Testler

Şiir Türleri Test 3

ŞİİR TÜRLERİ TEST 3

1…. şiirler; aşk, ayrılık, hasret konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Tanzimat Dönemi’nde de bir saz adı olan “rebab”dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında …, …; halk edebiyatında …, …, tekke ve tasavvuf edebiyatında … bu tür şiirlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) lirik-koşma-semai-gazel-şarkı-şathiye
B) lirik-gazel-şarkı-koşma-semai-ilahi
C) epik-gazel-kaside-koşma-semai-ilahi
D) pastoral-gazel-şarkı-koşma-semai-nutuk
E) didaktik-gazel-türkü-koşma-semai-nefes

2. Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Şair, şiirde doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, duygularını bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır.

Parçada aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin açıklaması verilmiştir?
A) Lirik şiir
B) Epik şiir
C) Didaktik şiir

D) Pastoral şiir
E) Satirik şiir


3. Elvan çiçekleri takma başına

Kudret kalemini çekme başına
Beni ağlatırsan doyma yaşına
Ağla gözyaşını, sil melul melül
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Didaktik şiir
B) Satirik şiir
C) Lirik şiir

D) Epik şiir
E) Pastoral şiir

4. Herhangi bir konuda öğüt ve bilgi veren öğretici tarzdaki şiirlere … şiir; kişilerin ve toplumların hatalarını ve gülünç taraflarını ele alarak onları eleştiren şiirlere … şiir denir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Didaktik-epik
B) Didaktik-lirik
C) Epik-satirik

D) Didaktik-satirik
E) Pastoral-satirik

5. Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıra dağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir
Bu dizeler, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır?
A) Didaktik-lirik
B) Lirik-pastoral
C) Pastoral-epik
D) Lirik-epik
E) Epik-pastoral

6. Konuşmaz çoban söyleşmez kimseyle
Kavalıyla koklaşır, koyunlarıyla anlaşır
Mutludur, tek başına yaylalarda
Yalnızdır, yalnızlık kaderidir çobanın
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Pastoral şiir
B) Satirik şiir
C) Didaktik şiir

D) Epik şiir
E) Dramatik şiir


7. Dağlar taşlar bu hasretlik derdinde

Sabır, sebat etmez gönül yurdunda!
Akşam olur, tepelerin ardında,
Daha güneş batar batmaz ordayım…
Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Didaktik
B) Dramatik
C) Epik

D) Lirik
E) Satirik


8. Gönüller perişan teller eğri

Dayanmaz cevrine âşıkın bağrı
Yolunuz uğrarsa o yâre doğru
Üstüne kanadı gerin turnalar
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Satirik şiir
B) Epik şiir
C) Pastoral şiir

D) Didaktik şiir
E) Lirik şiir


9. Pir Sultan Abdal’ım, can göğe ağmaz

Hak’tan emrolmazsa ırahmet yağmaz
Şu ellerin taşı hiç bana değmez
İlle dostun gülü yâreler beni
Bu dörtlüğün biçim özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Uyak dizilişi “aaab” şeklindeki düz uyaktır.
C) 6+5’li kalıpla yazılmıştır.
D) Zengin uyak kullanılmıştır.
E) Dize sonlarındaki “-maz/-mez”eki rediftir.

10. Benim bu gidişe aklım ermiyor

Fukara hâlini kimse sormuyor
Padişah sikkesi selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim
Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler taşımaktadır?
A) Pastoral şiir
B) Didaktik şiir
C) Epik şiir

D) Satirik şiir
E) Lirik şiir

11. Mecliste ârif ol, kelâmı dinle
El iki söylerse, sen birin söyle
Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Pastoral şiir B) Lirik şiir C) Satirik şiir
D) Epik şiir E) Didaktik şiir

12. Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla,
Çoban hicranlarını basar bağrına yayla,
-Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al,
Diye haykırır kaval.
Bu parça aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Lirik şiir
B) Epik şiir
C) Pastoral şiir

D) Didaktik şiir
E) Satirik şiir

13. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa
Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz!
Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?
A) Satirik şiir
B) Epik şiir
C) Pastoral şiir

D) Didaktik şiir
E) Dramatik şiir

14. Bahçelerde gül gerek
Güllere bülbül gerek
Senin gibi güzele
Bencileyin kul gerek
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Uyak düzeni aaba biçimindedir.

C) Zengin kafiye vardır.
D) Redif kullanılmıştır.

E) Asıl söylenmek istenen, son iki dizede söylenmiştir.

15. Hangi hissin parmağı dokundu ki, derine,

Düştü bir gizli alev salkımı içerine?
Hangi kâbus bastı ki seni uykularında,
Birdenbire cehennem kaynadı sularında?
Bu dörtlüğün kafiye düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sarma kafiye
B) Mesnevi tipi kafiye
C) Gazel tipi kafiye

D) Çaprak kafiye
E) Zengin kafiye

16. Bir dörtlükten hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılması kesin değildir?
A) Yazıldığı dönem
B) Nazım birimi
C) Ölçü

D) Uyak ve redifler
E) Uyak düzeni


17. Bahar biter yaz gelir

Hayat biter az gelir
Dosttan bize haz gelir
Düşmanlardan saz gelir
Yukarıdaki dörtlükten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Yarım kafiye kullanılmıştır.

C) 4+3 uyaklıdır.
D) 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

E) Düz uyak örgüsüyle yazılmıştır.

18.Atıldı bir Mehmetçik büyü bozuldu

Bir düşman süngüsüne göğsünden
Bu şehadetle kayalar yarıldı sanki
Dipçik gürültüsünden…
Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Lirik şiir
B) Epik şiir
C) Pastoral şiir

D) Satirik şiir
E) Didaktik şiir

19. Üryan geldim gene üryan giderim
Ölmemeye elde fermanım mı var
Azrail gelmiş de can talep eder
Benim can vermeye dermanım mı var
Karacaoğlan
Bu dizelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Konuşma diliyle söylenmiştir.
B) Dini konular işlenmiştir.

C) Mahlas kullanılmıştır.
D) Semai nazım biçimiyle söylenmiştir.

E) Redif kullanılmamıştır.

20. A benim bahtiyarım

Gönülde tahtı yârim
Yüzünde göz izi var
Sana kim baktı yârim
Bu dizelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yedili hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B) Kafiye örgüsü aaxa biçimindedir.
C) Asıl anlatılmak istenen son iki dizede söylenmiştir.
D) Sözlü edebiyat geleneğinde oluşturulmuştur.
E) Söyleyeni bellidir.

21. Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne figandır
Adı Yemen’dir gülü çemendir

Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep nedendir
Bu dizelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B) Halk edebiyatı geleneğinde oluşturulmuştur.
C) Ahengi sağlamak için uyak ve rediften yararlanılmıştır.
D) Ulama vardır.
E) Söyleyeni bellidir.

22. Türk pirleri eydür kurtarın bizi

Biz de dedik Allah kurtarır sizi
Ölenimiz şehit öldüren gazi
Gün bugünkü gündür (v)ururum demiş

Kul Mustafa’m daim söyler özünden
Gaziler de cenk eylemiş yolundan
Koyuverin Türk’ü bilek demrinden
Boyuna küffarı vururum demiş
                           Kayıkçı Kul Mustafa
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yiğitlik konusu işlenmiştir.
B) Halkın konuşma diliyle oluşturulmuştur.
C) Divan edebiyatının etkileri görülmektedir.
D) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Ahengi sağlamak için ulamadan yararlanılmıştır.

23.
Telli turnam sökün gelir
İnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yâr oturmuş yele karşı
Bu dizelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düz uyak düzeniyle oluşturulmuştur.
B) Halk edebiyatı geleneğinde oluşturulmuştur.
C) Ulama vardır.
D) Rediften yararlanılmıştır.
E) Söyleyeni bellidir.

24. Bübüle gül yarar deveye diken
Çiledir aşıkın boynunu büken
Tarlasına haram tohumu eken
Helal mahsulünü biçer mi bilmem

Kimi mevtasına kefen biçmiyor
Kimi helal rızık yiyip içmiyor
Yavrusundan köpek bile geçmiyor
Hak Seyrani’sinden geçer mi bilmem
Bu dizelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yarım uyak vardır.
B) Toplumsal yergi söz konusudur.
C) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
D) Rediften yararlanılmıştır.
E) Söyleyeni bellidir.

CEVAPLAR: 1.B,2.D, 3.C, 4.D, 5.D, 6.A, 7.D, 8.E, 9.D, 10.D, 11.E, 12.C, 13.B, 14.C, 15.B, 16.A, 17.B, 18.B, 19.A, 20.E, 21.E, 22.C, 23.E, 24.C

siir turleri test 3 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap