Ders Notları

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Şiiri ile Milli Edebiyat Şiirinin Karşılaştırılması

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Şiiri

Milli Edebiyat Şiiri
 

                                             benzerlikler              

Hepsi şiiri estetik zevk uyandıran edebi bir eser olarak görmüşlerdir. Buna bağlı olarak şiirde ses, ritim, tema, yapı, dil ve anlatım özelliklerine önem vermişlerdir.

farkılıklar

Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Ahenk oluşturmak için aruzun yanında aliterasyon, asonans, kafiye ve redife de yer verilmiştir.

Ses ve ahenk

Genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır. Şiirde ses ve söyleyiş değişmiştir. Halk şiirine ve modern şiire özgü söyleyişten yararlanılmıştır.
Sanat için sanat anlayışına bağlı kalarak üzüntü, aşk, tabiat, ayrılık gibi temalar işlemişlerdir.

Tema

Toplum için sanat anlayışına bağlı olarak milli konular işlenmiştir. Vatan sevgisi, milliyetçilik, Anadolu gibi konular işlenmiştir.
Serbest nazım kullanılmış, beyit nazım birimi de kullanılmıştır, ancak beyit kalıbı kırılmıştır. Batıya ait nazım biçimleri yaygınlaşmaya başlamıştır.

Yapı özellikleri

Çoklukla dörtlük nazım birimi ve halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır. Bunun yanında üç, dört, beş, altı, yedi dizeli bentler ve Batı kaynaklı nazım şekilleri de kullanılmıştır.
Süslü ve ağır bir üslubu tercih etmişler, Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara sıkça yer vermişlerdir. İmgelerin çok olduğu şiirler yazmışlardır.

Dil ve anlatım

Süsten ve sanattan uzak, günlük konuşma dili kullanılmıştır.
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap