Testler

Tanzimat Edebiyatı Romanı Test 3

TANZİMAT EDEBİYATINDA ROMAN TEST 3

1.Talat, iş yerine gidip gelirken Hacı Mustafa’nın dükkânına uğrar. Hacı Mustafa, Fitnat’ın üvey babasıdır. Fitnat’ın annesi, Fitnat’a hamileyken kocasından ayrılmış, Hacı Mustafa ile evlenmiştir. Bu evlilikten birkaç yıl sonra Fitnat’ın annesi ölmüş, Fitnat öksüz kalmıştır. Talat, Hacı Mustafa’nın üvey kızı Fitnat’ı tesadüfen görür ve ona âşık olur. Bir gün çarşaf giyer, kadın kılığına girer ve Fitnat’ın yanına çıkar. İki sevgili birbiriyle konuşurlar. Ancak Hacı Mustafa, Fitnat’ı Ali Bey adında zengin ve yaşlı bir adamla evlendirir. Fitnat buna dayanamaz ve intihar eder. Ali Bey, Fitnat’ın boynundaki muskayı açıp okur ve deliye döner. Çünkü öz kızıyla evlenmiştir. Ali Bey de bir süre sonra delirip ölür. Ardından, Talat da yatağa düşer, çok geçmeden o da ölür.
Bu parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal

B) Nabizade Nazım
C) Şemsettin Sami
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Sami Paşazade Sezai

2.Romanlarında okurlarını hem eğlendirmeyi hem eğitmeyi amaçlayan …, bu amacına en çok Felatun Beyle Rakım Efendi adlı romanıyla yaklaşmıştır. Bir insanda olabilecek olumlu ve olumsuz özellikleri iki farklı karaktere ayrı ayrı yükleyerek ders verme amacını en iyi şekilde göstermiştir. Bir tarafta Batılılaşmayı sadece eğlence olarak gören Felatun Bey, diğer tarafta ise Avrupa kültüründen istifade ederek kendini geliştirmeye çalışan ve bunu yaparken de kendi özünden hiçbir şey kaybetmeyen Rakım Efendi vardır. Yazar, romanda Rakım Efendi’nin ahlakını ve çalışkanlığını ön plana çıkarmak ve belirginleştirmek için tam zıddı olan Felatun Bey’i kullanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal

B) Nabizade Nazım
C) Samipaşazade Sezai
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizade Mahmut Ekrem

3. Zehra; sinirli, kıskanç, geçimsiz bir kızdır. Babası onu Suphi ile evlendirir. Zehra bir süre iyi geçinir, fakat sonra eski huyları depreşir. Suphi’nin annesi eve, Hüsnücemal adlı güzel bir cariye alır. Karısından bıkan ve bunalan Suphi, Hüsnücemal’le evlenir. Zehra öç almak için bir Rum kadınını Suphi’ye mu sallat eder. Ürani adlı bu kadın, kısa zamanda amacına ulaşır ve Suphi ile evlenir. Bu arada Zehra, Suphi’nin katibi Muhsin ile evlenmiş ancak Muhsin, bir süre sonra ölmüştür. Zehra yalnız kalır. Suphi çok kötü durumlara düşer. Bunu öğrenen Zehra’nın sinirleri büsbütün bozulur. Çünkü onu hâlâ sevmektedir. Bir gün sokakta dilenen bir kadının Suphi’nin annesi olduğunu anlar. Ardından hastalanıp yatağa düşer ve ölür.
Bu parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal

B) Nabizade Nazım
C) Şemsettin Sami
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Samipaşazade Sezai

4. Aşağıdakilerden hangisi halka hitap eden, halkı okutmak ve yetiştirmek isteyen, belli bir çizginin üstüne çıkamayan, sanat endişesi yerine halkı okutmak kaygısıyla pek çok türde çok sayıda eser veren bir sanatçıdır?
A) Namık Kemal
B) Şemsettin Sami
C) Nabizade Nazım
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Samipaşazade Sezai

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Zehra
B) Letaif-i Rivayat
C) Cezmi
D) Hasan Mellah
E) Araba Sevdası

6. Tanzimat romanıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Günlük yaşamdan ve tarihten alınan konular işlenmiştir.
B) Olaylar anlatılırken rastlantılara yer verilmiştir.
C) Yabancı kelimelerden arınmış sade bir dil kullanılmıştır.
D) İlk dönem eserlerinde romantizmin etkisiyle iyilerin ve kötülerin mücadelesi aktarılmıştır.
E) Yanlış Batılılaşma, görücü usulü evlilik, kölelik vb. konular ele alınmıştır.

7. Aşağıda verilenlerden hangisi Doğu-Batı çatışmasını ele alan bir romandır?
A) Eylül
B) Sergüzeşt
C) Yeşil Gece
D) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
E) Felatun Beyle Rakım Efendi

8. …, 1859’da … tarafından … edebiyatının sanatlı, ağdalı anlatımıyla özet olarak dilimize aktarılan … adlı eseri, edebiyatımızda Batılı … türünün ilk örneği kabul edilir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
A) Fenelon’un-Yusuf Kamil Paşa-Divan-Telemak-roman

B) La Fontaine’in-Ahmet Vefik Paşa-Divan-Telemak-öykü
C) Racine’in-Yusuf Kamil Paşa-Halk-Telemak-tiyatro
D) Moliere’in-Ahmet Vefik Paşa-Divan-Telemak-komedya
E) Fenelon’un-Yusuf Kamil Paşa-Halk-Telemak-öykü

9. Recaizade Mahmut Ekrem ve çevresinde toplanan gençler(I) , edebiyatımızın yenileşmesini ve Batılılaşmasını savunmuşlar(II); romanlarında kölelik, cariyelik ve yanlış Batılılaşma(III) gibi konuları işlemişlerdir. Bu sanatçılar, siyaset ve toplum sorunlarıyla yakından ilgilenmişler(IV) ; I. dönem sanatçılarına göre daha ağır bir dil kullanmışlardır (V).
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III.      D) IV.      E) V.

10. Yazı hayatına makale ve tiyatro eserleri yazmakla başlayan sanatçı, romanı ve küçük hikâyeleriyle ün kazanmıştır. Sergüzeşt adlı romanında, romantik tarafları da olmakla beraber gündelik hayat sahneleri çizmede ve kişileri konuşturmada başarıya ulaşmıştır. Hem bu romanı hem de kahramanlarını halk arasından seçtiği küçük hikâyeleriyle, realizme yönelen Tanzimat hikâye ve romancılarından biri olmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabizade Nazım

B) Samipaşazade Sezai
C) Muallim Naci
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem

11. (I) Tanzimat öykü ve romanlarında olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır. (II) İlk öykülerde topluluk önünde anlatılan meddah öykülerinin etkisi görülür. (III) Eserler genel olarak, duygusal, acıklı konular üzerine kurulmuştur. (IV) Kölelik, cariyelik ve görücü usulüyle evlilik konuları sıkça işlenmiştir. (V) Roman ve öykülerdeki olaylar, daha çok, İstanbul dışında geçer.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III.      D) IV.       E) V.

12. Dilber’in gittiği bu evde ona bir esir gibi değil, bir insan gibi yaklaşılması onu çok etkilemiştir. Evde bir hanımefendi, onun kocası ve onların tek oğlu olan Celal Bey bulunmaktadır. Celal Bey aynı zamanda bir ressamdır. Yaptığı portrelerle ün kazanmıştır. Dilber’i evde görünce o da çok şaşırmıştır. Çünkü Dilber’i Klopatra’ya benzetmiştir. Celal Bey yalnız yaşadığı için kız arkadaşı ya da sevgilisi yoktur. Fakat Dilber’i gördüğü andan itibaren içinde bir kıvılcım oluşmuştur. İlk zamanlarda Dilber’de buna bir karşılık doğmamış, fakat günler geçtikçe Dilber de ona karşı ilgi duymaya başlamıştır. Celal Bey Dilber’i boş bulduğu zamanlarda odasına çağırıp onun resimlerini yapmaya başlamıştır.
Bu parçada sözü edilen roman ve bu romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cezmi-Namık Kemal

B) Karabibik-Nabizade Nazım
C) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai
D) Dürdane Hanım-Ahmet Mithat Efendi
E) Zoraki Tabip-Ahmet Vefik Paşa

13. “Bilemem şu benim Karabibik’im de ne dereceye kadar gerçekçi, yani akla yatkın bir roman olabildi? O hükmü siz vereceksiniz. Fakat zannederim ki onu şu hâliyle beraber ruhsuz bulmayacaksınız. Romanın zeminini Anadolu köylerimizden seçmekte bir düşüncem vardır ki bu da köylünün, çiftçilik dünyasının yabancısı iseniz size o dünya hakkında bir fikir vermiş olmaktır; (…) halkın geçim şekli ve meşguliyeti hakkında kâfi derecede malumat bulacaksınız, dillerine de aşina olacaksınız.”
Bu sözler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Muallim Naci

B) Mehmet Rauf
C) Nabizade Nazım
D) Şemsettin Sami
E) Ahmet Mithat Efendi

14. Tanzimat edebiyatının ilk döneminde yetişen ve romantizm akımının etkisi altında kalan yazarların eserlerinde bu akımın özelliği olarak aşağıdakilerden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
A) Tesadüflere çok az yer verilmiştir.
B) Yazarların kişiliği gizlenmemiş; ikide bir okuyucuya “Ey Kaari!” (okuyucu) diye seslenilmiş; olaylar okuyucuyla konuşa konuşa yürütülmüştür.
C) Sırası düştükçe, olayın yürüyüşü durdurulmuş, bir takım bilgiler verilmiştir.
D) Roman aracılığı ile bireyi eğitme ve toplumu düzeltme amacı gözetilmiş; bunun için de siyaset, din, ahlak, felsefe v.b. ile ilgili düşünce ve bilgiler ya olayın yürüyüşü durdurulup ya da olayların örülüşü içinde dolaylı olarak okuyucuya aktarılmıştır.

E) Kahramanlar çoğu zaman yaşamdan alınmış doğal kişilerdir. Ancak kimi zaman olağanüstü olaylara ve insanlara da yer verilmiştir.

15. Daha ilk eserlerden başlayarak, Tanzimat edebiyatı öykü ve romancılarının bir kısmı halka ( Emin Nihat, Şemsettin Sami, Nabizade Nazım), bir kısmı aydın kişilere (……., …….., ……..) seslenmeyi tercih etmişlerdir.
Yukarıdaki cümlelerdeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal, Samipaşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem

B) Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan
C) Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa
D) Recaizade Mahmut Ekrem, Şinasi, Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Yusuf Kamil Paşa, Ziya Paşa, Halit Ziya

16. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat öykü ve romanında işlenen önemli temalardan değildir?
A) tutsaklık
B) zorla yapılan evliliklerin doğurdu acı sonuçlar
C) Batı uygarlığı ile Osmanlı uygarlığı arasındaki farkların karşılaştırılması
D)  kadın erkek arasında ki ilişkilerde değişik ortamlarda gelişen evlilik
E) hayal-hakikat çatışması

17. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yetişen realizm (gerçekçilik) ile natüralizm(doğalcılık) akımlarının etkisi altında kalmaya başlayan yazarların eserlerinde ise, gözleme önem verilmiş, nedenlerle sonuçlar arasında bağlar aranmış, olağanüstü olaylar ve kişiler bırakılmış, anlatılan her şeyin olabilir izlenimini bırakmasına dikkat edilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) gözleme önem verilmiş,

B) nedenlerle sonuçlar arasında bağlar aranmış,
C) olağanüstü olaylar ve kişiler bırakılmış,
D) olayların sonunda iyilerin hep kazanmasına, kötülerin hep kaybetmesine
E) anlatılan her şeyin olabilir izlenimi bırakmasına

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.B, 4.D, 5.B, 6.C, 7.E, 8.A, 9.D, 10.B, 11.E, 12.C, 13.C, 14.A, 15.A, 16.E, 17.D

tanzimat edebiyati romani test 3 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap