Testler

Edebiyat Tarama Testi 6

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 6

1.Küçükken derdi ki dadım
Çoğu gitti, azı kaldı
Büyüdüm ihtiyarladım
Çoğu gitti, azı kaldı
Bu dörtlüğün uyak çeşidi ve uyak örgüsü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tam-çapraz
B) Zengin-sarmal
C) Zengin-düz
D) Tam-düz
E) Zengin-çapraz

2. Yâr yeşil asmanın altında yatar
Ben ise bir asır çöl üstündeyim
Dolaşır tenimi yâreme batar
Dikendeyim, sanma gül üstündeyim
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) III. dize hariç bütün dizelerde ulama vardır.
C) Redif kullanılmıştır.
D) Farklı uyak türleri kullanılmamıştır.
E) Çapraz uyak kullanılmıştır.

3. (I) Gerçek hayatın anlatılması esas olduğundan eserlerde toplumun sıradan kişilerine rastlanır. (II) Araştırma ve belgelere dayanılarak yaşananlar nesnel bir şekilde anlatılır. (III) Roman ve hikaye ön plana çıkmıştır. (IV) Victo Hugo’nun Hernani adlı oyunuyla romantizm karşısında üstünlük sağlamıştır. (V) Sanatçılar eserlerine yorumunu katmaz, doğayı olduğu gibi kopya ederler.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler, realizm akımıyla ilgili değildir?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.       E) V.

4. I. Hayrabat
II. Tezkiretü’l Evliya
III. Garipname
Yukarıda eserleri verilen sanatçılar hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A) Nabi, Sinan Paşa, Aşık Paşa
B) Nedim, Sinan Paşa, Gevheri
C) Nabi, Ali Şir Nevai, Aşık Paşa
D) Baki, Necati, Şeyhi
E) Sinan Paşa, Şeyh Galip, Katip Çelebi

5. Üç parmak noksan ölç ölçersen hile
Dört kuruşa sekiz kuruş et hile,
Tatlı söz konuşma bir kimse ile,
Hilekarlık hoş sanattır, usanma
Bu dörtlükteki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare
B) İntak
C) Tevriye
D) Tariz
E) İrsal-i mesel

6.

1.GRUP 2.GRUP
I.Herkesçe bilinen geçmişteki bir olaya, ünlü bir kişiye işaret etmek, onu hatırlatmaktır.  

 

 

Mecaz-ı mürsel

 

Seci

 

Hüsn-i talil

 

Telmih

II.Benzetme amacı olmaksızın bir sözcüğün yerine başka bir sözcüğün kullanılmasıdır.
III. Anlamca birbiriyle ilgili sözcülerin dize, beyit veya dörtlükte bir arada kullanılmasıdır.
IV.Bir olayın meydana gelişinin gerçek nedenin dışında hayali ve güzel bir sebebe bağlanmasıdır.
V. Düzyazıda, sözcüklerin uyaklı olacak biçimde sıralanmasıdır.

Yukarıda 1. grupta verilen açıklamalardan hangisi 2. grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez?
A) I.     B) II.     C) III.      D) IV.      E) V.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla beytidir?

A) Baş eğmezüz edaniye dünya-yı dun içün
Allah’adur tevekülümüz i’timadumuz

B) Ferman-ı aşka can iledür inkiyadumuz
Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadumuz

Biz mükteka-yı zerkeş-i caha dayanmazuz
Hakk’un kemali lütfunadır istinadumuz

Zühd ü salaha eylemezüz iltica hele
Tutdı egerçi alem-i kevn-i fesadumuz

Meyden safa-yı batın-ı humdur garaz heman
Erbab-ı zahir anlayamazlar muradumuz

8. Sebk-i Hindi (Hint Tarzı) 17.yüzyılda Hindistan’da yaşayan İran şairlerinin açtıkları bir şiir akımıdır. Bu akımda açık ve düz söyleyişi bırakıp mecazlarla yüklü, kapalı ve güç anlaşılır bir söyleyiş oluşturmak amaçlanır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangileri bu akımın temsilcileridir?
A) Nefi-Şeyh Galip
B) Nedim-Naili
C) Şeyh Galip-Nedim
D) Sinan Paşa-Fuzuli
E) Naili-Şeyh Galip

9. Yabancı dilde yazılmış bir edebiyat eserini yerli renk ve âdetlere uyacak bir şekilde kendi diline çevirmeye …, bir dilden başka bir dile aktarılan yazıya veya esere … denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) söylev-biyografi
B) aytışma-çeviri
C) bibliyografya-adapte
D) adapte-çeviri
E) monografi-çeviri

10. Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun özelliklerinden değildir?
A) Görme ve işitme ögeleri üzerine kurulmuştur.
B) Sözler ve davranışlar birbirini tamamlar.
C) Resim, müzik, dekorasyon gibi güzel sanatlardan faydalanılır.
D) Diğer yazı türlerinden farklı olarak soyut bir nitelik taşır.
E) Ders veren, düşündüren, yorum yapmaya yönlendiren bir yanı vardır.

11. Aşağıdaki parçaların hangisinde anlatıcının bakış açısı farklıdır?
A) Eylülün karanlık bir sabahı, henüz güneş doğmamıştı. Yatağımdan fırladım. Alelacele giyindim. Arkadaşlarımdan birinin köşkünün yarı açık kapısından girdiğim sırada arkadaşımı bir iki ahbabıyla bana bakar gördüm.
B) On beş günden beri köyden köye dolaşıyoruz. Bu köylerin her biri, öbüründen daha hüzünlüdür. Yorgunluk bir taraftan, gönlümüzdeki hüzün öbür taraftan, âdeta nihayeti yok bir gurbet ve sürgün yolunda gibiyiz.
C) Beklemekten usanarak yol üzerinde bir bağın yaprakları kurumuş kütükleri dibinde topraklara bulanık bir üzüm tanesi bulmak için yarım saattir uğraşan birkaç hanım, bir iki sıska çocuk, atmaya kıyamadıkları salkımlar ellerinde olduğu hâlde yola koştular, çeşmenin yalağından su içen iki öküzden biri azametli bir hareket ile başını çevirdi, insanların bu zavallı eğlentilerine acıyan bir bakışla baktıktan sonra suyunu içti.
D) Bir hayli müddet böyle kalmışım ki etrafımda birçok kahkahanın birden fırladığını duyduğum zaman arkadaşlarımın benimle eğlendiklerini gördüm. Maceramdan haberdar olunca hepsi safiyetime acıdılar.
E) Evvela bu sözün manasını anlayamadık fakat ne vakit ki hepimiz birden eğilip ayaklarını ta dizlerine kadar saran kirli bezleri birer birer çözdük, o vakit, iki yanmış odundan hiç fark edilmeyen kötürüm bacaklarını gördük.

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi Divan edebiyatına ait bir eser değildir?
A) Sergüzeştname
B) Şikayetname
C) Hayriye
D) Siham-ı Kaza
E) Muhakemetü’l Lügateyn

13. Bugün âşıklık geleneğinin canlı olarak yaşadığı Doğu Anadolu, Güney Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde özellikle Erzurum, Kars çevresinde yaşayan âşıklar arasında … gibi adlar alan, en az iki âşığın karşı karşıya gelerek birbirlerini sazda ve sözde belli prensipler içinde denemeleri esasına dayanan bir tür vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) karşılaşma
B) deyişme
C) atışma
D) karşı beri
E) tapşırma

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmani adlı sözlüğünde, Türkçe sözcüklerle dilimizde kullanılmakta olan yabancı sözcükleri ayrı ayrı toplamıştır.
B) Ahmet Mithat Efendi, kıssadan hisse çıkararak okuyucuya ibret dersi vermiş, böylece toplumsal bir fayda sağlamaya çalışmıştır.
C) Abdülhak Hamit Tarhan, devrinin en büyük sanatçılarından sayılmış, şair-i azam olarak anılmıştır. Tiyatrolarını oynanmak için değil okunmak için yazmıştır.
D) Şemsettin Sami, dil alanında da eserler vermiş, Kutadgu Bilig ve Orhun Abideleri’nin açıklamalı çevirilerini hazırlamıştır.
E) Recaizade Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret’i Servet-i Fünun dergisinin başına getirerek Fecr-i Ati hareketinin başlamasına öncülük etmiştir.

15. Tac marifet tacıdır sanma ki gayri tac ola
       Taklid ile tok olan hakikate aç ola
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstifham
B) Tezat
C) İstiare
D) Teşhis
E) Terdit

16. Ne sen
       Ne ben
       Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ
       Ne de âlâm-ı fikre bir mersâ
      Olan bu mâi deniz
      Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz
Fecr-i Âtî sanatçılarından birine ait olan bu dizeler aşağıda verilenlerden hangisine örnek gösterilemez?
A) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dili vardır.
B) Söz ve anlam sanatına yer verilmiştir.
C) Hece ölçüsü terk edilmiştir.
D) Divan edebiyatından farklı bir tür kullanılmıştır.
E) Toplumsal konular üzerinde yoğunlaşılmıştır.

17. … edebiyatımızda “akşam şairi” olarak tanınmıştır. Bağlı olduğu topluluğun dağılmasından sonra sanat yaşamını bağımsız olarak sürdürmüştür. Edebiyatımızda … akımının en önemli temsilcisi sayılmış, hece ölçüsünü köylü ölçüsü olarak nitelendirmiştir. … adlı eseri gezi türüne örnektir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde belirtilenler getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim-sembolizm-Frankfurt seyahatnamesi
B) Ahmet Rasim-romantizm-Şehir Mektupları
C) Orhan Veli-dadaizm-Vazgeçemediğim
D) Abdülhak Hamit Tarhan-realizm-Validem
E) Tevfik Fikret-parnasizm-Sis

18. Hüseyin Cahit Yalçın Hayal İçinde ve Nadide adlı
                                                              I
romanlarıyla tanınmıştır. Fransızcadan çevirerek
              II
yayımladığı Edebiyat ve Hukuk adlı hikayesiyle
                                 III                                    IV

Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına sebep olmuştur.
Servet-i Fünun’un savunucusu olarak yazdığı eleştirilerini
ve makalelerini Kavgalarım adlı eserinde yayımlamıştır.
                                V
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.     B) II.       C) III.      D) IV.       E) V.

19. Yazıldığı dönemden bu yana uzun zaman geçmesine rağmen Çalıkuşu, Ateşten Gömlek, Nur Baba, Şık gibi yapıtlar hâlâ tazeliğini korumaktadır.
Bu parçada eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halide Edip Adıvar

20. Mehmet Emin Yurdakul,
                 I
tarih ve edebiyat araştırmacısıdır.
                  II
Ziya Gökalp’i tanıdıktan Milli Edebiyat
                                                      III
akımını benimsemiştir.
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar ve
                   IV

Türk Saz Şairleri
önemli eserlerindendir.

                  V
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.     B) II.      C) III.      D)IV.     E)V.

21. (I) Ulusal kaynaklara ve yurt sorunlarına eğilmek gerekir ve ölçü olarak yalnızca hece ölçüsü kullanılmalıdır. (II) Arapça ve Farsçadan gelen kelimeler kesinlikle konuşma diline girmemeli ve kullanılmamalıdır. (III) Bilim dilinde kullanılan Arapça ve Farsça terimlerin kullanılmasına aynen devam edilmelidir. (IV) Arapça ve Farsça kelimeler Türkçede söylendikleri gibi yazılmalıdır. (V) İstanbul halkının günlük konuşma dili esas alınmalıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Milli Edebiyatla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.       B) II.      C) III.      D)IV.      E)V.

22. Aşağıdaki yargılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi sanatçılarının genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Türk halkının her kesimi edebiyata girmeli, edebiyat İstanbul’un sınırlarını tamamen aşmalıdır.
B) Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü ve serbest ölçü almalı, şiirde de günlük konuşma dili kullanılmalıdır.
C) Öykücülerimiz ve romancılarımız, Anadolu insanına ve onun sorunlarına yönelmelidir.
D) Tiyatroda sosyal ve psikolojik konuların yanı sıra köy yaşamına da ağırlık verilmelidir.
E) Yapıtlarda yalnızca içeriğe önem verilmeli, biçimsel özellikler dikkate alınmamalıdır.

23. Aşağıdaki eserlerden hangisi yazınsal tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Mavi ve Kara
B) Beş Şehir
C) Denizaşırı
E) Günlerin Götürdüğü
D) Karalama Defteri

24. İlk hasretiyle gençliğimin ilk elemleri
       Ey paslı tellerinde gülen, ağlayan aruz
       Ey eski dost yâd edelim eski demleri
       Mademki son sadanı dağıtmış, yorulmuşuz
“Aruza Veda” isimli bu şiiriyle aruz veznini bırakıp hece ölçüsüyle şiir yazmaya başlayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Orhan Veli Kanık
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Ziya Osman Saba
E) Cemal Süreya

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.D, 4. A, 5.D, 6.C, 7.B, 8.E, 9.D, 10.D,11.C, 12.A, 13.E, 14.E, 15.B, 16. E, 17.A, 18.D, 19.A, 20.B, 21.B, 22.E, 23.C, 24.C

Edebiyat Tarama Testi 6‘yı indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap