Testler

Ekler Test 1

EKLER TEST 1

1. Aşağıdakilerden hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır?
A) Bunlar hayatının belli başlı işleriydi.
B) Fakat zamanla bu işlere biraz da acılığı karışmıştı.
C) Aklı fikri tembellikte, haylazlıktaydı.
D) Şeytan gibi bir çocuktu, çok yaramazdı.
E) Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını burada geçirmişti.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hâl eki alan bir kelime kullanılmıştır?
A) Bu gibi marifetlerin haddi hesabı yoktu.
B) Hiç olmazsa bilim insanla alay etmez.
C) Annesinin gömülü olduğu mezar sık sık ziyaret ediliyordu.
D) İnsan olarak daha gamlı bir hale geldi.
E) Bir çoğalıp bir azalan acayip bir ışıktı bu.

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi farklı bir çekim eki almıştır?
A) Sonra bu lambanın değil de, bir alevin ışığıydı galiba.
B) Karanlığın içinde acayip bir tesir yaratıyordu.
C) Büyücülüğün, hatta en hafif şeklinin bile baş düşmanıydı.
D) Sonunda ruhu onun hükmü altına girecekti.
E) Gözünü, bir fırının duvarına açılmış bir deliğe benzetiyordu.

4. Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
A) Günden güne daha ciddi daha sert tavırlar takınıyordum.
B) Hem mesleği hem yaradılışı dolayısıyla onlardan uzak durmuş
C) Onlardan niçin nefret ediyorsunuz?
D) Tef çalıp oynamalarını şiddetle yasak eden bir emirname çıkarmasını istemiş
E) Arkalarında epey çirkin veya abartılı sözler söylediği oluyormuş.

5.“evlerinizi” kelimesinde kullanılan eklerin tümü aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Hal eki-iyelik eki-tamlayan eki
B) Tamlayan eki-iyelik eki-şahıs eki
C) Şahıs eki- hal eki- iyelik eki
D) Şahıs eki- hal eki- iyelik eki
E) Çoğul eki – iyelik eki-hal eki

6.Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisinde fiil çekim eklerinden biri vardır?
A) Demedim mi sana arkadaş?
B) Bunu duvara iyice yapıştır.
C) Kartonu dörde katla.
D) Saçlarını yine kazıt.
E) Manzarayı doya doya seyret.

 7. “-ım” eki aşağıdakilerden hangisinde şahıs eki olarak kullanılmıştır?
A) Birçok kimse emrim altındaydı.
B) Evime giderek günün yorgunluğunu gideriyordu.
C) Osmaniye’den almışlar kurbanlık koyunumu.
D) Şu gördüğün davarların hepsi benimdir.
E) Ben de oymalı meşe ağacından yapılmış koltuğuma oturdum.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki kullanılmıştır?
A) Fakat buluşları çok sönüktü.
B) İnceledikten sonra bir müddet düşündüler.
C) Gözüme görünmeden oradan uzaklaştılar.
D) Dinleyici grubu bakışmaya başlamışlardı.
E) Aynı eda ile söze devam etmenin uygun düşeceğine hükmettiler.

9. Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi, iyelik eki değildir?
A) Alnında düşen terler pantolonunu ıslatmıştı.
B) Kıvılcımlar saçan gözlerini ona çevirdi.
C) Paris müzelerini kaç kere gezdiniz?
D) Ortalıkta her şey, bir gün öncesinin bayram olduğunu gösteriyor.
E) Donanma ateşinde arta kalan yarı yanmış odunları ayaklarıyla itiyorlar.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yapım eki almış bir kelime kullanılmamıştır?
A) Birkaç kişi telaşlı gidip geliyor.
B) Herkes tuhaf bir şeyler anlatıp kahkahayı basıyor.
C) Esnaf, dükkanlarının önüne çıkmış, sohbet ediyor.
D) Bu dua kitabının yanında meydana bakan bir pencere vardı.
E) Pencere birbirine çapraz iki demir çubukla kapatılmıştı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden fazla çekim eki almış bir kelime kullanılmıştır?
A) Bu küçücük odayı yaptırarak onun içine kapanmıştı.
B) Yaz kış hep bu daracık odada kalır.
C) Biçare yaşlı kadın bu mezar gibi yerde tam yirmi yıl ölümü beklemiş.
D) Bu mübarek kadının armağanı bu bina.
E) Orta Çağ’da kadının göz alıcı ziynet eşyası takması yasaktı.

12. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi diğerlerinden daha fazla yapım eki almıştır?
A) Yakalananlar hemen mahkemeye götürülür, kendilerinden para cezası alınırdı.
B) Çocuğunun kolunu kavrayarak sımsıkı tuttu.
C) İkisi de gelip kendisine yetiştiler.
D) Kimse onun bu hıncının sebebini bilmiyor.
E) Onun yüzünden başına çok acıklı bir şey geldi.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir kelime kullanılmamıştır?
A)Çocuğuna bir çift patik örmüştü.
B)Ona her gün daha fazla bağlanıyordu.
C)Evine giderken merdivenlerden çıkınca çocuğun sesini duyamamış.
D)Gözleri ateş gibi yandığı için, yaşlarını hemen kurutuveriyormuş.
E) Görenler onun bu halini ağlaya ağlaya anlatıyorlardı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çokluk, hal ve iyelik eki alan bir kelime kullanılmıştır?
A)Selma bu sözleri duyunca kahkahalarla gülmüş.
B)Hayatta kendisine kalan tek şey bundan ibaretmiş.
C)Gece zifiri karanlık olduğundan, peşlerinden gitmek de mümkün olmamış.
D) Eda’nın kurdelelerinden birkaç tanesi, birkaç damla kan ve teke tezekleri bulunmuş.
E) O, mahallemizin biricik Süheyla ablasıydı.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-lık, -lik” ekini alan kelime, ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Bisikletim iki yıldır kömürlükte duruyor.
B) İnsan burada insanlığından çıkar.
C) Milliyetçilik düşüncesi toplumlarda nasıl gelişir?
D) Ona iyilik etmeyi ihmal etmemelisin.
E) O bunu cahilliğinden yapmıştır.

16. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi somut durumdayken aldığı ekle soyut olmuştur?
A) Mustafa yürekli bir çocuktur.
B) Anlattıklarını bir kere daha yaşıyor gibiydi.
C) Kısacası nerede olduğunu kimse iyice bilmiyor.
D) Anne, artık bu çöreği yiyeyim mi?
E) Ayaklarının ucuna basa basa sessizce yaklaştı.

17.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi ek almamıştır?
A) Tüfeğin mekanizması bozulmuş.
B)Balığın tadı harikaydı.
C) Otlar kuru olduğu için hemen tutuşuyor.
D) Oksijen, ısı ve yakıt ateş için şarttır.
E) Tenekenin üstünde pişmiş tavuğu yedik.

18. “-ım” eki aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?
A) Benköyümüçok özledim.
B) Kulübemin içini yılanlar basmıştı.
C) Aşağı indiğimde sizi ararım.
D)Halatı ayaklarıma doluyorum.
E) İpimi sallayarak çektim.

19. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde fiilden isim yapım eki vardır?
A) Bubölgedesu her zaman bulunur.
B) Dostoyevski yüksek niteliklerini tehdit eden paranın kirinden kurtulmak için Avrupa’ya kaçtı.
C) Gözünüz yağmur sularının toplanacağı yerde olsun.
D) Burada dünyanın her yerinden çok kanyona rastlayabilirsiniz.
E) Yaklaşık bir hafta bu şekilde kalmış.

20. Aşağıdakilerin hangisindeki bir kelime, birden fazla isimden isim yapım eki almıştır?
A) İş verimliliğini artıracak tedbirler almalıyız.
B) Haritaya bakarak aşağı doğru yol almalıyız.
C) Böyle akarsu kolları nerede olur?
D) Gördüğünüz gibi nehir burada hızla akıyor.
E) Böyle kanyonların karşınıza ne çıkaracağını bilemezsiniz.

21. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isimden fiil yapım eki almış bir kelime vardır?
A) Şimdi karşı kıyıya giden bir yol olup olmadığına bakalım.
B) Nehirde akıntı çok şiddetliydi.
C) Geçmek için henüz başarılı olamadık.
D) Kütüğü yolumuzdan çekmeliyiz.
E) Ülkemizi çekirgeler istila etti.

22. Aşağıdakilerin hangisinde hem isimden fiil, hem de fiilden isim yapım eki almış bir sözcük vardır?
A) Önce karnıma bir yumruk yemiş gibi oluyorum.
B) On beş yıl boyunca yat yarışlarına katıldım.
C) Biraz sonra gidip dar bir tekneye bineceğiz.
D) Büyüklerine saygılı olmayı öğretmediler mi sana?
E) Destekleyici tavırlarınızdan dolayı size teşekkür ederim.

23. “Havuz kapaklarını kim açacak?” cümlesindeki altı çizili kelimedeki çekim ekleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) hal eki-tamlayan eki-iyelik eki
B) çoğul eki-iyelik eki-hal eki
C) iyelik eki-iyelik eki-hal eki
D)hal eki-iyelik eki-hal eki
E)tamlayan eki-iyelik eki-hal eki

24. “Bu, bizimiçin hiç kolay olmayacak.” cümlesindeki altı çizili ek, aşağıdakilerden hangisidir?
A) iyelik eki
B) hal eki
C) tamlayan eki
D) çokluk eki
E) isimden isim yapım eki

 25. “Suyun altında kendimi kötü hissettim.” cümlesindeki altı çizili kelimedeki ekler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) isimden isim yapım eki, hal eki
B) tamlayan eki, iyelik eki
C) iyelik eki, hal eki
D) şahıs eki, hal eki
E) isimden isim yapım eki, iyelik eki

26. Aşağıdakilerden hangisinde “-lık” ekini alan kelime soyut bir isim olmuştur?
A) İnsanlık henüz ölmemiş, dedim.
B) Motorsikletle komşunun kömürlüğüne daldım.
C) Hocanın kitaplığı felsefe kitaplarıyla doluydu.
D) Çaydanlıkta ne kadar çay kalmış?
E) Sizin tuzluk da pek güzelmiş.

27. Aşağıdakilerin hangisinde fiilden fiil yapım eki kullanılmıştır?
A) Kürk mantolu adam en son metroda görülmüş.
B) Macera filmleri izlemeyi bayağı zaman olmuş.
C) Aktörün oyunculuğu mükemmeldi.
D) Ucuz kahramanlıklar peşinde oldu her zaman.
E) Meşe ağacının altında oturduk saatlerce.

28. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır?
A) Halamın oğlu kötü görünüyordu.
B) Benim tanıdığım Ayhan kimseye ihanet etmez.
C) Dışarıda bir sürü öfkeli adam var.
D) Arkasına yaslanıp onu bulmamızı beklemez.
E) Yapmış olduğu işler asabımı bozuyor.

29. Hiçbir yapım ekinin olmadığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kızım kimin elinde adi herif?
B) Dövüş sporları filmlerde harika görünür.
C) Dostlarla telefonlaşmayalı on beş gün olmuş.
D) Gizemli geçitte heyecan dolu dakikalar geçirdik.
E) Bilgili ve dürüst insanlarla dostluk kur.

30. “Umarım senin iyiliğin içindir.” cümlesindeki altı çizili ekin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyelik eki
B) Fiilden isim yapım eki
C) İlgi eki
D) Şahıs eki
E) Hal eki

31. “Bu cips paketinden çıkartmalar çıkıyor.” cümlesindeki altı çizili kelimedeki eklerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) fiilden isim yapım eki-fiilden fiil yapım eki-iyelik eki-hal eki
B)fiilden fiil yapan ek-fiilden isim yapan ek-çoğu eki-hal eki
C)fiilden fiil yapan ek-fiilden fiil yapan ek-fiilden isim yapan ek-çoğul eki
D)isimden fiil yapan ek-fiilden fiil yapan ek-hal eki-iyelik eki
E) fiilden fiil yapan ek-fiilden fiil yapan ek-iyelik eki-çoğul eki

32. “Bu kalemlerin hepsi senin mi?” cümlesindeki altı çizili ekin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsimden isim yapan ek
B) İyelik eki
C) Hal eki
D) Şahıs eki
E) Tamlayan eki

edebiyatsultani.com

 Cevaplar: 1-D, 2-D, 3-C, 4-A, 5-E, 6-A, 7-E, 8-A, 9-E, 10-C, 11-A, 12-A, 13-A, 14-D, 15-A , 16-A, 17-C, 18-C, 19-A, 20-A, 21-C, 22-E, 23-B, 24-C, 25-C, 26-A, 27-A, 28-C, 29-A, 30-D,  31-C, 32.E

 

Ekler-Test-1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

21 yorumlar

Yorum yap