Testler

YAZI TÜRLERİ TEST 2

YAZI TÜRLERİ TEST 2

1. Divan edebiyatında Şeyhi’nin Hârname’si edebiyatımızdaki ilk ………………… örneğidir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fabl
B) Mektup
C) Eleştiri
D) Otobiyografi
E) Anı

2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?
A)Söylev
B)Mülakat

C)Makale
D)Tartışma
E)Sunum

 3. I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
     II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
    III. Romana göre daha kısa bir türdür.
    IV. Hikâyede kişi kadrosu geniştir.
     V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekân yer alır.
Yukarıda hikâye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I   B) II      C) III      D) IV      E) V

4. “Mendil Altında” eserinin yazarı ve hikâye türü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Memduh Şevket Esendal- Maupassant Tarzı
B) Sait Faik Abasıyanık-Çehov Tarzı
C) Ömer Seyfettin-Maupassant Tarzı
D) Memduh Şevket Esendal- Çehov Tarzı
E) Sait Faik Abasıyanık-Maupassant Tarzı

5. Aşağıdakilerden hangisi fablın özelliklerinden değildir?
A) Olay kahramanlarının genellikle insan dışı varlıklardan seçilmesi.
B) Sonunda ahlâk ve hayat dersi verilmesi.
C) Teşhis ve intak sanatına yer verilmesi.
D) Olayın çoğunlukla kır, orman veya köyde geçmesi
E) Süslü ve sanatlı bir dilin kullanılması

6. Aşağıdakilerin hangisi “masal” için söylenemez?
A) Çocukları eğiterek onların hayal dünyalarını, iyilik duygularını geliştirir.
B) Olayların geçtiği yer ve zaman gerçektir.
C) Birtakım tekerlemelerle başlar, olaylar -miş’li geç¬miş zamanla anlatılır.
D) Kahramanları cin, peri, dev, cadı gibi olağanüstü varlıklardır.
E) Sözlü edebiyat ürünüdür, bir yazar tarafından der¬lenerek kitaplaştırılabilir.

7.Ahlak dersi veren, didaktik, alegorik; kahramanları ço¬ğunlukla hayvan olan eserlerdir, insanlar arasında geçen ibret verici olaylar, hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi anlatılır. Manzum ve mensur yazılabilir.
Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangi¬sidir?
A) Masal
B) Hikâye
C) Fabl
D) Komedi
E) Roman

8. Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden değildir?
A)Teşhis ve intak sanatı sık kullanılır.
B)Didaktik bir yazı türüdür.
C)Ders veya öğüt verir.
D)Olaya dayalı bir anlatımı vardır.
E)Anlatıcı gözlemci bir bakış açısına sahiptir.

9. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metin türlerinden değildir?
A)Fabl
B)Anı
C)Hikaye
D)Şiir
E)masal

10. Kimi yazarlar hikâyelerinde tek olay bile anlatmadan hikâyeyi bitirirler. Olayın küçücük bir kısmındaki anlık bir hal,bu tür hikâyelerin temelini oluşturur.Bizim edebiyatımızda da olay yerine durumları anlatan hikâyelerin örnekleri vardır.Mahalle Kahvesi ve Şahmerdan,bu tür hikâyelerin en iyi örneklerindendir.
Parçada sözü edilen hikâye tarzının en iyi örneklerini aşağıdaki hangi yazarda görebiliriz?
A) Ömer Seyfettin
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Sabahattin Kudret Aksal
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Sait Faik Abasıyanık

11. Karnı acıkan bir kedi avlanmaya çıkmış. Sinsi sinsi etrafı kolaçan etmiş. Tam bir kuşu gözüne kestirirken bir köpek görmüş. “Hemen kaçmalıyım, yoksa bu dünyadaki son anlarım” diye içinden geçirmiş. Kedicik kuşun dolgunluğuna bakakalarak: “Bugün de aç kaldım.” demiş.
Yukarıdaki anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Roman
B) Öykü
C) Trajedi
D) Fabl
E) Anı

12. Hikâye ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı yazı türüdür.
B)Halk edebiyatımızda örneği olmayan hikâye, ilk kez Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.
C) Dünya edebiyatında İtalyan yazar Boccacio’nun Decameron öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır.
D) Olay, kişiler, zaman ve mekân hikâyenin en önemli ögeleridir.
E) Ağır basan ögenin olay olduğu hikâyelere Maupassant tarzı hikâye denir.

13. “ İnsanlarla bağdaşmak için filancanın bir denizaltıya atlayıp Kuzey Kutbu’na gittiğini, geride kalan sevgilinin acı haykırışlarıyla kendisini bir kuleden aşağıya attığını yazmaya ne gerek var? Bunlar hep gerçekte olmayan sahte davranışlar. Yazılan konular sade olmalı. Yazar, cıvıldayan kuş değildir. Hikâyelerimi kılı kırk yarmadan, uzun tasvirlere kaçmadan gösterişten uzak yazıyorum ben.”diyen sanatçı kimdir ve sanatçının hangi hikâye türünde yazdığı söylenebilir?
A) Maupassant – Olay hikâyesi
B) Çehov –Durum hikâyesi
C) Sait Faik – Olay hikâyesi
D) Ömer Seyfettin- Durum hikâyesi
E) Memduh Şevket- Olay hikâyesi

14. Hikaye türünün dünya edebiyatında ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?
A) Montaigne – Denemeler
B) John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar
C) Boccacio – Decameron
D) Cervantes – Don Kişot
E) Moliere – Cimri

15. I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.
II. Yaratıcı yazılardır.
III. Olay, zaman ve mekân; öğelerinden bazılarıdır.
IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.
V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.
Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Yalnız IV
B) II ve IV
C) Yalnız V
D) II-IV-V
E) IV ve V

16. Batılı anlamdaki ilk tarihi romanımız nedir?
A) Aşk-ı Memnu
B) Cezmi
C) İntibah
D) Şair Evlenmesi
E) Mai ve Siyah

17. I. Deneme
II. Masal
III. Eleştiri
IV. Fabl
V. Hikaye
Numaralanmış nesir türlerinden hangilerinde öyküleyici anlatım kullanılmaz?
A) I. ve III.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) II. ve V.
E) IV. ve V.

18. Olayın ağır bastığı bu öykülerde olayın akışıyla olayın zamanı arasında düzenli bir bağ vardır. Okuyucu bir gerilim içerisinde tutulduktan sonra aşamalı bir biçimde çözüm bölümünde bu gerilim giderilir.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi bu parçada sözü edilen öykü türünde eser vermemiştir?
A) Sabahattin Ali
B) Memduh Şevket Esendal
C) Ömer Seyfettin
D) Fakir Baykurt
E) Refik Halit Karay

19. Aşağıdaki roman türü – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Pikaresk roman – Candide
B) Duygusal roman – Genç werther’in Acıları
C) Tezli roman – Ölü Canlar
D) Gotik roman – Frankeştayn
E) Tarihi roman – Salambo

20. Türk edebiyatında ilk roman Şemsettin Sami’nin …………………adlı eseridir; ancak bu roman teknik yapısı ve karakter tahlilleri bakımından zayıf olduğu için ilk edebi roman olarak Namık Kemal’in ……………………… adlı eseri kabul edilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Telemak-Cezmi
B) Araba Sevdası-Mai ve Siyah
C) Şair Evlenmesi-Telemak
D)Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat-İntibah
E) Hasan Mellah- Hüseyin Fellah

CEVAPLAR:

1.A, 2.C, 3.D, 4.D, 5.E, 6.B, 7.C, 8.E, 9.B, 10.E, 11.D, 12.B, 13.B, 14.C, 25.E, 16.B, 17.A, 18.B,  19.D, 20.D

Bu testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

YAZI TÜRLERİ TEST 2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap