Testler

Edebiyat Tarama Testi 10

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 10

1. 1911’de Selanik’te bir araya gelen sanatçılar … dergisini çıkardılar. Bu dergide yayımlanan … adlı makalede Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması gerektiği düşüncesini dile getirdiler.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) Servet-i Fünun-Edebiyat Üzerine
B) Genç Kalemler-Yeni Lisan
C) Tercüman-ı Ahval-Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
D) Çile-Poetika
E) Servet-i Fünun-Şiir Hakkında Mülahazalar

2.
Görünmeyeni görmenin azabı
İçimizde durmadan ödediğimiz
Ne ruhumun ay ışığı
Ne yırtıcı hayvanlarla güreşen
Yorgun bedenim
İhtiyar atlar gibi kapandım içime
Yasını tutuyorum sonsuz bir kehanetin
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kapalı bir anlatımın olduğu
B) İmgelere yer verildiği
C) Okurun yorumuna açık olduğu
D) Serbest tarzda yazıldığı
E) Toplumsal bir temanın işlendiği

3.
Yüzü güneş olan sevgili
Gecede bir yıldız görsem
Her seferinde ben seni ararım
Göremesem ölmek isterim
Ölmek isterim bu kuyuda
Kuyudayım Yusuf gibi
Bu dizelerde hangi söz sanatlarının örneği vardır?
A) Teşbih, telmih
B) Mübalağa, intak
C) Teşhis, tezat
D) Hüsnütalil, tenasüp
E) Aliterasyon, tezat

4.
Ala gözlerini sevdiğim dilber
Kokuya benzettim güller içinde
İnceciktir belin, hilaldir kaşın
Selviye benzettim dallar içinde
Benim dostum gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
Güzel seven yiğitler de bellidir
Melil, mahzun gezer eller içinde
Bu şiirin şairi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Geleneğin etkisinde yazıldığı
B) Beşeri sevgiyi işlediği
C) Soyut benzetmeler yapıldığı
D) Ahenkli bir söyleyişi benimsediği
E) Bireysel bir temayı ele aldığı

5. Adım at ileri, geriye bakma
Bir sağlam iş tut da elden bırakma
Saçma sapan sözler, hep delme takma
Allah’ın yardımı çalışanlara

Bu dörtlükle ilgili olarak

I. Tam uyak kullanılmıştır.
II. Sarma uyak örgüsüyle yazılmıştır.
III. Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
IV. Didaktik ögeler içermektedir.
V. Tecahülüarif sanatı vardır.
yargılardan hangileri söylenemez?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) II. ve V.
E) IV. ve V.

6. Aşağıdakilerin hangisinde yarım kafiye kullanılmıştır?
A) Ardına bakmadan yollara düşen
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan
B) Sensin gökten gelen oklara hedef
Oyası ateşle işlenen gergef
C) Ümidim yılların seline düştü
Saçının en titrek teline düştü
D) Uyan yârim, sesler geldi derinden
Karanlık oynadı, koptu yerinden
E) Saç tel tel örtüler hep tül tül düşer
Gözünün değdiği yere gül düşer

7. I. Masal                   gerçeklik
II. Destan                motif
III.Mesnevi             ölçü
IV. Tiyatro               sahne
V. Hikaye                 kişi
Numaralanmış yerlerdeki türlerden hangisi karşısındaki kavramla ilişkilendirilemez?
A) I.     B) II.       C) III.      D) IV.         E) V.

8. I. Belli bir olaya bağlıdır.
II. Olayların bir araya gelmesiyle olay örgüsü oluşur.
III. Yer, zaman, kişi, olay gibi ögeler içerir.
IV. Coşku ve heyecana bağlı bir anlatımı vardır.
V. Sanatsal metinler arasında yer alır.
Numaralanmış açıklamalardan hangisi olay çevresinde gelişen metinlerin özelliklerinden biri değildir?
A) I.         B)II.         C)III.        D) IV.        E)V.

9. Aşağıdakilerden hangisinde göstermeye bağlı türlerden biri açıklanmamıştır?
A) Seyircilerle çevrilmiş bir alanda, yazılı bir metne bağlı kalmadan ve doğaçlama yoluyla oynanan bir oyundur.
B) Kırsal bölgelerde, köylerde görülen, daha çok yöresel yaşamdan konularını alan seyirlik oyunların oluşturduğu bir tiyatro geleneğidir.
C) Yazının henüz bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir kültürde doğan ve kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldıktan sonra yazıya geçirilen metinlerdir.
D) Methedici (övücü), taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçıdır.
E) Tasvir denen birtakım şekillerin (insan, hayvan, bitki, eşya vb.) arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayalı gölge oyunudur.

10. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı türlerle göstermeye bağlı türlerin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Bir olay çevresinde gelişir, bu temel olayın etrafında daha küçük çapta gelişen olaylar yer alır.
B) İnsanların başlarından geçen ya da geçebilecek nitelikteki olaylar işlenir.
C) Olaylar şimdiki zamanda sahnede gösterilerek canlandırılır.
D) Olayın serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunur yani olayın bir başlangıcı, gelişmesi ve sonunda da çözümlenişi vardır.
E) Anlatılan olaylardan etkilenen insanlar ya da varlıklar vardır, bunlara eserin kahramanları denir.

11. Olay çevresinde gelişen edebi metinlerde, metin yazar ilişkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yazarların metinlerini kurmacadan yararlanarak kaleme aldığı
B) Metnin anlaşılmasında yazarın dili doğru kullanmasının payı olduğu
C) Yazarların eserlerini yazarken gözlemlerinden yararlandığı
D) Yazarların eserlerini oluştururken sözcükleri ilk anlamlarıyla kullanmaya özen gösterdikleri
E) Yazarların eserlerini değişik bakış açılarından yararlanarak oluşturduğu

12. I. Anlatımın oldukça yalın bir dille gerçekleştirilmesi
II. Olayın geçtiği zamanın belli olması
III. Gerçekçi kahramanların olağanüstü özelliklerle verilmemesi
IV. “Bir varmış, bir yokmuş” gibi kalıplaşmış tekerlemelerle başlaması
Numaralanmış bilgilerden hangileri masallara ait değildir?
A) I. ile II.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II. ile III.
E) Yalnız IV.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde destanlarla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) Olay birden fazla kahramanın etrafında şekillenir, kahramanlar toplumun her kesiminden olabilir.
B) Destanlar doğal ve yapma destanlar olmak üzere ikiye ayrılır; doğal destanlar anonimdir, yapma destanların ise yazarı bellidir.
C) Destanlar, toplumun vicdanının sesi olduğundan ulusal bilinci güçlendirir ve ulusal dayanışmayı sağlar.
D) Yazıya geçirilmiş doğal destanlarda, şair halk arasındaki parçaları bir araya getirir ve onları etkileyici bir şekilde düzenler.
E) Destanlar, manzum eserlerdir. Anlatıcı, milletin yaşamından yer etmiş olayları şiir şeklinde anlatır.

14. I. Ulusal özellik taşıması
II. Oluştuğu çağın sosyal yapısını ve iç mücadelesini yansıtması
III. Âşıklar tarafından anlatılması
IV. Anonim olması
Numaralanmış bilgilerden hangisi, destan ile halk hikayelerinin ortak özelliklerindendir?
A) I. ve II.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) III. ve IV.
E) I., II. ve IV.

15. Balkan Savaşları’ndan Milli Mücadele’ye ve yeni Türkiye devletinin kuruluşuna kadar uzayan hareketli bir dönemde yetişen yazarın eserlerinde, yaşadığı devirlerin çalkantılarını görmek mümkündür. 1908’den sonraki fikir hareketleri, tarihi olaylar, sosyal ve kültürel hayattaki değişiklikler, yazarın romanlarında kadınların gözüyle geniş bir şekilde yer alır. Yolpalas Cinayeti, Zeyno’nun Oğlu gibi romanlarda da görüldüğü gibi, yazar birçok yapıtında kuşak çatışmalarını ve sosyal değişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele almıştır.
Bu parçada sözü edilen romancı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Oğuz Atay
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

16. Sanatçı kişiliğinin oluşmasında valilik yıllarının önemli bir yeri vardır. Valilik yaparken çalıştığı yörenin insanını, kültürünü, dertlerini mutluluklarını yaşayarak görmüş ve bu durum onun toplumsal sorunları dile getiren şiirler yazmasını sağlamıştır. Yalın bir dille yazdığı şiirlerinde Türkçülüğü savunmuş; ulusal duyguların ağır bastığı Cenge Giderken adlı yapıtı büyük bir ilgi görmüştür.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Yakup Kadri Karasomanoğlu
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Mehmet Akif Ersoy

17. Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?
A) Benim çektiğim kimler çeker
Gözlerim kanlı yaş döker

B) Dolar odama lavanta kokusu
Soğur sevincinden sürahideki su

C) Yalın ayak geçtik dikenden taştan
Ne çıkar rüzgardan, doludan, kıştan

D) Uyu yavrum akşam seni üzüyor
Artık gözlerini uyku süzüyor

E) Sevgilim, kapını çaldı aydınlık
Baygın gözlerimi aldı aydınlık

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinaslı uyak vardır?
A) Ve deniz aynı deniz
O gülüşten eser yok yalnız

B) Hülya tepeler, hayal ağaçlar
Durgun suda dinlenen yamaçlar

C) Niçin açmış gül erken
Nazlı yarim gülerken

D) Kandilli yüzerken uykularda
Mehtabı sürükledik sularda

E) Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni

19. Bir dala konmuştu karga cenapları
Ağzında bir parça peynir vardı
Sayın tilki kokuyu almış olmalı
Ona nağmen yapmaya başladı
“Ooo! Karga cenapları, merhaba!”
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki şiirin son dizesindeki sanatın bir benzeri vardır?
A) Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı
B) Akıyoruz, hayatımız nerede pek belli değil
C) Rüzgarlara seni sordum “Yok.” dediler.
D) Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
E) Bir ah çeksem dağı taşı eritir

20. I. Gazel
       II. Mesnevi
       III. Kaside
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen nazım şekillerinin ortak özelliğidir?
A) İlk beyitlerine matla denmesi
B) En güzel beytine beytü’l kasid denmesi
C) Aynı nazım birimiyle yazılmaları
D) Genellikle öyküleme gerektiren konuları işlenmeleri
E) Türk edebiyatı nazım şekilleri olması

21. Romanlarında genellikle Doğu-Batı kültürü, madde-ruh-insan psikolojisi, toplumsal değişmeyle ortaya çıkan bunalımlar gibi konuları işlemiştir. Edebi özelliği olmayan yapıtlarında Server Bedii takma adını kullanmıştır. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu en tanınmış eseridir.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Tarık Buğra
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Reşat Nuri Güntekin

22. Aşağıdaki yapıt-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Fahriye Abla-Ahmet Muhip Dıranas
B) Sakarya Türküsü-Necip Fazıl Kısakürek
C) Çanakkale Destanı-Mehmet Akif Ersoy
D) Son Kuşlar-Halikarnas Balıkçısı
E) Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel Şatıroğlu

23. Değirmenoluk köyünde yaşayan bir delikanlının öyküsüdür. Delikanlı, ağaların olmadığı herkesin hür olduğu bir hayat özlemi içindedir. Köyün kurallarına karşı çıkar. Abdi Ağa’nın yeğeni Hatçe’yi kaçırır. Fakat peşine düşerler. Genç yaralanır, kaçar; fakat Hatçe yakalanır. Bir gün köye dönen delikanlı annesinin öldüğünü, Hatçe’ye ise eziyet edildiğini öğrenince Abdi Ağa’yı vurur. Köylü buna çok sevinir. Delikanlı da atını dağlara doğru sürer gider. O günden sonra da ondan kimse haber alamaz.
Bu parçada özeti verilen eser ve sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bereketli Topraklar Üzerinde-Orhan Kemal
B) Küçük Ağa-Tarık Buğra
C) İnce Memed-Yaşar Kemal
D) Yorgun Savaşçı-Kemal Tahir
E) Kayıp Aranıyor-Sait Faik Abasıyanık

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgi ile ayraç içinde belirtilen edebi akım birbiriyle uyuşmamaktadır?
A) Şiirde önemli olan musikidir. (sembolizm)
B) Olaylar ve kişiler eserlerde bir bilim adamı gözüyle ele alınır. (natüralizm)
C) Dizelerde makine ve çark seslerini duyurmaya çalışmışlardır. (empresyonizm)
D) Kuralsızlığı kural edinmişlerdir. (dadaizm)
E) Bilinçaltı ve rüyayı ön plana çıkarmışlardır. (sürrealizm)

CEVAPLAR: 1.B, 2.E, 3.A, 4.C, 5.D, 6.A, 7.A, 8.D, 9.C, 10.C, 11.D, 12.D, 13.A, 14.E, 15.B, 16.A, 17.B, 18.C, 19.C, 20.C, 21.A, 22.D, 23. C, 24. C

Edebiyat Tarama Testi 10‘u indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap