İletişim Sayfası

  Diğer İletişim Bilgilerimiz :
  Mail : edebiyatsultani[at]gmail.com

  13 yorumlar

  • Merhaba, ben öncelikli olarak kitap hakkında konuşmak istediklerim şöyle:
   Sizce kimya hatun eserinde gerçekler ne kadar gerçek?
   Kimya Hatun eserindeki kaynaklar nelerdir?
   Kimya Hatun eserinde tanıtılan kahramanlar ( Mevlana ve Tebrizi ) karakter analizleri doğru mu?
   Kimya Hatun eserindeki kahramanların gerçeklik paya ne kadardır, çeşitli kaynaklarda Kimya Hatunun aslında Mevlan anın üvey kızı değilde yanına aldığı ve onu yetiştirdiği bir kimsesiz mi?
   Tebrizliye gerçekten de gönül rızasıyla mı evlendi?
   Kimya Hatunu gerçekte nasıl öldü yada kim öldürdü?
   Bu kitaba ne kadar güvene bilir yada aydınlanmak için önerdiğiniz bir kaynak var mı ( ben sizden duymayı tercih ederim) ?
   Kimya Hatun, Mevlana’nın oğlu Alaaddin’le gerçekten aşk yaşadı mı?

   Bu kadar sorumu mazur görün ki ben çok okuyan birisi değildim son bir sendir kitapların arasında kayboldum hayatım boyunca neden bu alışkanlığı daha önce edinmedim diye kendime kızıyorum dönüşünüz yada bir telefonunu bekliyorum uzun uzun sohbet etmek isterim
   Adım Erbil , Hakkariliyim 21 yaşındayım

   • * Kimya Hatun eserlerinde gerçekler ne kadar gerçek? Tek bir kitapla gerçekler ölçülemez özellikle de aynı konu hakkında ne kadar eser varsa piyasada hepsi okunmalı ondan sonra sonuca varılmalı.
    * Kitapta tanıtılan kahramanların karakter analizleri doğru mu? Bence yanlış. Nitekim Mevlana ve Şems Allah yolunda olan müritlerken bu kitapta ilişkileri saptırılmış.
    * Kahramanların gerçeklik payı ne kadardır, çeşitli kaynaklarda Kimya Hatun aslında Mevlana’nın üvey kızı değil de yanına aldığı ve onu yetiştirdiği bir kimsesiz mi? Elif Şafak’ın kitabında yanına verilen kimsesiz biri olarak anlatılıyor Kimya Hatun. Saide Kuds ise Mevlana’nın üvey kızı olduğunu öne sürüyor. Açıkçası Kimya Hatun babası olmadığı için kaynaklarda kimsesiz sayılmış olabilir. Ama her ne olursa olsun Elif Şafak’ın sözlerine ayrı bir itibar ederim.
    * Tebrizli’yle gerçekten de gönül rızasıyla mı evlendi? Elbette ki gönül rızasıyla evlenmedi, evlendirildi. Mevlana’nın sözünün üzerine söz söyleyemediği için rıza göstermek zorunda kaldı aralarındaki uçurum yaş farkına rağmen.
    * Kimya Hatun gerçekte nasıl öldü? Çoğu kaynaklarda aşk acısından öldüğü yazıyor.
    * Bu kitaba ne kadar güvenilir ya da başka kaynak gösterilebilir mi? Bu kitaba elbette ki güvenilir; çünkü hiçbir yazar biyografik bir eseri araştırmadan yazmaz. Nitekim ben Sinan Yağmur’un Kimya Hatun kitabını da okumuştum. Verilen bilgiler aşağı yukarı aynıdır sadece yazarların olayları kurguladıkları bakış açıları farklıdır.
    * Kimya Hatun, Mevlana’nın oğluna gerçekten aşık mıydı? Uzaktan uzağa da olsa aralarında bir çekim olduğunu kitapta okuyoruz

  • Bu zamana kadar rastladığım en kapsamlı ve en güzel site. Çok teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

  • merhaba acaba bu şiiri de inceleyebilir misiniz?
   Zâhidler o la’l-i lebi kim nâr görürler
   Rûşen-nazarân şu’le-i dîdâr görürler

   Hâbîde nigehler ne bilir cezbe-i hüsnü
   A’mâ gibi mir’âta bakup târ görürler

   Hatt safha-i Kur’ân idiğin münkir olanlar
   Kur’ân-ı dahı safha-i inkâr görürler

   Her sûreti hak sanma ki erbâb-ı felâket
   Rü’yâda nice devlet-i bîdâr görürler

   Uryân ten-i irfân bir âlây nakş-ı heyûlâ
   Dildâra bakıp cübbe vü destâr görürler

   Bundan bilinir fart-ı mahabbetdeki nisbet
   Âşıklar anın hîşini ağyâr görürler

   Tûl-ı emele beste olan medd-i nigâhı
   Âgâh-dilân rişte-i zünnâr görürler

   Gâlib suhan-ı aşkda tahkîk arayanlar
   Bu nüshayı tekrâr-be-tekrâr görürler

   Nefh eyleyicek sûra Sirâfil-i kıyâmet
   Ol dem ne imiş Hazret-i Hunkârı görürler

  • Merhaba. Rica etsem aşağıdaki beyit için yardımcı olabilir misiniz? 

    Şevḳ-i ruẖsāruñla dil zülf-i dü-tādan ḳorḳmaz
    Ārzū-yı genc idenler ejdehādan ḳorḳmaz 
   Eydüñüz ʿuşşāḳı zāhid nār ile ḳorḳutmasun
    ʿĀrif olan irteye ḳalan belādan ḳorḳmaz 
   ʿIşḳ elinden ʿaḳl ʿāciz olduġın ʿayb eylemeñ 
   Bir raʿiyyet var mıdur kim pādişādan ḳorḳmaz
    Riḥlet eyyāmında ġamdan incine ṣanma beni 
   Ḳorḳulu yollarda kişi āşinādan ḳorḳmaz 
   Eşk ü āhumdan ṣaḳınmaz lā-cerem serv ile gül 
   Cūydan incinmez ü bād-ı ṣabādan ḳorḳmaz 
   Ol cefā-gār eylemez feryād ü āhumdan ḥāẕer 
   Cennetüñ ẖandān güli bād-ı ṣabādan ḳorḳmaz 
   Düşmanı yār idinüb yārum unutdı yārını
    Yārını añmaz dirīġā ol Ḫudādan ḳorḳmaz
    Ḫavf ider ṣanma maḥalleñde Necātīden raḳīb
    Pādişāhum bellüdür kim seg gedādan ḳorḳmaz  

  • Bu siiri inceler misiniz ? Lütfen

   Akşam Yine Toplandı Derinde

   Canan gülüyor eski yerinde
   Canan ki gündüzleri gelmez
   Akşam görünür havuz üzerinde

   Mehtap kemer taze belinde
   Üstünde sema gizli bir örtü
   Yıldızlar onun guldür elinde

  • Mefā’ilün fe’ilātün mefā’ilün fe’ilün]
   Ne gam şüküfte degilse bahār-ı bāg-ı ümīd
   Zükām-ı yeʾs ile efsürdedür dimāg-ı ümīd
   Zuhūr-ı neşve-i laʿlünle dest-i ʿāşıkda
   Mey-i neşāt ile leb-rīz olur ayag-ı ümīd
   Nesīm-i kākülün oldukça cilve-ger pür eder
   Cihānı nefha-i gül-rīz-i bāg u rāg-ı ümīd
   Döyer mi sūz-ı firāka gönül viren sana kim
   Sirişk-i çeşmi olur şuʿle-rīz-i dāg-ı ümīd
   Kalur mı zinde meger şemʿ-i bād-ı āh gibi
   Bu rūzgārda ey Nāʾilī çerāg-ı ümīd
   Bunu çevirir misiniz çok acil lazım

  • Merhaba bu beyitler için de yardımcı olur musunuz
   Hattuñ benefşe haddüñ hoş yâsemîne beñzer
   Gülzâr-i hüsnüñ ey dost cennet içine benzer

   Hakkın dı ey felek sen gördiñ mi devr idelden
   Halk-ı cihanda bir hüb bu nazenine benzer

   Yüzün görüp hasedden bedr olmasun kamer hic
   Öykünmek ile kaçan sen meh-cebine benzer

   Halk oldi furkatünden kaddüm benüm i bi-rahm
   Bagrün senün acebdür seng-i nigine benzer

   Aşkun yolunda cana can virdügüm gorenler
   Dir ehli aşk içinde mihri güzine benzer

  Yorum yap