Testler

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 11

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 11

1.Edebiyat-ı Cedide sanatçıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tanzimat sanatçılarını Avrupaî edebiyat yolunda yetersiz buldukları
B) Yazılarında süslü cümlelere yer verip zarif, ahenkli, fakat işitilmemiş sözcük ve tamlamalar kullandıkları
C) Aruzu Türkçeye uygulamada çok başarılı oldukları
D) Sözün beyitte başlayıp yine bir beyitte bitme anlayışını kırdıkları
E) Şiirlerinde göz için uyak anlayışını benimsedikleri

2. I.Önceki dönemde başlayan dilde sadeleşmeye yönelme tamamen terk edilmiştir.
II. Yeni duygu ve hayalleri karşılaşmak için Arapça ve Farsçadan yeni sözcükler alınmıştır.
III. Toplumsal konular yerine, kişisel duygular işlenmiştir.
IV. Batı edebiyatı nazım şekillerinin yanında Halk edebiyatından da yararlanılmıştır.
V. Nesir türlerinde büyük gelişmeler görülmüş, roman ve hikaye Batı tekniği seviyesinde çıkarılmıştır.
Servet-i Fünun edebiyatıyla ilgili yukarıda verilmiş bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I.      B) II.       C) III.        D) IV.         E) V.

3. (I) Servet-i Fünuncular, Tanzimat’ın birinci dönemindeki sanatçılar gibi “Sanat sanat içindir.” anlayışıyla hareket etmişlerdir. (II) Topluluk, yapıtlarında süslü ve sanatlı bir dil kullanmıştır. (III) Şiirde aruz vezni kullanılmakla birlikte, nazım şekillerinde ve konularda büyük yenilikler yapılmıştır. (IV) Nazmı nesre yaklaştırmışlar, beyit bütünlüğü yerine konu bütünlüğünü esas almışlardır. (V) Fransız şiirinden alınan sone ve terza-rima gibi şekiller ve serbest müstezat çokça kullanılmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.         B) II.         C) III.         D) IV.        E) V.

4. (I) Edebiyat-ı Cedide sanatçıları anlamın bir beyitte tamamlanması geleneğini yıkmışlardır. (II) Böylece şiirin içinde parçalar halinde kalan güzellik anlayışına son verilmiş, şiirde bütünlük ortaya çıkmıştır. (III) Şiirde kafiyenin göz için değil, kulak için olması gerektiği anlayışını benimsemişlerdir. (IV) Aruz vezniyle gazel, kaside gibi nazım şekillerinin yanında Batı nazım şekillerini kullanmışlardır. (V) Hayal ile hakikat arasındaki çatışma bu dönem şiirinin en çok işlenen konularından biri olmuştur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.         B) II.           C) III.     D) IV.         E) V.

5. Servet-i Fünun sanatçıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiiri düzyazıya yaklaştırdıkları
B) Tiyatroyu teknik bakımından güçlendirdikleri
C) Sosyal konulardan uzak kaldıkları
D) Divan edebiyatından aldıkları müstezadı serbest hale getirdikleri
E) Yapıtlarında sanatkarane bir üslup kullandıkları

6. Daha çok, Fransız şair ve yazarlarının etkisinde kalan bu sanatçılar Avrupai eserler vermişlerdir. Bu yüzden geniş halk kitlelerine pek hitap edememişlerdir. Ziya Paşa, Namık Kemal ve Şinasi gibi halka, halk diliyle hitap edemedikleri için de bir “salon edebiyatı” meydana getirmişlerdir. Yine de bu akım edebi türlere zenginlik ve yenilik kazandırmıştır. Aruzu bir Türk aruzu haline getirmişler, serbest nazım yolunu açmışlar, fakat sadeleşmeyi geciktirmişlerdir.
Parçada bu sanatçılar diye söz edilenler hangi topluluğa bağlı olabilirler?
A) Divan
B) Tanzimat
C) Servet-i Fünun
D) Fecr-i Ati
E) Milli Edebiyat

7. I.Aruzu Türkçeye başarılı bir şekilde uygulamışlardır.
II. Kafiye anlayışında şekle değil, ses benzerliğine dikkat etmişlerdir.
III. İyi, güzel, çirkin her hali, her duygu ve düşünceyi şiirin konusu haline getirmişlerdir.
IV. Dilde Arapça ve Farsça sözcüklerle yüklü tamlamalara yer vermişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçılar hangi topluluk içinde yer almaktadır?
A) Milli Edebiyat
B) Fecr-i Ati
C) Edebiyat-ı Cedide
D) Divan Edebiyatı
E) Cumhuriyet Edebiyatı

8. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedide sanatçılarından değildir?
A) Tevfik Fikret
B) Hüseyin Siret Özsever
C) Hüseyin Suat Yalçın
D) Süleyman Nesip
E) Ahmet Rasim

9. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedide döneminde çıkan dergilerden değildir?
A) Malumat
B) Genç Kalemler
C) Hazine-i Fünun
D) Resimli Gazete
E) Mektep

10. Düzenli bir eğitim görmüş, Avrupalı sanatçıları yakından tanıma olanağı bulmuşlardır. Yaşadıkları siyasi devir, onların gerçeklerden kaçmalarına, günlük sorunlardan uzaklaşmalarında etkili olmuştur. Bu sebeple onlar, memleket sorunları ve Anadolu insanının yaşayışıyla ilgilenmemiş ve bireysel temalara yönelmişlerdir. Verem, intihar, kimsesizlik ve inziva, aşkı ölümle sonlandırmak, sarı-siyah gibi daha çok hastalığı ve ölümü temsil eden renkler onların ortak sanat çizgileridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçılar hangi topluluk içinde yer almıştır?
A) Edebiyat-ı Cedide
B) Fecr-i Ati
C) Divan Edebiyatı
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Edebiyatı

11. (I) Süleyman Nazif’in şiirlerinde romantik duygu ve hayaller hakimdir. (II)Hüseyin Siret, şiirinin hasta lirizmi ile dikkati çeker. (III) Hüseyin Suat zaman zaman maddileşen bir aşkla birlikte içine kapanık marazi bir duygusallığı dile getirir. (IV) Namık Kemal’in oğlu olan Ali Ekrem, ferdi duygular yanında, konusunu 1877 Yunan Savaşı’ndan alan ve köylü-asker bir kahramanı canlandıran “Vasiyet” şiiriyle dikkati çeker. (V) Emin Bülent ise sembolizmin etkisinde son derece lirik şiirler yazar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde yer alan sanatçılardan hangisi Servet-i Fünun topluluğu içinde yer almamıştır?
A) I.      B)II.      C) III.        D)IV.        E)V.

12. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şairlerinin şiire getirdiği yeniliklerden değildir?
A) Şiirin konuların genişletmeleri
B) Kafiye anlayışında şekilden çok, ses benzerliğine önem vermeleri
C) Romantizmin etkisiyle son derece lirik şiirler yazmaları
D) Uzun heceyi şiirlerinde Türkçenin doğal bir sesi gibi başarıyla kullanmaları
E) Sone ve terza-rima gibi Batı edebiyatı nazım şekillerini kullanmaları

13. …… sanatçıları Batı edebiyatını örnek alarak şiirin konularını büyük ölçüde genişletmişlerdir. Bu dönemde …. edebiyatına ait olan, “her güzel şeyin şiire girebileceği” şeklindeki anlayış değişmiş, güzel olmayan konular da şiirde işlenmeye başlanmıştır. Ancak metafizik ve sosyal temalara pek az yer verilmiş; aşk, tabiat ve aile hayatı bu dönem sanatçılarının başlıca temaları olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Edebiyat-ı Cedide – Tanzimat
B) Tanzimat – Edebiyat-ı Cedide
C) Edebiyat-ı Cedide – Fecr-i Ati
D) Fecr-i Ati – Milli Edebiyat
E) Tanzimat – Milli Edebiyat

CEVAPLAR:
1.E, 2.D, 3.A, 4.D, 5.B, 6.C, 7.C, 8.E, 9.B, 10.A, 11.E, 12.E, 13.A

servetifünun edebiyatı test 11‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap