Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 25

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 25

1.Recaizade Mahmut Ekrem’le ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Sanat için sanat düşüncesini benimsemiştir.

B) Şiirlerinde ve düzyazılarında realizmin etkisi görülür.
C) Bir edebiyat kuramcısı olarak Türk edebiyatının Batılılaşmasında önemli rol oynamıştır.
D) Söyleyiş güzelliğine ve ahenge önem vermiştir.
E) Servetifünun edebiyatının oluşmasına öncülük etmiştir.

2. Sözlük ve ansiklopedi yazarlığının yanında dil alanında yaptığı çalışmalarla Türk kültürüne katkıda bulunan sanatçı Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Göktürk Yazıtları’nın ve Kutadgu Bilig’in çevirilerini yapmıştır. Roman ve tiyatro türünde de eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsettin Sami

B) Sami Paşazade Sezai
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Abdülhak Hamit Tarhan

3. I.Felatun Bey ile Rakım Efendi
II. Akif Paşa
III. Karabibik
IV. Sergüzeşt
V.Araba Sevdası
Yukarıdaki eserlerden hangilerinde benzer kişi ve konular ele alınmıştır?
A) I. ve II.

B) II. ve IV.
C) III. ve IV.
D) I. ve V.
E) III. ve V.

4. Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Devrinde şair-i azam olarak ünlenmiştir.
B) Şiir, roman, hikâye, eleştiri gibi birçok türde eser vermiştir.
C) Şiirlerinde toplumsal konulardan uzak durmuştur.
D) Bazı eserlerinde hece, bazılarında aruz ölçüsü kullanmıştır.
E) Şiirlerinde ölüm, doğa, metafizik gibi konuları işlemiştir.

5. Tanzimat’ın realist-natüralist etkiler taşıyan eseri olan … için eserin yazarı şöyle der: “Bu romanın geçeceği yeri Anadolu köylerinden seçmeme gelince köylülük ve çiftçilikten uzaksınız, oraları için düşüncelerine bir kapı açmaya çalıştım. Romanın geçtiği yerlerde, halkımızın işleri, geçimleri üzerinde bilgiler bulacaksınız, dillerine de yabancı kalmayacaksınız.”
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dudukuşları

B) Seydi Yahya
C) Dünyaya İkinci Geliş
D) Karabibik
E) Bir Sefilenin Hasbihali

Edebiyatsultani.com

6.Aşağıdakilerden hangisinde bir sanatçıya ait aynı türde eserler birlikte verilmiştir?
A) Talim-i Edebiyat-Takdir-i Elhan-Zemzeme

B) Tartuffe-Celaleddin Harzamşah-Afife Anjelik
C) Nesteren-Sahra-Pejmürde
D) Ateşpare-Füruzan-Şerare
E) Heves Ettim-Hacle-Hâlâ Güzel

7. Zerreden güneşe kadar her güzel şeyin şiirin konusu olabileceğini savunan sanatçı, üç çocuğunun ölümünden duyduğu acıyı dile getirdiği şiirlerinde karamsar duyguları ve ölüm konusunu işlemiştir. Şiirlerinde romantizmin etkisinde kalan şair, aruz ölçüsünü kullanmış ve süslü bir dil kullanmıştır.
Aşağıdaki şairlerden hangisi bu parçada sözü edilen şaire aittir?
A) Hürriyet Kasidesi

B) Terci-i Bent
C) Müntehabat-ı Eşar
D) Nağme-i Seher
E) Makber

8. Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir (I) adlı makalesinde eskiye karşı yeni edebiyatı savunan Namık Kemal Barika-i Zafer (II) adlı eserinde edebiyat ve tiyatro hakkındaki görüşlerini dile getirir, Tahrib-i Harabat’ta (III) divan şiirini ve Ziya Paşa’nın görüşlerini eleştirir. Renan Müdafaanamesi (IV) adlı eserinde ise İslam dinini birtakım deliller öne sürerek savunmuştur. Celal Mukaddimesi (V) Osmanlı tarihini konu aldığı eseridir.
Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili numaralanmış eserlerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I. ve II.

B) III. ve IV.
C) II. ve IV.
D) II. ve V.
E) I. ve V.

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan’ın tiyatrolarından değildir?
A) Finten
B) Sabr ü Sebat
C) Siyavuş
D) Eşber
E) Duhter-i Hindu

10.I. Tiyatrolarında tarihi ve hayale dayalı olaylara yer vermiştir.
II. Eşber adlı eseri edebiyatımızda aruz ölçüsüyle yazılmış ilk tiyatro eseridir.
III. Tiyatrolarının hemen hepsinde mekan İstanbul’dur.
IV. Tiyatrolarında milli anlayışla yerli hayatı ele almıştır.
V. Tiyatrolarının bir kısmını aruzla bir kısmını heceyle yazmıştır.
Abdülhak Hamit ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.

B) II. ve IV.
C) III. ve IV.
D) I. ve V.
E) III. ve V.

11. Tanzimat Dönemi’nde Şiir ve İnşa, Demdeme, Kamus-ı Türkî, Harabat ve Kara Bela gibi türünün ilk örneklerinden kabul edilen önemli eserler yazılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada adı geçen eserlerden birinin türü değildir?
A) Biyografi

B) Sözlük
C) Makale
D) Antoloji
E) Eleştiri

12. Realizm ve natüralizm akımlarının etkisiyle eserler yazan Nabizade Nazım’ın … romanı ilk defa Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilerek yayımlanmıştır. Zengin bir tüccar olan Şevket Efendi; sinirli, kıskanç ve geçimsiz olan kızını katibi Suphi ile evlendirir. Suphi’nin annesi, gelinine yardımcı olsun diye eve Sırrıcemal adında cariye alır. Bunun üzerine kıskançlık krizine giren roman kahramanı, hem kendisinin hem de çevresindekilerin felaketine sebep olan kararlar alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Zehra
B) Finten
C) Zeynep
D) Zavallı Kız
E) Afife Anjelik

13. Edebiyatımıza Batı’dan giren türlerden biri olan makalenin Tanzimat edebiyatındaki örneklerinden biri de … adı eserdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Şiir ve İnşa

B) Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir.
C) Istılahat-ı Edebiye
D) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
E) Dekadanlar

14. (I) İlk resmi gazete olan Tasvir-i Efkar 1831’de çıkarılmaya başlanmıştır. (II) İlk yarı resmi gazete olan Ceride-i Havadis 1840 yılında W. Churcill tarafından çıkarılmıştır. (III) İlk özel gazete ise Şinasi ve Ziya Paşa tarafından 1860’ta çıkarılmıştır. (IV) Tercüman-ı Ahval adını taşıyan bu gazeteden sonra özel gazetelerin sayısı artmıştır. (V) Bunlardan biri Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın 1868’de Londra’da çıkardıkları Hürriyet gazetesidir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. ve II.
B) II. ve IV.

C) I. ve III.
D) III. ve V.

E) IV. ve V.

15. Eser, Ali Bey adında mirasyedi bir gencin tecrübesizliğini, aşkını ve aldatılışını anlatırken Tanzimat romanının genel havasına uygun olarak eğiticilik amacına da hizmet etmektedir. Romanda aşk, kıskançlık, intikam gibi duygular birbirine zıt karakterdeki tiplerin (Dilaşup-Mahpeyker) mücadelesi içinde verilmektedir.
Bu parçada anlatılan roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araba Sevdası
B) Henüz On Yedi Yaşında
C) Yadigarlarım
D) Macera-yı Aşk
E) İntibah

16. Tanzimat’la birlikte edebiyatımızda Batılı tarzla öyküler kaleme alınmaya başlanmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi, Emin Nihat ve Sami Paşazade Sezai yazdıkları öykülerle bu türün örneklerini vermişlerdir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı geçen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Kıssadan Hisse

B) Şemsa
C) Müsameretname
D) Hasba
E) Küçük Şeyler

17. Dönemin diğer romanlarında olduğu gibi kendi kültürüne yabancılaşma konusunun ele alındığı roman realizm akımının etkisiyle yazılmıştır. Eser, Batılılaşmayı yanlış anlamış bir mirasyedi gencin düşük ahlaklı bir kadın uğruna servetini har vurup harman savuruşunu eski İstanbul mesire yerlerinin ve Çamlıca âlemlerinin eğlencelerini de gözler önüne sererek anlatır.
Bu parçada anlatılan roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah

B) Hasan Mellah
C) Araba Sevdası
D) Sergüzeşt
E) Zehra

18. Tanzimat Dönemi’nde edebiyat ve edebî türler üzerine teorik yazılar da yazılmıştır. Sanatçıların genellikle kendi görüşlerinin de yer aldığı bu yazılar dönemin sanat anlayışını gözler önünde sermesi bakımından oldukça önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki bilgiye örnek olamaz?
A) Namık Kemal (Celaleddin Harzemşah Mukaddimesi)

B) Mualim Naci (Istılahat-ı Edebiye)
C) Recaizade Mahmut Ekrem (Talim-i Edebiyat)
D) Şemsettin Sami (İfade-i Meram Ön Sözü)
E) Abdülhak Hamit Tarhan (Bunlar Odur)

19. Malumat dergisinde bir gencin “abes-muktebes” sözcüklerini kafiyeli olarak kullanması üzerine başlayan tartışmada … göz için kafiyeyi savunmuş, … ise kulak için kafiyeyi savunmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem-Muallim Naci

B) Muallim Naci-Abdülhak Hamit Tarhan
C) Namık Kemal-Ziya Paşa
D) Ziya Paşa-Namık Kemal
E) Muallim Naci-Recaizade Mahmut Ekrem

20. Namık Kemal … adlı tiyatro eserinde bir aşk öyküsü çerçevesinde o dönemdeki siyasi baskıyı anlatır. Aynı zamanda iktidar mücadelesinin, kıskançlığın insanı içine düşüreceği kötü durumları da gözler önüne serer. İsmet, Muhtar ve Kaplan Paşa bu eserin kahramanlarıdır.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celaleddin Harzemşah

B) Gülnihal
C) İçli Kız
D) Kara Bela
E) Sabr u Sebat

Edebiyatsultani.com
CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.D, 4.B, 5.D, 6.D, 7.D, 8.D, 9.C, 10.C, 11.A, 12.A, 13.C, 14.C, 15.E, 16.D, 17.C, 18.E, 19.E, 20.B

tanzimat edebiyati test 25 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap