Testler

Tanzimat Edebiyatı Romanı Test 2

TANZİMAT EDEBİYATI ROMANI TEST 2

1. Servet-i Fünun dergisinin ilk yazarlarından olan sanatçı, konusunu Antalya köylerinden alan uzun hikâyesi Karabibik ve İstanbul’da bir Türk ailesinin romanı Zehra ile, gerçekçilik akımının ilk temsilcilerinden biri olmuştur. Zehra’da, eski İstanbul tulumbacılarının yaşayışları, tuluat tiyatrosu, Boğaziçi gece eğlenceleri ve Beyoğlu, gerçek çizgileriyle yer alır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci

B) Nabizade Nazım
C) Samipaşazade Sezai
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Abdülhak Hamit Tarhan

2. Edebiyatımızın ilk natüralist romanı sayılan …, yazarın tek romanıdır. Roman kişilerinin konuşmalarını, kendi dillerinin özelliklerini koruyarak veren yazar, konusunu işlerken araya girip kendi düşüncelerini belirtmekten kaçındığı için öykü tekniğine bağlı bir yapı kurmaya çalışır. Yazar, bu kitabında kıskanç bir kadının çevresindekileri nasıl mahvettiğini, ama sonunda kendi ölümüne de neden olduğunu romancılığımızda ilk kez görülen bir derinlik ve gerçekçilikle verir. Kitapta, kahramanın eşi Suphi’nin üç farklı kişilikteki kadınla; sağlıksız evlilik ve aşk ilişkileri anlatılır ve bu ilişkiler felaketle, ölümle sonuçlanır.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eylül

B) Karabibik
C) Zehra
D) İntibah
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

3. O, bir halk romancısıdır; halkın dili ve zihniyetiyle konuşmasını bilmiş, ilkokulu bitirme seviyesinde bir okuyucu çoğunluğuna hitap etmekte olduğunu da hiçbir zaman aklından çıkarmamıştır. Romanlarını hem ilgi çekici ve eğlendirici, hem de ders verici yapmak suretiyle, edebiyatı toplum hizmetinde kullanmıştır. Onun romanlarında her iyilik ödüllendirilir, her kötülük cezasını bulur. Her olaydan bir ibret dersi çıkarır. Asla bir hayalperest değildi, gerçek hayat adamıydı. Matbuat kadar ticareti, siyaseti de biliyordu. İstanbul’un her tabakadan ve her ırktan insanını iyi tanıyordu, bütün bu renkli yaşamaya, onun kuvvetli hafızası da katılınca çok zengin bir roman malzemesi ortaya çıkıyordu.
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Hasan Mellah

B) Dürdane Hanım
C) Hüseyin Fellah
D) Felatun Beyle Rakım Efendi
E) Araba Sevdası

4. Edebiyatımıza iki yüze yakın eser kazandırmıştır. İlk roman ve hikaye yazarlarımızdan olan sanatçı, bu iki tür arasında pek ayrılık gözetmemiştir. Aynı zamanda halk romancısıdır. Romanlarını ilgi çekici, ders verici ve eğlendirici özellikte olmasına dikkat etmiş, yer yer kendisini ortaya koyarak öğütler vermiştir. Romanlarında geçen olayları daha çok kendi zamanından seçmiştir. Bununla beraber tarihsel ve gelenekle ilgili romanları da vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemseddin Sami
B) Nabizade Nazım

C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Ahmet Mithat Efendi

E) Ahmet Vefik Paşa

5.Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin roman türünde eseri yoktur?
A) Namık Kemal
B) Ziya Paşa
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Samipaşazade Sezai
E) Nabizade Nazım

6. Eski geleneğin kimi kalıplarını sürdürmekle birlikte, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, yazınımızda Batılı yöntemle yazılmış roman türünün ilk örneğidir. On sekiz yaşındaki yetim Talat, bir yaşındayken öksüz kalan, babasını tanımayan bir kız olan Fitnat’a ilk görüşte âşık olur. Ancak kızı sokağa bile çıkarmayan tutucu bir adam olan babalığı Tütüncü Hacıbaba, aksi, dediğim dedik bir adamdır ve üvey kızına kendi ölçütlerine göre bir koca bulmak istemektedir. Bunun üzerine Talat Bey, kız kılığına girerek Fitnat’la arkadaş olur. Ancak hacıbaba, kızıyla evlenmek isteyen ve zengin bir adam olan Ali Bey’in önerisini kabul eder; ancak Ali Bey, Fitnat’ın babası yaşındadır.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Şinasi

B) Namık Kemal
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Şemseddin Sami
E) Ahmet Vefik Paşa

7. Hakikiyyun dediği realist ve natüralist anlatıma 19.yy.da bilimsel bir anlam kazanan gözlem fikrini katmış, olayları yansıtmayı seçmiştir. Bu tavrını, insani duygu ve zaafların –aşırı olduklarında- nasıl yıkıcılığa dönüştüklerini, bireye ve topluma verdikleri derin zararları gösterme yolunu seçtiği Zehra romanında da bulabiliriz. Kıskançlık psikolojisinin insan ruhunda açtığı yaraları, hırçın ve geçimsiz hâle dönüştürdüğü bireyin ruh durumunu, insandaki yıkıcılığın kökenlerini, bireye dönük basit psikolojik tahlillerle anlatmış Zehra romanında.
Bu parçada eserinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabizade Nazım

B) Ahmet Cevdet Paşa
C) Ahmet Vefik Paşa
D) Ebuzziya Tevfik
E) Şemseddin Sami

8. Ahmet Mithat Efendi, sadece Tanzimat döneminin değil, Türk edebiyatının en üretken yazarlarından biridir. En meşhur romanı olan…, birbirinden farklı iki anlayışın karşı karşıya getirildiği bir romandır. Aynı zamanda bu eser özellikle daha sonraları Tanzimat Devri romanında kendini yaygın bir şekilde gösteren alafranga tipin işlendiği ilk romandır. Bu olumsuz tipi temsil eden bir kahramanın karşısına isminin özelliklerini ve yazarın kendi hayatından izler taşıyan öteki kahraman çıkarılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İntibah

B) Sergüzeşt
C) Felatun Beyle Rakım Efendi
D) Avrupa’da Bir Cevelan
E) Dürdane Hanım

9. Aşağıdaki romanlardan hangisi Tanzimat döneminde yazılmamıştır?
A) İntibah
B) Felatun Beyle Rakım Efendi
C) Mürebbiye

D) Zehra
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

10. Romanın en önemli karakteri Mansur’dur. İdealist bir tip olan Mansur’un yaşadıkları yazarın yaşadıklarıyla büyük benzerlikler göstermektedir. Bu yönüyle eser otobiyografik roman sayılabilir. Yazar, kalkınmanın köyden başlaması gerektiğini söylemiştir.
Yukarıda tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müsameretname

B) Turfanda Mı Turfa Mı
C) Zavallı Çocuk
D) Macera-yı Aşk
E) Müşahedat

edebiyatsultani.com

11. * Eserde, iyi bir eğitim aldığı hâlde hayatın gerçekleri karşısında cahil ve tecrübesiz bir şekilde yetiştirilmiş Ali Bey’in kötü bir kadın olan Mehpeyker’e âşık olması işlenir.
* Adil Giray’ın İran ile Osmanlı arasında yapılan savaştan sonra esir düşüp orada Perihan, Şehriyar ve Cezmi ile olan ilişkilerini anlatır.
*Bihruz Bey’in Periveş’e olan aşkı anlatılır. Bihruz Bey, Batılılaşmayı yanlış anlamış bir züppedir.
* Esircilerin Kafkasya’dan getirdikleri Dilber ile zengin bir paşanın oğlu olan Celal’in aşkı bağlamında köle ticareti işlenir.
Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki romanlardan hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur?
A) Sergüzeşt

B) Cezmi
C) İntibah
D) Araba Sevdası
E) Henüz On Yedi Yaşında

12. Tanzimat Dönemi romanları ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Konular günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır.
B) Aile faciaları gibi acıklı olaylar da işlenmiştir.
C) Olayların akışında tesadüfler büyük bir yer tutar.
D) Olayların geçtiği yer Anadolu’dur.
E) Kahramanlar, ya çok iyi ya da çok kötüdür.

13. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Araba Sevdası-Ahmet Mithat Efendi
B) Zehra-Nabizade Nazım
C) Sergüzeşt-Şemsettin Sami
D) Hasan Mellah-Ahmet Vefik Paşa
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat-Namık Kemal

14. I.Konular günlük yaşamdan seçilmişti.
Birinci dönem Tanzimat sanatçıları realizm akımından etkilenmiştir.
III. Olayların mekanı genellikle İstanbul’dur.
IV. İkinci dönem Tanzimat sanatçılarında romantizm akımı ağır basar.
Tanzimat Edebiyatı romanlarıyla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II

B) II ve IV
C) I ve IV
D) I ve II
E) III ve IV

15. Tanzimat Edebiyatı romanlarından Sergüzeşt’te aşağıdaki akımlardan hangilerinin etkisi görülür?
A) Klasisizm-Romantizm
B) Romantizm-Realizm

C) Realizm-Natüralizm
D) Natüralizm-Klasisizm

E) Klasisizm-Realizm

16. (I) Roman, Tanzimat Dönemi’nin edebiyatımıza kazandırdığı önemli türlerden biridir. (II) Süsten, özentiden uzak, halkın bilgilenmesi amacıyla eserler yazılmıştır. (III) Türk edebiyatında roman hicviyelerle başlamıştır. (IV) Konusuyla, kişileriyle ilk Türk romanı Telemak’tır. (V) Edebi anlamdaki ilk roman ise İntibah’tır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde Tanzimat Dönemi romanı ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) I ve III

B) II ve V
C) III ve IV
D) I ve V
E) IV ve V

17. Tanzimat II. dönem romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Realizm ve natüralizm akımlarının etkileri görülür.
B) Batılı anlamda I.döneme göre daha başarılıdır.
C) Sanat kaygısı ön plana çıkmıştır.
D) Roman kişileri oluşturmada yani tip ve karakter oluşturmada başarılı olamamışlardır.
E) Süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

18. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarından biri değildir?
A) Esrâr-ı Cinâyât
B) Haydut Montari
C) Jön Türkler
D) Karnaval 
E) Ölüm Allâhın Emri

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ahmet Mithat Efendi’nin romanları ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Müşahedat adlı eseri romantik anlayışa sahip en önemli eseridir. İyimser bir natüralist anlayışı temsil eder bu eser.
B) Bahtiyarlık adlı romanı köy ve kent yaşamını karşılaştıran bir eserdir. Köy olgusu o dönemde ilk kez realist bir bakışla “toplumsal bir unsur” olarak değerlendirilmiştir.
C) Felatun Bey ile Rakım Efendi romanı yanlış Batılılaşma konusu üzerine kaleme alınmış en meşhur eserlerdendir.
D) Esrar-ı Cinayat adlı eseri Türk edebiyatındaki ilk polisiye roman örneğidir.
E) Hasan Mellah, Hüseyin Fellah adlı eserleri Tanzimat dönemindeki ilk macera romanlarıdır.

20. (I) Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarında olay örgüsü, sadece bir kahramanın serüveni üzerine kurulmaz. Birden çok kahramanın serüveni, birbirinin içine geçecek şekilde düzenlenir. Birden çok metin halkası, çekirdek bir öykü veya olay etrafında kurgulanır.
(II) Realist ve natüralistlerden gelen bir dikkatle karakterlerin yetiştiği ve bulunduğu çevre ile karakterler arasında ilgi kurulmaz.
(III) Bazı eserlerinde olağanüstü tiplere de rastlanır.
(IV) A. Mithat Efendi’nin eserlerinin sonunda iyilerin mutluluğa kavuşması kötülerin cezalandırılması toplumcu (sosyal) edebiyat anlayışına bağlanmasıyla açıklanmıştır.
(V) Batı romanları arasında çok beğendiği eserler olduğunda hemen onlara karşı bir benzerini yazma yoluna giden Ahmet Mithat, kendisinden sonra gelen Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi “popülist” bazı sanatkarlar üzerinde de etkili olmuştur.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde Ahmet Mithat Efendi’nin romanları ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I           B) II            C) III        D) IV           E) V

CEVAPLAR: 1.B, 2.B, 3.E, 4.D, 5.B, 6.D, 7.A, 8.C, 9.C, 10.B, 11.E, 12.D, 13.B, 14.B, 15.B, 16.C, 17.D, 18.E, 19.A, 20.B

tanzimat edebiyati romani test 2 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap