Genel

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 12

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 12

1…., 1896 yılında …, Servet-i Fünun dergisinin başına geçmesiyle başlar; derginin 1901’de …, bir yazısı yüzünden kapatılmasıyla sona erer.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Tanzimat Edebiyatı-Şinasi’nin-Namık Kemal’in
B) Fecr-i Ati-Ahmet Haşim’in-Hüseyin Cahit Yalçın’ın
C) Edebiyat-ı Cedide-Tevfik Fikret’in-Hüseyin Cahit Yalçın’ın
D) Milli Edebiyat Akımı-Ömer Seyfettin’in-Ziya Gökalp’in
E) Yeni Lisan Hareketi-Ali Canip Yöntem’in-Ömer Seyfettin’in

2. Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedide şairlerinin bir özelliği değildir?
A) Aruz veznini kullanma
B) Şiiri düzyazıya yaklaştırma
C) Halk şiiri nazım biçimlerini kullanma
D) Özgün bir şiir dili oluşturma
E) Fransız edebiyatı nazım şekillerini kullanma

3. Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedide döneminde düzyazı türünde yapıt veren sanatçıların bir özelliği değildir?
A) En başarılı oldukları türler roman ve öyküdür.
B) Romanlarda okuru eğitme tutumundan uzak durmuşlardır.
C) Yazarlar kişiliklerini gizlemişler, kahramanlar kendi dilleri ve dünya görüşleriyle yapıtlarda yer almışlardır.
D) Roman ve öykü konuları hayalden değil, gözlem olanakları içine giren yaşamdan almışlardır.
E) Özellikle roman türünde Anadolu edebiyata girmiş, halkın sorunları yansız bir tutumla yansıtılmıştır.

4. Cenap Şehabettin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dili süslü, sanatlı ve ağırdır.
B) Şiirde ahenge çok önem vermiştir.
C) Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir.
D) Sanat toplum içindir, görüşünü benimsemiştir.
E) Hac Yolunda, Avrupa Mektupları ve Suriye Mektupları adlı eserleri gezi türündedir.

5. (I) Servet-i Fünun döneminde, Tanzimat sanatçılarının kullandığı kanun, hak, adalet gibi kavramlar daha yoğun biçimde eserlerde yer aldı. (II) Bu dönemde aşk, üzüntü, tabiat güzellikleri, karamsarlık, şahsi hayaller ve melankoli konuları işlenen başlıca konulardır. (III) Sanatçılar, Fransız edebiyatını örnek almışlar; öykü ve romanda yetkin ürünler vermişlerdir. (IV) Şiirde beyit güzelliği anlayışı yerine, konu bütünlüğü öne çıkarılmıştır. (V) Yüzyıllardır süregelen uygulamanın aksine uyağın göze göre değil de kulağa göre olması gerektiği savunulmuştur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.      B) II.      C) III.     D) IV.      E) V.

6. Servet-i Fünun döneminde şiirde, … ve …; romanda ise …, … ve …, önemli ürünler vermişlerdir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret-Cenap Şehabettin-Halit Ziya-Mehmet Rauf-Hüseyin Cahit
B) Tevfik Fikret-Abdülhak Hamit-Halit Ziya-Mehmet Rauf-Hüseyin Rahmi
C) Ziya Paşa-Cenap Şehabettin-Recaizade M. Ekrem-Nabizade Nazım-Hüseyin Cahit
D) Ahmet Haşim-Tevfik Fikret-Hüseyin Rahmi-Mehmet Rauf-Hüseyin Cahit
E) Ahmet Haşim-Cenap Şehabettin-Halit Ziya-Hüseyin Suat-Hüseyin Rahmi

7. İlk dönem şiirlerinde daha çok, bireysel konuları işlemiştir. İkinci dönem şiirlerinde ise toplumsal sorunlara eğildiği görülür. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış, nazmı nesre yaklaştırmıştır. Şiirde dil ve ahenge büyük önem verir. Şekil yönüyle parnasizmin etkisindedir. Dili genelde süslü, sanatlı, ağırdır. Şermin adlı kitabındaki şiirlerini hece vezniyle yazmıştır. Bu şiirlerin hepsi çocuk şiirleridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ziya Gökalp
C) Cenap Şehabettin
D) Namık Kemal
E) Mehmet Akif Ersoy

8. Servet-i Fünun romanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tahlil ve ayrıntıya yer verilmiştir.
B) Olaylar tamamen İstanbul’da geçer.
C) Toplumsal olaylar işlenir.
D) Roman kişileri seçkin tabakaya aittir.
E) Realizm ve Natüralizm akımlarının etkisi vardır.

9. I. Ferda-yı Garam
    II. Karanfil ve Yasemin
    III. Tarih-i Kadim
    IV. Hayat-ı Muhayyel
    V.Gave Destanı
Yukarıdaki eserlerden hangileri aynı sanatçıya aittir?
A) I. ve II.  
B) II. ve IV.
C) III. ve V.
D) I. ve V.
E) III. ve IV

10. I. Aşka Dair
      II. Kadın Pençesi
      III. Kadınlar Vaizi
      IV.Son Emel
      V. Bir Aşkın Tarihi
Yukarıdakilerden hangisi Servet-i Fünun döneminde, hikaye türünde yazılmış eserlerden değildir?
A) I.    B) II.     C) III.      D) IV.      E) V.

11. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Tevfik Fikret-Haluk’un Defteri
B) Cenap Şehabettin- Tamat
C) Mehmet Rauf-Ferdi ve Şürekası
D) Halit Ziya Uşaklıgil- Nemide
E) Hüseyin Cahit Yalçın- Nadide

12. Hüseyin Cahit Yalçın’ın ikinci romanı olan … adlı eserinde bir gencin aşkı dile getirilir. Yazar bu eserinde Edebiyat-ı Cedide’nin dil ve üslup özelliklerini bütün yönleriyle ortaya koymuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sefile
B) Kırık Hayatlar
C) Son Yıldız
D) Hayal İçinde
E) Gizli Figanlar

CEVAPLAR:1.C, 2.C, 3.E, 4.D, 5.A, 6.A, 7.A, 8.C, 9.A, 10.C, 11.C, 12.D

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap