Testler

Divan Edebiyatı Test 5

DİVAN EDEBİYATI TEST 5

1.Gazelle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Makta beyti kendi arasında kafiyelidir.
B)En güzel beytine beytü’l gazel denir.
C)Şair, mahlasını makta beytinde ya da hüsn-i maktada söyler.
D)Konu ve anlam bütünlüğü olan gazellere yek-ahenk gazel denir.
E)Dize ortasında da kafiyeli olan gazellere musammat gazel denir.

2. Aşağıdakilerden hangisi 16.yüzyılda gazel nazım şekliyle şiirler yazan Divan şairlerinden biri değildir?
A)Zati
B)Baki
C)Fuzuli
D)Hayali Bey
E)Ali Şir Nevai

3.Yazdığı başarılı gazel ve kasidelerle 16.yüzyılın en önemli Divan şairi olmuş ve kendinden sonra gelen şairlerden birçoğunu etkilemiştir. Şiirlerini Azeri Türkçesiyle yazan sanatçı, Arapça ve Farsçayı divan oluşturacak kadar iyi öğrenmiştir. Ayrıca tefsir, hadis, hikmet gibi dini alanlarda ve mantık, matematik gibi bilimsel sahalarda da eğitim görmüştür. Şairin Leyla ile Mecnun, Beng ü Bade, Rind ü Zahid, Sıhhat u Maraz, Enis ül Kalb, Şikayetname gibi eserleri vardır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)Baki
B)Nabi
C)Nefi
D)Şeyh Galip
E)Fuzuli

4.Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
A)Gazel
B)Kaside
C)Semai
D)Rubai
E)Şarkı

5.Klasik Türk şiirinin en yaygın nazım şeklidir. Beyitler halinde yazılır. Beyit sayısı 5-15 arasında değişir. İlk beytine matla, son beytine makta denir. Kafiye şeması aa, ba, ca, da, ea… şeklindedir. Yani ilk beyit kendi arasında, diğer beyitlerin ilk dizesi serbest, ikinci dizesi ise ilk beyitle kafiyelidir.
Bu parçada aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?
A)Kaside
B)Mesnevi
C)Gazel
D)Murabba
E)Terkib-i bent

6. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi beyitle kurulmamıştır?
A)Gazel
B)Kaside
C)Mesnevi
D)Muhammes
E)Müstezat

7. Aşağıdakilerin hangisinde tümüyle divan edebiyatı nazım biçimi verilmiştir?
A)Gazel, rubai, varsağı, mersiye
B) terkib-bent, murabba, tuyuğ, şarkı
C) Kaside, mesnevi, mani, tuyuğ
D) Mesnevi, koşma, rubai, gazel
E) Şarkı, gazel, kaside, destan

8. Satirik şiirlere divan edebiyatında ………………………. adı verilir. Bu türün divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi 17.yüzyıl şairi olan………………. dir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) dramatik şiir, Nedim
B) taşlama, Şeyh Galip
C) hicviye, Nefi
D) yergi, Nabi
E) mersiye, Taşlıcalı Yahya

9. I.Ünlü bir şiire aynı ölçü ve uyakta, şaka veya alay amacıyla yazılmış şiirlerdir.
II.Bir şairin şiirine, başka bir şair tarafından aynı ölçü, uyak ve redifte yazılan benzer nitelikte şiirlerdir.
III.Şiir biçiminde oluşturulan bilmecelerdir.
IV.Hem konu hem ahenk birliği görülen gazellerdir.
V.En az iki, en fazla on iki beyitten oluşan nazım biçimidir.
Yukarıda özellikleri verilen divan şiirine ait kavramlar, sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?
A)Nazire, münşeat, lügaz, taç beyit, kıta
B)Tehzil, nazire, lügaz, yekavaz, kıta
C)Tehzil, seci, inşa, yekavaz, terkibibent
D)Tehzil, lügaz, inşa, yekahenk, terkibibent
E)Nazire, tehzil, lügaz, yekahenk, terkibibent

10. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin 18.yüzyıldaki temsilcilerinden biri değildir?
A)Nedim
B)Şeyh Galip
C)Sümbülzade Vehbi
D)Enderunlu Fazıl
E)Şeyyad Hamza

11. Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli ve şiirleriyle ilgili yanlış bir yargıdır?
A)Bütün eserleri şiir şeklindedir.
B)Tasavvuftan etkilenmiştir.
C)Şiirlerinde biçim güzelliğine önem vermiştir.
D)Lirik şiirleriyle birçok şairi etkilemiştir.
E) Şiirlerinin çoğunda Azeri Türkçesini kullanmıştır.

12. Şiirdeki birimler ses ve anlam kaynaşmasından oluşur. Bunlara beyit, dörtlük, bent gibi isimler verilir. Divan şiirinde daha çok ………. nazım birimi kullanılmıştır. Şiirler kuralları önceden belirlenmiş………….. uyularak yazılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)bent-konulara
B)beyit-nazım şekillerine
C)beyit-nazım birimlerine
D)dörtlük-nazım şekillerine
E)dörtlük-nazım birimlerine

13. Aşağıdakilerden hangisi 17.yüzyılda gazel nazım şekliyle şiirler yazan divan şairlerinden biri değildir?
A)Nabi
B)Nef’i
C)Aşık Paşa
D)Naili-i Kadim
E)Şeyhülislam Yahya

14. Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli’nin eserlerinden biri değildir?
A)Şikayetname
B)Enis-ül Kalb
C)Hüsn ü Aşk
D) Sohbet-ül Esmar
E)Leyla ile Mecnun

15. On sekizinci yüzyılın sonlarında yaşayan ………………, Divan şiirinin son büyük temsilcisi sayılır. İyi bir eğitim alan sanatçının adı Mevlevilikle özdeşleşmiştir. Hüsn ü Aşk mesnevisini yazdığında 26 yaşındadır. Sebk-i Hindi akımında yazdığı şiirleriyle Divan edebiyatına yeni bir hayal anlayışı ve farklı bir bakış açısı getirmiştir. Birçok buluşu ve oluşturduğu mazmunlarla Divan edebiyatının gelişmesinde büyük rol oynamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Nedim
B)Hayali Bey
C)Şeyh Galip
D)Naili-i Kadim
E)Enderunlu Vasıf

16. On yedinci yüzyıl şairlerindendir. Hikemi tarzdaki şiirleriyle Divan şiirine yeni bir anlayış getirmiş ve bu tarz şiirlerle tanınmıştır. Eserlerinde toplumsal hayattaki aksaklıkları eleştirmiştir. Hayriye ve Hayrabad adlı eserlerinde geçen öğretici tarzdaki şiirlerinde, bu tür eleştirilere sıkça başvurmuştur.
Yukarıdaki parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nedim
B)Nabi
C)Baki
D)Fuzuli
E)Neşati

17. On yedinci yüzyıl, Divan şiirinin zirvede olduğu bir dönemdir. Bu dönem, Divan şiirine bağlı olarak gazelin en yüksek seviyesine ulaştığı dönemdir. İranlı şairlerin öncülük ettikleri ……….., bu devrin Divan şiirini derinden etkilemiştir. Dilde ve anlamda, fikir ve hayallerde aşırı incelik ve derinlik anlayışı olarak özetlenebilecek bu üslup, özellikle gazelde kendini göstermiştir. Naili-i Kadim, Divan edebiyatında bu tarz şiirin en önemli temsilcisidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Sebk-i Hindi
B)Sembolizm
C)Mahallileşme
D)Hikemi Tarz
E)Osmanlıcılık

18. On yedinci yüzyıl Divan şairlerindendir. Hiciv dendiğinde Türk edebiyatında akla gelen ilk isimlerdendir. Hicivlerinin yanı sıra övgüde de başarılıdır. Övgü ve yergide en beğenilen kasidelerden birçoğu ona aittir. Onun şiirlerindeki aşırı süs ve abartmalar bile doğal bir havaya bürünmüştür.
Yukarıdaki bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)Baki
B)Nefi
C)Taşlıcalı Yahya
D)Naili
E)Neşati

19. Bu nazım şekli din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır. Nazım birimi beyittir. Beyit sayısı 33 ile 99 arasında değişir. Kafiye düzeni aa,xa,xa,xa… şeklindedir. İlk beytine matla, son beytine makta denir.
Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mesnevi
B)Gazel
C)Müstezat
D)Kaside
E)Muhammes 

20. Kasideler ele aldıkları konulara göre farklı isimler alır. Mesela ölen bir kişinin ardından duyulan kederi, üzüntüyü dile getirmek ve onun iyiliklerini anlatmak amacıyla yazılan kasidelere ……………. denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Hicviye
B)Münacat
C)Mersiye
D)Naat
E)Fahriye

 

CEVAPLAR:

1.A, 2.E, 3.E, 4.C, 5.C, 6.D, 7.B, 8.C, 9.B, 10.E, 11.A, 12.B, 13.C, 14.C, 15.C, 16.B, 17.A, 18.B, 19.D

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap