Testler

Noktalama İşaretleri Test 3

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST 3

1.Çocuk ( ) tiz bir sesle bağırıyordu ( ) ( ) Sıcak sıcak, simitçi ( )
Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (,) (.)(−) (.)
B) (,) (:) (“) (.)
C) (,) (:) (−) (…)
D) (,) (.) (“) (…)
E) (;) (.) (−) (.)

 

2. Bizim Osman, on dokuz yaşlarındaydı (I) kendisinin kuvvetli olmasından gurur duyuyordu (II) Bazen de kendisini acımasızca eleştiriyordu ( III) Öyle eleştiriyor, öyle eleştiriyordu ki ( IV) Aslında bu kadar da eleştirilmeyi hak etmiyordu (V)
Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine üç nokta (…) konması uygun olur?
A) I. B) II. C) III.      D) IV.     E) V.

3. Aşağıdakilerden hangisinde nokta (.) kullanılamaz?
A) Saat ile dakika arasında
B) Rakamla yazılan tarihler arasına
C) Küçük harflerle biten kısaltmalardan sonra
D) Sıra bildiren “-ncı” eklerinin yerine
E) Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerinin sonunda

4. Hayatta başarılı olmak için bilinmesi gereken temel üç kural vardır ( ) Bu kuralların birincisi kendini iyi tanımak
( ) ikincisi karşılaşılan sorunları kesinlikle büyütmeden olduğu gibi kabul etmek ( ) üçüncüsü ise etraftakilerin haklı uyarılarını dikkate almak ( )
Yukarıdaki yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (;) (,) (,) (…)

B) (:) (,) (,) (.)
C) (:) (;) (;) (…)
D) (:) (,) (;) (!)
E) (;) (,) (,) (.)

5. Ben burada eleştirmenlik misyonu bunun önüne geçiyor mu diye kuşku duyuyorum ( ) Yine de bir çaresizliktir ( ) bir vazgeçilmez tarafı da vardır ( ) yazılan şiirin çok iyi olup olmadığı da bir başkasına kalsın ( ) Şiir yazmak istiyorsam yazarım ( ) yazdığım şiirin iyi mi kötü mü olduğunun değerlendirmesini de bırakalım bir başka eleştirmen yapsın ( )
Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi yukarıdaki parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlerden herhangi birine getirilemez?
A) Nokta

B) Virgül
C) Noktalı virgül
D) Soru işareti
E) Ünlem

6. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgülün kullanılış amacı farklıdır?
A) Kör ölür, badem gözlü olur; kel ölür, sırma saçlı olur.
B) Adem futbol, basketbol, voleyboldan; Samet hat, ebru ve tezhipten anlar.
C) Kuş vardır, eti yenir; kuş vardır, et yedirilir.
D) Kenarına bak, bezini al; anasına bak, kızını al.
E) İnsana dayanma, ölür; ağaca dayanma, kurur.

7. Aşağıdakilerden hangisinde noktalı virgülün (;) kaldırılması anlam belirsizliğine yol açmaz?
A) Genç; güzel, gösterişli, büyük bir arabaya bindi.
B) İhtiyar; ağacın yanında dinleniyordu.
C) Zeki; çalışkan ve başarılı olmak istiyordu.
D) Ali; Murat ve Ramazan’dan daha hızlı koşar.
E) Sevgi; derin bir yaradır gönüllerde.

8. Bir köylü telaşla bir başka köylüye koştu ( )
− Bana bak ( ) senin inekler sigara içer mi ( )
− Çıldırdın mı sen ( ) İnek sigara içer mi hiç ( )
− Öyleyse ahırın yanıyor, kardeşim!
Yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (:) (,) (?) (?) (?)

B) (,) (,) (,) (,) (?)
C) (:) (,) (?) (,) (?)
D) (;) (,) (?) (:) (?)
E) (;) (;) (?) (?) (?)

9. Tanpınar’ın hikâyesindeki Abdullah Efendi’ye benzer oldum ( ) Yoo ( ) şükürler olsun ( ) onun gibi sonu gelmez bir rüyanın içinde yüzmüyorum ( ) Cinlerle, kâbuslarla uğraşıyor değilim ( ) ama içimde halis muhlis bir Abdullah’ın yaşadığını fark ediyorum.
Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?
A) (!) (;) (,) (;) (,)
B) (!) (!) (,) (.) (;)
C) (.) (,) (,) (.) (;)
D) (.) (!) (,) (:) (;)
E) (;) (!) (,) (.) (,)

10. “Yanımdaki genç öğretmene bir soru sormak istiyordu ancak soru sorma fırsatını bulamıyordu.”
Virgül (,) hangi kelimeden sonra getirilirse cümlenin anlamı değişir?
A) genç
B) öğretmene
C) bir soru
D) istiyordu
E) fırsatını

 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti (!) koymak uygun değildir?
A) Eyvah, kitaplarımı arabada unuttum!
B) Aman Allah’ım, ne oldu sana böyle!
C) İmdat! Bana yardım edecek yok mu?
D) Nerede hata yaptım ben, anlamıyorum!
E) Az kalsın kaza yapıyorduk, haydi gidelim!

12. I. Dil bilgisinde fiil kök veya gövdesini göstermek için kullanılır.
Satır sonunda bölünen kelimelerde kullanılır.
III. Anlamca birbiriyle ilgili ülke adları arasında kullanılır.
IV. Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kullanılır.
V. Konuşma metinlerinde, konuşmaların başında kullanılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?
A) I. B)II. C) III.      D) IV.         E) V.

13. “Bilgi ( ) insanı kuşkudan ( ) iyilik ( ) acı çekmekten ( ) kararlı olmak ( ) korkudan kurtarır.” cümlesinde yay ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?
A) (,) (;) (,) (;) (,)

B) (;) (,) (;) (,) (,)
C) (,) (,) (,) (,) (,)
D) (;) (;) (;) (;) (;)
E) (,) (.) (,) (.) (,)

14. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretinin (^) kaldırılması kelimenin anlamını değiştirmez?
A) Hâlâ
B) Âlem
C) Kâr
D) Yâr
E) Kâğıt

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) konamaz?
A) Her konuşmada, yazıda aynı tadı alabilir miyiz
B) Günlük konuşma dili de insana bir tat verebilir mi
C) Acaba bu eserde tesadüfen mi bu sözcük kullanılmış
D) Dil denen mucizeyi nasıl anlatmalı, bilmiyorum
E) Gramerler kuru kurallar sıralamasından başka nedir

 16. I. Eş görevli sözcükleri ayırmada virgül kullanılır.
II. Atasözlerinin başında ve sonunda kısa çizgi kullanılır.
III. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta konur.
IV. Arkasından açıklama yapılacak ya da örnek verilecek cümlelerin sonuna iki nokta konur.
V. Virgülle ayrılan sıralamaları ayırmada noktalı virgül kullanılır.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. B) II. C) III.      D) IV.     E) V.

17. Peki ( ) ben de daha neşeli bir şarkı söylerim ( )
Ey bülbül, havalara yüksel de
Sevgilime binler selam götür ( )
Yukarıdaki parçada yay ayraçla belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (!) (.) (!)
B) (,) (.) (…)
C) (,) (;) (…)
D) (!) (.) (.)
E) (,) (.) (.)

18. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere virgül (,) getirilmezse anlam belirsizliği olur?
A) Genç ( ) başarılı arkadaşının doğum gününe katıldı.
B) Bahçıvan ( ) çocukları bahçeden kovdu.
C) Pazardan kivi ( ) muz ve hurma aldım.
D) İzmir ( ) Ege’nin incisidir.
E) Peki ( ) şimdi o soruya bakacağım.

19. Otelde kaç gün kalacaksınız (I) Üç gün mü (II ) yoksa bir hafta mı ( III) Doğum yeriniz ve doğum tarihiniz (IV ) İzmir mi ( V)
Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti konamaz?
A) I.    B)II. C) III.      D) IV.         E) V.

20. Şoför benzin pompasına gelir ( )
−Yağı yenileyin ( ) der.
Sonra çalımla ekler:
−Nasıl buluyorsun benim arabayı?
Pompacı istifini bozmadan cevaplar:
( ) Bana kalırsa yağınızı değil de arabanızı yenileyin.
Yay ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (;) (,) (,)
B) (.) (.) (?)
C) (:) (,) (-)
D)(:) (,) (:)
E) (;) (!) (,)

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.E, 4.B, 5.D, 6.B, 7.E, 8.A, 9.C, 10.A, 11.D, 12.E, 13.A, 14.E, 15.D, 16.B, 17.E, 18.A, 19.B, 20.C

noktalama isaretleri test 3 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap