Şiirler

Harname (Tam Metin)

Harname, 15.yüzyıl şairi Şeyhî’nin yazmış olduğu sosyal hiciv örneği bir mesnevidir.

          HARNAME

 1. Evvel ol bi-zeval-i hayy ü ‘alim
  Ahir ol zü’l-celal-i ferd ü kadim
 2. Zahir ol Rabb-ı razık-ı vehhab
  Batın ol berr ü bari-i tevvab
 3. Mübdi’-i ka’inat ü fa’iz-i cüd
  Ki vücudından oldı her mevcud
 4. Yir ü gök ‘arş ü kürs levh ü kalem
  İns ü cin vahş ü tayr vücud ü adem
 5. Kabza-i kudretine la-şeydir
  Kamu fani vü baki ol haydür
 6. Toldurup yir ü gögi ‘ibretden
  Enbiya viribidi kudretden
 7. K’ideler doğru yollara irşad
  Bildüreler nedür salah ü fesad
 8. Ahmed’i kıldı kamudan muhtar
  Efdal-ür-rüsl ü ekrem-ül-ebrar
 9. Şeref-i enbiya vü hayr-ı enam
  Güher-i asfiya vü tac-ı kiram
 10. Toludur ‘arş ü ferş nurından
  Ehl-i küfr anlamaz gururından
 11. Anda ol kıldı ‘izz ile m‘irac
  Oldı na’leyni fark-ı aleme tac
 12. Buldugınca cihan sebat ü devam
  Ana vü aline salat ü selam
  PADİŞAHIN DEVLETİNE DUA
 13. Gine ‘alem cemal-i hurremdür
  Din ü devlet esası muhkemdür
 14. Nazarı aftab-ı giti-tab
  Eyle olur çün ide feth-ül bab
 15. Yani ol husrev-i Sikender-der
  Şah-ı adil dil ü muzaffer-fer
 16. Maksad-ı dil murad-ı can-ı cihan
  Şeh-i Sultan Murad Han-ı zaman
 17. Dem-i ruh-i vü ruh-ı ademdür
  ‘Alem-i can ü can-ı alemdür
 18. Kademi yir yüzini edeli pak
  Fark-ı eflaki tozca görmez hâk
 19. Devlet oldıysa halka fahr-i güzin
  Fahr idünür adını devlet ü din
 20. Kadrinün bedri şadr-ı devletde
  Güneşe zerre diye rif’atde
 21. Nur umar aftab rayından
  Ay “şey lillahi” der sarayından
 22. Oldu Ye’cuc-i fıtneden azad
  Halk içün tiğı sed çeker pülad
 23. Ayet-i münzel oldı şanında
  Feth ü nusret anun zamanında
 24. Eyle korkar ‘adü kılıcından
  Ki tamar kanı her kıl ucundan
 25. Ol atadan ki kıldı kısm ana Hak
  Çaşnidür bu saltanat mutlak
 26. Meclis-i ayşine ola baki
  Mihr ile meh nedim ile saki
 27. Düni ferruh güni sa’id olsun
  Günde bir memleket mezid olsun
 28. ‘Ömri yir turdungınca ka’im ola
  Bahtı gök döndügince da’im ola
 29. Devletinden kamu zemin ü zaman
  Toldı şadi vü buldı emn ü eman
 30. Nergis urındı tac-ı zerrini
  Geydi susen libaçe-i Çini
 31. Lale destinde la’l sagardür
  Goncanun kisesi tolu zerdür
 32. Eyle emn idi yohsul u baya
  K’eylemez kimse güç meğer yaya
 33. Toldı şol resme ‘alem içi ferah
  Ki ciger-hun degül meger ki kadeh
 34. Çıkdı Çin ü Hıtaya avaze
  K’açdı Rum içre ‘adli dervaze
 35. Zevk içinde cihan veli Şeyhi
  Yatur uş mihnet ü belada dahı
 36. Bahtı zengi üzi tek ağarmaz
  İşi başmaklayın başa varmaz
 37. Rahat umdukça gördi zahmetler
  Devlet isteyü buldı mihnetler
 38. Fikr olurken bu haletün sıfatı
  Geldi bu kıssanun münasebeti
  MÜNASEBET-İ HİKAYET
 39. Bir eşek var idi zâif ü nizâr
  Yük elinde kat’i şikeste vü zâr
 40. Gâh odunda vü gâh suda idi
  Dün ü gün kahr ile kısuda idi
 41. Ol kadar çeker idi yükler ağır
  Ki teninde tü komamışdı yağır
 42. Nice tü kalmamışdı et ü deri
  Yükler altında kana batdı deri
 43. Eydür idi gören bu sûretlu
  Tan degül mi yürür sünük çatlu
 44. Dudağı sarkmış u düşmiş enek
  Yorılur arkasına konsa sinek
 45. Toğranur idi arpa arpa teni
  Gözi görince bir avuç samanı
 46. Kargalar dirneği kulağında
  Sinegün seyri gözi yağında
 47. Arkasından alınsa pâlanı
  Sanki it artuğıydı kalanı
 48. Bir gün ıssı ider himâyet ana
  Ya’ni kim gösterür inayet ana
 49. Aldı pâlanını vü saldı ota
  Otlayurak biraz yüridi öte
 50. Gördi otlakda yürür öküzler
  Odlu gözler ü gerlü göğüzler
 51. Sömürüp eyle yirler otlağı
  Ki çekicek kılın tamar yağı
 52. Boynuzı ba’zısınun ay bigi
  Kiminün halka halka yay bigi
 53. Böğrişüp çün virürler âvâze
  Yankulanurdı tağ ü darvâze
 54. Har-ı miskîn ider iken seyrân
  Kaldı görüp sığırları hayrân
 55. Geh yürürler ferâgat ü hoş-dil
  Gâh yaylâ vü kışla geh menzil
 56. Ne yular derdi ne gâm-ı pâlân
  Ne yük altında haste vü nâlân
 57. Acebe kalur u tefekkür ider
  Kendü ahvâlini tasavvur ider
 58. Ki birüz bunlarunla hilkatde
  Elde ayakda şekl ü sûretde
 59. Bunlarun başlarına tâc neden
  Bize fakr ü ihtiyâc neden
 60. Bizi ger arpa ok u yây itdi
  Bunlarun boynuzun kim ay itdi
 61. Didi bu müşkilümi itmez hal
  Meger ol bir falân har-i a’kal
 62. Var idi bir eşek firâsetlû
  Hem ulu yollu hem kiyâsetlû
 63. Çok geçürmiş zamâneden çağlar
  Yükler altında sızırup yağlar
 64. Nûh Peygamber’ün gemisinde ol
  Virmiş İblîse kuyruğıyla yol
 65. Dir imiş ben döşedimdüm döşeği
  Dirilürken ölüp ’Üzeyr eşeği
 66. Hoş-nefesdür diyü vü ihl ü fasîh
  Hürmet eyler imiş humâr-ı Mesîh
 67. Kurd korkar idi kulağından
  Arslan ürker idi çomağından
 68. Ol ulu katına bu miskîn har
  Vardı yüz sürdi didi iy server
 69. Sen eşekler içinde kâmilsin
  Âkıl ü şeyh ü ehl ü fazılsın
 70. Anda k’ıslâh ide tapun şer ü şûr
  Har-î Deccâle diyeler ker ü kûr
 71. Menzil-i mü’minîne rehbersin
  Merkeb-i sâlihîne mazharsın
 72. Nesebündür mesel hatîblere
  Nefesün hoş gelür edîblere
 73. Sen eşeksin ne şek hakîm-i ecell
  Müşkilüm var keremden itgil hall
 74. Bugün otlakda gördüm öküzler
  Gerüben yürür idi göğüzler
 75. Her biri semîz ü kuvvetlü
  İçi vü taşı yağlu vü etlü
 76. Niçün oldu bulara enzâni
  Bize bildür şu tâc-ı sultanî
 77. Yok mıdur gökde bizüm ılduzumuz
  K’olmadı yir yüzinde boynuzumuz
 78. Her sığırdan eşek nite ola kem
  Çün meseldür ki dir benî âdem
 79. Har eger hâr ü bî-temîz oldı
  Çünkü yük tartar ol azîz oldı
 80. Bâr-keşlikde çün bizüz fâik
  Boynuza niçün olmaduk lâyık
 81. Böyle virdi cevâb pîr eşek
  K’iy bilâ bendine esîr eşek
 82. Bu işün aslına işit illet
  Anla aklunda yog ise kıllet
 83. Ki öküzi yaradıcak Hallâk
  Sebeb-i rızk kıldı ol Rezzâk
 84. Dün ü gün arpa buğday işlerler
  Anı otlayup anı dişlerler
 85. Çün bular oldu ol azîze sebep
  Virdi ol izzeti bulara Çalab
 86. Tâc-ı devlet konıldı başlarına
  Et ü yağ toldı iç ü taşlarına
 87. Bizüm ulu işimüz odundur
  Od uran içümüze o dûndur
 88. Bize çokdur hakîki buyrukda
  Nice boynuz kulağ u kuyruk da
 89. Döndi yüz derd ile zaîf eşek
  Zâr ü dil-haste vü nahîf eşek
 90. Didi sehl ola bu işün aslı
  Çünki şerh oldı bâbı vü faslı
 91. Varayın ben de buğday işleyeyin
  Anda yaylayup anda kışlayayın
 92. Nice yiyem odun ile letler
  Bulayın buğday ile izzetler
 93. Gezerek gördi bir gögermiş ekin
  Sanki dutardı ol ekin ile kîn
 94. Aşk ile değdi girdi işlemeğe
  Gâh ayaklayu gâh dişlemeğe
 95. Arpa gördi gögermiş aç eşek
  Buldı cân derdine ilâç eşek
 96. Değme kerret ki şevk ile karvar
  Toprağın bile götürür harvar
 97. Eyle yidi gök ekini terle
  Ki gören dir zihî kara tarla
 98. Yiyürek toydı karnı çağnadı
  Yuvalandı vü biraz ağnadı
 99. Başladı ırlayup çağırmağa
  Anup ağır yükin ağırmağa
 100. Dimiş ol âdemî ki hoş-demdür
  Niam oldukda bî-nagam gamdur
 101. Pes idüp cûş içinde eşvâkı
  Rast düzdi nevâ-yı uşşâkı
 102. Çeker âvâze tîz ider perde
  Hoş ser-âğaz ider muhayyerde
 103. Nice düzmek ki bozdı âhengi
  Perdesin açdı ol cihân nengi
 104. Çıkarur har çün enker-ül esvât
  Ekin ıssına arz olur arasât
 105. Ağaç elinde azm-i râh itdi
  Tarlasını göricek âh itdi
 106. Dâneden gördi yiri pâk olmış
  Gök ekinliği kara hâk olmış
 107. Yüreği sovumadı söğmeg ile
  Olımadı eşeği dögmeg ile
 108. Bıçağın çekdi kodı ayruğını
  Kesdi kulağını vü kuyruğını
 109. Kaçar eşşek acıyaruk cânı
  Dökilüp yaşı yirine kanı
 110. Uğrayu geldi pîr eşek nâgâh
  Sordı hâlini kıldı derd ile âh
 111. Yermürü inleyü didi iy pîr
  Har-ı rûbâh bigi pür-tevzîr
 112. Bâtıl isteyü haktan ayrıldum
  Boynuz umdum kulakdan ayrıldum
 113. Benem ol gâm yükinde har-ı leng
  Gussalar balçığında vâlih ü deng
 114. Ne yüküm bir nefes giderici var
  Ne biraz çekmeğine yarıcı var
 115. Har gedây-iken arpaya muhtâç
  Gözedürem k’urıla başuma tâc
 116. İster iken halâldan rûzî
  Varım itdüm haramîler rûzî
 117. Ger tonuzlara olmaya buyruk
  Âh gitdi kulağ ile kuyruk
 118. Hükm-i sultâna k’ola pâyende
  Çarh çâkerdürür felek bende
 119. Kim ola bâri bir iki eclâf
  K’ide tevk-i pâdişâha hilâf
 120. Şâh kahrı ne’ûzü-billâh eger
  Çarh baş çekse ide zîr ü zeber
 121. Göklere irdi nâle vü feryâd
  Dâd iy pâdişâh-ı âdil dâd
 122. Şeyhî uzatma nâle vü âhun
  Nüktedândur bilür şehen-şâhun
 123. Ger inâyetden istesen tevfîr
  Kılma devlet duâsını taksir
 124. Nice kim bu zamâne-i nâ-sâz
  Câhile nâz vire ehle niyâz
 125. Ne kadar kim cihân-ı bî-ihlâs
  Ârifi hâric ide âmiyi hâs
 126. Ol şehün işi izz ü nâz olsun
  Düşmeninün gam ü niyaz olsun

 

HARNAME GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE

 1. Öncesi o, sonsuz, her şeyi bilen
  Sonrası o, ulu, ezelden gelen
 2. Görünen o, bağışlayan, rızk veren
  Saklanan o, hayır yapan, affeden
 3. Evreni yaratan, cömert öyle ki
  Ne varsa ondan oldu dünyadaki
 4. Levh, Kalem yer ve gökteki katlar
  Varlık, yokluk, insan, cin ve hayvanlar
 5. Değil bir şey kudretinin avcunda
  Hepsi fani, tek diri o mutlakta
 6. Yeri göğü ibretlikle dolduran
  Kudretiyle peygamberler gönderen
 7. Etsinler diye sevk doğru yollara
  Deyip ne iyi ne kötü onlara
 8. Kıldı Muhammed’i hepsinden seçkin
  Fazileti tüm elçileri geçkin
 9. Nebilere şeref, kamuya hayır
  Temizlere inci, başlara taçdır
 10. Gökler ve yer onun nuruyla dolu
  Anlamaz münkir engeller gururu
 11. Çıkıca miraca o izzetiyle
  Taç oldu nalınları alemlere
 12. Dönmeye devam ettikçe bu dünya
  Onun üzerine selam ve duaPADİŞAHIN DEVLETİNE DUA
 13. Yine dünyanın yüzü gülmektedir
  Din ve devletin esası sağlamdır
 14. Bakışlarıdır güneşi cihanın
  Böyle olur kapısı açılanın
 15. O İskenderinki gibi kapısı
  Adaletin ve zaferin ışığı
 16. Gönlün maksadı, cihanın muradı
  Sultan Murad, zamanın hükümdarı
 17. Ademin ruhudur, ruhun nefesidir
  Alemin canı, canın alemidir
 18. Paklayalı yeryüzünü ayağı
  Toprak gökyüzünü görür bayağı
 19. Devlet halk için seçkin bir övünçtür
  Devlet ve din de onunla övünür
 20. Değerinin dolunayı ışıldar
  Öyle ki güneşe bile zerre der
 21. Güneş ışık umar onun aklından
  Ay sadaka dilenir sarayından
 22. Bela Yecucünden kurtuldu devlet
  Kılıcı halk için çeker çelik set
 23. Gökten inen ayet oldu şanına
  Fetih ve zaferleri zamanına
 24. Öyle korkar ki düşman kılıcından
  Kanı damlar her kılının ucundan
 25. Öyle ihsanlar verdi ki ona Hak
  Saltanat ona bir çeşnidir ancak
 26. Onun meclislerinde ay ve güneş
  Sunsun içki olsun sohbete eş
 27. Gecesi mutlansın günü kutlansın
  Toprağı günde bir ülke çoğalsın
 28. Ömrü yer durduğunca devam etsin
  Bahtı gök döndüğünce devam etsin
 29. Devletinden bütün zaman ve zemin
  Buldular mutluluk oldular emin
 30. Nergis takındı altından tacını
  Susam giyindi ipekli kaftanı
 31. Elinde sessizlik kadeh lalenin
  Kesesi altın doldudur goncanın
 32. Zengin fakir emindir şüphe etmez
  Yayından başkasına güç göstermez
 33. Öyle ferahdır ki alem kalmadı
  Kadehin ciğerinden başka kanlı
 34. Çin ile Hata’da duyuldu namı
  Ülkesindeki adaletin şanı
 35. Dünya zevk, sefa içindedir ama
  Şeyhinin nimeti zahmet ve bela
 36. Bahtı, zenci yüzü gibi, ağarmaz
  İşleri ters gider hep, düze çıkmaz
 37. Rahat ümid etti, gördü zahmetler
  Zenginlik istedi, buldu hep dertler
 38. Düşünürken izahını halinin
  Geldi münasebeti bu kıssanınMÜNASEBET-İ HİKÂYET
 39. Zayıf bir eşek vardı
  Yük çekmekten anası ağlardı
 40. Bazen odun çeker, bazen su taşırdı
  Gece gündüz sıkıntılıydı
 41. O kadar ağır yükler taşıdı ki
  Yaralardan tüyü kalmadı
 42. Eti ve derisi de kalmadı
  Teri yükler altında kan gibi akıyordu
 43. Onu görenler
  Sanki bir iskelet gidiyor diyordu
 44. Dudağı sarkmış, çenesi düşmüştü
  Arkasına sinek konsa yoruluyordu
 45. Gözü bir avuç saman görünceye dek
  Teni kıyım kıyım doğranırdı
 46. Kargaların derneğini dinler
  Sineğin gezip dolaşmasını izlerdi
 47. Sırtında palan alınsa
  Geri kalan sanki bir köpekti
 48. Bir gün sahibi onu himaye eder gözetir
  Ona iyilik eder
 49. Sırtından palanını alır ve otlamaya salar
  Eşek otlayarak ilerler
 50. Otlakta yürüyen öküzleri görür
  Gözleri ateşli, göğüsleri gergin ve dolgun
 51. Otlağı sömürüp yerlerdi
  Ki kıllarını çekince kanları damlardı
 52. Bazılarının boynuzları ay gibi
  Kimisinin de halka halka yay gibi
 53. Böğürdüler mi dağlar
  Çın çın öterdi
 54. Miskin eşek gezip dolaşırken
  Sığırları görünce şaştı kaldı
 55. İçleri rahat yürüyorlar
  Bazen de dinleniyorlardı
 56. Ne yular dertleri vardı ne palan üzüntüsü
  Ne de yük altında hasta ve şikayetçiydiler
 57. Eşek bu hali garip buldu çok şaşırdı
  Kendi durumunu gözünün önüne getirdi
 58. Dedi ki “Biz bunlarla aynı yaratılışdayız
  Elde ayakta şekilde aynıyız
 59. Bunların başına taç giydirilmesi neden
  Bize bu ihtiyaç ve yoksulluk neden
 60. Gerçi bizi arpa özlemi ok ve yay haline getirdi
  Bunların boynuzunu kim ay etti
 61. Dedi ki “Eşeklerin en akıllısı falancadan
  Başkası bu müşkilimi halledemez
 62. Gerçekten de kavrayışlı bir eşek vardı
  Hem üst sınıfta hem zekiydi
 63. Yük altında yağları eritip
  Çok çağlar görmüş geçirmişti
 64. Nuh’un gemisine girerken
  Şeytana kuyruğuyla yol vermişti
 65. Üzeyr’in eşeği öldükten sonra dirilirken
  Yatağını ben serdiydim dermiş
 66. Sesi güzeldir, ustadır diye
  Mesih’in eşeği ona hürmet edermiş
 67. Kulağından kurtlar korkar
  Çomağından arslan ürkerdi
 68. Bizim miskin eşek o ulu eşeğin yanına vardı
  Yüz sürdü dedi ki ey yüce kişi
 69. Sen eşekler içinde en olgun eşeksin
  Akıllısın şeyhsin ehilsin, fazılsın
 70. Senin bulacağın çözümlerle kötülük ortadan kalkarsa
  Deccal eşeğine sağır, kör diyecekler
 71. Sen müminlere yol gösterici menzillerine götürücüsün
  Tanrı yolunu tutmuş kişilerin eşeği olma şerefine erdin
 72. Soyun sopun hatiplere konu oldu
  Ediblere de nefesin hoş gelir
 73. Kuşku yok sen eşeksin bilgesin büyüksün
  Benim bir sorun var kerem eyle bunu hallet
 74. Bugün otlakta öküzler gördüm
  Göğüslerini gererek yürüyorlardı
 75. Her biri semiz ve kuvvetli
  İçleri dışları yağlı etli
 76. Bize nedenini açıkla. Şu sultanlık tacı
  Niçin bunlara layık görüldü
 77. Gökyüzünde bizim yıldızımız yok mu
  Yeryüzünde boynuzumuz olmadı
 78. Eşek nasıl sığırdan aşağı olur
  Çünkü insanlar şu örneği veriyor
 79. Eşek hakir ve anlayışsız olsa da
  Yük taşıdığı için azizdir
 80. Madem yük taşımakta biz onlardan üstünüz
  Peki neden biz boynuza layık olmadık
 81. Pir eşek dedi ki
  Ey bela bağına tutsak olmuş eşek
 82. Bu işin aslını astarını dinle
  Aklında noksanlık yoksa nedenini anla
 83. Yaratan Allah öküzü yaratınca
  Öküzleri rızk nedeni kıldı
 84. Öküzler gece gündüz buğday işler
  Buğday otlar buğday dişlerler
 85. Aziz buğdaya bu öküzler besep olduğu için
  Allah bunlara o yüceliği verdi
 86. Devlet tacı başlarına kondu
  İçleri ve dışları yağ ile et ile doldu
 87. Bizim büyük işimiz odundur
  İçimize ateş koyan o değersiz nesnedir
 88. Gerçek buyruksa
  Boynuz bir yana kulak ve kuyruk bile bize çoktur
 89. Cılız, hasta, dertli eşek
  Pir eşeğin yanından dertleri artmış olarak ayrıldı
 90. Kendi kendine bu işin aslı kolaylaştı dedi
  Çünkü kitaptaki bölüm açıklandı
 91. Gideyim ben de buğday işleyeyim
  O işte yazlayıp kışlayayım
 92. Daha ne kadar odunla dayak yiyeceğim
  Öküzler gibi buğdayla uğraşıp yücelikler bulayım
 93. Giderken yeşermiş bir ekin tarlası gördü
  Sanki o ekine kin tutardı
 94. Aşkla tarlaya gidip işlemeye başladı
  Bazen ayağıyla çiğniyor bazen dişiyle yiyordu
 95. Yeşermiş arpayı gören aç eşek
  Can derdine ilaç buldu
 96. Arpayı istekle kavradığı her keresinde
  Toprağını da eşek yüküyle götürdü
 97. Ekini öylesine iştahla yedi ki tarla çıplak kaldı
  Görenler ne acayip ekilmemiş tarla derdi
 98. Yiye yiye karnı doydu müziğe başladı
  Yere yattı yuvarlandı ağnandı
 99. Söyleyip çağırmaya
  Ağır yüklerini anarak anırmaya başladı
 100. Bir nüktedan kişi demiş ki
  Nimetler ezgisiz olunca gam olur
 101. Sonra içindeki neşesi taşınca
  Neva-yı uşşak makamını tutturdu
 102. Gitgide sesini yükseltti
  Muhayyer makamda anırmayı sürdürdü
 103. Cihanın yüz karası sesini öyle yükseltti ki
  Nağme düzmek bir yana ahengi bozdu
 104. Eşek seslerin en çirkinini çıkarınca
  Ekinli tarlanın sahibi sesini duydu
 105. Eline sopayı aldığı gibi yola çıktı
  Tarlasının halini görünce inledi
 106. Gördü ki tarla ekinden temizlenmiş
  Yeşil tarla kara toprak olmuş
 107. Küfretmekle yüreği soğumadı
  Eşeği döverek kendisini yatıştıramadı
 108. Bıçağını çekip başka yerlerini bıraktı
  Ama eşeğin kulağını ve kuyruğunu kesti
 109. Eşek gözyaşı içinde kan dökerek
  Canı acıyarak kaçmaya başladı
 110. Yolda aniden karşısına pir eşek çıktı
  Ne olduğunu sordu, eşek feryat figan
 111. Yalvarıp inleyerek dedi ki ey pir
  Koca tilki gibi kurnaz ve hilekar eşek
 112. Batıl isteyerek haktan ayrıldım
  Boynuz umdum kulaktan ayrıldım
 113. Gam yükünü çeken ve tasa balçığına
  Şaşkın sersem bir halde saplanan o topal eşek benim
 114. Ne ağır yükü kaldıracak halim var
  Ne de taşımama biraz yardım eden var
 115. Arpaya muhtaç yoksul bir eşekken
  Başıma taç konmasını beklerdim
 116. Helalinden rızk isterken
  Bütün servetimi haramilere kaptırdım
 117. Eğer o domuzlar için buyruk çıkmazsa
  Ah, gitti bizim kulak ile kuyruğumuz
 118. Padişahın hükmüne
  Felek kuldur köledir
 119. Bir iki baldırı çıplak da kim oluyor ki
  Padişahın nişanlı buyruğunun tersine hareket edebilsin
 120. Padişahın öfkesi ki eğer
  Felek başkaldırsa onu bile yerle bir eder
 121. Benim inleme ve feryatlarım göklere çıktı
  Adalet ey adil padişah adalet
 122. Şeyhi, inilti ve ahını fazla uzatma
  Senin şahlar şahı büyük padişahın nüktedandır, bilir
 123. Onun lütuf ve ihsanının artmasını istersen
  Devlet için dua etmekte kusur eyleme
 124. Varsın bu uygunsuz, ters işler yapan zaman
  Cahile naz, ehil olanlara da niyaz verirse de
 125. Fesat dünya her ne kadar
  Bilgiliyi dışarda tutup cahili has dostlar arasına soksa da
 126. O padişahın işi izzet ve naz etmek
  Düşmanın işi de gam çekmek ve yalvarmak olsun

 

harname gunumuz turkcesiyle indir.

harname eski turkce okunuşuyla indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap