Testler

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 11

Bu testteki sorular Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan ve Tanzimat’ın genel özellikleri ile ilgilidir.

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 11

1. Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Karakterleri yabancılardan oluşan Sardanapal adlı oyununda yerli bir konuyu işlemiştir.
B) Afife Anjelik adlı eseri, karakterleri yabancı olan basit bir dramdır.
C) Fransız yazarı Chateaubriand’ın “Atala yahut Amerika Vahşileri” adındaki romanını Atala adı ile tiyatroya adapte etmiştir.
D) Tiyatro eserlerinde en büyük başarıyı sahne dilinde göstermiş, diyaloglarda doğallığı yakalamıştır.
E) Vuslat adlı eserinin önsözünde bu eserini milli tiyatro olarak yazdığını söylemiştir.

2. Aşağıdaki dizilerden hangisinde verilen eserler, konusunu tarihten almıştır?

A) Şair Evlenmesi-Gülnihal-Celalettin Harzemşah
B) Akif Bey-Zavallı Çocuk-Afife Anjelik
C) Celalettin Harzemşah-Tarık-Vatan yahut Silistre
D) Vuslat- Kara Bela- Vatan yahut Silistre
E) Çok Biline Çok Yanılır- Sardanapal-Finten

3. Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Tiyatro eserlerini sahnelenmesi için değil okunması için yazmıştır.
B) Manzum tiyatro eserlerinin hepsinde aruz veznini kullanmıştır.
C) Romantizmin ve Namık Kemal’in etkisiyle tiyatro eserlerinde tarihe yönelmiştir.
D) Tiyatro eserlerinde kullandığı dil sahne tekniğine uygun değildir.
E) Tiyatro türünde eser vermeye Macera-yı Aşk ile başlamıştır.

4. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?

A) Çok Bilen Çok Yanılır adlı oyunun konusunu Bin Bir Gündüz Hikayelerinden almıştır.(Recaizade Mahmut Ekrem)
B) Bursa’da tiyatronun yerleşmesi için önemli çalışmalarda bulunmuş, Moliere’in 16 eserini tiyatroya uyarlamıştır. (Ahmet Vefik Paşa)
C) Nesteren, Eşber gibi tiyatro eserlerini manzum olarak yazmıştır. (Abdülhak Hamit Tarhan)
D) Konusunu İslam tarihinden alan Tarık adlı bir tiyatro eseri yazmıştır. (Nabizade Nazım)
E) Zavallı Çocuk adındaki tiyatro eserinde evlenmede anne-babanın değil, evlenecek olan kişilerin söz sahibi olması gerektiği konusunu işlemiştir. (Namık Kemal)

5. Aşağıdaki yazar-eser-tür eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Ziya Paşa-Harabat-antoloji
B) Abdülhak Hamit Tarhan-Eşber-manzum tiyatro
C) Samipaşazade Sezai-Küçük Şeyler-hikaye
D) Şinasi-Tercüme-i Manzume-çeviri şiir
E) Nabizade Nazım-Sergüzeşt-tiyatro

6. Tanzimat edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Edebiyata Batının etkisiyle adalet, hak, özgürlük gibi kavramlar girmiştir.
B) Birinci dönem sanatçıları edebiyatı toplumu aydınlatmak için bir araç olarak görmüştür.
C) Divan şiiri nazım şekillerinden hiç yararlanılmamıştır.
D) Romanlarda cariyelik, görücü usulü ile evlilik, yanlış Batılılaşma gibi toplumsal konular işlenmiştir.
E) Halk hikayeciliği terk edilerek Batılı anlamda telif hikayeler yazılmaya başlanmıştır.

7. Abdülhak Hamit Tarhan’ın tiyatro eserleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Aruz veya hece vezni ile yazılmış olanlar vardır.
B) Zeynep adlı eseri, nazım-nesir karışık olarak yazılmıştır.
C) Toplum ve toplumsal konular öne çıkarılmış, birey geri plana atılmıştır.
D) Oyun kişileri arasında cinler ve periler de vardır.
E) Finten adlı eseri, İngiliz oyun yazarı Shakespeare’in Macbeth adlı eserinin etkisinde yazılmıştır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde edebiyatımızdaki yeniliklerden biri değildir?

A) Noktalama işaretlerinin kullanılması
B) Dilde sadeleşme çabası içine girilmesi
C) Şiirin konusunun genişletilmesi
D) Tiyatro, roman, hikaye gibi yeni türlerde eserler verilmesi
E) Şiirde aruz vezninin terk edilmesi

9. Liberte ve Nesteren adlı eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epik şiir türünde yazılmış olmaları
B) Hece vezni ile yazılmaları
C) Konusunu İslam tarihinden almış olmaları
D) Toplum için sanat anlayışı ile yazılmaları
E) Sahnelenmek amacıyla yazıldığından sahne tekniğine uygun olmaları

10. Tanzimat edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Nesirdeki seciler ve doldurma sözler atılarak düşünceler anlaşılması kolay kısa cümlelerle ifade edilmiştir.
B) Yeni türlerde eserler verilmiş, Batı edebiyatından şiir, roman, tiyatro türlerinde eserlerin çevirileri yapılmıştır.
C) Divan şiiri nazım şekilleri ile yeni düşünceler ve konular işlenmiştir.
D) Türkçenin aruz veznine uygun olmadığı savunulmuş, ulusal vezin olan hece veznine geçilmiştir.
E) Konusu genişletilen şiirde bütün güzelliğine önem verilmiştir.

11. Tanzimat edebiyatı, sanatçıların eserlerindeki işledikleri konular, kullandıkları dil ve sanat anlayışlarına göre iki döneme ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının birinci döneminde eser veren sanatçılardır?

A) Namık Kemal-Ahmet Mithat Efendi-Şinasi
B) Ziya Paşa-Samipaşazade Sezai-Şinasi
C) Recaizade Mahmut Ekrem-Şinasi-Samipaşazade Sezai
D) Ziya Paşa-Recaizade Mahmut Ekrem-Nabizade Nazım
E) Abdülhak Hamit Tarhan-Şemsettin Sami-Ahmet Mithat Efendi

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in tiyatro eserlerinden biri değildir?

A) Vuslat
B) Sabr u Sebat
C) Afife Anjelik
D) Atala
E) Çok Bilen Çok Yanılır

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi ötekilerden farklı bir türde yazılmıştır?

A) Çok Bilen Çok Yanılır
B) Duhter-i Hindu
C) Sardanapal
D) Afife Anjelik
E) Sergüzeşt

14. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde eser veren sanatçıların özelliklerinden biri değildir?

A) Manzum tiyatro türünde eser vermeleri
B) Romanlarında yanlış Batılılaşma, kölelik ve cariyelik gibi güncel konulara yer vermeleri
C) Dilde sadeleşme anlayışını terk ederek sanat için sanat anlayışı ile eser vermeleri
D) Romantik anlayışı bırakılarak realist anlayış bırakılarak realist anlayışla roman yazmaları
E) Şiirleri, sadece Batı edebiyatından alınan sone ve terza-rima nazım şekilleri ile yazılmaları

15. Tanzimat edebiyatı sanatçıları aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?

A) Tiyatro
B) Makale
C) Mensur şiir
D) Roman
E) Tarih

CEVAPLAR:

1.A, 2.C, 3.B, 4.D, 5.E, 6.C, 7.C, 8.E, 9.B, 10.D, 11.A, 12.B, 13.E, 14.E, 15.C

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 11‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap