Testler

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro Test 2

1. (I) İsminden de  anlaşılacağı üzere kahramanlık konuları işleyen tiyatro türüdür. (II) İzleyiciye toplumsal çarpıklıkları eleştirip göstererek izleyiciyi bu eleştirilere katmayı hedefleyen bir türdür, bu anlamda toplumsal bir tiyatro türüdür. (III) Klasik tiyatrodaki gibi seyircinin kendisini oyunun içinde hissetmesi amaçlanmaz, izleyen oyunla ilgili karar vermeye zorlanır. (IV) Temelinde romantizm olan siyasal amaçlı bir tiyatro düşüncesidir. (V) Olaylar, durumlar parça parça verilir; arada bir şarkılar, türküler söylenir, anlatıcılar devreye girer. (VI)Seyirci tam bir gözlemci olarak kalır.
Epik tiyatro ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
A) II . ve III.
B) I. ve IV.
C) II. ve V.
D) III. ve VI.
E) I. ve V.

2. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgilerle yay ayraç içindeki sanatçı uyuşmamaktadır?
A) Sönen Kandiller adlı oyununda bir yandan aşırı duygulu, heyecanlı, bunalımları olan kişileri incelerken bir yandan da bu durumda oluşlarının nedenlerini psikolojik yönden açıklamaya çalışır. (Halit Fahri Ozansoy)
B) Toplumun gülünç ve aksak yönlerini göstermeyi amaçlayan bir “töre komedisi” olan “Nalınlar” bir kız kaçırma olayı çevresinde gelişir. (Necati Cumalı)
C)Boş Beşik adlı oyunda oba beyi Ali ile karısı Fatma’nın çocuklarının olmadığı için Ali’nin ailesi Fatma’yı çocuk doğuramadığı için boşamasını veya üstüne kuma getirmesini isterler. Bir süre sonra çocukları olur fakat göç sırasında çocukları ölür ve geriye Fatma’nın acısı kalır. (Recep Bilginer)
D) Kral Midas, ardından eşek kulaklı Midas ve daha sonra yarı Tanrı Midas’ın yarattığı düş kırıklığı, bunların sonucunda da bireyin kendisini tanıma, kendisine dışardan bakabilme potansiyeli irdelenir. (Güngör Dilmen)
E) Lüküs Hayat’ta, Türk toplumunun Batı ile yüzleşmesi ve bu çerçevede yaşanan gülünçlükleri konu eden eser, varoş mahallelerinde küçük hırsızlıklarla geçinen Rıza ile Tevfik’in, bir zenginin evine hırsızlık için girmeleri ve ardından Rıza’nın bu evde kendini lüks hayat cereyanına kaptırması üzerine yaşadıkları komik olayları ele alıyor.(Ekrem Reşit Rey)

3. Aşağıdakilerden hangisinde Faruk Nafiz Çamlıbel’in tiyatro eserleri ve tiyatro anlayışıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) Akın, Türklerdeki her şeyden üstün olan yurt sevgisini verirken Özyurt Türklerinin adaletini, sanat sevgisini, yerleştikleri yerleri bayındır bir duruma getirmek için gösterdikleri çabaları ortaya koymaya çalışan mensur bir eserdir.
B) Canavar, memleket edebiyatı anlayışının ilk önemli piyesi kabul edilmektedir; manzum olarak yazılan eser, Osmanlı Devletinin son döneminde köylünün yaşadığı sıkıntıları işler.
C) Özyurt; Akın’ın devamı olan Özyurt’ta ise göçten sonra Türklerin denize ulaşmaları, yerlilerle münasebetleri ve başka milletlere medeniyet götürmeleri konu edilir.
D)Yayla Kartalı’nda İstanbul’un alafranga hayatı ile Anadolu yaşamı karşı karşıya getirilerek ortaya çıkan çatışmalar işlenir.
E) Hece ölçüsüyle üç perdelik destan şeklinde kaleme alınan Kahraman adlı piyesin konusu Millî Mücadele’nin başlangıç yıllarında geçer.

4.  (I) Yaşar Nabi’nin Mete; Behçet Kemal’in Çoban ve Atilla; Necip Fazıl’ın Sabır Taşı adlı oyunları Türklerin erdemleri ve uygarlığını yansıtmak amacını taşırlar. (II) Kardeş kavgaları yüzünden yıkılan Osmanlı İmparatorluğunun acıklı durumu Yaşar Nabi’nin Beyaz Kahraman’da ele alınırken hareket noktası Anadolu olmak üzere Türk gücünün övülüşünü de Necip Fazıl’ın Tohum; Faruk Nafiz’in manzum olarak yazdığı Kahraman adlı oyununda buluyoruz. (III) Bu yılların yazarları arasında Selahattin Batu, mitolojiye ve masala yönelişiyle dikkati çeker. (IV) Güzel Helena, Oğuzata, Kerem ile Aslı onun mitolojiden yararlanarak yazdığı oyunlardır; Bu oyunlarda daha çok evrensel değerler üzerinde durmuştur. (V) Oyunlarda ele alınan konulara göre bir genelleme yaparsak Cumhuriyetin ilk yirmi yılında, kişisel sorunlar ve toplumsal sorunlar birlikte ele alınmıştır diyebiliriz.
1930’lu yılların tiyatrosuyla ilgili yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I.    B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

5. Cumhuriyet Dönemi’nde tiyatro alanında verilen eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Köroğlu, hak ve adalet kavramını bir Türk efsanesinden yararlanarak ortaya koyduğu oyunudur. (Ahmet Kutsi Tecer)
B) Toplumumuzdaki geleneksel, ataerkil ailenin, değişen ve modernleşen değerler karşısında ortadan kalktığını ortaya koyduğu Gölgeler adlı oyunuyla tanınmıştır. (Ahmet Muhip Dıranas)
C) İlk oyunu olan Kadınlar Arasında’da, büyük kentleri ele alarak, bu kentlerdeki toplum düzensizliğinin, ahlak çöküntüsünün aile üzerindeki etkisini gösterirken hareket noktası kişidir.  (Oktay Rıfat)
D) İçerdekiler, tutuklanmış bir öğretmenden hareket ederek özgürlüğü kısıtlanmış, ancak kişiliğini özgürlüğe kavuşturmuş bir insanla dışarıda dolaşmalarına karşın toplumun belli kalıplarından kurtulamayarak özgülüklerini tadamayan insanları karşılaştırır. (Behçet Necatigil)
E) Fazilet Eczanesi ve Huzur Çıkmazı adlı oyunlarında değişen toplum koşulları karşısında bağnazca düşünceleri yüzünden yanlış bir ahlak düşüncesiyle yaşamdaki değişikliklere karşı çıkanları verir. (Haldun Taner)

6. Oyun İçinde Oyun, Birinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce İstanbul’dan bir kesiti ele alarak değer yargılarındaki değişmeyi, Batılılaşma çabasında olan ancak bir senteze ulaşamadığı için yüzeyde bir Batılılaşmayla züppeleşen ve ona karşı yine senteze ulaşamadığı için kendisini yenileyemeyen iki kişiyi karşılaştırarak verir.
Yukarıda konusu ve içeriği hakkında bilgi verilen tiyatro eseri aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Recep Bilginer
B) Haldun Dormen
C) Muhsin Ertuğrul
D) Necati Cumalı
E) Oktay Rıfat

7. Bireyden topluma yönelen yazarlardan biri olan Orhan Asena, tarihten de yararlanmıştır. Orhan Asena’nın aşağıdaki eserlerinden hangisi tarihsel olaylardan ve kişilerden hareket ederek dönemini verdiği oyunlardan biri değildir?
A) Hürrem Sultan
B) Tohum ve Toprak
C) Kocaoğlan
D) Atçalı Kel Mehmet
E) Şeyh Bedrettin

8. Aileden hareket ettiği Çemberler adlı oyununda ailenin yoksulluğu ve dar bir yaşayış çemberi yüzünden aile bireyleri arasındaki çözülme, birbirinden kaçış üzerinde durulmuştur. Yazar oyunda, bireyin direnme gücünü aşan yaşam koşulları karşısında kaçışa yöneleceğini belirtir ve bireyin özgürlüğünü savunur.
Yukarıda içeriği hakkında bilgi verilen eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Çetin Altan
C) Turgut Özakman
D) Tufan Oflazoğlu
E) Cevat Fehmi Başkut

9. (I) Refik Erduran’ın bireyden çevreye ve topluma doğru genişleyen oyunları arasında en tanınanı Öç’tür. (II) Yazar bu oyunda eski yaşayış biçiminden kurtulamadığı halde kurtulmak için çaba gösteren bir erkeğin tutumundan hareket ederek Batılılaşmanın yanlış anlaşıldığını savunur. (III) Karayar Köprüsü, Büyük Jüstünyen, Uçurtmanın Zinciri adlı oyunlarında ise üstün yetenekleri olan kişilerin topluma karşı olan sorumlulukları üzerinde durur. (IV)  Kendisinin de içinde bulunduğu konu olarak dürüst bir gazetecinin patronunca sömürülmesini İkinci Baskı adlı oyununda ele almıştır. (V) Ayı Masalı’nda neredeyse toplumda yerleşik bir değer yargısı hâline gelmiş olan “Köprüyü geçene kadar ayıya dayı derler.” atasözünün bir ortaoyunu tekniğiyle açıklanması ve bu yolla bir toplum taşlaması söz konusudur.
Yukarıdaki paragrafta Refik Erduran’ın tiyatroları ve tiyatroculuğu hakkında bilgi verilirken numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yanlışlık söz konusudur?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.A, 4.B, 5.D,6.E, 7.C, 8.B, 9.A

1.soru: (I) İsminden anlaşılanın aksine kahramanlık konuları işleyen tiyatro türü değildir.(IV) Temelinde sosyalizm olan siyasal amaçlı bir tiyatro düşüncesidir.
2.soru: Boş Beşik adlı oyun Necati Cumalı’ya aittir.
3.soru: Akın manzum bir tiyatro eseridir.
4. soru: Beyaz Kahraman, Aka Gündüz’e ait bir tiyatro eseridir. Yaşar Nabi Nayır’ın Kardeş kavgaları yüzünden yıkılan Osmanlı İmparatorluğunun acıklı durumunu ele aldığı eser İnkılap Çocukları’dır.
5.soru: D şıkkında bahsedilen yazar, Melih Cevdet Anday’dır.
9.soru: I numaralı cümlede verilen eser Necati Cumalı’nındır. İçeriği hakkında bahsedilen eser Cengiz Han’ın Bisikleti’dir.

cumhuriyetdonemindetiyatrotest2 indir

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap