Zümre

Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Okul Zümre Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİ:
1.) Açılış ve Yoklama,
2.) Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının İncelenmesi, Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması, (2023–2024 Eğitim ve öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi,)

3.) Yıllık plan ve ders planlarının uygulanması, Proje ve performans görevlerinin takibi ve değerlendirilmesi, Değerler Eğitimi ve Atatürkçülük konularının işlenişi ile ilgili hususların değerlendirilmesi,

4.) Derslerin Yıl Sonu Genel Başarı ve Hedeflere Ulaşma Durumunun Değerlendirilmesi ve Başarıyı Artırıcı Önerilerin Görüşülmesi,
Ortak Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Sonrası ile Dönem Sonunda Öğrenci Başarısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Sınav Analizlerinin Yapılarak Konu ve Kazanım Eksikliği Tespit Edilen Öğrenciler İçin Eylem Planlarının Hazırlanıp Uygulanması, Gerekli İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi ile İlgili Hususların Değerlendirilmesi. ( Değişik: 02.01.2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

5.) Öğrencilerde Girişimcilik Bilincinin Kazandırılmasına ve Öğrencilerin Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Konularında Bilgi ve Becerilerinin Geliştirmesine Yönelik Planlanan Çalışmaların Değerlendirilmesi,
(Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

6.) Sosyal Sorumluluk Programı Kapsamında Ders Bazında Yürütülmesi Planlanan Faaliyetlerin Değerlendirilmesi, (Ek bent: 02.01.2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

7.) Zümre Öğretmenleri Arasında, İttifakla Alınacak Zümre Kararına Bağlı Olarak Her Eğitim ve Öğretim Yılında En Az Bir Kez Ders Ziyareti Yapılması, Dersin İşlenişine Yönelik Geri Dönütlerin Değerlendirilmesi ile Diğer Zümre ve Alan Öğretmenleriyle Yapılabilecek İş Birliğinin Değerlendirilmesi,
(Değişik: 02.01.2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

8.) Öğrencilerin, Karar Verme, Problem Çözme ve Eleştirel Düşünmeden Oluşan Üst Düzey Düşünme Becerileri İle Birlikte Sosyal ve Duygusal Becerilerini Hayata Geçirmelerine Yönelik Yapılan Planlamaların Değerlendirilmesi, ( Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

9.) Millî, Manevi ve Ahlaki Değerlerin, Örtük Öğrenme Yoluyla Eğitim ve Öğretim Süreçlerinde Etkin Bir Şekilde Yürütülmesine Yönelik Yapılan Planlamaların Değerlendirilmesi,
(Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

10.) Öğrencilerin Kelimeleri Doğru Telaffuz Etmelerini, Yazılı Anlatımda Doğru Söz Dizimi, Kelime Seçimi ve Noktalama İşaretlerini Fonksiyonlarına Uygun Olarak Kullanmayı Davranış Haline Dönüştürebilmelerini Hedefleyen Ortak Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi,

11.) Önleme, Müdahale ve Yönlendirme Komisyonunda Yürütülen Çalışmaların Değerlendirilmesi,
(Ek bent: 02.01.2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

12.) Öğretim Alanı İle İlgili Akademik ve Bilimsel Çalışmaların İzlenmesi, Teknolojik Gelişmelerin Takip Edilmesi, Müzakere Edilmesi, Uygulamalara Yansıtılması,
(Değişik: 02.01.2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

13.) Yeni öğretim programı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” inceleme ve değerlendirmeleri,

14.) Yıl İçinde Düzenlenen Bilimsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinlikler, Yarışmalar ile Ders Dışı
( Yetiştirme Kursları ve Egzersiz )Çalışmaların Değerlendirilmesi,

15.) Diğer Zümre ve Alan Öğretmenleriyle Yapılan İş birliğinin Değerlendirilmesi,

16.) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerimiz İçin Hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlarının Değerlendirilmesi,

17.) İş Güvenliğine Yönelik Alınan Kararların Görüşülmesi

18.) Alınan Kararlar ve Uygulama Sonuçları, Dilek ve Temenniler,

19.) Kapanış.

YAPILAN GÖRÜŞMELER, ALINAN KARARLAR VE UYGULAMA SONUÇLARI

1.) Açılış ve Yoklama,

Zümre başkanı Ekrem YEKREK, Türk dili ve edebiyatı grubu dersleri zümre toplantısını açtı. Yapılan yoklamada tüm zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
2024-2025 eğitim-öğretim yılı zümre başkanlığına …………………….; yardımcı başkanlığa ………………. seçildi. ( 2.yılını dolduran zümre başkanları için )

Gündem maddelerine ekleme yapmak isteyen olup olmadığı soruldu. Belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2.) Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının İncelenmesi, Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması, (2022–2023 Eğitim ve öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi,)
2023-2024 Eğitim ve öğretim yılı zümre tutanaklarında alınan kararlar …………………. tarafından okundu. Gerekli inceleme, değerlendirme, hatırlatma ve açıklamalar zümre başkanı tarafından yapıldı. Olabildiğince alınan kararlar doğrultusunda davranıldığı görüldü.

Yıllık planlar belirtilen esaslara göre hazırlanmış, uygulanmış ve tüm derslerde bitirilmiştir. İlçe ve il zümrelerinde alınan kararlara uyulmuştur, öğrencilerin başarılarının arttırılması için tedbirler alınmıştır, belirli gün ve haftalarla ilgili yayın faaliyetleri gerçekleştirilmiştir, Değerler eğitimi ve Atatürkçülük konuları yıllık planlarda açıklamalar doğrultusunda gösterilmiştir ve derslerde bu konuların işlenmesi sağlanmıştır.

Alınan kararlar ve bu kararların uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki maddeler belirlendi:

-Eğitim ve öğretim belirlenen plan çerçevesinde yürütülmüştür.

-Sınavlar, zümre toplantılarında alınan kararlar belirtilen nicelik ve niteliklerde yapıldı.

– Ders kitapları ve alternatif kaynaklar üzerinden ödevlendirme yapıldı.

– Öğrenci ve velilerimize EBA kullanım simülasyonları ile EBA platformuna giriş yapma, sayfam ve dersler alanını kullanma, ileti paylaşma vb. konularda bilgilendirme çalışmaları tekrardan yapıldı.

-Yıllık ve günlük planlar yapılırken çalışma takvimine ve ilgili yönetmeliklere uyulmuştur. Yıl boyunca etkin şekilde kullanılmıştır.

– Derslerin işlenişi sırasında konunun gereğine, sınıf ve seviyenin durumuna göre sesli ve sessiz okuma, anlatım, soru-cevap, dramatize etme, taklit, tasvir etme, tanımlama, açıklama, tartışma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özetleme, örnekleme, gözlem yapma, tümevarım, tümdengelim, araştırma, inceleme, tartışma, karşılaştırma sunu, afişleme, resimleme, film, vb. yöntem ve teknikler etkin bir şekilde kullanıldı.

– Öğrencilerin kitap okumasını teşvik için önceki zümre toplantılarında alınan kararlar gereği, edebiyat grubu derslerinde belirlenen esaslar çerçevesinde kitap okuma etkinlikleri başarılı bir şekilde yürütüldü.

-Türk Dili ve Edebiyatı ders konularına destek olarak ihtiyaç duyulan konularda diğer şube öğretmenleri ile iş birliği içinde bulunulmuştur.

– Sınavların öncesinde, tüm öğretmenler işlemeleri gereken konuları yıllık plana göre zamanında işledi ve bu konuları/kazanımları sınıf defterlerine yazdı.

– Kurul üyelerinin katılımıyla belirli aralıklarla görüş alışverişine dayalı ara toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda, yapılan sınavlar detaylı bir şekilde sözlü olarak değerlendirilerek eğitim-öğretim sürecini daha verimli hâle getirecek hususlar ele alındı.

-Atatürkçülükle ilgili konular yönergeler doğrultusunda yıllık planlarda gösterilmiş ve derslerde işlenmiştir.

-Öğrenci başarısını artırmak için: öğrenci velileri ile iş birliği yapılmıştır.

-Ders esnasında öğrencilere sık sık söz hakkı verilip derse katılımları sağlanmıştır.

– Soruların seviyeye uygun olmasına dikkat edilmiştir.

-Öğrencilerin ders araç gereç ve malzemeleri kontrol edilip derse karşı sorumlulukları artırılmaya çalışıldı.
-Belirli gün ve haftalarla ilgili görevli öğretmenler görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Belirlenen plan doğrultusunda faaliyetler düzenlenmiştir.

-Öğrencilerin çeşitli kurumlarca düzenlenen yarışmalara katılımları sağlanmıştır. “Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda öğrencilerimiz etkin katılım sağlamıştır. Bu yarışmalara katılan öğrencilerin hazırlanması konusunda zümre öğretmenleri gerekli rehberlik çalışmalarını yapmışlardır.

-Değerler eğitimi, Sosyal Etkinlikler Kurulu ile etkin bir şekilde tüm dönem boyunca işlenmiştir.

-2023-2024 Eğitim ve öğretim yılı Türk dili ve edebiyatı dersleri açısından başarılı geçmiştir. Ekrem YEKREK, alınan kararlar en iyi şekilde uygulanmıştır. Kararların uygulanmasında birliktelik esastır. Okul idaresi ve diğer zümre öğretmenleri ile her zaman iş birliği içinde olunmuştur. Gerek yıllık planlar, gerekse günlük planlar etkin şekilde hazırlanıp kullanılmıştır. Sınavların gerçekleştirilmesinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve ortak sınav komisyonunun aldığı kararlar esas alınmıştır. Uygun şartlar oluştuğunda öğrencilerin ders dışı etkinliklerde görev almaları ve çeşitli kurumlarca belirlenen yarışmalara katılmaları ünite sonu yapılan uygulama çalışmaları ile daha da etkin bir hale getirilmiştir. Belirli gün ve haftaların etkin bir şekilde kutlanması, değerlendirilmesi, onların amacına uygun bir şekilde anlatılması gerek idare gerekse diğer zümre öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

3.) Yıllık plan ve ders planlarının uygulanması, Proje ve performans görevlerinin takibi ve değerlendirilmesi, Değerler Eğitimi ve Atatürkçülük konularının işlenişi ile ilgili hususların değerlendirilmesi:

Yıllık plan ve ders planları çalışma takvimine göre uygulanmıştır. Tamamlanamayan konu kalmamıştır. Değerlerimiz ve Atatürkçülük konuları yıllık planlarda gösterildiği şekilde derslerde işlenmiştir. Kasım ayı içerisinde şube rehber öğretmenlerinin öğrencilerin hangi derslerden proje alacağını belirlemesi üzerine öğrencilere proje çalışma konuları verilmiş, gerekli bilgiler e-okula işlenmiştir. Her ay düzenlenen takip çizelgeleri ile öğrencilerin proje çalışmaları için gerekli rehberlik yapılmıştır. Nisan ayı içinde belirlenen tarihte proje ödevleri teslim alınmış, önceden hazırlanan değerlendirme ölçeğine uygun olarak ödevler incelenmiş ve proje notları e-okula işlenmiştir.

4.) Derslerin Yıl Sonu Genel Başarı ve Hedeflere Ulaşma Durumunun Değerlendirilmesi ve Başarıyı Artırıcı Önerilerin Görüşülmesi,
Ortak Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Sonrası ile Dönem Sonunda Öğrenci Başarısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Sınav Analizlerinin Yapılarak Konu ve Kazanım Eksikliği Tespit Edilen Öğrenciler İçin Eylem Planlarının Hazırlanıp Uygulanması, Gerekli İzleme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi ile İlgili Hususların Değerlendirilmesi. ( Değişik: 02.01.2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

2023-2024 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun başarılı olduğunu belirten zümre başkanı Ekrem YEKREK, tüm kurul üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yapılan sınavlar sonucunda görülmüştür ki; sınıflar arasında çok büyük bir seviye farkı yoktur. Elbette bazı sınıflarda oranlar diğerlerine göre biraz da olsa yüksek çıkmıştır. Yapılan sınavlarda sınıflar arasında herhangi bir farklılık fazla görülmemiştir.
Yapılan soru ve konu analizlerinde sıkıntı duyulan herhangi bir konu veya soru yoktur. Yurt geneli ve okul düzeyinde belirtilen sınav takvimine uygun olarak ortak yazılı ve uygulamalı sınavlar gerçekleştirilmiştir. Her sınav sonunda kazanımlar üzerinden sınav analizleri yapılmış, eksikler tespit edilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

…………………… , bütün sınıfların başarı oranı ve not ortalaması oldukça iyi ve tatminkârdır. Hepimizin ortak dileği birkaç öğrenci dışında bilinçli ve yüksek bir çalışma temposuna girmiş olan öğrencilerimizin istedikleri bir yükseköğretim kurumunu kazanarak öğrenim hayatlarını devam ettirmeleridir.

Zümre başkanı Ekrem YEKREK, Türk dili ve edebiyatı grubu derslerinde ikinci dönem sonunda oluşan sınıfların başarı ortalamasını şu şekilde aktardı:

Sınıf Başarı Ortalaması (%) Sınıf Başarı Ortalaması (%) Sınıf Başarı Ortalaması Sınıf Başarı Ortalaması
9/A % 92 10/A % 65 11/A % 93 12/A % 93
9/B % 89 10/B % 97 11/B % 96 12/B % 96
9/C % 86 10/C % 91 11/C % 92 12/C % 92
9/D % 87 10/D % 59 11/D % 97 12/D % 97
9/E % 61 10/E % 62 11/E % 87 12/E % 87
9/F % 82 10/F % 97 11/F % 96 12/F % 96
9/G % 69 10/G % 89 11/G % 87 12/G % 87
9/H % 80 10/H % 94 11/H % 90 12/H % 90
9/I % 66 10/I % 94 11/I % 96
9/J % 94 11/J % 100
11/K % 97
% 80 % 83 % 93 % 93

Zümre başkanı Ekrem YEKREK, seçmeli drama dersinde ikinci dönem sonunda oluşan sınıfların başarı ortalamasını şu şekilde aktardı:

Sınıf Başarı Ortalaması (%)
9/A % 100
9/B % 94
9/C % 94
9/D % 100
9/E % 97
9/F % 94
9/G % 91
9/H % 100
9/I % 85
9/J % 100
GENEL ORT. % 95

Zümre Başkanı Ekrem YEKREK, Seçmeli Türk dili ve edebiyatı dersinde ikinci dönem sonunda oluşan sınıfların başarı ortalamasını şu şekilde aktardı:

Sınıf Başarı Ortalaması (%)
11/D % 100
11/E % 63
11/F % 94
11/G % 97
11/H % 84
11/I % 90
11/J % 75
GENEL ORTALAMA % 86

Zümre Başkanı Ekrem YEKREK, Seçmeli Metin Tahlilleri-1 dersinde ikinci dönem sonunda oluşan sınıfların başarı ortalamasını şu şekilde aktardı:

Sınıf Başarı Ortalaması (%)
11/D % 97
11/E % 96
11/F % 100
11/G % 100
11/H % 100
11/I % 100
11/J % 100
GENEL ORTALAMA % 99

Sınavlar sonrası sınav sorularının çözümü öğrencilerle beraber yapılmıştır. Bu şekilde öğrenilmeyen konuların tekrarı yapılmış ve eksik öğrenmeler tespit edilmiştir.

…………………………….: 9.sınıflarda başarı ortalamasının % 80’nin üzerinde olduğu görülmektedir. Anlaşılmayan konu ve kazanımlar ya da en az doğru yapılan sorular derslerimizde tekrar çözülerek ve örnek soru çözümleriyle eksiklikler giderilmiştir.

Zümre başkanı Ekrem YEKREK : Öğrencilerin yanlışlarının farkına varması için mutlaka sınav kağıdını görmesi gerekmektedir. Sınav kağıdı öğrenciye gösterilmeli ayrıca sınav soruları derste çözülmeli, eksik kazanımlar varsa tamamlanmalıdır.

………………………… : 10.sınıflarda başarı ortalaması % 83’ün üzerindedir. Genel anlamda işlenen konu ve kazanımların öğrencilerin geneli tarafından anlaşıldığı gözlemlenmiştir.

……………………….. : 11.sınıflarda başarı ortalaması % 94 civarındadır. Aracı dil olan edebiyatı, öğrenciler, bir ders olmaktan çok; bir zevk, hayatı yeniden anlamlandırma, kendilerini ve çevrelerini farklı bir bakış açısıyla değerlendirmelerine yardımcı olacak bir sanat dalı olarak gördükleri için Türk dili ve edebiyatı dersi,onlar için eğlence, mutluluk ve kendilerini anlamada güzel bir kaynak olmuştur.İşlenen konu ve kazanımlarda üniversite sınavlarında çıkabilecekler üzerinde fazlaca durulmuş ve bol bol soru çözülmüştür.

………………………. : 11.sınıflar seçmeli Metin Tahlilleri-1 dersini severek işlemektedirler. Etkinliklerin tamamında öğrencilerin aktif olması, merkezde olması öğretmenin ise tüm çalışmalar boyunca yönlendirici olması sağlanmıştır.

…………………………….: Seçmeli Türk dili ve edebiyatı derslerinde başarı ortalaması % 86’nın üstündedir. Sınav sonrası yapılan analizlerde soruların üniversite sınavına yönelik olması öğrencilerin derse ilgisini daha çok artırmıştır. Öğrencilerin sene başında yaptığı açıklamalarda seçmeli ders olması nedeniyle çok fazla sınava çalışılmadığı ifade edilse de üniversite sınavına yönelik çalışmaların yoğunlaşmasıyla ders daha çok ilgi çekmeye başlamıştır. Öğrencilerle sınav soruları tekrar çözülmüş, konu tekrarları yapılmış ve bol bol örnek soru çözülerek gerekli takviyeler yapılmıştır.

5.) Öğrencilerde Girişimcilik Bilincinin Kazandırılmasına ve Öğrencilerin Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Konularında Bilgi ve Becerilerinin Geliştirmesine Yönelik Planlanan Çalışmaların Değerlendirilmesi,
(Değişik: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

Günümüzün gelişen dünyasında girişimcilik bilinci önemli bir yer kazanmıştır. Öğrencilerin okul dışı yaşantılarında girişimcilik niteliklerini geliştirebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlenmiş özellikle Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında düzenlenen tasarımlarla öğrencilerimiz yeteneklerini keşfetmişlerdir.

6.) Sosyal Sorumluluk Programı Kapsamında Ders Bazında Yürütülmesi Planlanan Faaliyetlerin Değerlendirilmesi, (Ek bent: 02.01.2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

Öğretim programını temel alan ve sınıf dışındaki alanlarda ve kurumlarda gerçekleşen öğrenme, okul dışı öğrenme olarak bilinir. Okul dışı öğrenme, başka bir ifadeyle informal ortamlarda formal öğrenme faaliyetlerinin yürütülmesidir. Yapılan çalışmalar, okul dışı ortamlarında yapılan etkinliklerin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor yönden gelişimine katkı sağladığını ve öğrencilerin motivasyonlarında, tutumlarında ve akademik başarılarında da olumlu yönde değişikliğe neden olduğunu ifade etmektedir. Öğretimin her kademesinde beklenen, sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamlarının bir arada kullanılması ve bu sayede öğrenmenin zenginleştirilmesidir. Aşağıdaki tabloda yer alan okul dışı etkinliklerden idarenin izni ve onayıyla uygun olan etkinlikler yıl boyunca uygulanmaya çalışılmıştır.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİ SOSYAL SORUMLULUK / OKUL DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİK TABLOSU

DERSİN ADI :
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

SINIF
ÜNİTE / KONU
KAZANIMLAR MEKAN
( OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI )
AÇIKLAMA (KAZANIM – MEKÂN İLİŞKİSİ )

MÜZELER

9 Tiyatro
/
Geleneksel Türk Tiyatrosu
A.3.13 Dönemin önemli yazarlarını sıralar. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi
Geleneksel Türk tiyatrosunun temel motiflerini tanır.

 

10
Haber Metni / A.4.11 Metinde fikri, felsefi gelenek anlayışlarının yansımları. Kurtuluş Savaşı
Müzesi Kurtuluş Savaşı
Müzesi’ndeki haber yazılarını okuyarak bilgi edinir.

11
Hikaye / Hikaye yazma çalışması B.3 Yazma konusu ile ilgili hazırlık yapar. Anadolu Medeniyetler Müzesi Anadolu medeniyetleriyle ilgili araştırma yapar, yaptığı araştırmadan bir hikâye metni çıkarır.

11
Hikaye / Hikaye sunum çalışması C.1.3 Konuyla ilgili gözlem, inceleme yapar. Anadolu Medeniyetler Müzesi Yazdığı hikayeyi Anadolu Medeniyetler Müzesinde Sunar.

12

Deneme / Deneme Yazma Çalışmaı B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.
B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar. Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi Mehmet Akif Ersoy Evi Müze,gezisi yaparak Mehmet Akif Ersoy hakkında bir deneme yazar.
KÜTÜPHANELER

9 Şiir / Cumhuriyet döneminde serbest tarzda yazılmış şiir A.1.10 Şair ile şiir arasındaki ilişikiyi değerlendirir. Millet Kütüphanesi Dönem şairlerinin eserleri ile ilgili araştırma yapar.

10 Anı (Servet-i Fünun döneminde anı) A.4.14 Türün/dönemin diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. Akdere Uyanık Kütüphane Dönem yazarlarının eserleri ile ilgili araştırma yapar.

11 Eleştiri (Cumhuriyet öncesi eleştiri) A.4.2 Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişikisini belirler. Akdere Uyanık Kütüphane Eleştiri türü ile ilgili araştırma yapar.

12 Roman (1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman örneği) A.2.12 Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir Akdere Uyanık Kütüphane 1980 sonrası Türk romanının zihniyetini örnek metin üzerinden araştırır.
ÜNİVERSİTELER

9
Tiyatro A.3.11 Metni yorumlar. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü Tiyatro bölümünün herhangi bir oyununun izlenmesi.

10 Gezi Yazısı / Gezi Yazısı Yazma Çalışması B.1 Farklı türde metin yazar. Ankara Kalesi Ankara Kalesi’ni gezer. Gezisini, gezi yazısı formatında yazar.

11 Mülakat / Mülakat yazma çalışması B.3 Yazma konusu ile ilgili hazırlık yapar. Edebiyat Fakültesi hocalarından birisiyle mülakat çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi hocalarından birisiyle mülakat yapar.

12 Deneme / Deneme yazma çalışması B.9 Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili kullanır. Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi hakkında deneme yazar.

MİLLİ, TEMATİK VE BAHÇELER

9 Masal / Masal Yazma B.3 Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar. Kuğulu Park Kuğulu Park gezilir. Buradan edinilen izlenimlerle masal yazılır.

10 Hikaye / (Dede Korkut Hikayeleri) A.2.13 Metni yorumlar. Dede Korkut Parkı / Mamak Dede Korkut Hikayeleri parkta bulunan yazılı heykeller üzerinden anlatılır.

11 Köşe Yazısı / Köşe Yazısı Yazma Çalışması B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler. 15 Temmuz Şehitler Anıtı “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” hakkında köşe yazısı yazar.
12 Söylev / Göktürk Kitabeleri A.4.2 Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. Türk Tarih Müzesi ve Parkı Göktürk Kitabelerini İnceler.

7.) Zümre Öğretmenleri Arasında, İttifakla Alınacak Zümre Kararına Bağlı Olarak Her Eğitim ve Öğretim Yılında En Az Bir Kez Ders Ziyareti Yapılması, Dersin İşlenişine Yönelik Geri Dönütlerin Değerlendirilmesi ile Diğer Zümre ve Alan Öğretmenleriyle Yapılabilecek İş Birliğinin Değerlendirilmesi,
(Değişik: 02.01.2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

Zümre öğretmenleri olarak, planlanan tarihlerde ders ziyaretleri yapılmıştır. Ders işlenişine dair görüş alışverişi yapılmıştır. Oldukça verimli bir uygulama olduğu gözlemlenmiştir. Diğer alan öğretmenleriyle konulara uygun şekilde iletişime geçilmiş ve gerekli destekler sağlanmıştır.

 

8.) Öğrencilerin, Karar Verme, Problem Çözme ve Eleştirel Düşünmeden Oluşan Üst Düzey Düşünme Becerileri İle Birlikte Sosyal ve Duygusal Becerilerini Hayata Geçirmelerine Yönelik Yapılan Planlamaların Değerlendirilmesi, ( Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)
Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında planlamalar yapılmış ve öğrencilerimizin üst düzey becerileri ile birlikte sosyal ve duygusal becerilerini hayata geçirmek hedeflenmiştir. Her sınıf düzeyinde her ay her öğrencinin katılım sağladığı etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

9.) Millî, Manevi ve Ahlaki Değerlerin, Örtük Öğrenme Yoluyla Eğitim ve Öğretim Süreçlerinde Etkin Bir Şekilde Yürütülmesine Yönelik Yapılan Planlamaların Değerlendirilmesi,
(Ek bent: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

Millî ve manevi değerlerimizin öğrencilere aktarımı konusundaki çalışmalara öğretim programında ve sene başı zümresinde belirtilen şekliyle devam edilmiştir.

10.) Öğrencilerin Kelimeleri Doğru Telaffuz Etmelerini, Yazılı Anlatımda Doğru Söz Dizimi, Kelime Seçimi ve Noktalama İşaretlerini Fonksiyonlarına Uygun Olarak Kullanmayı Davranış Haline Dönüştürebilmelerini Hedefleyen Ortak Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi,

Güzel Türkçemizin konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılması ve öğretilmesi için Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerine büyük iş düştüğünü söyleyen ……………….., bu konuda iş birliği yapılmasının şart olduğunu belirtti. Söz alan ……………., aslında bunun sadece Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin değil, bütün öğretmenlerin öncelikli görevi olması gerektiğini söyledi. Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının bulunmadığını, kitap okumayan öğrencilerin kendini ifade etme noktasında da sorunlar yaşadığını söyledi. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasına önem verilmesi ve gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi. ……………………….., her dönem uyguladığımız kitap okuma çalışmalarının katkısının büyük olduğunu ifade etti.

11.) Önleme, Müdahale ve Yönlendirme Komisyonunda Yürütülen Çalışmaların Değerlendirilmesi,
(Ek bent: 02.01.2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

Eğitim-öğretim yılı başında oluşturulan Önleme-Müdahale-Yönlendirme Komisyonu’nun doğal üyeleri olarak veli ve öğrencilerimizle düzenli görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilerin devamsızlık ve ders başarısı ile ilgili yaşadıkları sorunlar dikkatle takip edilmiştir. Öğrenci ve velilerin iş birliği ile problemler büyümeden çözülmüştür.

12.) Öğretim Alanı İle İlgili Akademik ve Bilimsel Çalışmaların İzlenmesi, Teknolojik Gelişmelerin Takip Edilmesi, Müzakere Edilmesi, Uygulamalara Yansıtılması,
(Değişik: 02.01.2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı)

Zümre Başkanı Ekrem YEKREK, teknoloji alanındaki gelişmelere dikkat çekerek öğretme-öğrenme sürecinde “öğretmen” ve “teknoloji” iki önemli öğeyi oluşturmaktadır. Çünkü öğrencilerin öğrenmelerinde bu iki öğe en büyük etkiye sahiptir. Günümüz eğitiminde farklı roller üstlenmiş olan öğretmenin hem teknolojiyi kullanması hem de teknolojinin öğrenme amacıyla nasıl kullanılacağını öğrenciye öğretmesi gereklidir.

……………, ileri sürülen yorumlara katıldığını ifade etti. Günümüzde “Eğitim Teknolojisi” diye kavramın öne çıktığını belirterek; Eğitim teknolojisi, öğretmene öğrenme işinde yardım eder, öğrencilerin özel durumları ile ilgilenip onlara kılavuzluk yapmayı ve mesleki bilgi ve becerilerini yenilemesi için zaman kazandırır.
Öğrencilerin başarısını sağlayarak kendi başarı grafiğini yükseltmesine olanak verir ve onun toplum içindeki yerinin güçlenmesine katkı getirir, açıklamasında bulundu.

………………., eğitim teknolojisi alanındaki çeşitli unsurlara dikkat çekerek, eğitim teknolojisinde kullanılan araçlar arasında; akıllı tahta -tebeşir, kitap-defter-kalem, baskı makinesi (matbaa), modeli-maket, resim-slayt-film, radyo, TV-video, öğretme makineleri, bilgisayarlar, bireysel ve kitlesel otomasyon, ağ sistemleri, telekomünikasyon (video, konferans, vb.) gibi çeşitlerini sayabiliriz. Duruma göre bunların hepsinden azami şekilde yararlanmalıyız.

13.) Yeni öğretim programı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” inceleme ve değerlendirmeleri,

Yeni öğretim programı ve ortak metin seminer dönemi incelenecek gerekli raporlar tutulup ek-1 ve ek-2 doldurulacaktır.

( Bu bölüm mesleki çalışmalar döneminde hazırlanacak Ek-1, Ek-2 formları oluşturulduktan sonra zümreye ek olarak eklenecektir.)

14.) Yıl İçinde Düzenlenen Bilimsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinlikler, Yarışmalar ile Ders Dışı
( Yetiştirme Kursları ve Egzersiz )Çalışmaların Değerlendirilmesi,

Yıl içinde düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, yarışmalar ile ders dışı ( Yetiştirme kursları ) çalışmalar etkin bir şekilde ortaya konulmuştur. Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler etkin bir şekilde yapılmıştır. İl ve ilçe yarışmalarına katılım sağlanmıştır. Bu yarışmalarda çeşitli dereceler kazanılmıştır. Ders dışı etkinliklere katılım daha yüksek sosyal ve akademik benlik kavramına ve genel öz değere katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine katkı sağlanmıştır. Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına özen gösterilir.

Bu yıl okulumuzda DYK faaliyetleri olmamıştır ve egzersiz çalışmaları yapılmamıştır. Yurt genelinde düzenlenen Dilimizin Zenginlikleri projesi eylem planına uygun olarak her ay etkinlikler düzenlenmiştir. Sınıf panoları hazırlanmış, kelime oyunları gerçekleştirilmiştir.

15.) Diğer Zümre ve Alan Öğretmenleriyle Yapılan İş birliğinin Değerlendirilmesi,

Zümre başkanı Ekrem YEKREK, “ Birlik ve beraberliğin önemi üzerinde vurgu yaptı. Türk eğitim sisteminin bir bütün olduğuna dikkat çekti. Bu açıdan branşlar, alanlar farklı olsa da her birey Türk milletinin bekası için çalışmaktadır. Her öğretmen aynı duygularla öğrencisine sahip çıkmaktadır. Dolayısıyla konuların özelliğine göre diğer zümrelerle her zaman olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılında da yönetmelikler doğrultusunda iş birliğine gidilmiştir.

16.) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerimiz İçin Hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlarının Değerlendirilmesi,

Kaynaştırma öğrencilerimiz, bireyselleştirilmiş öğretim planına uygun şekilde ölçme-değerlendirme uygulamalarına tabi tutulmuş ve ölçme-değerlendirme uygulamalarının destek eğitimini veren ilgili rehber öğretmenin koordinesinde sınavlar hazırlanmış ve yapılmıştır. Bu öğrencilerin akademik gelişimine dair tedbirler alınarak rehberlik servisinin desteğiyle bireyselleştirilmiş eğitim planları en iyi şekilde uygulanmıştır.

17.) İş Güvenliğine Yönelik Alınan Kararların Görüşülmesi
Zümre başkanı Ekrem YEKREK : “ İş sağlığı ve güvenliği; iş yerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu olup, işveren ile işçinin birlikte etkili iletişim, eşgüdüm ve katılımıyla yönetilebilecek bir yapıdır. Okullarda İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları oldukça önemlidir. Okullarımızda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almalıyız, araç ve gereçleri noksansız bulundurmalıyız, çalışanlar olarak bizler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüyüz. Öğrencilerimize yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlı olmalıyız.” Okulumuzun iş güvenliğine yönelik her türlü etkinliğe zümre olarak destek verilmiş ve katılım sağlanmıştır.

18.) Alınan Kararlar ve Uygulama Sonuçları, Dilek ve Temenniler,

1.) Eğitim ve öğretim belirlenen plan çerçevesinde yürütülmüştür.
2.) Sınavlar, zümre toplantılarında alınan kararlar ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanarak belirtilen nicelik ve niteliklerde yapıldı.
3.) Yıllık ve günlük planlar yapılırken çalışma takvimine ve ilgili yönetmeliklere uyulmuştur.Planlar ,yıl boyunca etkin şekilde kullanılmıştır.

4.) Derslerin işlenişi sırasında konunun gereğine, sınıf ve seviyenin durumuna göre sesli ve sessiz okuma, anlatım, soru-cevap, dramatize etme, taklit, tasvir etme, tanımlama, açıklama, tartışma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özetleme, örnekleme, gözlem yapma, tümevarım, tümdengelim, araştırma, inceleme, tartışma, karşılaştırma sunu, afişleme, resimleme, film, v.b. yöntem ve teknikler etkin bir şekilde kullanıldı.

5.) Öğrencilerin kitap okumasını teşvik için önceki zümre toplantılarında alınan kararlar gereği, edebiyat grubu derslerinde belirlenen esaslar çerçevesinde kitap okuma etkinlikleri başarılı bir şekilde yürütüldü.

6.) Türk dili ve edebiyatı ders konularına destek olarak ihtiyaç duyulan konularda diğer şube öğretmenleri ile iş birliği içinde bulunulmuştur.

7.) Sınavların öncesinde, tüm öğretmenler işlemeleri gereken konuları yıllık plana göre zamanında işledi ve bu konuları/kazanımları sınıf defterlerine yazdı.

8.) Kurul üyelerinin katılımıyla belirli aralıklarla ( kasım –nisan aylarında ) görüş alışverişine dayalı ara toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda, yapılan sınavlar detaylı bir şekilde değerlendirilerek eğitim-öğretim sürecini daha verimli hâle getirecek hususlar ele alındı.
9.) Atatürkçülükle ilgili konular yönergeler doğrultusunda yıllık planlarda gösterilmiş ve derslerde işlenmiştir.
10.) Öğrenci başarısını artırmak için: öğrenci velileri ile iş birliği yapılmıştır.
11.) Ders esnasında öğrencilere sık sık söz hakkı verilip derse katılımları sağlanmıştır.
12.) Sınav sorularının öğrenci seviyesine uygun olmasına dikkat edilmiştir.
13.) Öğrencilerin ders araç gereç ve malzemeleri kontrol edilip derse karşı sorumlulukları artırılmaya çalışıldı.
14.) Belirli gün ve haftalarla ilgili görevli öğretmenler görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Belirlenen plan doğrultusunda faaliyetler düzenlenmiştir. Raporları tutularak okul idaresine teslim edilmiştir.
15.) Öğrencilerin çeşitli kurumlarca düzenlenen yarışmalara katılımları sağlanmıştır. Çeşitli dereceler elde edilmiştir. Öğrencilerin hazırlanması konusunda zümre öğretmenleri gerekli rehberlik çalışmalarını yapmışlardır.
16.) Okul kütüphanesinden en iyi şekilde yararlanma ve kütüphaneyi daha kullanılır hale getirme konusunda okul yönetimiyle iş birliğine gidilmiştir.
17.) Konuların özelliğine göre etkileşimli tahtadan azami şekilde yararlanıldı.
18.) “Okuma Saatleri”, “Okuma Grupları” etkinliklerine devam edildi.
19.) 1.performans notu: Ders içi performans değerlendirme ölçeğine göre verilmiştir. 2.Performans notu: Her ünite sonunda yapılacak olan etkinlikler, yazma ve sözlü iletişim becerilerine bağlı süreç odaklı performans değerlendirme notu olarak ( Performans görevi değerlendirme ölçeğine göre ) e-okula işlendi.
20.) Bütün sınavlar ortak yapılacağından yazılı soruları hazırlanırken zümre ortak hareket etmiştir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanmıştır. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılmıştır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilmiştir.
21.) Proje görevi alan öğrencilerimiz proje hazırlama görevini yerine getirmişlerdir. Projenin konusu öğrenciye imza karşılığı bildirilmiştir. Öğrencinin ders öğretmenleri ile görüşmesinde öğretmen tarafından notlar alınmıştır. Her öğretmen verdiği ödevlerle ilgili sonuçları dosyalamıştır. Öğrencinin çalışma planı, bilgi, doküman ve araç gereç listesi, iletişim kurduğu kaynak kişilerin listesi ödevin sonunda yararlanılan kaynaklar bölümünde belirtilmiştir. Proje konuları en geç KASIM ayının son haftası verilmiştir. NİSAN ayının 4. haftasında toplanmıştır. Ayrıca proje görevleri aralık, ocak, şubat ve mart aylarında kontrol edilmiştir. Proje görevi değerlendirme ölçekleri okul idaresine teslim edilmiştir.
22.) Uygulama sınavları yoğun ve yorucu olmuştur. Süreç odaklı olması nedeniyle zaman zaman ders işlenişlerini aksatsa da gerekli tedbirler alınarak konular bitirilmiştir.

2023-2024 Eğitim ve öğretim yılı Türk dili ve edebiyatı dersleri açısından başarılı geçmiştir. Ekrem YEKREK, alınan kararlar en iyi şekilde uygulanmıştır. Kararların uygulanmasında birliktelik esastır. Okul idaresi ve diğer zümre öğretmenleri ile her zaman iş birliği içinde olunmuştur. Gerek yıllık planlar, gerekse günlük planlar etkin şekilde hazırlanıp kullanılmıştır. Sınavların gerçekleştirilmesinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve ortak sınav komisyonunun aldığı kararlar esas alınmıştır. Belirli gün ve haftaların etkin bir şekilde kutlanması, değerlendirilmesi, onların amacına uygun bir şekilde anlatılması gerek idare gerekse diğer zümre öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulama sınavlarının bu sene öğretmenleri çok yorduğu vurgulanmıştır.
19.) Kapanış.
Toplantı, zümre başkanı Ekrem YEKREK tarafından sağlıklı ve başarılı nice öğretim yılları dileğiyle sonlandırıldı.

Zümre başkanı …………………, “2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın uyum içinde gerçekleştirilen çalışmalarla sonuna geldiğini belirtip, çalışma arkadaşlarına üstün gayretleri için teşekkür etti. Yeni eğitim- öğretim yılında zümre başkanlığını devralacak …………………………’a başarılar diledi. Sağlıklı huzurlu günler dileyerek toplantıyı sonlandırdı.( Bu yıl başkanlık süresi dolanlar için )

2023 2024 SENE SONU OKUL ZÜMRE TUTANAĞI indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap