Testler

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 8

Servet-i Fünun hikayeciliği, Tanzimat ve Servet-i Fünun hikayeciliğinin karşılaştırılması üzerine hazırlanmış bir testtir.

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 8

1.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Mehmet Rauf’un hikayeleri bir arada verilmiştir?
A) Son Emel-Aşıkane-Gözlerin Aşkı
B) Solgun Demet-İhtiyar Dost-Kadın Pençesi
C) İhtizar-İzmir Hikayeleri-Sepette Bulunmuş
D) Heyhat-Hepsinden Acı-Kadın İsterse
E) Bir Şi’r-i Hayal-Solgun Demet-Son Emel

2. Aşağıdakilerden hangisi öykünün temel ögelerinden değildir?
A) Kişi
B) Olay
C) Zaman
D) Yer
E) Anlatıcı bakış açısı

3. Edebiyat-ı Cedide hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Teknik bakımdan Tanzimat’taki eksiklikler giderilmiştir.
B) Betimlemelere ağırlık verilmiştir.
C) Yazarlar, kişiliklerini gizlemiştir.
D) Daha çok toplumsal konulara ağırlık verilmiştir.
E) Hayal kırıklığı, melankoli, karamsarlık hakimdir.

4. (I) Batılı anlamda hikaye türü, yazınımıza Tanzimat’la girer. (II) Emin Nihat’ın Müsameratnamesi, Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayat, Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler gibi eserleriyle bu tür edebiyatımıza yerleşir. (III) Servet-i Fünun döneminde hikaye türünün zengin örnekleri verilir. (IV) Bu dönem öykülerinde siyasi olaylardan uzak durulmuştur. (V) Halit Ziya Uşaklıgil, bu dönemde tekniği sağlam durum öyküleri yazmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)I.       B) II.        C) III.         D) IV.         E) V.

5. Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisine Servet-i Fünun hikayesinde rastlanmaz?
A) Olayların akışı içinde rastlantısal ögelere sık sık yer verilir.
B) Konular daha çok, günlük yaşamdan alınır.
C) Süslü ve sanatlı anlatım kendisini hissettirir.
D) Kişiler psikolojik yönleriyle ele alınır.
E) Hayal kırıklığı, üzüntü ve başarısız aşklar gibi bireysel konular işlenir.

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi hikaye türünde değildir?
A) Pervane Gibi
B) Ali’nin Arabası
C) Nesl-i Ahir
D) Onu Beklerken
E) Niçin Aldatırlarmış

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat yazarları öykülerinde toplumsal temalara ağırlık vermiştir.
B) Servet-i Fünun’la hikaye, tümüyle Anadolu’ya açılmıştır.
C) Halit Ziya, Hikaye adlı çalışmasında hikaye türünün kuramsal yönü üzerinde durmuştur.
D) Tanzimat yazarları hikayelerinde tesadüflere çokça yer vermiştir.
E) Servet-i Fünun dönemi hikayeleri teknik olarak önceki dönemden güçlüdür.

8.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hikaye türünde eser vermemiştir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Mehmet Rauf
C) Samipaşazade Sezai
D) Namık Kemal
E) Hüseyin Cahit Yalçın

9. Aşağıdakilerden hangisi, Mehmet Rauf’un hikayelerinden biri değildir?
A) İhtizar
B) İhtiyar Dost
C) Menekşe
D) Pervane Gibi
E) Gözlerin Aşkı

10.  Servet-i Fünun öyküleriyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
A) Karakter tahlilleri ihmal edilir, mekan betimlemelerine önem verilmiştir.
B) Gerçek yaşamda görülen ya da görülmesi mümkün olay ve kişiler işlenmiştir.
C) Sanat için sanat anlayışına uygun öyküler yazılmıştır.
D) Devrin şartlarından dolayı bireysel temalara ağırlık verilmiştir.
E) Olayların örgüsü, işlenişi ve konuşmalar başarılı bir biçimde verilmiştir.

11. Servet-i Fünun hikayecileri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sosyal konulardan uzak durmaları
B) Hikayelerinin, yaşadıkları dönemden izler taşıdığı
C) Tasvir ve psikolojik tahlillere yer vermeleri
D) Gözleme ağırlı verdikleri
E) Eserlerinde, kişiliklerini gizlemedikleri

12. (I) Edebiyat-ı Cedide ile birlikte Türk hikayesi teknik yönden kuvvetlenmiştir. (II) Bu dönemde süs içi yazılan gereksiz betimlemelerden uzak durulmuştur. (III) Konu dışı bilgilerle olayın akışı kesilmemiştir. (IV) Yazarlar, kahramanları kendi adına konuşturmaktan ve yönlendirmekten kaçınmışlardır. (V) Daha çok, Fransız romantik sanatçıları örnek alınmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.           B) II.           C) III.           D) IV.          E) V.

13. …, hikayelerinin bir kısmında kendini ve Servet-i Fünun neslini temsil eden gençlerin karamsarlığını, hayattan ve toplumdan kaçarak tabiata ve hayali aşklara sığınmalarını anlatır. Bunlar Servet-i Fünun’un diğer hikaye ve şiirleri gibi, hayal-hakikat çatışmasının, psikolojik tahlillerin yer aldığı hikayelerdir. “Hayat-ı Hakikiye Sahneleri, Niçin Aldatırlarmış” adlı eserler sanatçının hikayelerinin toplandığı kitaplardır.
Bu parçanın başına, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Rauf
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Halit Ziya Uşaklıgil

14. Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide hikayeciliğinin karşılaştırmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat hikayelerinde sosyal konulara daha çok yer verilmiştir. Edebiyat-ı Cedide hikayelerinde ise bireysel konular işlenmiştir.
B) Tanzimat hikayelerinde olayın akışı kesilerek bilgi verilmiştir. Edebiyat-ı Cedide hikayelerinde ise bilgi verme amacı yoktur.
C) Edebiyat-ı Cedide hikayelerinde kullanılan dil, Tanzimat hikayelerine oranla daha süslü ve sanatlıdır.
D) Tanzimat hikayelerinde kişiler iç ve dış özellikleriyle ayrıntılı olarak işlenmiştir. Edebiyat-ı Cedide hikayelerinde kişiler tek boyutlu olarak ele alınmıştır.
E) Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide hikayelerinde konular daha çok, İstanbul’da geçmektedir.

15. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk öyküler
                                                      ı
Tanzimat döneminde yazıldı. İlk öykü yazarları,
                 II
Ahmet Mithat, Samipaşazade Sezai ve Nabizade Nazım‘dır.
                    III
Türk öykücülüğünü yetkinliğe kavuşturan yazar ise
Halit Ziya Uşaklıgil‘dir. Servet-i Fünun döneminin diğer
               IV
yazarları ise Hüseyin Rahmi, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın‘dır.
                                                     V
Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.        B) II.          C)III.         D) IV.          E) V.

CEVAPLAR:
1.A,2.E, 3.D, 4.E, 5.A, 6.C, 7.B, 8.D, 9.B, 10.A, 11.E, 12.E, 13.C, 14.D, 15.E

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 8

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap