Testler

Servet-i Fünun Edebiyatı Test 15

Bu testte Servet-i Fünun topluluğunun oluşması ve edebi anlayışı, Servet-i Fünun edebiyatı öğretici metinleri ile ilgili sorular bulunmaktadır.

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 15

1.Servet-i Fünun edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
B) Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.
C) Sadeleşme çabaları durmuş, ağır bir dil kullanılmıştır.
D) Hece ölçüsü ciddiye alınmamış, aruz ölçüsü kullanılmıştır.
E) Uyağın kulak için değil, göz için olması gerektiği görüşü benimsenmiştir.

2.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının oluşumunda etkili olan etmenlerden biri değildir?
A) Batı edebiyatıyla kurulan ilişkiler
B) Dilde sadeleşme çabalarının hız kazanmış olması
C) Batı yanlısı yeni bir aydın çevrenin oluşmuş olması
D) Tanzimat’tan sonra açılan okullarda birtakım yeniliklere girişilmesi
E) Tanzimat’la başlayan eski-yeni çatışmasının yenilik taraftarlarının lehine gelişmesi

3. 1896’dan 1901 yılına kadar süren kısa dönemde, edebiyatımızda gerçekten geniş ve etkili bir yer tutan; edebiyatımızın Batılılaşmasında en büyük rolü oynayan sanatçılar, şiir, roman, öykü, eleştiri ve anı türlerinde değerli eserler verdiler. Bu dönemde sanatçılar toplumla ilgili konulardan uzaklaşarak genellikle içe dönük, kişisel konulara değinen sanat için sanat anlayışına bağlı yapıtlar verdiler.
Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Tanzimat edebiyatı
B) Servet-i Fünun edebiyatı
C) Fecr-i Ati edebiyatı
D) Yeni Lisancılar
E) Birinci Yeniciler

4.… Recaizade Mahmut Ekrem’in o sırada Ahmet İhsan tarafından çıkarılmakta olan … dergisinin başyazarlığına … getirmesiyle başlar; 1901 yılında … aynı dergide yayımlanan … adlı makalesi yüzünden derginin kapatılmasıyla sona erer.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Edebiyat-ı Cedide-Servet-i Fünun-Tevfik Fikret’i-Hüseyin Cahit Yalçın’ın-Yeni Lisan
B) Edebiyat-ı Cedide-Servet-i Fünun-Hüseyin Siret’i-Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın-Şiir ve İnşa
C) Edebiyat-ı Cedide-Servet-i Fünun-Tevfik Fikret’i-Hüseyin Cahit Yalçın’ın-Edebiyat ve Hukuk
D) Tanzimat edebiyatı-Hazine-i Fünun-Cenap Şehabettin’i-Hüseyin Cahit Yalçın’ın-Edebiyat ve Hukuk
E) Edebiyat-ı Cedide-Hazine-i Fünun-Tevfik Fikret’i-Hüseyin Cahit Yalçın’ın-Edebiyat ve Hukuk

5. I.Dönem Tanzimat edebiyatıyla Servet-i Fünun edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimatın ilk dönem sanatçıları dilin sadeleşmesi gerektiğini savunmuş, Servet-i Fünuncular ise ağır bir dil kullanmışlardır.
B) Tanzimat sanatçıları tiyatroya önem vermişler, Servet-i Fünun sanatçıları ise tiyatroyu geri plana itmişlerdir.
C) Tanzimatın ilk dönem sanatçıları Divan şiiri nazım biçimlerini kullanmayı sürdürmüş, Servet-i Fünuncular ise geliştirdikleri serbest müstezadın yanında Batı kaynaklı nazım biçimleri de kullanmışlardır.
D) Tanzimatın ilk döneminde roman ve hikayelerde romantizm, Servet-i Fünun döneminde ise realizm ve natüralizm etkili olmuştur.
E) Servet-i Fünuncular, Tanzimatçıların şiirde benimsedikleri parça güzelliği anlayışını terk ederek şiirde konu bütünlüğünü sağlamışlardır.

6. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun dergisindeki yazılarıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun oluşmasında pay sahibi olmuş yazarlardan biri değildir?
A) Halit Ziya
B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Cahit
D) Ahmet Şuayp
E) Nabizade Nazım

7. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun dergisindeki yazılarıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun oluşmasına katkı yapmış sanatçılardan biri değildir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Ahmet Şuayp
D) Şemsettin Sami
E) Hüseyin Cahit Yalçın

8. Servet-i Fünun döneminde roman tekniği gelişmiş (I) , romanda gereksiz tasvirlerden kaçınılmış (II) , konu dışı gereksiz bilgiler verme anlayışı terk edilmiş (III) , yazarlar kişiliğini gizleme gereği duymamış (IV) , olaylar İstanbul’dan alınmıştır (V).
Bu cümlede altı çizili bölümlerin hangisinde Servet-i Fünun dönemi romanlarıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır.
A) I. B) II. C) III.      D) IV.      E)V.

9. Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat-ı Cedide’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Mensur şiir türünde eserler verilmiştir.
B) Roman ve hikayelerde yazarlar kişiliğini gizlemiştir.
C) Tiyatro yaygınlaşıp gelişmiş, sahne tekniğine uygun eserler verilmiştir.
D) Fransız edebiyatı kaynaklı sone ve terza-rima nazım biçimleriyle şiirler yazılmıştır.
E) Şiirin konusu genişletilmiş, en basit nesneler, günlük olaylar, gözlem ve duygular konu olarak işlenmiştir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının belirgin özellikleri arasında ye almaz?
A) Hüzne ve hüzünlü manzaralara sıkça yer verme
B) Gerçeklerden kaçarak hayale ve tabiata sığınma
C) Öykü ve roman türlerinde yetkin eserler verme
D) Sanatı halkın kültür düzeyini yükseltmede bir araç olarak görme
E) Yepyeni terkip ve tamlamaların da olduğu ağır bir dil kullanma

11. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun dergisindeki şiirleriyle Edebiyat-ı Cedide topluluğunun oluşmasında pay sahibi olmuş şairlerden biri değildir?
A) Ali Ekrem
B) Celal Sahir
C) Muallim Naci
D) Hüseyin Suat
E) Süleyman Nazif

12. Tanzimat Dönemi ile Servet-i Fünun Dönemi öğretici metinlerine ilişkin aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat döneminde edebi metinler gazetelerde, Servet-i Fünun döneminde ise dergiler etrafında yayılıp gelişmiştir.
B) Tanzimat döneminde daha çok, toplumsal konular, Servet-i Fünun döneminde ise çoğunlukla bireysel ve sanatsal konular işlenmiştir.
C) Tanzimat döneminde makale ve tenkit, Servet-i Fünun döneminde edebi tenkit, gezi yazısı ve hatıra gibi öğretici metinlere yoğunlaşılmıştır.
D) Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde hak, adalet, özgürlük gibi kavramlar, Servet-i Fünun dönemi öğretici metinlerinde ise sanata ilişkin konular ele alınmıştır.
E) Tanzimat dönemi öğretici metinleri teknik açıdan Batı düzeyini yakalamışken Servet-i Fünun dönemi öğretici metinlerinde birtakım kusurlar dikkati çekmektedir.

13. Servet-i Fünun döneminde Batılı tenkidin ilkelerini tanıtmak amacıyla kaleme alınmış yazılar arasında Ahmet Şuayb’in Musahabe-i Edebiye (I), Cenap Şahabettin’in Biraz Psikoloji (II), Mehmet Rauf’un Şu Tenkid Meselesine Dair (III), Tevfik Fikret’in Tarik gazetesinde yayımlanan Münâkaşâtımızda Ne Eksik(IV), Hüseyin Cahit Yalçın’ın Hayat-ı Muhayyel (V) adlı yazıları sayılabilir. Servet-i Fünuncular bu yazılarla bir yandan da Batılı tenkit anlayışına uygun örnekler vermişlerdir.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C)III.     D)IV.     E)V.

14. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’in öğretici metin türlerinde verdiği eserlerden biri değildir?
A) Kabus
B) Kırk Yıl
C) Sanat Dair
D) Saray ve Ötesi
E) Bir Acı Hikaye

15. Servet-i Fünun dönemi tenkit anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebi eserlerde estetik bir amaç aranmıştır.
B) Edebi tenkitte tarihçi tenkit metodunun ilkelerine bağlı kalmaya çalışılmıştır.
C) Tanzimat’ta başlayan eski-yeni tartışması zaman zaman kişiselliğe dökülmüştür.
D) Edebiyat-ı Cedide’nin edebiyat anlayışını topluma açıklamak amacıyla yazılan pek çok tenkit yazısı yazılmıştır.
E) Tanzimatçılardan farklı olarak kendilerini ifade etmek yerine, Divan edebiyatını kötülemeyi tercih etmişlerdir.

16. Aşağıdakilerden hangisi hatıra türünde eser veren sanatçılardan biri değildir?
A) Halit Ziya
B) Ahmet İhsan
C) Mehmet Rauf
D) Hüseyin Cahit
E) Tevfik Fikret

17. I. Grup II. Grup
I.Hac Yolunda şiir
II.Tiryaki Sözleri     hatıra
III.Kırk Yıl      gezi yazısı
IV. Kadın Pençesi      özdeyiş
V.Doksanbeşe Doğru   
Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi, II. grupta verilen türlerden biriyle ilişkilendirilemez?
A) I.    B) II.      C) III.      D)IV.       E) V

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde kaleme alınmıştır?
A) Afak-ı Irak
B) Hac Yolunda
C) Saray ve Ötesi
D) Suriye Mektupları
E) Avrupa’da Ne Gördüm

19. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü yanlış verilmiştir?
A) Yalan-dram
B) Kavgalarım-eleştiri
C) Hac Yolunda-gezi yazısı
D) Tiryaki Sözleri-makale
E) Avrupa’da Ne Gördüm-gezi yazısı

20. Aşağıdaki eserlerden hangisi öğretici metin türlerinden biri değildir?
A) Nesr-i Harp
B) Suriye Mektupları
C) Mezardan Sesler
D) Hayat ve Kitaplar
E) Edebiyat ve Hukuk

21. Servet-i Fünun dönemi gezi yazıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirlere göre daha yalın bir dil kullanılmıştır.
B) Cenap Şahabettin bu türde eser vermiş sanatçılardandır.
C) Kutsal topraklara ve Avrupa’ya yapılan yolculuklar anlatılmıştır.
D) En önemli örneklerinden biri Tevfik Fikret’in Suriye Mektupları adlı eseridir.
E) Seyahat özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, bu türün yaygınlaşmasını engellemiştir.

22. … yazmaya öğrencilik yıllarında başladı. Yazıları Mütalaa, Tarik, Sabah ve Saadet gibi gazetelerde yayımlandı. Biçim ve öz bakımından Ahmet Mithat etkisi görülen ilk romanı Nadide’nin ardından yayımladığı ikinci romanı Hayal İçinde’de gerçekçi bir yaklaşım temelinde ruhsal çözümlemelere yer verdi. Servet-i Fünun karşıtı yazarlarla yapılan kalem kavgalarında hep ön planda yer aldı. Çeviriler yaptı, elli kadar eseri Türkçeye kazandırdı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Saffeti Ziya
B) Halit Ziya
C) Hüseyin Cahit
D) Ahmet Şuayp
E) Mehmet Rauf

23.Tanzimat döneminde düzyazı türlerinin gelişmesinde önemli yer tutan gazete, Servet-i Fünun döneminde yerini dergilere bırakmıştır. Servet-i Fünun dergisinin yanında edebiyat, sanat konularında, kültürel konularda didaktik yazıları içine alan, tenkit ve tartışmalara yer veren önemli dergilerden biri de …
Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) İbret’tir
B) Mektep’tir
C) Malumat’tır
D) Hazine-i Fünun’dur
E) Musavver Malumat’tır

24. I. Cenap Şahabettin gezi türünde Hac Yolunda adlı bir eser vermiştir.
II.Halit Ziya anılarını Kırk Yıl, Saray ve Ötesi adlı eserlerinde toplamıştır.
III.Hüseyin Cahit Yalçın’ın eleştiri türünde Kavgalarım adlı bir eseri vardır.
Bu bilgiler Servet-i Fünun sanatçılarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt oluşturur?
A) Öğretici metin türlerinde yapıtlar vermişlerdir.
B) Realizm ve sembolizmin etkisinde kalmışlardır.
C) Yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü, ağır bir dil kullanmışlardır.
D) Batı edebiyatından aldıkları yeni nazım biçimleriyle şiirler yazmışlardır.
E) Devrin koşullarının ağırlığı nedeniyle toplumsal konuları işlemekten kaçınmışlardır.

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.B, 4.C, 5.E, 6.E, 7.D, 8.D, 9.C, 10.D, 11.C, 12.E, 13.E, 14.A, 15.E, 16.E, 17.D, 18.C, 19.D, 20.C, 21.D, 22.C, 23.A, 24.A

servetifunun edebiyatı test 15  indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap