Testler

Şiirde Tema Test 1

ŞİİRDE TEMA TEST 1

Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;

Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum.
Kalbimde vardı “Byron”u bedbaht eden melâl
Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl…
Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını,
Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını,
Her yaz, şimâle doğru asırlarca bir koşu…
Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu…
Mağlûpken ordu, yaslı dururken bütün vatan,
Rü’yâma girdi her gece bir fâtihâne zan.
1. Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karamsarlık
B) Korku
C) Heyecan

D) Sevgi
E) Özlem


2. Temayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir şiiri meydana getiren her dörtlüğün kendine özgü bir teması vardır.
B) Tema ile yapı birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturur.
C) Şiirdeki dörtlükler bir tema etrafında birleşir.
D) Bir şiirdeki nazım birimleri temayı somut hâle getirir.
E) Dönemlere göre şiirlerde işlenen temalarda farklılıklar olur.

3. Gözlerimde parıltısı bakır bir taşın

Kulaklarım komşuların ayak sesinde
Varsın yine bir yudum su veren olmasın
Baş ucumda biri bana “su yok” desin de
Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnızlık
B) Korku
C) Merak

D) Özlem
E) Gurbet acısı


4. Aşkın aldı benden beni

Bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni
Bu dörtlükte ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Korku
B) İlahi aşk
C) Fanilik

D) Fedakârlık
E) Gelecek endişesi


5. Elvan çiçeklerden sokma başına,

Kudret kalemini çekme kaşına,
Beni unutursan doyma yaşına,
Gez benim aşkımla yar, melil melil.

Köroğlu düşer mi yine şanından
Ayırır çoğunu er meydanından
Kır at köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır
Yukarıdaki dörtlüklerden birincisi Karacaoğlan’â, ikincisi Köroğlu’na aittir.
Buna göre dörtlüklerin temasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Her iki dörtlükte de ağır basan duygu sevgidir.
B) Birinci dörtlükte aşk, ikinci dörtlükte endişe duygusu ağır basmaktadır.
C) Dörtlüklerin her ikisinde de kahramanlık duygusu ağır basmaktadır.
D) Birinci dörtlükte aşk, ikinci dörtlükte kahramanlık duygusu ağır basmaktadır.
E) Birinci dörtlükte sevinç, ikinci dörtlükte yiğitlik teması ağır basmaktadır.

6. …, öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş, tem, ana konudur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ölçü
B) Nazım birimi
C) Tema
D) Uyak düzeni
E) Ahenk

7.
Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam,
Açsam göğün mavi kapılarını.
Bir samanyolundan geçip dolaşsam
Yıldızların altın yapılarını!

Dolansa boynuma ışıktan kollar,
Açsa esrarını gök perde perde:
Kayıp sesleri duysam yeniden,
Kaybolan yüzleri görsem göklerde!…

Bu şiirdeki nazım birimleri hangi tema etrafında birleşmiştir?
A) Heyecan
B) Umut
C) Merak
D) Çaresizlik
E) Yaşama sevinci

8.
Doğuda kırmızı, batıda turunç,
Yanık bir yörüğü andıran bu tunç,
Şu renk âleminde ne yok ki bizden,
Mavi: Marmara’dan, mor: Akdeniz’den!

Yeşil bir köşedir bana Bursa’dan,
Kara: Erciyes’in yarları gibi,
Sarıda güzü var Uzunyayla’nın
Beyaz: Erzurum’un karları gibi
Bu şiirde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıla hasreti
B) Kıskançlık
C) Yaşama sevinci
D) Bahara özlem
E) Memleket sevgisi

9.
Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
Her yıl biraz daha benimsediğim.
Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi ağır basmaktadır?
A) Ayrılık acısı
B) Özlem
C) Kararsızlık
D) Ölüm korkusu
E) Sevgi

10.
Maraş’ın gölleri ördektir, kazdır

Yaylaları kıştır, ovası yazdır
Çemende laledir, içimde közdür
Yücel göklerim yücel, eğil dağ eğil
Benim bildiğim Maraş, bu Maraş değil

Maraş’ı dolaştım bir uçtan uca
Kimseler sormadı ahvalin nice
Ne gündüzüm gündüz, ne gecem gece
Toprağı mezardır, suları seldir
Dostları düşmandır, aşnası eldir

Maraş’ın üstünden aştı turnalar
Gönlüme bir ataş düştü turnalar
Ben mi şaştım, yol mu şaştı turnalar
Bu kara göklerde aylar dolunmaz
Bu yolun ucunda Maraş bulunmaz
Bu türkünün bentleri aşağıdaki temalardan hangisi etrafında birleşmiştir?
A) Sitem
B) Korku
C) Öfke

D) Yalnızlık
E) Üzüntü

11. Bir anda uzun yıllar aşar hâtıralarla;
İnsan ona derler ki yaşar hâtıralarla,
Mâzideki kanlar, düşünüşler ve sadâlar
İnsan denilen fertleri birbirine bağlar!
Mâziyi unutsak bile mâzi kökümüzdür,
En tatlı gülen yüz bize mâzideki yüzdür.
Geçmişte yatar şanlı zaferler, nice haklar!
Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üzüntü
B) Geçmişe özlem

C) Gurbet acısı
D) Yaşama sevinci

E) Vatan özlemi

12. Çukurova bayramlığın giyerken,
Çıplaklığın üzerinden soyarken,
Şubat ayı kış yelini kovarken,
Cennet dense sana yakışır dağlar.

Ağacımız yapraklarla donanır,
Taşlarımız bir birliğe inanır,
Hep çiçekler bağrımızda gönenir,
Pınarınız çağlar, akışır dağlar.

Karac’oğlan, size bakar sevinir,
Sevinirken kalbi yanar, köyünür.
Kımıldanır hep dertlerim, devinir,
Yas ile sevincim yıkışır dağlar.
Bu şiirde birimlerin ve anlamın kesişim noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevgiliye duyulan hasret
B) Ayrılık acısı
C) Dünya sevgisi
D) Yurt güzelliklerine duyulan sevgi
E) Ölüm korkusu

13.Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Bu şiirde hangi edebî dönemin temasına özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Servetifünun
B) Divan edebiyatı
C) Tanzimat edebiyatı
D) Fecriati
E) Yedi Meşaleciler

14.
Bir garip kuş ötüyor karşı kavak dalında
Ayın altın kafesi içinde yanık yanık
Ve sesinden kederle ürperiyor ortalık.

Elmalar dallarını uzatıyorlar suya
Suda yanan yakuttan elmalara bakarak
Ve yeşil bahçelerde durgunlaşıyor ırmak.

Dalların uçlarına diziliyor yıldızlar
Saçlarda pırıldayan kıymetli taşlar gibi
Ve yüzüyor sularda kızıl haşhaşlar gibi…

Bir avuç su içinde seyret sonsuz gökleri,
Açıl ruhum, mesafe geniş, zaman gecedir,
Gece bir masal dolu, rüya dolu bahçeler.

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gece sevgisi
B) Çaresizlik
C) Vatan sevgisi
D) Vatan hasreti
E) Doğaya özlem

15.
Bir bademin altına, yorgun, oturmak biraz,
Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı.
Artık bütün renklerden, artık uzaklaşmalı:
Beyaz işte, aylardır gözümde tüten beyaz.

Bu dörtlükte ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimsesizlik
B) Ümitsizlik
C) Sitem
D) Endişe
E) Bahar sevgisi

16.
Dünya dümdüz olmalı görmeli benim gibi
Herkes taşıp dolmalı, görmeli benim gibi
Ufkumda mavi mavi gök, gök sema durmalı
Samsun’dan, Ankara’dan bana güneş vurmalı

Bu dörtlükte hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öfke
B) Özlem
C) Yalnızlık
D) Yiğitlik
E) Pişmanlık

CEVAPLAR: 1.E, 2.A, 3.A, 4.B, 5.D, 6.C, 7.C, 8.E, 9.D, 10.E, 11.B, 12.D, 13.C, 14.A, 15.E, 16.B

siirde tema test 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap