Testler

Servet-i Fünun Edebiyatı Test 2

1. Aşkın ikinci plana atıldığı bu romanda toplumsal hayata yer verilmiş olması, bu yapıtın en önemli özelliğidir. Romanda Ahmet Cemil, yalnız iç dünyasıyla değil, bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle birlikte verilmiştir. Okurken onun, çocukluğundan bu yana hangi toplumsal çevrede yetiştiği, aile ve okul hayatını, karşılaştığı sıkıntıları bütün ayrıntılarıyla öğreniyoruz. Bu genç şairin yeni bir şiir yaratmak için neler düşündüğünü, verdiği mücadeleleri, düşmanı olan eski edebiyat taraftarlarının ve o devir basın hayatının iç yüzünü görüyoruz. Bu bakımdan yapıtı, o dönemin ve Doğu ile Batı edebiyatları arasındaki düşünce çatışmasının romanı olarak da kabul edebiliriz.
Bu parçada özellikleri anlatılan roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? (2006/ÖSYS)
A) Eylül – Mehmet Rauf
B) Şıpsevdi – Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Pariste Bir Türk – Ahmet Mithat
D) Mai ve Siyah – Halit Ziya Uşaklıgil
E) Hayal İçinde – Hüseyin Cahit Yalçın

2. Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir yazarlar topluluğunun üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde kurduğu özgün imgelerle dikkat çeken, konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yazıları, piyesler, makaleler de yazmış olmasına karşın şiir ve özdeyişleriyle tanınan bir sanatçımızdır.
Bu parçada sözü edilen şair ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? (2007-ÖSS)
A) Hamdullah Suphi
B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin
D) Abdülhak Hamit
E) Süleyman Nazif

3. (I)Fransız realist ve natüralistlerinden etkilenen (II)Tanzimat Dönemi yazarı (III)Halit Ziya Uşaklıgil, aydın çevreyi anlattığı (IV)Mai ve Siyah adlı (V)romanında yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmıştır.
Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2007-ÖSS)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedîde şairlerinin bir özelliği değildir?(2008-ÖSS)
A) Romantik ve simgeci olma
B) Şiirlerini halk dilinin söz değerleriyle biçimlendirme
C) Yoğun bir duygusallık yaşama
D) Kendilerine özgü bir şiir dili oluşturma
E) Doğayı önemli bir anlatım aracı olarak kullanma

5. Servet-i Fünun edebiyatında (I)sürrealizm akımının etkileri görülür. Bu yolla şiirde yeni bir duygu, hayal ve estetik anlayışı oluşturulur. Servet-i Fünun edebiyatının sanatçıları (II)dili sadelikten uzaklaştırmışlardır. (III)Aruz ölçüsünü, kullandıkları dile başarıyla uygulamaları, onların bir başka özelliğidir. Batı edebiyatında gelişen (IV)sone, terza rima gibi nazım şekillerini kullanmış, ayrıca (V)klasik şiirin nazım biçimlerinden biri olan müstezadı değiştirerek “serbest müstezat” adı verilen bir nazım biçimi oluşturmuşlardır.
Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (2009-ÖSS)
A) I. nin yerine “parnasizm ve sembolizm akımlarının” getirilmeli
B) II. nin yerine “dilde sadeleşme düşüncesini savunmuşlardır” getirilmeli
C) III. nün yerine “hece ölçüsünü” getirilmeli
D) IV. nün yerine “tuyug, bent” getirilmeli
E) V. nin yerine “halk şiiri” getirilmeli

6. —- idealist bir şairin iç dünyası ile birlikte orta hâlli bir Türk ailesinin yaşayış tarzı, zevkleri, o devrin basın hayatı başarılı bir biçimde betimlenmiştir. —- Batılı yaşam tarzına kaymış zengin bir Türk ailesinin hayatı ayrıntılarıyla ele alınmıştır. —- orta hâlli, fakir Türk aileleriyle sosyetik bir aile tipi ve bu ailelerin yaşam tarzları geniş bir çerçevede işlenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?(2009-ÖSS)
A) Araba Sevdası’nda – Muhsin Bey’de – Şemsa’da
B) Yâdigarlarım’da – Zavallı Kız’da – Karabibik’te
C) Handan’da – Yeni Turan’da – Tatarcık’ta
D) Hasan Mellah’ta – Hüseyin Fellah’ta – Paris’te Bir Türk’te
E) Maî ve Siyah’ta – Aşk-ı Memnû’da – Kırık Hayatlar’da

7. Servet-i funun edebiyatını oluşturan şairler arasında —–,—,öykücü ve romancılar arasında —-,—-, adlarını sayabiliriz.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2010-LYS)
A) Ziya Paşa’nın –Namık Kemal’in –Recaizade Mahmut’un Ekrem’in –Ahmet Mithat Efendi’nin
B)Tevfik Fikret’in-Cenap Şahabettin’in –Halit Ziya Uşaklıgil’in – Mehmet Rauf’un
C) Abdülhak Hamit Tarhan’ın – Muallim Naci’nin – Şemsettin Sami’nin – Nabizade Nazım’ın
D) Mehmet Emin Yurdakul’un – Mehmet Akif Ersoy’un – Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın – Ahmet Rasim’in
E) Ahmet Haşim’in – Yahya Kemal Beyatlı’nın – Halide Edip Adıvar’ın – Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun

8. Tevfik Fikret’in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (2010-LYS)
A) Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk kez değerlendirilen odur.
B) Kimilerinde konuşma dilinin anlatım özelliklerini kullanmıştır.
C) Özellikle Türkçe sözcüklere yer vermiştir.
D) Divan nazmının müstezat şeklini değiştirerek yeni bir nazım şekli oluşturmuştur.
E) Uyak düzenine büyük bir serbestlik getirmiştir.

9. Servet-i Fünun Döneminde yaşadığı halde bu topluluğun dışında kalan yönelim ve yaratılarıyla bu topluluktan ayrı özellikler taşıyan sanatçılarımızdan biri de —-. Onun ayna tuttuğu yaşam kesiti Servet-i Fünunculardan ayrıdır. Servet-i Fünuncular varsıl aydın kesimin köşk ve konak yaşamının görüntüleriyle oluşturmuşlardır yapıtlarını. Onun anlattığı yaşamsa İstanbul’un yoksulluklarının ya da orta sınıfının yaşamıdır. Kimi romanlarında eski İstanbul yaşamının betimlemelerine rastlarız. Örneğin Cehennemlik ve Metres’te, Boğaziçi yıllarındaki; İffet Şıpsevdi ve Tesadüf’te, Aksaray’daki yaşamı anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2010-LYS)
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır
B) Ahmet Rasim’dir
C) Reşat Nuri Güntekin’dir
D) Hüseyin Cahit Yalçın’dır
E) Halit Ziya Uşaklıgil’dir

10. Tarih, coğrafya,gezi, dil bilgisi gibi çok değişik konularda yapıtlar veren son derece üretken bir yazar olan —— daha çok denemeleri, musahabeleri, fıkraları, hatıraları ve şarkılarıyla Türk edebiyatında değer ve ün kazanmıştır. Onunla bu tarz yapıtları Türkiye’nin 1890’dan sonraki kırk yıllık sosyal tarihini inceleyecek olanlar için vazgeçilmez kaynaklar arasındadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2011-LYS)
A) Ahmet Rasim
B) Kenan Hulusi Koray
C) Mithat Cemal Kuntay
D) Ali Canip Yöntem
E) Tahsin Nahit

11.Romantik duyarlıktaki insanların ıstıraptan ıstıraba sürükleneceklerine ve hayatta başarı kazanamayacaklarına inanan ve okuyucuyu da buna inandırmaya çalışan yazar, bunu, —–, açık bir biçimde işler. Tamamen romantik bir yapıya sahip olan kahramanını, yalnız aşkın karşısında değil, çeşitli olaylar karşısında da dener; bunların hepsinden yenik, düş kırıklıklarına uğratarak çıkarır. Tıpkı GustaveFlaubert’in —– yaptığı gibi.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2012-LYS)

A) Mai ve Siyah’ta – Madam Bovary’de
B) Kırık Hayatlar’da – Salambo’da
C) Bir Ölünün Defteri’nde – Duygusal Eğitim’de
D) Aşk-ı Memnu’da – Üç hikaye’de
E) Nemide’de – Ermiş Antonius ve Şeytan’da

12.Edebiyatımızın kimi dönemleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2012 LYS)
A)1940’lı yıllardan itibaren Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, gerçekçiliğin bir uzantısı olarak köye ve köy insanına yöneliş başlar.
B) Fecr-i Atinin şiir alanındaki temsilcileri Tahsin Nahit, Mehmet Fuat, Faik Ali, Mehmet Behçet, Emin Bülent ve Ahmet Haşim’dir.
C)Sevetifunun Dönemi’nde sanatçılar biçim ve üslup kaygılarını bir yana bırakıp halka yönelme ve halkın sorunlarını anlatmaya yönelik bir edebiyat anlayışını benimsediler
D)Tanzimat Dönemi’nde sanatçıların yalın bir dile yönelmelerinin nedeni; sanatı,toplumu eğiten,bilgilendiren ve aydınlatan bir araç olarak görmeleridir
E)Milli Mücadele Dönemi’ndeki Türk edebiyatı gerçekte Milli Edebiyat Dönemi’ndeki yönelimlerin bir uzantısı sayılabilir

13. Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiirlerinden edindikleriyle ve yeteneği sayesinde —-, Avrupai Türk şiirinin 1880’den sonra atılmış sağlam temelleri üzerinde modern bir yapı kurmayı başarabilmiştir. Şekildeki titizliği bakımından parnasyenlere benzeyen şair, duyuş tarzı bakımından da şairliğin ilk safhasında, romantiklere bağlıdır. Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk defa değerlendiren, konuşma diline ait birçok ifade özelliklerini şiirde kullanan şair, üslubunun canlı ve özenli oluşuyla Avrupai Türk şiirinin temsilcisidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2013-LYS)
A) Süleyman Nazif
B) Tevfik Fikret
C) Ali Canip Yöntem
D) Şinasi
E) Hüseyin Suat Yalçın

14. I. Realizm ve natüralizm akımlarının etkisi altındadırlar.
II. Kendi kişiliklerini gizlerler.
III. Olaylar genellikle İstanbul’da geçer.
IV.Olay kahramanları genellikle seçkin kişilerdir.
V. Çevre tasvirleri, eseri süslemek için değil, kahramanların kişiliklerinin oluşumunu tamamlayabilmek için yapılmıştır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen dönem yazarlarından birine ait değildir? (2013-LYS)
A) Hayal İçinde
B) Pandomima
C) Kırık Hayatlar
D) Ferdi ve Şürekâsı
E)Genç Kız Kalbi

15. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden birisi değildir?
A)Şiirin konusu genişletilerek hemen hemen her şey şiirde işlenmiştir.
B)Fransız şiirinden alınan sone, terzarima gibi nazım şekilleri denenmiştir.
C)Aşk teması daha çok romantik bir atmosfer içinde ele alınmıştır.
D)Hayal ve hakikat çalışması çokça işlenmiştir.
E)Metafizik ve sosyal konulara geniş yer verilmiştir.

16. Devrin siyasi koşulları gereği içe kapanma, maraziliğe varan bir melankoli ve kişisellik bu grubun olumsuz özellikleri gibi görülse de estetik değerlerde derinleşme ve gelişme daha belirgindir. Yeni bir edebî dilin oluşmasını ve gelişmesini sağlamışlardır ama bir önceki nesil tarafından sadeleştirilmeye çalışılan yazı dilini yeniden ağırlaştırdıkları için eleştirilmişlerdir. Gerek şiirde gerekse nesirde ahenkli kelimelere, Arapça ve Farsça tamlamalara, eski sözlüklerde bulunan fakat Arapça ve Farsçada dahi artık kullanılmayan bazı sözcüklere şiirlerinde yer vermişlerdir.
B u parçada sözü edilen edebî topluluk veya dönem aşağıdakilerden hangisidir?(2016-LYS)
A)Yedi Meşale
B)Tanzimat
C)Millî Edebiyat
D)Servetifünun
E)Garip

17. Türk edebiyatında realizmin en önemli temsilcisi olan yazar, önemli roman ve öykülere imza atmıştır. Roman ve öyküleri edebiyatımızdaki Batı tarzı ilk başarılı örnekler olarak kabul edilir. Dilde sadeleşme akımının etkisiyle sonradan eserlerini kendisi sadeleştirme yoluna gitmiştir.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Namık Kemal
B)Halit Ziya Uşaklıgil
C)Ahmet Mithat Efendi
D)Mehmet Rauf
E)Hüseyin Rahmi Gürpınar

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A)Tâmat
B)Rubab-ı Şikeste
C)Şermin
D)Göl Saatleri
E)Yağmurdan Doluya

19. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A)Sone, terzarima gibi Batı edebiyatından alınan nazım şekilleri kullanılmıştır.
B)Kafiyenin kulak için olduğu ilkesi benimsenmiştir.
C)Ağırlıklı olarak bireysel temalara ele alınmıştır.
D)Arapça ve Farsça tamlamaların yer aldığı ağır bir dil kullanılmıştır.
E)Romantizm ve natüralizmin etkisinde kalınmıştır.

20. Aşağıdaki eserlerden hangisi karşısında verilen yazara ait değildir?
A)Saray ve Ötesi – Halit Ziya Uşaklıgil
B)Şermin – Tevfik Fikret
C)Piyale – Cenap Şahabettin
D)Genç Kız Kalbi – Mehmet Rauf
E)Ferdi ve Şürekası – Halit Ziya Uşaklıgil

Cevaplar:
1.D, 2.C, 3.B, 4.B, 5.A, 6.E, 7.B, 8.C, 9.A, 10.A, 11.A, 12.C, 13.B, 14.B, 15.E, 16.D, 17.B, 18.E, 19.E, 20.C

Servet-i Fünun Edebiyatı Test 2’yi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

servet-i-funun-edebiyati-test-2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap