Testler

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 6

Bu testteki sorular Servet-i Fünun şiirinde kullanılan nazım şekilleri, Hüseyin Siret Özsever, İsmail Safa ile ilgilidir.

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 6

1.Edebiyatı Cedide topluluğu içinde Tevfik Fikret’in etkisi altında kalarak yazdığı şiirlerde nazım tekniğine ve dile önem verdi. Bu topluluk içinde duygusal yönü ve lirizmi en belirgin şair oldu. Ona göre şiir, duygu ve hayal demektir. Hislerinde sürekli bir hüzün ve elem sezilir. Özellikle aşk, kadın, aile, özlem, gurbet ve tabiat konularını ele aldı. Bazı şiirlerinde Ömer Salih mahlasını kullandı. Son şiirlerinde hece ölçüsünü denedi, dilde sadeliği benimsedi. Yapıtları arasında Leyal-i Girizan, Bağbozumu ve Kıvılcımlı Kül sayılabilir.
Yukarıdaki parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
A) Ahmet Reşit Rey
B) Ali Ekrem Bolayır
C) Süleyman Nazif
D) Hüseyin Siret Özsever
E) Hüseyin Suat

2. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların Batıdan alarak kullandıkları nazım şekillerinden biridir?
A) Şarkı
B) Gazel
C) Sone
D) Tuyuğ
E) Mesnevi

3. Ey kulûbun sürûd-ı şeydâsı,
Ey kebûterlerin neşîdeleri,
O baharın bu işte ferdâsı:
Kapladı bir derin sükûta yeri
                               Karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar
Bu dizelerden hareketle Servet-i Fünun şiir anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aşk ve kadın temasının çokça işlendiği
B) Anlaşılması zor bir dil kullanıldığı
C) Ünlemlere yer verildiği
D) Serbest müstezat nazım biçiminin geliştirildiği
E) Farklı türden sözcüklerle kafiye yapıldığı

4. II. Abdülhamit’in baskısına cephe alan aydınlardandır. O günlerde yazdığı “Ey Halk Uyan” adlı şiirleri büyük ilgi, bir o kadar da tepki uyandırdı. Diğer arkadaşları gibi o da, devlet yönetimi tarafından devamlı gözaltında tutuldu. Romantizm akımından etkilenen sanatçı, duygusal yönü güçlü şiirler yazdı. Şiirde ölçü, kafiye gibi biçimsel kurallara bağlı kaldı. Şiirleri hem eski hem de yeni taraftarlarınca sevildi. Bunda, eski-yeni tartışmasına girmemesinin de payı vardır. Şiirleri biçimsel açıdan eskinin, anlayışça ise yeninin özelliklerini gösterir.
Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisi hakkında bilgi verilmiştir?
A) Cenap Şahabettin
B) İsmail Safa
C) Süleyman Nazif
D) Süleyman Nesip
E) Hüseyin Suat

5. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Beyit yerine bentlerin öne çıkarılması
B) Şiire konuyla ilgili bir ad verilmesi
C) Şiirde şairin mahlasının bulunmaması
D) Fransız edebiyatından alınan nazım şekillerinin kullanılması
E) Anlamın dizede tamamlanması

6. . . . , iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan 14 dizelik bir nazım şeklidir. Batı edebiyatında kullanılan bu tür, Servet-i Fünuncular tarafından Türk edebiyatına sokulmuştur. Genellikle dörtlükleri çapraz kafiye ile yazılır. Her türlü konu işlenebilir. Son dize duygu yönünden en baskın dizedir. Devrik cümleler kullanılır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sone
B) Triyole
C) Balat
D) Terzarima
E) Serbest müstezat

7. Yüksüğün ince şeklini yazmak
Bana pek güç gelir kadınlardan
Sorunuz belki bir güzel parmak
Onu tersim için bulur imkan

Bunu bir çekmenin içinde gören
Muteber bir refik-i hane sanır;
Kadrini pek bilirler elde iken,
Düştüğü anda mutlaka alınır.

O da layık nezaketin eline:
Tenine saplanır iken iğne,
Yine pek çok sever iş işlemeyi;

Bin letafetle çırpınır her an
Sanki bir nahl-i nev-hayata konan
Küçücük bir kuşun küçük yüreği!

Yukarıdaki şiirin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terzarima
B) Triyole
C) Balat
D) Sone
E) Serbest Müstezat

8.(I) Edebiyatı Cedideciler, Tanzimat edebiyatında biçim ve öz bakımından başlayan Batılılaşmayı geliştirdiler. (II) İlk şiirlerinde Divan şiirinin nazım biçimlerinden yararlandılar. (III) Fransız şiirinden aldıkları sone, terzarima gibi şekilleri kullanmaya başladılar. (IV) Divan şiirinden müstezat nazım biçimini alıp değiştirerek serbest müstezadı geliştirdiler. (V) Ancak en başarılı eserlerini gazel, kaside gibi yerleşmiş nazım biçimleriyle verdiler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I       B) II        C) III        D)IV           E) V

9. Servet-i Fünun şiirinde serbest müstezadın kullanılması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmamıştır?
A) Beyitlerden oluşan şiirler yerine bentlerden oluşan şiirler ortaya çıkmıştır.
B) Şiirde parça güzelliği yerine bütün güzelliği benimsenmiştir.
C) Ölçüyü zorlayan yabancı kelimeler yerine Türkçe sözcükler tercih edilmiştir.
D) Divan edebiyatında kullanılan aruz kalıpları kırılmıştır.
E) Şiir, düz yazıya yaklaşmaya başlamıştır.

10. Hayat yolu ortasında kendimi
Karanlık bir orman içinde buldum.
Anladım yolumu kaybettiğimi.

Aklıma geldikçe hâlâ korktuğum
Bir yabani, bir haşin, büyük ormanı
Anlatırken ble ürperiyorum.

Ölümden daha korkunç buldum onu,
Ama başka iyi şeyler de vardı,
Söyleyim onların ne olduğunu.

Yukarıdaki şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Triyole
B) Terzarima
C) Gazel
D) Balat
E) Serbest müstezat

11. (I) Servet-i Fünuncular şiirde biçim mükemmelliğine büyük önem vermişlerdir. (II) Sanat için sanat görüşüyle, şiiri ideolojik bir anlatım yolu olmaktan çıkarmışlardır. (III) İlk kez, Batıdan alınan sone, terzarima gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır. (IV) Hece ölçüsünü şiirin vazgeçilmez bir ahenk unsuru olarak görmüşler, çoğu kez bu vezni Halk şairlerinden daha iyi kullanmışlardır. (V) Serbest müstezat nazım şeklini geliştirmişlerdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)I        B)II        C)III           D)IV       E)V

12. Yüzünde hasta-i sevda gibi melalet var,
      Nedir bu hâl-i perişanın ey hilal-seher?

     Sabah-ı feyz-i baharide mübtesem ezhar
     Çemen çemen mütemevvic nesim-i anber-bâr:
     Niçin? Ben anlamadım kimden etsem istifsâr
     Yüzünde hasta-i sevdâ gibi melâlat var!

     Dem-i seherde yanında şu parlayan ahfer
     Hazan içinde solan bir çiçek gibi dil-ber
     Sürûr fec ile şâd iken bütün yerler,
     Nedir bu hâl-i perişanın ey hilâl-i seher?

Bu şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Triyole
B) Sone
C) Terzarima
D) Balat
E) Serbest müstezat

1.D, 2.C, 3.A, 4.B, 5.E, 6.A, 7.D, 8.E, 9.C, 10.B, 11.D, 12.A

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 6‘ı indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap