Testler

Servet-i Fünun Edebiyatı Test 17

Servet-i Fünun döneminde anlatmaya bağlı edebi metinlerle ilgili sorulardan oluşan 16 soruluk testtir.

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TESTİ 17

1.Servet-i Fünun dönemi hikayesiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Teknik yönünden Tanzimat döneminden daha başarılı bir çizgi yakalanmıştır.
B) Aşk, hayal kırıklığı, üzüntü, hastalıklı duygulanmalar sık işlenen konular arasında yer alır.
C) Betimlemelere ve gözlemlere önem verilir.
D) Kullanılan dil, romana göre halka daha yakın bir özellik taşır.
E) Konu olarak İstanbul tümüyle terk edilir, Anadolu’da yaşanan olaylar anlatılır.

2. Halit Ziya Uşaklıgil’in hikayeleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Batı tekniğine uygun niteliktedir.
B) Realist akımın izlerini taşır.
C) Romanlarına göre halka yakın bir dil kullanmıştır.
D) Daha çok, millî ve manevi konuları anlatmıştır.
E) Hem iç hem dış gözlemden yararlanmıştır.

3. Batılı bir yazın türü olan hikayenin ilk örnekleri
edebiyatımızda Tanzimat döneminde verilir. Emin Nihat’ın
                                               I                                                II
Müsameretnamesi, Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayat’ı,
III
Sami Paşazade Sezai’nin Küçük Şeyler’i hikaye türünde ortaya
IV
konan ilk ürünler arasında yer alır. Hikaye türünün Batı
tekniğine uygun örnekleri daha sonra Servet-i Fünun döneminde
ortaya konur. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rafu ve Tevfik Fikret
                                                          V
başarılı hikayeleriyle dikkat çeker.
Yukarıdaki altı çizili bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C)III.      D)IV.      E)V.

4. Roman, hikaye, tiyatro, mensur şiir türlerinde kalem oynatan yazar, kahramanlarında kendi kişiliğini yansıtan bir tutum içindedir. Gözleme yeteri kadar önem vermeyen yazar, kahramanlarını olduğu gibi değil, görmek istediği gibi ortaya koyar. Döneminin sosyal ve siyasi olaylarıyla ilgilenmeyen yazar, yalnızca Halas romanında vatanseverlik temasını ele alır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleyman Nazif
B) Mehmet Rauf
C) Saffet Nezihi
D) Halit Ziya
E) Hüseyin Siret

5. Aşağıdaki yazar, eseri ve eserin türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Mehmet Rauf-Son Emel-hikaye
B) Saffet Nezihi-Zavallı Necdet-roman
C) Cenap Şahabettin-Hac Yolunda-deneme
D) Süleyman Nazif-Gizli Figanlar-şiir
E) Halit Ziya Uşaklıgil-Nemide-roman

6. Türk edebiyatında 1896’da yeni bir edebî dönem başlar. Bu dönemde Türk edebiyatı gerek zihniyet gerekse içerik ve teknik bakımlarından tümüyle Batı edebiyatını model alır. Özellikle roman ve hikayede Batı tekniğine uygun eserler verilir. Roman ve hikayelerde genellikle İstanbul’da geçen olaylar anlatılır. Kimi hikayelerde yer yer Anadolu da anlatılır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat
B) Fecr-i Ati
C) Milli Edebiyat
D) Yedi Meşaleciler
E) Edebiyat-ı Cedide

7. …, Servet-i Fünun edebiyatının en önemli hikayecisidir. Sanatçının hikayeleri, anlatım ve teknik özellikler bakımından romanlarıyla aynı çizgidedir. Çok kuvvetli iç ve dış gözlem yeteneği olan sanatçının hikayeleri romanlara kıyasla daha doğaldır. Hikayeleri üslup bakımından daha zengin, lirizmle iç içedir. Yazarın hikayelerindeki dili, romanlarından daha sadedir. Hikayelerinde halktan kişilere yer verir. Kimi hikayelerinde mekan olarak Anadolu da yerini almıştır. Mahalleye Mevkuf, Dilhoş Dadı, Raife Molla, Altın Nine, Keklik İsmail, Kar Yağarken, Ali’nin Arabası hikayelerinden bazılarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Şuayb
B) Mehmet Rauf
C) Hali Ziya Uşaklıgil
D) Süleyman Nazif
E) Hüseyin Cahit Yalçın

8. Edebiyat-ı Cedide topluluğu içinde yer almakla birlikte Namık Kemal’in etkisi altında kalan bir sanatçıdır. Eserlerini verirken Namık Kemal geleneğini sürdürür. Türk yurdunun çektiği sıkıntıları özellikle şiirlerinde dile getirir. Gizli Figanlar adlı eserinde bu türden şiirler vardır.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Hüseyin Suat Yalçın
B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ali Ekrem Bolayır
E) Süleyman Nazif

9. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) Hikaye ve romanlarında çoğunlukla hüsranla ve hayal kırıklığıyla biten aşk temasını yansıtmıştır. (Mehmet Rauf)
B) Yeni bir söz dizimini kullanan yazar, Fransız cümle yapısını Türkçeye uygulamayı başarır.(Halit Ziya Uşaklıgil)
C) Öteki Servet-i Fünuncular gibi şiirlerini aruzla yazmıştır, Cenk Türküsü adlı şiirinde ise heceyi denemiştir.(Süleyman Nazif)
D) Eleştiri ve makale alanında başarılı eserler vermesine rağmen hikaye ve romandan uzak durur. (Hüseyin Cahit Yalçın)
E) Hem Türk edebiyatı hem Fransız edebiyatı üzerine incelemeler yapar, ayrıca eleştirileriyle Servet-i Fünun edebiyatının eleştiri alanında önemli bir ismi olur. (Ahmet Şuayb)

10. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Saffet Nezihi-Kadın Kalbi
B) Mehmet Rauf-Karanfil ve Yasemen
C) Ali Ekrem Bolayır-Ordunun Defteri
D) Halit Ziya Uşaklıgil-Hayat-ı Muhayyel
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu-Gönül Hanım

11. I.Hikaye, roman, mensur şiir vb. türlerde eser veren sanatçı, çevirdiği Edebiyat ve Hukuk adlı makalenin Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmasıyla dergi kapatılır. (Hüseyin Cahit Yalçın)
II.Divan şiiri geleneğinden uzaklaşarak yenilikçi şiirler yazmış olmasına karşın aruz veznini kullanmayı sürdürmüştür. (Tevfik Fikret)
III.Türk edebiyatında ilk psikolojik romanı kaleme alan sanatçı, Siyah İnciler’de de mensur şiirlerini bir araya getirir. (Halit Ziya Uşaklıgil)
IV. Şiirlerinde konuşma dilinden uzak bir anlatım kullanan sanatçı “saat-i semen-fam, berf-i zerrin” gibi alışılmadık tamlamalara kullanmasıyla dikkat çeker. (Cenap Şahabettin)
V. Türk romanının önemli isimlerinden olan sanatçı Bir Yazın Tarihi, Hepsinden Acı, Kadın Pençesi gibi hikayeler yazmıştır. (Mehmet Rauf)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
C) II. ve III.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

12. Aşağıda verilen eserlerden hangisi, türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Son Yıldız
B) Kadın İsterse
C) Aşka Dair
D) Hayat-ı Muhayyel
E) Haristan ve Gülistan

13. Türk edebiyatında bir dergi etrafında toplanarak yazın yaşamlarını sürdüren ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçılar
B) Millî Edebiyatçılar
C) Servet-i Fünuncular
D) Beş Hececiler
E) Yedi Meşaleciler

14.Servet-i Fünun romanıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Realizm ve natüralizmin etkilerini taşır.
B) Bireysel konular yerine toplumsal konular üzerinde durulmuştur.
C) Kadın kahramanlar, erkek kahramanlar kadar önem kazanmıştır.
D) Konu dışı bilgilere yer verilmemiş, gereksiz ayrıntılara başvurulmamıştır.
E) Söz sanatlarıyla yüklü, ağır bir dil kullanılmıştır.

15. Mai ve Siyah, bir olay romanı değil, bir his romanıdır. Bu romanda yazar, kendi neslinin yaşadıklarını dile getirir.
Yukarıda sözü edilen roman aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından kaleme alınmıştır?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Rauf
C) Safvet Nezihi
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Halit Ziya Uşaklıgil

16. …, yazarlığa Servet-i Fünun döneminde başlamış, Meşrutiyetten sonra Türkçülük ülküsünü benimsemiştir. Gönül Hanım adlı romanında Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde Ruslara esir düşen bir askerin Türkistan’daki esir kampında Gönül adlı bir Tatar kızının rehberliğinde, eski Türk ülkelerini dolaşmasını ve ülkü birliği yaptığı bu kızla arasındaki sevdayı anlatır. Yazar, Türk tarih ve medeniyetinin eksikliği ve Türk birliği üzerinde durur. Türkçülük çalışmalarına katıldıktan sonra ortaya koyduğu eserlerinde millî kimlik ön plana çıkmış, dil sadeleşmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Şuayb
B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Siret Özsever
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.E, 4.B, 5.C, 6.E, 7.C, 8.E, 9.D, 10.D, 11.D, 12.A, 13.C, 14.B, 15.E, 16.E

servetifunun edebiyati test 17 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap