Testler

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 7

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 7

1. II. Meşrutiyet’in yazınsal ortamında onun şiiri ayrı bir ses olarak kendisini gösterdi. Milli Edebiyat akımının etkili olduğu o yıllarda saf (öz) şiir yolundaki şiirler yazdı. İlk şiir kitabı “Göl Saatleri”nin başındaki küçük manzumeler, bu dönemin asıl eserleridir. İzlenimci ressamları andıran bu şiirlerinde, doğanın özünü sızdırmak ister gibidir. Şiiri, bir yandan Verlaine müziğine yaklaşırken bir yandan Şeyh Galip’in parıltısını taşır. Şiirlerinde sembolist ve empresyonist akımının etkileri görülür. Bu sebeple onun şiirlerinde derin bir melankoli, kapalılık, uzak ve meçhul diyarlara duyulan özlem ve psikanalitik yorumlara uygun bir renk ve musiki hissedilir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Ahmet Haşim
C) Tevfik Fikret
D) Cenap Şahabettin
E) Yahya Kemal Beyatlı

2. Özellikle Paris yıllarında edindiği yüksek nitelikli beğeniyle, Batı şiirine yönelme yerine, geleneksel Divan şiiri içinde, biçime ağırlık veren, dil işçiliği olağanüstü olan yetkin şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış olmasına rağmen tek bir şiiri bu konuda istisna olmuştur: O da, 11’lik hece vezniyle yazdığı “Ok” adlı şiiridir. Klasik şiirimizin temel özelliklerine bağlı kalarak kendine özgü bir şair olmuştur. Sanatta ve edebiyatta milli ve manevi değerlere bağlı kalmıştır. Şiirlerinde görülen ritim ögesi hep aynı sürer. Kurduğu bu ritimde anlatmak istediği düşünce ya da his yavaş yavaş dizelere yayılmaya başlar ve her anlam ayrımında araya müziği bir perde gibi koyarak ses ve anlam kavramının her ikisinin de birbiri yitip gitmesini önler.
Bu parçada sözü  edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ali Canip Yöntem
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Yahya Kemal Beyatlı

3. İşveyle, fısıltıyla, gülüşle,
Olmuş şeb-i sevda yine bî-hâb
Oklar gibi saplanmada kalbe,
Düştükçe semâdan yere meh-tâb…
Ahmet Haşim’in “Bir Yaz Gecesi Hatırası” adlı şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Uyak kullanılmıştır.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Çapraz uyak düzeni vardır.
D) Ağır bir dil kullanılmıştır.
E) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

4. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim ile Yahya Kemal Beyatlı’nın ortak özellikleri arasında sayılamaz?
A) Aruz vezniyle şiir yazma
B) Şiirlerinde tarihi konulara ağırlık verme
C) Şiiri dönemin güncel olaylarından uzak tutma
D) Genç Kalemler hareketi içinde aktif olarak görev almama
E) Milli Edebiyat döneminde saf (öz) şiire yönelik arayışlar içinde olma

5. Milli Edebiyat akımının etkili olduğu yıllarda “Ok” şiiri dışında tüm şiirlerini, şiirde ahengi sağlamaya daha elverişli gördüğü aruz vezniyle yazan … ve şiiri sözden çok musikiye yakın bir lisan olarak gören …, saf (öz) şiir yolunda ürünler vermiş; bütün şiirlerini Yeni Lisancıların aksine aruz vezniyle yazmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret-Cenap Şahabettin
B) Yahya Kemal Beyatlı-Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin-Mehmet Akif Ersoy
D) Mehmet Akif Ersoy-Cenap Şahabettin
E) Yahya Kemal Beyatlı-Ahmet Haşim

6. Paris’te Fransız simgecilerinin şiirlerine yakınlık duydu. Fransız şiiriyle kurduğu yakınlık, Türk şiirine farklı bir açıyla bakmasını sağladı. Türk şiiri ve Türkçe söz sanatlarını inceledi. “Mısra haysiyetimdir.” sözüyle şiirde dizenin bir iç uyumla, musiki cümlesi halinde kusursuzlaştırılması gerektiğini anlatır. Şiirleriyle olduğu kadar şiirle ilgili görüşleriyle de büyük yankı uyandırmıştır. Ona göre Divan şiiri yığma bir şiirdir. Parçacılık ve belirsizlik üzerine kuruludur. Tanzimat şairleri bu şiiri birleştirme çabalarında yetersiz kalmıştır. Servet-i Fünuncular yapay ve yapmacık bir dille yetinerek öze inememişlerdir. Oysa sanatçı kendi ulusunun dilini bulmalıdır. Batı’dan edindiği yüksek beğeniyle, Batı şiirine öykünmeyen yerli bir şiire yönelmiş, biçime ağırlık tanımıştır. Esinlenmenin yerine dil işçiliğini öne çıkarmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Emin Yurdakul

7. Ahmet Haşim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Saf (öz) şiir yolunda ürünler verilmiştir.
B) Şiirlerinde ahenge çok önem vermiştir.
C) Bütün şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır.
D) Şiirlerinde çağının toplumsal gerçeklerini konu almıştır.
E) Şiirlerinde serbest müstezadın yanında Batı edebiyatı kaynaklı nazım biçimlerini de kullanmıştır.

8. Eslaf kapıldıkça güzelden güzele
Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele
Sönmez seher-i haşre de o şi’r-i kadim
Bir meşaledir devredilir elden ele
Yahya Kemal’e ait olan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çapraz uyak düzeni biçimindedir.
B) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Ek halinde redife yer verilmiştir.
D) Zengin uyak kullanılmıştır.
E) Divan edebiyatı nazım biçimi olan rubai şeklinde yazılmıştır.

9. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
     Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
     Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi: “İlerle!”
     Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle 
     Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
     Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
Yahya Kemal Beyatlı’nın “Akıncılar” adlı şiirinden alınan bu dizelerden hareketle şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hece ölçüsüyle şiirler yazdığı
B) Tüm şiirlerinde İstanbul sevgisini işlediği
C) Halk edebiyatı nazım şekilleriyle şiirler yazdığı
D) Türk tarihinin şanlı sayfalarını konu edine şiirler yazdığı
E) Şiirlerinde devrin sosyal gerçeklerini konu aldığı

10. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim’in eserlerinden  biri değildir?
A) Piyale 
B) Göl Saatleri
C) Bize Göre
D) Eski Şiirin Rüzgarıyla
E) Frankfurt Seyahatnamesi

11. İkinci ve son şiir kitabı “Piyale”nin girişinde “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” bölümünde şiirle ilgili görüşlerini açıklar: “Şair ne bir gerçek habercisi, ne güzel güzel konuşmayı sanat haline getirmiş bir kişi, ne de bir yasak koyucudur. Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, hissedilmek için yaratılmış, müzik ile söz arasında, ama sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir. Düzyazıda anlatımı yaratan ögeler şiir için söz konusu olamaz. Düzyazı us ve mantık doğurur, şiir ise algı bölümleri dışında isimsiz bir kaynaktır. Gizliğe, bilinmezliğe gömülmüştür. Şairin dili, duyumların yarı aydınlık sınırlarında yakalanabilir. Anlam bulmak için şiiri deşmek, eti için bülbülü öldürmek gibidir. Şiirde önemli olan sözcüğün anlamı değil, şiir içindeki söyleniş değeridir. Şiiri ortak bir dil olarak düşünenler boş bir hayal kuruyor demektir.”
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Namık Kemal
C) Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif Ersoy 
E) Yahya Kemal Beyatlı

CEVAPLAR: 1.B, 2.E, 3.B, 4.B, 5.E, 6.D, 7.D, 8.A, 9.D, 10.D, 11.C

Milli Edebiyat Dönemi Test 7‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap