Testler

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 8

Bu test Naturalizm, Şemsettin Sami ve Nabizade Nazım ile ilgilidir.

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 8

1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanında kullanılan temalardan biri değildir?
A) Yanlış Batılılaşmanın yol açtığı sonuçlar
B) Kölelik ve cariyelik
C) Görücü usulü ile evliliğin yanlışlığı
D) Kuşaklar arasındaki düşünce çatışmaları
E) Tarihte yaşanan oyunlar

2. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat’ta gerçek hayatta yaşanmış bir olay anlatılmıştır.
B) Namık Kemal’in romanlarında olaylar, yazarın hakkında bilgi vermek istediği yurt dışından mekanlarda geçmiştir.
C) Tanzimat romanlarında zaman, Osmanlı Devleti’nin son yılları, yani yazarın yaşadığı dönemdir.
D) Tanzimat romanlarında mekan olarak genellikle İstanbul’dan yararlanılmıştır.
E) Kıskançlık ve kıskançlığın yol açtığı olumsuz sonuçlar Zehra adlı romanda işlenmiştir.

3. I.Dil, birinci dönemde halkın anlayacağı şekilde yalın, ikinci dönemde ise süslü ve ağırdır.
II. Namık Kemal’in romanlarında üslup, anlatılan olaylara göre değişiklik göstermiştir.
III. Nabizade Nazım, Sergüzeşt adlı romanda Farsça ve Arapça kelimeleri kullanmayarak ortalama bir anlatım yakalamıştır.
IV.İlk yerli romanı yazan Şemsettin Sami, dili kullanmada başarısızdır.
V. Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası’nda Arapça ve Farsça kelimelerle tamlamalara sıkça yer vermiştir.
Tanzimat romanında dil ve üslup ile ilgili olarak yukarıdaki cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A)I.        B)II.       C)III.      D) IV.        E) V.

4. (I) Tanzimat edebiyatında toplum, romanı Yusuf Kamil Paşa’nın Telemak adlı tercümesi ile tanımıştır. (II) Ardından ilk yerli roman olan Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat yazılmıştır.(III) O güne kadar yazılan romanları yeterli bulmayan Namık Kemal, ilk edebi romanı olan İntibah’ı kaleme almıştır. (IV) İntibah, aynı zamanda edebiyatımızdaki ilk tarihi roman olarak kabul edilir. (V) Tanzimat edebiyatında roman türünde en çok eseri ise Hace-i Evvel lakabıyla bilinen Ahmet Mithat Efendi vermiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Tanzimat romanlarıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.         B)II.       C) III.        D)IV.        E) V.

5. Tanzimat edebiyatında Halk hikayeciliğini modernleştirmek isteyen ………. popüler romanın; ………… ise Batıdaki roman anlayışını esas alarak edebi romanın öncüsü olarak ortaya çıkmışlardır. Türk romancılığı bu iki ayrı damardan gelişerek bugüne gelmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerde hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal-Şemsettin Sami
B) Ahmet Mithat Efendi-Namık Kemal
C) Şemsettin Sami-Ahmet Mithat Efendi
D) Nabizade Nazım-Samipaşazade Sezai
E) Nabizade Nazım-Şemsettin Sami

6. Natüralizm akımına bağlı sanatçılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) İyimser bir anlayışa sahip oldukları için hayatın güzelliklerini anlatmışlar, romanları güzel bir sonla bitirmişlerdir.
B) Gözlem ve deneye çok önem vermişlerdir.
C) Eserlerinde anlattıkları olaylara tam bir bilim adamı tarafsızlığıyla yaklaşmışlardır.
D) Realizmin gerçekçiliğini daha ileriye götürmek için ortaya çıkmışlardır.
E) Sanat toplum içindir, anlayışı ile eser vermişlerdir.

7. Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatımızdaki ilk yerli romanı yazmıştır.
B) Dil alanında önemli çalışmalar yapmış, değişik sözlükler hazırlamıştır.
C) Düşüncelerini yaymak için Tercüman-ı Ahval adlı özel bir gazete çıkarmıştır.
D) Dili kullanmada başarılı olamamış, eserlerini pürüzlü bir Türkçe ile yazmıştır.
E) Romanında olayların gelişmesinde tesadüflere büyük yer vermiştir.

8. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Natüralizm, Türk edebiyatına deneye dayalı bilimlerin savunucusu Beşir Fuat’ın etkisiyle girmiştir.
B) Natüralist özelliklere sahip ilk roman, Ahmet Mithat’ın Cezmi adlı eseridir.
C) Şemsettin Sami, dilimizin Arapça ve Farsça kelimelerden ve kurallardan kurtulup millî kimliğini kazanması için çalışmalar yapmıştır.
D) Nabizade Nazım; hikaye, roman ve şiir türünde eser vermiştir.
E) Zehra, psikolojik özellikleri ağır basan bir romandır.

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a ait değildir?
A) Karabibik
B) Zehra
C) Sevda
D) Hâlâ Güzel
E) Telamak

10. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Anadolu’yu ve Anadolu insanını edebiyatımızda ilk defa yansıtan eser, Karabibik adlı uzun hikayedir.
B) Hikayenin Batılı anlamdaki ilk örnekleri Tanzimat edebiyatında verilmiştir.
C) Edebiyatımızda hikaye türünün ilk örneği Emin Bey’in Müsameratname adlı eseridir.
D) Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayat adlı eseri, tümüyle halk hikayelerinden oluşmaktadır.
E) İlk telif hikaye Samipaşazade’nin Küçük Şeyler adlı eseridir.

11. Nabizade Nazım’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Araba Sevdası adlı romanında Batılılaşma konusunu işlemiştir.
B) Sanat için sanat anlayışını benimsemiştir.
C) Victor Hugo, A.de Musset gibi Batılı yazarlardan çeviriler yapmıştır.
D) Şiir türünde eser vermiş olsa da bu alanda başarı kaydedememiştir.
E) Eserlerinde realist ve natüralist bir tutum sergilemiştir.

12. Tanzimat romanlarındaki kahramanlar romanla birlikte anılmakta; hatta yer yer romandan daha öne çıkmaktadır. Bu yönüyle birçok roman, adını kahramanından almaktadır.
Aşağıdaki romanlardan hangisi adını kahramanından almamıştır?
A)Cezmi
B) Hüseyin Fellah
C) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
D) Zehra
E) İntibah

13. Şemsettin Sami tarafından kaleme alınan……… adlı roman, konusunu yaşanmış bir olaydan almıştır. Romanda bir kalemde memur olan genç birisiyle üvey babası tarafından eve kapatılan genç bir kızın yaşadığı aşk anlatılır. Aile baskısıyla istemediği bir adamla zorla evlendirilmek istenen genç kız, intihar eder. Onun öldüğünü gören sevgilisi de kendini öldürür. Romanda olaylar tesadüflerle gelişir ve roman, dönemin roman anlayışının etkisiyle kötü sonla biter. Dili pürüzlü olan bu eser, edebiyatımızda bir ilk olması yönüyle değerlidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Çengi
B) Zehra
C) İntibah
D) Dürdane Hanım
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

14. Nabizade Nazım Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde
I                                       II                                   III
yazdığı Zehra adlı eserinde Antalya’nın bir
               IV
köyünde geçen olayları gerçekçi bir dille anlatmıştır.
                                                         V
Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)I.        B)II.       C)III.     D)IV.      E) V.

CEVAPLAR:
1.D, 2.B, 3.C, 4.D, 5.B, 6.A, 7.C, 8.B, 9.E, 10.D, 11.A, 12.E, 13.E, 14.D

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 8

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap