Testler

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 5

Milli Edebiyat döneminde sade dil ve hece ölçüsüyle şiirler, Ziya Gökalp, Mehmet Fuat Köprülü, Ali Canip Yöntem’le ilgili sorulardan oluşmaktadır.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 5

1.Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Lisancılar” olarak bilinen sanatçıların görüşleri arasında yer almaz?
A) Arapça ve Farsça dil bilgisi kurallarıyla yapılan tamlamalar kullanılmamalıdır.
B) Dilimize yerleşmiş Arapça ve Farsça kelimeler, o dillerde söylendikleri gibi yazılmalıdır.
C) Gerek duyulduğunda diğer Türk lehçelerinden kelime alma yoluna gidilebilir.
D) İstanbul konuşması esas alınarak yeni bir yazı dili meydana getirilmeli; konuşma dili ile yazı dili ayrılığı ortadan kaldırılmalıdır.
E) Edebiyatta milli ve yerli konulara yönelinmeli, Halk edebiyatından yararlanma yoluna gidilmeli.

2. Milli Edebiyat döneminde sade dil ve hece ölçüsüyle yazılan şiirlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Halk şiiri geleneğinden yararlanılmıştır.
B) Pek çok şiirde kuru bir didaktizm vardır.
C) Şiiri, söz sanatlarıyla donatma çabası görülür.
D) Milli kaynaklara ve yurt sorunlarına ilgi gösterilmiştir.
E) Ahenk; ölçü, uyak ve redif gibi unsurlarla sağlanmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi milli bir edebiyatın, dilin millileştirilmesiyle oluşturulacağına inanan Genç Kalemler dergisi yazarlarının görüşleri arasında yer almaz?
A) Sade bir  dil kullanmak
B) Hece vezniyle şiir yazmak
C) Milli kaynaklara yönelmek
D) Halk şiirinden yararlanmak
E) Şiirde öğreticilikten kaçınmak

4. Şekil, içerik ve söyleyiş özellikleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinde verilen dizelerin Milli Edebiyat Dönemi şairlerinden birine ait olduğu söylenebilir?
A) Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş
      Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar
B) Güzel dil Türkçe bize
      Başka dil gece bize
C) Hoş geldin eyâ berîd-i cânân
      Bahşet bana bir nüvîd-i cânân
D) Bir safâ bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda
      Gidelim serv-i revânım yürü Sadâbâd’a
E) Dünyalar vardır düşünemezsiniz
      Çiçekler gürültüyle açar
     Gürültüyle çıkar duman topraktan

5. Bugünkü Türkiye Türkçesi; 2.Meşrutiyet’ten sonra Osmanlıcılık, Batıcılık vb. fikir hareketleri içinde siyasi ve tarihi koşulların da etkisi ile hızla gelişen genelde milliyetçilik özelde de Türkçülük hareketinin ürünü sayılır. Daha 19.yüzyılda şekillenmeye başlayan Türkçülük hareketi, 1908’den sonra farklı dernekler aracılığıyla Türk dili ve tarihi hakkında önemli çalışmalara yapılmasını sağlamıştır. Nitekim, Genç Kalemler dergisi etrafında toplanarak dilde sadeleşme hareketini başlatanlar da devrin Türkçülük hareketinin öncüleri olan sanat ve fikir adamlarıdır.
Bu parçada dile getirilen, dilde sadeleşme hareketini başlatan sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Şinasi-Ziya Paşa-Namık Kemal
B) Ömer Seyfettin-Ali Canip Yöntem-Ziya Gökalp
C) Abdülhak Hamit Tarhan-Recaizade Mahmut Ekrem-Samipaşazade Sezai
D) Tevfik Fikret-Halit Ziya Uşaklıgil-Cenap Şahabettin
E) Orhan Veli Kanık-Oktay Rıfat Horozcu-Melih Cevdet Anday

6. Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.
Bu dizelerin, içeriği ve biçimi dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olması beklenir?
A) Fuzuli
B) Muallim Naci
C) Ahmet Haşim
D) Ziya Gökalp
E) Cenap Şahabettin

7. Aruz sizin olsun, hece bizimdir
    Halkın kullandığı Türkçe bizimdir
    Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir
    Değildir bir mana üç ada muhtaç
Ziya Gökalp’e ait bu dizelerden hareketle Yeni Lisancılar’ın yapmak istedikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Hece ölçüsüyle şiirler yazmak
B) Halkın konuştuğu dili kullanmak
C) Aruz ölçüsüne çağdaş bir yorum getirmek
D) Türkçe karşılığı olan yabancı sözcükleri kullanmamak
E) Türkçe bir kavramı farklı dillerden alınmış farklı sözcüklerle ifade etmekten uzak durmak

8. Türk edebiyatı tarihi konusunda verimli çalışmalar Milli Edebiyat döneminde başladı. Bu dönemde edebiyat ve edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan …, Türk edebiyatını, şuara tezkireleri anlayışından, kulaktan dolma bilgilerden kurtararak destanlar çağından bugüne bir bütün halinde ele aldı. Edebiyat tarihimizi, ilk kez belge ve bulgular ışığında Batılı bir anlayışla çağdaş yöntemlerle inceledi. “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” adlı eserinde Ahmet Yesevi ve Yunus Emre’yi bütün yönleriyle belgelere dayanarak tanıttı. Türk medeniyet ve kültür tarihi, Türk dili, dini, sanatı, musikisi gibi konularda çeşitli eserler meydana getirdi.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ziya Gökalp
C) Cenap Şahabettin
D) Ali Canip Yöntem
E) Mehmet Fuat Köprülü

9. Onun düşüncesinin temelinde, Türk toplumunun kendine özgü ahlaki ve kültürel değerleriyle, Batı’dan aldığı bazı değerleri kaynaştırarak bir senteze ulaşma çabası vardır. Bu yaklaşımını, “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” diye özetlemiştir. Uluslararası kültürün yapıcı ögesinin ulusal kültürler olduğunu savunur. Saray edebiyatının karşısına halk edebiyatını koyar. Batı’nın teknolojik ve bilimsel gelişmesini sağlayan pozitif bilim anlayışını benimser; dini, toplumsal birliğin sağlanmasında yardımcı bir öge olarak değerlendirir. Toplumsal modeli, Emile Durkheim’in teorik temelini kurduğu dayanışmacılık temelinde şekillenmiştir. Türkçülük düşüncesini sistemleştirmiş, Milli Edebiyatın kurulması ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ziya Gökalp
C) Cenap Şahabettin
D) Ali Canip Yöntem
E) Mehmet Fuat Köprülü

10. … olarak bilinen sanatçılar, … yılında Selanik’te çıkmakta olan … dergisinde bir araya gelerek Milli Edebiyat akımını başlatmışlar; milli bir edebiyatın ancak milli bir dille gerçekleşeceğini söylemişlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Yeni Lisancılar-1923-Fecr-i Aticiler
B) Yeni Lisancılar-1911-Genç Kalemler
C) Fecr-i Aticiler- 1911-Servet-i Fünun
D) Yedi Meşaleciler-1928-Yedi Meşale
E) Birinci Yeniciler-1940-Garip

11. Edebiyata şiirle başlayan sanatçı, hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazdığı şiirleriyle dikkat çekmiştir. Milli Edebiyat akımına öncülük eden sanatçının tek şiir kitabı “Geçtiğim Yol” adını taşır. Çoğu Türk Yurdu’nda yayımlanmış olan makalelerini “Milli Edebiyat Meselesi” ve “Cenap Bey’le Münakaşalarım” adlı kitaplarında toplamıştır. Ayrıca, lise edebiyat programlarının düzenlenmesinde çalışmış ve ders kitapları hazırlamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Mehmet Fuat Köprülü
E) Mehmet Emin Yurdakul

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.E, 4.B, 5.B, 6.D, 7.C, 8.E, 9.B, 10.B, 11.B

Milli Edebiyat Dönemi Test 5‘indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap