Testler

Sözcükte Anlam Test 8

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 8

1. Burası, Karadeniz kıyısında bir koyda
I
kurulmuş, üç yüz nüfuslu
 şirin bir köy.
Denizi ve kumu harika. Fotoğrafla yakından

ilgilenen arkadaşlar buranın pembe kayalarında
II
güneşin batışını
longozdaki nilüfer
III
çiçeklerinin en güzel pozlarını çekebilirler.

                                              IV
Akşam otelde saz ve kemençe eğlencemiz var. 
                                          V
Farklı ama müzik  enstrümanı çalan arkadaşlar 
                                         VI
bunları da getirebilir. Kısa bir horon
gösterisi etkinliğinden sonra yarışma da yapacağız.

                        VII
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangileri terim anlamıyla kullanılmamıştır?
A) I. ve III.             B) II. ve VII.                     C) III. ve VI.                               D) IV. ve VI.          E) V. ve VII.

2.Kış aylarında bütün kayaklar kayak merkezinin yolunu tutar. Kayak sporunun tadının çıkarılacağı mevsim gelmiştir. Hele bol da kar yağmışsa herkesin neşesi yerindedir artık. Rüzgârın çıkardığı musiki ağaçkakanların seslerine karışır. Ormanın bu şiirsel manzarası, fırça ustalarının tuvaline eşsiz malzemeler sunar.
Bu parçada numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I.sözcükte, ad aktarması vardır.

B) II.söz, bir deyimdir.
C) III.sözcük, soyut bir isimdir.
D) IV. kelime, bir terimdir.
E) V.söz, bir dolaylamadır.

3. Yazarın, diğer eserlerinde olduğu gibi bu kitabında da … dikkat çeker, bu durum … kaynaklanıyor.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilemez?
A) dil yanlışları-özensiz bir yazar olmasından

B) ulusal temalar-yerel kaynaklara yakın olmasından
C) yoğun anlatım-az sözle çok şey anlatma
D) güncel yaşam-evrensel düşüncelere önem vermesinden
E) yalın bir dil-herkese hitap etmek istemesinden

4. Gerçeklerden yola çıkmayan bir eser, yanıltıcı olmaktan kurtulamaz. Fakat yazar gerçeklerden yola çıkmayı, hayata sadece ayna tutmak olarak anlamamalıdır. Yazınsal yapıt, mermer bir blokun usta bir elde heykele dönüşmesine benzemelidir.
Bu parçada altı çizili bölümle, yapıtlarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşananların süslü bir söyleyişle yansıtılması

B) Sıradan bir konunun özgün bir anlatımla işlenmesi
C) Gereksiz ayrıntılardan arındırılarak oluşturulması
D) Yaşamın sanat süzgecinden geçirilerek sunulması
E) Anlatılanların okurda, gerçekmiş hissi uyandırması

5. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangisinde onaylatma anlamı vardır?
A) Benim burada olduğumu sana kim söyledi?

B) Bu konuda ısrarlı davranan sen değil miydin?
C) Yazarın son çıkan kitabını nerede bulabiliriz?
D) Vitrindeki oyuncaklardan hangisini beğendiniz?
E) Akşam yemeğinde misafirlere ne ikram ettiniz?

6. Okurun gönlüne uzanacak, yüzyıllarca unutulmayacak nitelikli eserler kolay kolay yazılmıyor günümüzde. Sanatçılar hemen üne kavuşma, çalışmadan zengin olma peşinde koşunca da önemli eserler ortaya çıkmıyor. Sanatta yetkinlik, üstün bir çalışma ve kabiliyet de ancak kişilik kumaşında gerçek sanata elverişli desenler bulunan kalemlerde görülebilir.
Bu parçada “kişilik kumaşında gerçek sanata elverişli desenler bulunmak” sözüyle, sanatçılarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatta yeniliklere açık olmak

B) Yazınsal niteliklerden ödün vermemek
C) Üstün sanat yapıtları yazabilecek bir ortam oluşturmak
D) Sanata ve dünyaya sanatçı gözüyle bakabilmek
E) Usta sanatçılara özgü yeteneğe ve çabaya sahip olmak

7. Habercilikte özellikle televizyon haberciliğinde ne yazık ki dün ve yarın yoktur, hep bugün vardır. Bu yüzden kimi zaman haber peşinde koştururken hayata not düşmek de istedim. İşte, elinizdeki kitap, böyle bir amacı gerçekleştirmek için ortaya çıktı.
Bu parçadaki altı çizili sözle, anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşananları bütün çıplaklığıyla ortaya koymak

B) Kimsenin unutamayacağı olayları haberleştirmek
C) Bir olayı haberleştirirken işe duyguları da katmak
D) Haberleri eğlenceli bir tarzda sunmaya çalışmak
E) Yapılan haberlerle ilgili kalıcı bir şeyler bırakmaya çalışmak

8. Bazı sanatçılarımızın isimleri, eser ortaya koydukları türlerle özdeşleşmiştir. Öyle ki o yazınsal tür anıldığında sadece onların adı akla gelir. Bu sanatçılar âdeta, kendi semalarının tek yıldızı olarak parlamaktadırlar.
Bu parçada “kendi semalarının tek yıldızı olarak parlamak” sözüyle, sözü edile sanatçılarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatsal bir kaygı taşımadan eser oluşturdukları

B) Hiç kimsenin anlatmadığı konuları dile getirdikleri
C) Ortaya koydukları yazınsal türlerin en önemli ustası oldukları
D) Yazın dünyasında çok kısa sürede ünlendikleri
E) Yaşadıkları dönemdeki birçok sanatçıya düşünceleriyle yön verdikleri

9. Yapıtlarında aynı konuları ele alan bu romancımızı neden bu kadar beğendiğimi soruyorlar bana. Bu kişilere şöyle diyorum: Onun yapıtları, bir serüveni anlattığı için değil, yazarın anlatımının serüveni olduğu için hoşuma gidiyor.
Bu parçada altı çizili sözle, sözü edilen yazarın yapıtlarıyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazarın üslubundaki değişimleri ortaya koyduğu

B) Sözcüklerin günlük anlamları dışında kullanıldığı
C) Yazarının dili kullanma gücünü yansıttığı
D) Macera romanlarına uygun bir dil kullanıldığı
E) Yaşananların olduğundan farklı dile getirildiği

10. Her alanda ihtiyaç duyulan … personel seçimi ve alımı, kuruluşun stratejik amaçları ve beklentilerine ulaşabilmesi için … bir konudur.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) uzman-güvenilir
B) nitelikli-çok önemli

C) aktif-dikkate değer
D) değerli-kritik

E) yetkin-özel

11. Özellikle kapalı, soyut bir anlatımı tercih eden yazarların yapıtları, eleştirmenler sayesinde anlaşılır hale gelir. Böyle yazarların yapıtları bir yönüyle eksiktir. Çünkü okur, onu kendi yorum gücüyle anlayacak, tamamlayacaktır. O halde eleştirmenin bir işi de eserin karanlıkta kalmış kısımlarını gün ışığıyla buluşturmaktır.
Bu parçada geçen “eserin karanlıkta kalmış kısımlarını gün ışığıyla buluşturmak” sözüyle, eleştirmenlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değerlendirmelerinden tarafsız olmamak

B) Eleştirilerini gerekçeleriyle birlikte söylemek
C) Eleştirilerini yapıtla sınırlandırmak
D) Yapıtın olumsuz yönlerini öne çıkarmak
E) Yapıtın anlaşılması güç bölümlerini okurun anlamasını sağlamak

 12. Bir şairin, şiirine yeni boyutlar, yeni tatlar kazandırması, çarpıcı konularla okurun kalbinde yer etmesi, çevresinde her gün gördüğünün dışında bir dünyayı şiirine taşımasına bağlıdır. Çünkü yaşamla göbek bağını koparamayan şairin, okurları etkilemesi ve şaşırtması mümkün değildir.
Bu parçada “yaşamla göbek bağını koparmak” sözüyle, şairle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirde günlük konuşma dilini kullanmaması

B) Okurların beklentilerini dikkate almaması
C) Okurların duygu evrenine seslenmesi
D) Yaşamda rastlanmayacak konulara yer vermesi
E) Şiirin anlatım olanaklarını genişletmesi

13. Genç sanatçının yapıtları içerik yönünden oldukça zayıf. Çünkü o, ne anlatacağını düşünmeden kalemi eline almış. Onun yaptığı iş, bankada parası olmayan birinin çek imzalamasına benziyor.
Bu parçada geçen “bankada parası olmayan birinin çek imzalaması” sözüyle, sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birikimlerini okurlara olduğu gibi sunamadığı

B) Yeterli birikimden yoksun olan okurun, yapıtlarından tat alamadığı
C) Doyurucu bir içeriğe sahip olmayan yapıtlar verdiği
D) Yapıtlarının okurların yaşamlarını yansıtmaktan uzak olduğu
E) Yapıtlarının, konu yönüyle birbirine benzediği

Edebiyatsultani.com

14. Öyküye yıllarını vermiş bu yazarımız, yazın dünyasında karabataklar gibi bir görünüp bir kayboluyor. Son zamanlarda ise öykü yarışmalarında seçici kurullarda görev almasıyla gündeme geliyor. Bazen çeşitli dergilerde öyküleriyle karşılaşsak da daha çok, suyun dibinde kalmayı tercih ediyor.
Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak “suyun dibinde kalmayı yeğlemek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştirmenliğinin, öykücülüğünü gölgelediği

B) Öykülerinin okur tarafından beğenilmediği
C) Sanat dünyasında fazla görünmek istemediği
D) Öykülerini yoğun bir anlatımla yazdığı
E) Öykülerinde kapalı bir anlatımı tercih ettiği

15. Romancıların, yaşamı esere aktarma konusunda farklı tutumlar takındığını görüyoruz. Kimi, fotoğrafçı olmayı tercih ederken kimi de ressam olmayı önemsemiş ve öyle tanınmıştır.
Bu parçada altı çizili sözlerin yerine, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilirse parçanın anlamı değişmez?
A) hayalci olmayı-gerçekçi olmayı

B) ayrıntılı biçimde anlatmayı-ana hatlarıyla değinmeyi
C) yaşananları değiştirmeyi-yaşananları olduğu gibi vermeyi
D) olduğu gibi anlatmayı-kendinden bir şeyler katarak anlatmayı
E) teknolojiden yararlanmayı-doğallığı öne çıkarmayı

16. Kendine has, sadık bir okur kitlesine sahip polisiye romanlar, okura heyecan, merak ve … bir dünya sunarken usta yazarlar bile bu romanlardan … kıvraklığını öğrendiğini söyler.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) gizemli-bir konuyu ele almanın
B) gerilim dolu-anlatma sanatının
C) ilginin harmanlandığı-kısa sürede çabuk yazmanın
D) dedektiflerin cirit attığı-merak uyandırmanın
E) nesnelliğin öne çıktığı-konuşur gibi yazmanın

17. Bu şair, anlatmak istediğini, işlemeli ipek örtüler içinde gizlediği için, yaşadığı dönemde adından çokça söz ettirmiştir.
Bu cümlede altı çizili sözle, sözü edilen şairle ilgili olarak anlatılmak istenen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirlerini özgün bir söyleyişle oluşturma

B) İşlenmemiş konuları yoğun bir anlatımla verme
C) Söyleyişten çok içeriğe önem verme
D) Duygulu bir anlatımla okuru etkileme
E) Konuyu süslü ve kapalı bir anlatımla sunma

18.Uzun süredir yapıt vermeyen bu usta yazarın son kitabını aldım ve bir çırpıda okudum. Üzülerek söylemeliyim ki yapıtta birbirinin tekrarı olmaktan öteye gidemeyen sözlerle karşılaştım. Bu sözlerin yazarın anlatmaya çalıştıklarını gölgelediği kanaatindeyim. Ancak yazarın sözcük kalabalığı içinde sözsüz kalması, yapıtın, gereğinden fazla uzamasına neden olmuş. Oysa yazar, böyle hacimli bir eseri daha kısa yazabilirdi.
Bu parçadaki “sözcük kalabalığı içinde sözsüz kalmak” sözüyle, yapıtla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlatılanların belirli bir düşünsel planda dile getirilememesi

B) Söz yığınları içerisinde, söylenmek istenenin ortaya konamaması
C) Gündelik kullanımdan düşmüş sözcüklerle oluşturulması
D) Biçim ve içerik dengesinin kurulamaması
E) Gereksiz ayrıntılara yer verilerek tutarsızlığa düşülmesi

19. Genç şair, cümle yapısını değiştirerek dil bilgisi kurallarını bozuyor. Anlatımını zaman zaman şiirin olanaklarına yaklaştırarak kendi dilini kurmanın yollarını arıyor ne var ki geçmişin türkülerin söylemekten kendini kurtaramıyor.
Bu parçada altı çizili bölümlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Ulusal konuları işlemek-evrensel olmak

B) Kalıcılığı yakalamak-unutulup gitmek
C) Özgün olmaya çalışmak-öncekileri taklit etmek
D) Kişisel konuları yeğlemek-toplumsal konulara yönelmek
E) Yoğun bir anlatımı tercih etmek-sade ve anlaşılır bir dil kullanmak

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.D, 4.D, 5.B, 6.E, 7.E, 8.C, 9.A, 10.B, 11.E, 12.D, 13.C, 14.C, 15.D, 16.B, 17.E, 18.B, 19.C

sozcukte anlam test 8 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap