmek, körü körüne bir Batı taklitçiliğine girmemek, sarsılmış olan Osmanlı saltanatının dayanaklarını yeniden kuvvetlendirmek olarak açıklayan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkçülük
B) Osmanlıcılık
C) İslamcılık
D) Batıcılık
E) Cumhuriyetçilik

12. Tanzimat döneminde, Türk toplumu hızlı bir Batılılaşma hareketi içine girmiştir. İmparatorluk dağılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu tehlike … düşüncesinin gelişmesine kapı aralamıştır. Bu fikir devlet yönetimince, özellikle 2.Abdülhamit tarafından da desteklenmiştir. Öte yandan 1856’da Islahat Fermanı’nın Hristiyanlara yeni haklar tanıması, Müslümanlar arasında tepkiye yol açmıştır. Böylece İmparatorluk içindeki Müslümanları gözeten … düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu akım, 2. Meşrutiyet döneminde daha da gelişmiş ve Mehmet Akif’in temsilciliğiyle edebiyata yansımıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Batıcılık, Türkçülük
B) Osmanlıcılık, İslamcılık
C) Türkçülük, Osmanlıcılık
D) İslamcılık, Osmanlıcılık
E) Osmanlıcılık, Batıcılık

CEVAPLAR: 1.A, 2.E, 3.C, 4.B, 5.E, 6.B, 7.A, 8.C, 9.D, 10.D, 11.A, 12.B

Milli Edebiyat Dönemi Test 3‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap